Všeobecné dodací a platební podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky REHAU, s.r.o.

Článek I.
Platnost

 1. Všeobecné dodací a platební podmínky vypracované ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami (REHAU, s.r.o. a kupujícím), a to ve znění účinném ke dni uzavření smluvního vztahu, není-li stranami sjednáno písemně jinak. Aktuálně účinné znění všeobecných dodacích a platebních podmínek je vyvěšeno na internetových stránkách REHAU, s.r.o. Kupující je povinen se seznámit se zněním všeobecných dodacích a platebních podmínek účinným ke dni uzavření smluvního vztahu.

 2. Odchylná ujednání od těchto všeobecných dodacích a platebních podmínek vyžadují písemnou formu, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před zněním těchto všeobecných dodacích a platebních podmínek.

 3. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud ve všeobecných dodacích a platebních podmínkách není stanoveno jinak.

 4. Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé straně vzniklou škodu.

Článek II.
Specifikace dodávky, přepravní dispozice

 1. Kupující je povinen předat prodávajícímu včas všechny specifikace týkající se sortimentu, způsobu balení
  a označení zboží. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty včas a řádně, je prodávající oprávněn splnit smlouvu způsobem obvyklým mezi smluvními stranami, případně způsobem odpovídajícím běžné obchodní praxi s ohledem na povahu zboží, jeho množství a dobu plnění.

 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vzniknou předáním chybných či neúplných údajů týkajících se přepravy, balení či jiných dispozic, které kupující prodávajícímu sdělí.


Článek III.
Čas plnění

Prodávající je oprávněn plnit též před dobou stanovenou ve smlouvě a kupující není oprávněn v takovém případě zboží odmítnout. Prodávající je oprávněn plnit dodávky i formou dílčích dodávek. Při dodávce standardních výrobků kupující akceptuje odchylku v množství +/- 10 %, u nestandardních výrobků +/- 20 %. Je-li splnění dodávky vázáno na úkon ze strany kupujícího a jeho součinnost, je prodávající povinen splnit smlouvu až poté, kdy kupující splní dohodnuté podmínky nebo poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost.


Článek IV.
Přechod nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnického práva, výhrada vlastnického práva

 1. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci přechází na kupujícího předáním zboží adresovaného kupujícímu prvnímu dopravci, jinak v době, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím.

 2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Zboží zůstává dále ve vlastnictví prodávajícího, dokud nebudou uhrazeny všechny další splatné pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu. Kupující je oprávněn, zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, zpracovat a zpracované prodat třetím osobám, přičemž finanční prostředky získané z těchto obchodů musí být použity výlučně k zaplacení kupní ceny zboží, na něž se výhrada vlastnictví vztahuje. V případě, že k úhradě kupní ceny dojde před předáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží okamžikem, kdy mu bude umožněno se zbožím nakládat.

 3. Zboží bude pojištěno na výslovné přání kupujícího, a to na jeho náklady.

Článek V.
Cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen převzít dodané zboží a zaplatit plnou kupní cenu skutečně dodaného zboží.

 2. Není-li dohodnuto jinak, vzniká prodávajícímu právo fakturovat kupní cenu v den, kdy prodávající předal zboží adresované kupujícímu prvnímu dopravci, jinak v den, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím. Faktura je splatná ve lhůtě v ní stanovené, jinak okamžitě po obdržení zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem připsání celé částky prodávajícímu u jeho banky. V případě prodlení s placením kupní ceny je prodávající oprávněn uplatnit nárok na úroky z prodlení z nezaplacené částky dle obecně platných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny nároky prodávajícího na úhradu škody vzniklé nezaplacením kupní ceny v plném rozsahu.

 3. Bylo-li dohodnuto zajištění závazku zaplatit kupní cenu, může prodávající odepřít dodání zboží do doby, než bude zajištění patřičně prokázáno.

 4. V případě zavedení či změny daňových předpisů, cla či jiného tarifního opatření ovlivňujícího kalkulaci ceny, je prodávající oprávněn navýšit kupní cenu v návaznosti na tyto skutečnosti. Rozdíl ve výši kupní ceny je kupující povinen uhradit do 14 dnů od provedeného vyúčtování.

