Vsakování a zadržování dešťové vody

V oblasti hospodaření s dešťovou vodou rozhoduje dnes stav a úroveň využívání dostupné techniky, která řeší vazbu zvyšujícího se podílu zpevněných ploch a snížení odvodu dešťových vod do kanalizace. Kanalizační řady a následně i čistírny odpadních vod jsou po přívalových srážkách silně přeplněny. Zpevnění povrchů má za důsledek zintenzivnění odtoků vod do kanalizačních sběračů. Náklady na pitnou vodu neustále vzrůstají a okolní příroda začíná ztrácet na své stabilitě. Náklady na další úpravu vod neustále rostou. Systémy pro hospodaření s dešťovou vodou mohou dnes přebírat rozdílné funkce, a proto jsou nabízené v různých variabilních provedeních.
Tak naleznete vedle vsakování trubka – rigol a vsakovacích boxů, stále častěji i zařízení pro zadržování s řízeným odtokem, jako i systémy pro využití dešťové vody.

RAUSIKKO box se využívá při stavbě zařízení určených pro hospodaření s dešťovou vodou a vyznačuje se následujícími přednostmi:

  • rozsáhlý, ucelený systém se všemi důležitými komponenty pro boxy a mulda-box-rigoly
  • integrovaný rozdělovací, kontrolní a proplachovací kanál
  • mnohostranně kombinovatelné fixované pomocí polohovacích výstupků a spojovacími sponami
  • návrh a výpočet pomocí výpočetního programu
  • vysoká zatížitelnost umožňuje pokládku i v extrémních podmínkách
  • záruka dlouhé životnosti a funkčnosti.

Vsakování trubka - rigol slouží k úplnému zasakování relativně čisté dešťové vody, např. ze střešních ploch v obytných čtvrtích nebo průmyslových budov.
Zachycená srážková voda je vedená přes kontrolní a rozdělovací šachty do napojeného trubního rigolu a odsud zasakuje do podpovrchových vod. Trubní rigol, zabalený filtračním rounem, čímž se zabrání pronikání jemných částic z půdy, zároveň plní funkci jako časová mezi-zdrž, až po ustání deště.