REHAU në panarin FRONTALE FENSTERBAU

REHAU paralajmëron një epokë të re në teknologjinë e dritareve këtë vit. Një epokë e materialeve inovative dhe dizenjove elegante. Një epokë e lidhjes pioniere dhe elementeve të dritareve inteligjente.

Me pak fjalë: Profili ishte vetëm fillimi.

Arsyet e mira për të vizituar qëndrimin tonë

Smartes Fenster

Dritarja e zgjuar

Me një shfaqje të moderuar të skenës, REHAU paraqet një gamë të gjerë opsionesh në dritaren e zgjuar çdo gjysmë ore. Nga vizionet e largëta tek produktet e zhvilluara tashmë si Rojet e Rëndësës REHAU. Kjo siguron një sistem të parandalimit të vjedhjes për më shumë siguri në shtëpi. Sistemi i ventilimit GENEO INOVENT tani është gjithashtu i integruar në zgjidhjen Smart Home, duke e bërë atë më intuitive dhe të përshtatshme.

Fenstersystem ohne Stahlarmierung


RAU-FIPRO X

Zhvillimi i mëtejshëm i materialit tonë të suksesshëm RAU-FIPRO mundëson elementë edhe më të mëdhenj, rezistencë edhe më të lartë të temperaturës dhe kapacitet edhe më të madh të ngarkesës. Përjetoni nivelin e ardhshëm të përbërjes sonë të veçantë të fibrave: tani e zgjeruar me faktorin X.

Trendfarben


Dizajni

Ngjyrat tona të reja, të tendencës për një dru real dhe pamje alumini forcojnë konkurrencën tuaj në të gjithë tregun e dritareve. Me optikën tonë unike të xhamit nga KALEIDO VISION ne gjithashtu ju ofrojmë një propozim unik të shitjes unike për dizajnin e brendshëm të dritareve tuaja.

Building Information ModelingBIM

REHAU merr temën më të lartë të industrisë së modelimit të informacionit të ndërtimit dhe demonstron softuerin e dobishëm në disa stacione pune. Deri në fund të vitit 2018, REHAU do të jetë gati për ju me sistemin GENEO. Planifikimi i së ardhmes ka filluar.

Ne mirëpresim vizitën tuaj!

REHAU läutet in diesem Jahr eine neue Ära der Fenstertechnik ein. Eine Ära wegweisender Materialien und eleganter Designs. Eine Ära zukunftsweisender Konnektivität und intelligenter Fensterelemente.

Kurz: Das Profil war erst der Anfang.

Gute Gründe unseren Stand zu besuchen

Smartes Fenster

Das smarte Fenster

Mit einer moderierten Bühnenshow stellt REHAU im Halbstundentakt vielfältige Möglichkeiten am smarten Fenster vor. Von fernen Visionen bis hin zu bereits entwickelten Produkten wie dem REHAU Smart Guard. Dieser sorgt mit einem Einbruchpräventionssystem für mehr Sicherheit im Haus. Auch das Lüftungs­system GENEO INOVENT ist nun in die Smart Home Lösung integriert und somit noch intuitiver und komfortabler.

Fenstersystem ohne Stahlarmierung


RAU-FIPRO X

Die Weiterentwicklung unseres Erfolgswerkstoffes RAU-FIPRO ermöglicht noch größere Elemente, eine noch höhere Temperaturbelastbarkeit und eine noch stärkere Tragfähigkeit. Erleben Sie das nächste Level unseres einzigartigen Faserverbundwerkstoffs: Jetzt erweitert um den X-Faktor.

Trendfarben


Design

Unsere neuen Trendfarben für einen realitätsgetreuen Holz- und Aluminiumlook stärken Ihre Wettbewerbsfähigkeit am gesamten Fenstermarkt. Mit unseren einzigartigen Glasoptiken von KALEIDO VISION bieten wir Ihnen zudem ein echtes Alleinstellungsmerkmal für die Innengestaltung Ihrer Fenster.

Building Information ModelingBIM

REHAU greift das Top-Thema der Baubranche "Building Information Modeling" auf und demonstriert die nützliche Software an mehreren Workstations. Bereits Ende 2018 wird REHAU für Sie mit dem System GENEO startklar sein. Das Planen der Zukunft hat begonnen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

REHAU AT FENSTERBAU FRONTALE

This year, REHAU heralds a new era in window technology: an era of pioneering materials and elegant designs, an era of forward-looking connectivity and intelligent window elements.

In short, the profile was only the beginning.

Good reasons to visit our stand

Smartes Fenster

The smart window

With a compèred stage show, REHAU presents a variety of options for the smart window every half hour, from distant visions to products that have already been developed, such as the REHAU Smart Guard. With an intruder prevention system, this ensures greater security in the home. Ventilation system GENEO INOVENT is now also integrated into the smart home solution and therefore even more intuitive and convenient.

Fenstersystem ohne Stahlarmierung


RAU-FIPRO X

The further development of our successful RAU-FIPRO material allows even larger elements, even higher temperature resistance and even stronger load-bearing capacity. Experience the next level of our unique fibre composite: now with added X factor!

Trendfarben


Design

Our new trend colours for a realistic wood and aluminium look strengthen your competitiveness on the entire window market. With our unique glass looks from KALEIDO VISION we also offer you a real unique selling point for the interior design of your windows.

Building Information ModelingBIM

REHAU picks up the top theme of the construction industry, "Building Information Modeling", and demonstrates the useful software on several workstations. As early as at the end of 2018, REHAU will be all set for you with the GENEO system. The planning of the future has begun.

We look forward to your visit.

Printo