ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ И РАЗХОДИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Обобщаване на възможностите на Online-калкулатора

Online-калкулаторът определя, въз основа на въведените от потребителя данни, необходимия материал за отопление/охлаждане на дадена повърхност. Online-калкулаторът е предназначен изключително за професионално използване, не и за лично ползване. Моля да имате предвид, че всички данни са резултат от една бърза калкулация на базата на възприети стандарти , които не заместват необходимостта от изчисления, съобразени с актуалните нормативи и разпоредби, както и със състоянието на техниката. Чрез остойностяване на предоставените от REHAU резултати ще научите нашите актуални условия за доставка и заплащане, които са достъпни на http://www.rehau.bg/terms , а при поискване с удоволствие ще Ви изпратим.

Авторско право

Всички данни, намиращи се в този интербнет сайт / софтуер са защитени авторски и не могат да се използват без съгласието на притежателя на авторското право. Правата, основаващи се на авторството, особено тези за превод, препечатване, вземане на изображения, за излъчване на радиопредавания, за възпроизвеждане по фотомеханичен или подобен начин и запаметяването в устройства за преработка на данни, остават запазени.

Контакт: e-mail: sofia@rehau.com


Защита на данните

Преди използването на интернет сайта/софтуера потребителят трябва да въведе своето име и своя e-mail адрес. Потребителят дава съгласието си за контакт чрез РЕХАУ с цел предоставяне на резултатите от изчисленията, както и за рекламни цели. Съгласието може да бъде отменено по всяко време без посочване на причини. Всички въведени и обработени от потребителя в този инетрнет сайт/софтуер данни, съгласно приложимите разпоредби за защита на данните, се считат за поверителни. Данните се използват само за обработка на заявките и могат да бъдат препредавани само на конкретизирана от потребителя в рамките на използването на този интернет сайт/софтуер трета страна. На други трети лица данните не могат да бъдат предавани.

Включване на условията за ползване в поръчките

Тези условия за ползване важат също и за поръчки, които са задействани чрез съобразяване с резултатите от интернет сайта/софтуера. С изричното избиране на „Съгласен съм“.

Изключване на отговорност

Интернет сайтът/софтуерът се предоставя от издателите безплатно за ползване. Издателите не гарантират за актуалността, коректността, взетите като база за изчисляване формули, резултати от изчисленията, пълнотата или качеството на изготвената информация. Подвеждане под отговорност на издателите и авторите, свързано с щети от материален или нематериален характер, причинени от използването на предоставената иформация, съответно чрез използване на погрешна или непълниа информация, по принцип се изключва, освен ако от страна на издателите и авторите не е налице доказуемо преднамерена или поради груба небрежност вина. Издателите изрично си запазват правото да променят, да допълват части или цялото съдържание на сайта/софтуера без специално уведомяване или да прекратят временно или окончателно публикуването. От публикациите не може да се заключи, че използваните означения са свободни от права на трета страна. Доколкото се посочват пряко или индиректно препратки към линкове („Links“) , които са извън зоната на отговорност на издателя/автора, последните могат да подвеждат под отговорност в случай, че узнаят за съдържанието и е възможно и допустимо да попречат на използването му, ако това съдържание е незаконно. За други излизащи извън този обхват съдържания и особено за щети, произтичащи от използването или неизползването на предоставена по такъв начин информация, е отговорен само издателят на тези сайтове, а не този, който само препраща чрез линкове към съответната публикация.

Това изключване от отговорност би трябвало да се разглежда като част от интернет предложението на този сайт/ на това софтуерно предложение. Ако части или отделни формулировки на този текст не съответстват, вече не, или не напълно на съществуващото право, останалите части на документа остават незасегнати от това в тяхното съдържание и тяхната валидност.