 5. Ceny jsou nezávazné a vycházejí ze současných nákladových faktorů. Pokud došlo ke změně nákladových faktorů, např. zvýšením cen surovin, energie nebo mezd, vyhrazuje si prodávající právo upravit kupní cenu v návaznosti na tyto změny. Totéž platí i v případě, že u prodávajícího došlo k nárůstu nákupních cen z důvodu změny devizového kurzu CZK/€ o více než 10 %. Pokud kupující do tří kalendářních dnů ode dne oznámení změny kupní ceny nepodá prodávajícímu jinou zprávu, platí, že se změnou kupní ceny souhlasí.

 6. Pokud nebyl v jednotlivých případech způsob placení dohodnut jinak, platí při úhradě do 10 dnů 2 % skonto, počítáno z hodnoty zboží, pokud v cenách prodávajícího nejsou uvedeny jiné programové platební podmínky. Dané skonto je poskytováno pouze za podmínky, že kupující zcela splnil veškeré platební závazky z předchozích dodávek. Skonto se nevztahuje na příslušnou cenu nářadí a na zakázky s hodnotou zboží netto nižší než 2.000,- Kč.

 7. Směnky a šeky mohou být přijaty namísto platby, jen bylo-li to mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto, přičemž prodávající neručí za včasnou prezentaci a vznesení protestu. V případě přijetí směnky je kupující povinen uhradit i diskontní výlohy bank. Prodávající přijme směnku s výhradou práva směnku kdykoliv vrátit a vyžádat platbu v hotovosti. Při přijetí směnky není poskytnuto skonto.

 8. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nezávisle na převzetí zboží a případné reklamaci. Kompenzace vzájemných nároků smluvních stran a zadržování platby či zboží z důvodu jakýchkoli nároků kupujícího jsou vyloučeny.

 9. Pokud kupující od smlouvy odstoupí nebo smlouvu jinak zruší z důvodů nikoliv na straně prodávajícího, má prodávající právo na náhradu škody a nákladů, které mu takovým odstoupením od smlouvy, resp. zrušením smlouvy vznikly.

Článek VI.
Tolerance

 1. Pro hadice a profily, s výjimkou výrobků ze silikonu a jiných elastomerů a výrobků z pěnových materiálů, pokud ve sjednaných normách DIN, podnikových normách ani nikde jinde (např. v technických informacích) není stanoveno jinak, platí sjednané následující tolerance:

 • U profilů, pokud jsou změřitelné: šířka, výška a průměr DIN 16941-3A, velmi hrubá
 • U izolačních hadic/zvláštních rozměrů: ve spojení s DIN 40621 „izolační hadice B (netextilní)“:

Vnitřní průměr:

+/- 5 %

Tloušťka stěny:

+/- 10 %

 • U ostatních hadic:

Vnitřní průměr:

do 5 mm

+0,1 / -0,2 mm

nad 5 do 8 mm

+0,2 / -0,3 mm

nad 8 mm

+2,5 % / -3 %

Tloušťka stěny:

do 0,7 mm

+0,1 / -0,1 mm

nad 0,7 do 1,5 mm

+0,15 / -0,15 mm

nad 1,5 mm

+/- 10 %

Pro výrobní délky platí následující délková tolerance, měřeno při pokojové teplotě bezprostředně po dokončení:

 • u profilů a hadic: dle DIN 16941-3A
 • u svazků a rolí: +/- 2 %

U hadic a profilů ze silikonu platí tolerance dle DIN 7715 E3.

2. Údaje tvrdosti Shore-A se rozumí pro rozsah tolerance +/- 3 u termoplastů a +/- 5 u elastomerů. Běžné
obchodní odchylky vzhledu, hmotnosti a barvy neopravňují k reklamaci dodávky. Znázornění, míry a
hmotnosti v naší dokumentaci, podnikových normách a potvrzeních objednávek jsou jen přibližné. Odchylky
v rozměrech, hmotnosti, množství a vlastnostech jsou přípustné v rámci obchodních obvyklých tolerancích
nebo po porovnání s příslušnými normami. Záruku za dodržení nelze poskytnout.

