Sezonski akumulator toplote

Sezonski akumulator toplote

Sezonski akumulatori toplote tokom ljeta akumuliraju raspoloživu energiju za jednu sezonu. Tokom zime akumulirana toplotna energija može ponovo da se iskoristi. Proizvedena toplotna energija može svakako, a u skladu sa energetskim potrebama, efikasno da se koristi tokom cijele godine.

Međutim energija iz obnovljivih izvora energije (solarna termija, namjenske energane itd.) se vremenski ne poklapa sa energetskim potrebama. Zbog toga ekonomičan i energetski efikasan koncept sezonske akumulacije toplote dobija širom svijeta sve više na značaju. Akumulatori toplote sa geosondama koriste geološka svojstva terena za akumulaciju toplote, najčešće u kombinaciji sa toplotnom pumpom, bez velikih investicionih troškova za infrastrukturu sistema. Pomoću kompaktno raspoređenih geosondi aktiviraju se niži slojevi tla za sezonsku akumulaciju toplote.