Témata diplomových prací 2017/2018 - Automotive

Inteligentními řešeními v oblastech exteriéru, water managementu, air managementu a těsnění podporujeme naše zákazníky, opírajíce se o naši základní kompetenci při zpracování polymerů,
při jejich snaze systematicky dále rozvíjet design, komfort a bezpečnost vozidel.

Jako specialista v oblasti výroby vytváříme celý hodnotový řetězec: od vývoje materiálu přes Engineering, projektový management, procesní techniku až po dodávky sériových a náhradních dílů. Ve všech krocích procesu se k prospěchu našich zákazníků současně snažíme hledat potenciály pro zlepšení.

Témata diplomových prací pro rok 2017/2018 - Automotive - výrobní závod Moravská Třebová/Jevíčko

TémaOborREHAU odděleníMísto

Hodnotový řetězec
vytvoření / optimalizace procesní mapy ve výrobním oddělení

Průmyslové

inženýrství

Oddělení výroby – vstřikování plastů

Výrobní závod Moravská Třebová

Zavedení TPMVýroba

Oddělení výroby 

Výrobní závod Moravská Třebová

TPM – autonomní údržba

Analýza současného systému preventivní údržby. Navrhnutí systému autonomní kontroly operátorů a vytvoření podkladů pro proškolení operátorů. Realizace navrhnutých procesů na konkrétní pracovní jednotce. Sledování stavu jak před, tak
i po zavedení opatření TPM.

Průmyslové

inženýrství

Oddělení údržby

Výrobní závod Jevíčko

TPM - mazání

Rozbor maziv používaných ve výrobním závodě v Jevíčku a systému jejich dávkování. Zhodnocení jejich vhodnosti na dané aplikace a porovnání mísitelnosti maziv mezi sebou.
Navrhnutí managementu maziv tak, aby je byli schopni používat i operátoři. Vytvoření mazacích plánů a aplikace na konkrétní výrobní jednotce.

Průmyslové

inženýrství

Oddělení údržby

Výrobní závod Jevíčko

Technická diagnostika 

Analýza procesu a návrh prediktivní nedestruktivní diagnostiky v rámci předcházení haváriím (z pohledu měřeného fyzikálního diagnostického parametru – vibrodiagnostika, tribodiagnostika, termodiagnostika, akustická diagnostika). Aplikace prediktivního měření na výrobní buňce a vyhodnocení účinnosti.

Průmyslové inženýrství

Oddělení údržby

Výrobní závod Jevíčko

Optimální zásobování výroby surovinami 

Analýza současného stavu a návrh opatření.

Logistika

Oddělení logistiky

Výrobní závod Moravská Třebová

Optimální vnitropodniková přeprava

Analýza současného stavu a návrh opatření.

Logistika

Oddělení logistiky

Výrobní závod Moravská Třebová

Elektronické sledování a kontrola skladových pohybů

Logistika

Oddělení logistiky

Výrobní závod Moravská Třebová

Vizualizace výkonu na montážních pracovištích

Výroba

Oddělení výroby - montáž

Výrobní závod Moravská Třebová

Systém interního vzdělávání zaměstnanců

Školení a vzdělávání

Správa závodu

Výrobní závod Moravská Třebová/Jevíčko

Kontinuální výroba (Fließfertigung)
Návrh implementace jak do stávajících, tak i do nových zařízení. Pro REHAU projekty – výhody, nevýhody a rizika. Návrh vsadit „High-Tech or Low-Cost” podle projektů a potřeb.

Vývoj

Technologické centrum

Výrobní závod Moravská Třebová/Jevíčko

Průmyslová revoluce 4.0 

Návrh implementace jak do stávajících, tak do nových zařízení.

VývojTechnologické centrum

Výrobní závod Moravská Třebová

Stanovení procesu kontroly účinnosti přijatých nápravných opatření z reklamací.

Zaměřeno na problematiku stanovení procesu kontroly účinnosti přijatých nápravných opatření z reklamací a redukce časů spojených se zpracováním reklamací.

Řízení kvalityOddělení řízení kvalityVýrobní závod Moravská Třebová / Jevíčko

NÁPADY, KTERÉ INSPIRUJÍ. ŘEŠENÍ, KTERÁ PŘICHÁZEJÍ.