Článek VII.
Prověřování plnění, reklamace

 1. Není-li smluvními stranami výslovně písemně sjednáno jinak, písemným prohlášením prodávajícího nebo právním předpisem stanoveno jinak, činí záruční doba 6 měsíců od data dodání zboží. Záruku za barevnou stálost nelze u plastových výrobků poskytnout.

 2. Kupující je povinen během 24 hodin od příchodu zboží do místa plnění odeslat prodávajícímu oznámení
  o převzetí zboží, které obsahuje obchodní firmu příjemce, datum převzetí, množství dodaného zboží, číslo dopravního prostředku, číslo nákladního listu a obchodní firmu dopravce.

 3. Kupující je dále povinen po příchodu zboží do místa plnění zjistit stav zboží a jeho množství. Množstevní vady je povinen reklamovat písemně do 48 hodin od příchodu zboží. Přepočítání zásilky musí být provedeno za účasti dopravce. Jakostní vady zjistitelné při zachování řádné odborné péče už při přejímce zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně do 48 hodin od příchodu zboží do místa plnění.

 4. Ostatní vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od příchodu zboží do místa plnění.

 5. Kupující je povinen doložit reklamaci patřičnými doklady tak, aby prodávající mohl vady dodávky řádně a včas uplatnit v zahraničí, u dopravce, pojišťovny či jiného orgánu. Doklady o skrytých vadách je povinen předložit do 15-ti dnů od ohlášení reklamace, vady množství je vždy povinen doložit nákladním listem, reklamačním listem, potvrzením řidiče vozidla dopravce, případně jiným zápisem.

 6. Nároky jsou uplatněny včas, pokud bylo jejich písemné uplatnění doručeno ve stanovených lhůtách prodávajícímu. Nedodržení stanovených lhůt nebo nedoložení nároků požadovanými doklady má za následek zánik práv kupujícího.

 7. Reklamace z důvodu vadného plnění, nedodání zboží, porušení smlouvy či jiného právního důvodu budou vyřizovány pouze formou náhradní dodávky nebo dodatečné opravy podle volby prodávajícího, a to za stejných podmínek platných pro původní dodávku. Všechny další nároky jsou vyloučeny. Kupující může na prodávajícím uplatňovat náhradu škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním, nedodáním zboží, porušením smlouvy či z jiného právního důvodu pouze do výše kupní ceny reklamovaného zboží.

 8. Všechny nároky kupujícího se promlčují ve lhůtě jednoho roku, nestanoví-li donucující ustanovení zákona jinak. Pro práva na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví a pro práva vzniklá z úmyslného porušení povinnosti platí zákonná promlčecí lhůta.

Článek VIII.
Další ujednání

 1. Vratný obalový materiál musí být do 14 dnů na náklady kupujícího vrácen prodávajícímu v použitelném stavu, pokud nebyla učiněna jiná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud je dodáván standardní výrobek ve standardním kartónovém balení, kartony se neúčtují. Speciální balení zboží (např. kartony, bedny, bednění, apod.) může být použito, pokud to dle úvahy prodávajícího bude nezbytné nebo žádoucí. Při speciálním balení bude prodávající kupujícímu účtovat cenu balení ve výši vlastních nákladů.

 2. Pokud dle přepravních dispozic popř. z důvodu vážné překážky (např. vyšší moc) nebude možno dopravit zboží do místa plnění, je prodávající oprávněn po dohodě s kupujícím dodat zboží do jiného místa plnění, a to na náklady kupujícího. Veškeré vícenáklady, které vzniknou z důvodu nutnosti provést dodávku náhradním způsobem hradí kupující.

 3. Nároky třetích osob na zboží nebo pohledávky pod výhradou vlastnického práva musí být neprodleně oznámeny prodávajícímu. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu, že na něj byl podán insolvenční návrh, bez ohledu na to, zda návrh podal kupující nebo jeho věřitel.

 4. Kupující se zavazuje zboží pod výhradou vlastnického práva podle odst. 2 článku IV. v dostatečné míře pojistit proti krádeži a živelným pohromám. Nároky ve vztahu k pojišťovacím ústavům z případných pojistných událostí je kupující povinen postoupit prodávajícímu do výše hodnoty zboží pod výhradou vlastnického práva, a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy prodávajícího.

