Milieu

Verantwoordelijk handelen

Het besparen van steeds schaarser wordende grondstoffen en de ontwikkeling van innovatieve systemen voor efficiënt energiegebruik zijn belangrijke bedrijfsonderwerpen, waarbij REHAU opvallende successen weet te realiseren. Wij ontwikkelen en fabriceren ecologisch en economisch zinvolle systeemoplossingen voor onze klanten en handelen ook zelf verantwoordelijk ten opzichte van mens en natuur.

Draag zorg voor het milieu

Draag zorg voor het milieu

Verantwoording

Kern van onze verantwoording is het REHAU-milieubeleid. Wij gebruiken op alle locaties een milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en zijn al overeenkomstig gecertificeerd. De certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

Hier kunt u het certificaat downloaden:
Certificaat TÜV ISO 14001 DE
Certificaat TÜV ISO 14001 EN

Zekerheid

Onze afdeling Veiligheid & Milieu is verantwoordelijk voor het implementeren en bewaken van wettelijke voorschriften en voor het verbeteren van ons milieumanagement. Recyclingactiviteiten en de analyse en keuze van materialen uit ecologisch oogpunt wordt door de bedrijfsgebieden bouw, automotive en industrie in nauwe samenwerking met de afdeling Chemie gecoördineerd.
ISO IEC 27001 2005

Activiteiten

 • Sinds de jaren ‘50 nemen wij productie-afval in en hergebruiken wij dit.
 • Sinds de jaren ‘70 zijn onze producten voorzien van materiaalaanduidingen.
 • Aan het eind van de jaren ‘80 hebben wij de ontwikkeling van afvoerconcepten geïnitieerd.
 • Wij gebruiken sindsdien recyclingconcepten voor producten en onderdelen uit de automobielindustrie, die ook voor later hergebruik geschikt zijn.
 • Wij maken producten, waarbij het verwerken van recyclingmateriaal van productvreemde oorsprong mogelijk is, zoals bijv. de recycling-inspectieschacht RAURECO, die een gekwalificeerd gebruik van gerecycled verpakkingsmateriaal in een technische hoogwaardig product mogelijk maakt.
 • Wij ontwikkelen nieuwe polymeerblends, die zowel een combinatie van de materiaalspecifieke eigenschappen mogelijk maken, als ook een hoogwaardige materiaalrecycling van het daaruit gefabriceerde product waarborgen.
 • Naast het voldoen aan internationale normen, zoals de ISO 14001, neemt REHAU ook deel aan lokale activiteiten.

Milieubeleid

 • REHAU ontwikkelt, produceert en verkoopt producten en systemen van polymeren, die zowel bij de fabricage als het gebruik aan de moderne milieu-eisen voldoen.
 • Alle wettelijke milieubeschermingsvoorschriften worden nauwgezet aangehouden. Uit eigen initiatief en verantwoordelijkheid gaan wij verder dan de wettelijke en voorgeschreven regelgeving.
 • Mogelijke nadelige effecten op het milieu worden beoordeeld en indien mogelijk al in de ontwerpfase vermeden.
 • Wij bevorderen het bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor het milieu bij onze medewerkers en informeren ook onze klanten over de milieu-aspecten van onze producten.
 • Ook bij de keuze van onze leveranciers houden wij rekening met de factor milieu.


Om de milieubescherming constant te verbeteren definiëren wij milieudoelstellingen. Door middel van milieuprogramma's en aanvullende maatregelen zorgen wij dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.

Uitgangspunten van het milieubeleid
Principles Environmental Protection

REACH

Op 1 juni 2007 is de nieuwe Europese chemicaliënwetgeving REACH van kracht geworden. REACH is een eenduidig systeem voor registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën met als doel het verbeteren van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Daarvoor moeten alle in de EU geproduceerde of in de EU geïmporteerde stoffen binnen bepaalde overgangstermijnen door de producent daarvan aan een registratieproces worden onderworpen.

Omdat REHAU praktisch alleen producten en geen stoffen produceert en verkoopt, hebben wij slechts zijdelings met REACH te maken. Voor het bepalen van de concrete effecten en verplichtingen houdt een competent projectteam zich bezig met de implementatie van de wettelijke voorschriften.

Bij concrete vragen over REHAU-producten en REACH kunt u contact opnemen met reach@rehau.com.

Inloggen Klantenportaal