Životna sredina

Odgovorno djelovanje

U tom smislu podstičemo svijest naših zaposlenih da konstantno rade na unaprijeđenju zaštite životne sredine. Ostvarivanje zajedničkih ciljeva realizujemo kroz uspješne programe i individualne mjere. Naše kupce informišemo o ekološkim aspektima naših proizvoda, a i kod izbora dobavljača uzimamo u obzir i ekološke kriterijume.

Vrlo ozbiljno shvatamo bilo koju vrstu zagađivanja životne sredine. Sprovodimo najstrožiju kontrolu na svim našim lokacijama širom svijeta. Već u fazi planiranja novih aktivnosti, novih proizvoda i procesa ispitujemo sve aspekte mogućeg uticaja na životnu sredinu. Preduzimamo opsežne mjere za spriječavanje emisija štetnih materija u slučaju kvarova.

Odgovornost
Srž naše odgovornosti je REHAU politika očuvanja životne sredine. Na svim lokacijama naša kompanija sprovodi sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001 i posjeduje već odgovarajuće certifikate.

Sigurnost

Naše odjeljenje za sigurnost / zaštitu životne sredine preuzima zadatke u cilju sprovođenja i poštovanja zakonskih propisa, kao i unaprijeđenja sistema za upravljanje zaštitom životne sredine. Aktivnosti vezane za recikliranje, analizu i izbor materijala koordiniraju poslovna područja građevinarstvo, automotivi i industrija u uskoj saradnji sa našim odjeljenjem za hemiju.

Aktivnosti

Još od 50-ih godina REHAU praktikuje sistem povraćaja otpada iz proizvodnje, koji se ponovo prerađuje. Od 70-ih godina naši proizvodi se obilježavaju sa oznakama materijala. Krajem 80-ih godina naša kompanija je inicirala razvoj raznih koncepata za zbrinjavanje otpada.

Još jedan primer za sveobuhvatnu odgovornost kompanije REHAU u odnosu na proizvode, je izrada raznih koncepata za recikliranje proizvoda i modula na području automobilske industrije. Već u fazi razvoja naši inženjeri izrađuju detaljni koncept za kasniju ponovnu preradu elemenata.

Svijest o potrebi za očuvanjem životne sredine za REHAU ne predstavlja samo razvoj proizvoda, koji se mogu reciklirati, već podrazumijeva i izradu proizvoda, koji omogućavaju korišćenje recikliranog materijala, koji ne potiču od samog proizvoda. Tako smo između ostalog razvili i revizioni šaht od recikliranog materijala RAURECO, koji omogućava kvalifikovanu primjenu DSD-materijala u tehnički visokovrijednom proizvodu.

Pored toga REHAU se vrlo intenzivno bavi i razvojem novih polimernih brendova, koji omogućavaju kako kombinaciju specifičnih svojstava materijala, tako i kvalitetno recikliranje proizvoda izrađenih iz tog materijala. Redukovanje raznovrsnosti materijala sprovodi se u cilju što efikasnijeg recikliranja.

Politika očuvanja životne sredine

REHAU se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom proizvoda i sistema od polimernih materijala, čija proizodnja i primjena ispunjava savremene zahtjeve u odnosu na žaštitu životne sredine.

REHAU striktno poštuje sve zakonske propise o zaštiti životne sredine. Kada nam se učini da je preporučljivo onda samoinicijativno i odgovorno preduzimamo mjere koje čak prevazilaze zakonske i propisane norme.

Opterećenje životne sredine, koje izazivamo našom djelatnošću se ocjenjuje i koliko je god moguće spriječava. Preduzimaju se mjere kako bi se spriječila emisija štetnih gasova uslijed kvarova ili smetnji.

Uticaj novih djelatnosti, proizvoda i procesa na životnu sredinu se već u fazi planiranja procjenjuju i preduzimaju mjere za njegovo spriječavanje ukoliko je to moguće i ekonomski opravdano.

Mi podstičemo kod naših uposlenika svijest o odgovornosti prema životnoj sredini, a i svoje kupce informišemo o ekološkim aspektima naših proizvoda.

I kod izbora naših dobavljača, u primjerenom obliku, uzimamo u obzir ekološke aspekte.

Kako bi konstantno unaprijeđivali zaštitu životne sredine mi sebi postavljamo ciljeve. Njihovo ostvarivanje obezbjeđujemo kroz programe i individualne mjere za zaštitu životne sredine.

REACH

1.juna 2007.g. stupilo je na snagu novo evropsko zakonodavstvo o hemikalijama REACH. REACH je jedinstveni sistem za registraciju, evaluaciju i autorizaciju hemikalija sa ciljem da se poboljša zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine. U tom smislu sve materije proizvedene ili uvezene u EU moraju, u određenom prelaznom roku, od strane proizvođača tih materija da budu podvrgnute procesu registracije.

U slučaju konkretnih pitanja u vezi REHAU proizvoda, a na temu REACH molimo Vas da se obratite na slijedeću adresu reach@rehau.com.

Informacije o materijalu