 5. Firma REHAU si vyhrazuje veškerá práva na návrhy, výkresy a nástroje, které vytvořila. Předání dalším osobám, rozmnožování těchto podkladů, zhodnocování a sdělování obsahu dalším osobám není dovoleno, pokud k tomu nebylo výslovně dáno písemné povolení. Porušení této zásady má za následek právo na náhradu škody. Veškerá práva pro případ udělení patentu pro zápis vzorku užitného předmětu zůstávají vyhrazena REHAU. Kupující nese odpovědnost za to, že výroba a dodávky předmětů vyrobených podle jeho údajů, nepoškodí ochranná práva třetí osoby. Formy, šablony a ostatní přípravky zůstávají ve vlastnictví REHAU i tehdy, kdy náklady na ně byly naúčtovány objednateli či kupujícímu.

 6. Pokud REHAU zhotovuje nebo pořizuje na zakázku zákazníka modely, formy, nářadí nebo ostatní přípravky pro formy, je část nákladů zvlášť vyfakturována. Protože těmito dílčími náklady nejsou kryty náklady na návrh, stavbu, dopravu a know-how a údržbu, zůstávají modely a formy, stejně jako nářadí včetně příslušenství vlastnictvím REHAU. Totéž platí pro změny, stejně jako pro náhradní modely a nářadí a následné formy. Náklady na nářadí, formy atd. jsou splatné včetně zákonné DPH po vystavení faktury.

 7. Uživatelsko-technické poradenství firmy REHAU, ať písemné či ústní, je nezávazné – i ve vztahu k eventuálním ochranným právům třetích osob – neosvobozuje kupující od vlastní kontroly výrobků prodávajícího z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Odpovědnost prodávajícího je v každém případě omezena ve stejném rozsahu jako při vadném plnění.

 8. Všechny objednávky a zakázky přijaté na veletrzích a obchodních cestách stejně jako objednávky a zakázky přijaté obchodními zástupci firmy REHAU vstupují v platnost teprve jejich potvrzením ze strany REHAU.

 9. Pracovníci ani obchodní zástupci firmy REHAU nejsou oprávnění inkasovat jakákoliv finanční plnění, ledaže se prokáží výslovným písemným pověřením k inkasu finančních částek jménem firmy REHAU.

 10. Označení „jak bylo dosud obvyklé“ („wie gehabt“) učiněné při zadávání zakázky se ve všech případech týká pouze provedení, nikoliv ceny.

 11. Pokud REHAU podléhá informační povinnosti dle ustanovení Nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), neručí REHAU za správnost a úplnost informací poskytnutých svými subdodavateli.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek kupujícím nebo při vzniku okolností, které by mohly snížit bonitu kupujícího, ledaže kupující zaplatí prodávajícímu zálohu nebo mu poskytne jiné záruky v rozsahu požadovaném prodávajícím. Odstoupení od smlouvy má za následek okamžitou splatnost všech pohledávek prodávajícího bez ohledu na splatnost eventuálně přijatých směnek.

 2. Kupující není oprávněn svá smluvní práva a pohledávky vůči firmě REHAU bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího převést (postoupit) na třetí osobu (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva), zastavit své pohledávky za REHAU, případně postoupit smlouvu uzavřenou s REHAU nebo její část či práva a povinnosti z ní vyplývající, uplatnit pohledávky vůči REHAU prostřednictvím třetích osob, ani tyto započíst.

 3. Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Vzorky a modely poskytují nezávazné rámcové údaje. Veškeré smlouvy se stávají platnými písemným souhlasem obou smluvních stran.

 4. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky platí pro vzájemné smluvní vztahy, pokud ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami nebylo sjednáno jinak.

 5. Spory, které vzniknou z obchodních vztahů mezi REHAU, s.r.o. a kupujícím budou řešeny u věcně příslušného soudu České republiky v místě sídla firmy REHAU, s.r.o. Obě smluvní strany mají možnost předložit právní spor o zaplacení kupní ceny ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

Stav 02/2014

NÁPADY, KTERÉ INSPIRUJÍ. ŘEŠENÍ, KTERÁ PŘICHÁZEJÍ.