Keskkond & tööohutus

Vastutusrikas tegutsemine

Säästlik suhtumine üha napimaks muutuvatesse tooraineressurssidesse, aga ka innovaatiliste süsteemide areng, mis võimaldab olemasolevaid energiaressursse efektiivsemalt kasutada, on tähelepanu nõudvad teemad, millega REHAU juba praegu edukalt tegeleb. Me arendame ja valmistame oma klientide jaoks ökoloogilisi ning ökonoomseid süsteemilahendusi, pidades silmas keskkonnasäästlikkust.

Vastutus

REHAU vastutuse keskmeks on keskkonnapoliitika: Enviromental policy principles

Kõigis REHAU allasutustes tegutsevad meie ettevõtted vastavalt keskkonnajuhisele ISO 14001 ning omavad vastavat kvalifikatsiooni.

Siit saate sertifikaadi alla laadida :

Zertifikat TÜV ISO 14001
Certificate TÜV ISO 14001

Usaldus

Meie keskkonnaosakond jälgib keskkonnakaitsenõuete täitmise vastavust seadustega. Taaskasutusega tegelevad meie osakonnad: ehitus, tööstus ning autondus.


ISO IEC 27001 2013

Tegevus

 • Alates 50-ndatest aastatest võtame tootmisjääke tagasi ja töötleme ümber.
 • Alates 70-ndatest aastatest on meie tooted varustatud materjali etikettidega.
 • 80-ndate lõpust tegeleb meie ettevõte tootmisjäätmete utiliseerimise arendamisega.
 • Oleme välja töötanud kava autotööstuse jäätmete utiliseerimiseks, mis hõlmab ka nende hilisemist ümbertöötlemist.
 • Me valmistame tooteid, kus on võimalik kasutada recycling-materjale, nagu näiteks recycling-kontrollkaev RAURECO, mille tootmisel on kasutatud DSD-materjali.
 • Me tegeleme uute polümeersulamite väljatöötamisega, mis kätkeks endas nii materjali parimaid omadusi kui ka võimaldaks hiljem ümbertöötlemise.
 • Rahvusvaheliste standardite, nagu nt ISO 14001, nõuetele vastavuse kõrval osaleb REHAU ka kohalikes tegemistes. Nii oleme me Bayerimaa Keskkonnaleppe liikmed. Sellekohase sertifikaadi saate Te allalaadida siit: REHAU keskonnakaitse dokument


Urkunde Umweltpakt Rehau

Keskkonnapoliitika

 • REHAU arendab, toodab ja turustab tooteid ja süsteeme polümeersetest materjalidest, mis oma valmistamistehnoloogialt ja rakenduselt vastavad ajakohastele keskkonnanõuetele.
 • Meie tegevusest tingitud keskkonnakahjustusi analüüsitakse ning need likvideeritakse esimesel võimalusel.
 • Uute toodete ja tootmisviiside keskkonnamõjusid hinnatakse juba algfaasis ning üritatakse võimalusel kahjustusi vältida.
 • Me soodustame oma töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmist ning teavitame ka kliente meie toodete keskonnasõbralikest aspektidest.
 • Ka oma tarnijatelt ootame me mõõdukat keskkonnateadlikkust.


Et oma keskkonnaalast tööd parendada, viime me ellu mitmeid sellealaseid projekte.

Tööohutus

Oleme veendunud, et kõiki tööõnnetusi ja kutsehaigusi on võimalik vältida. Sellest põhimõttest lähtub ka REHAU oma töö- ja tervishoiupoliitika kujundamisel: Principles Health and Safety protection

REHAU järgib tööohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001 nõudeid ja omab Saksamaal ka vastavat sertifikaati. Lae alla sertifikaat:

Zertifikat Sicher mit System 2017
Certificate Systematic Safety 2017

REACH

01. juunil 2007 jõustus uus euroopa kemikaalide seadusandlus REACH. REACH on terviklik süsteem kemikaalide registreerimiseks, hindamiseks ja autoriseerimiseks eesmärgiga parandada kaitset inimeste tervisele ja keskkonnale. Selleks peavad kõik EL-s toodetavad või EL-i imporditavad ained läbima etteantud ajavahemiku vältel tootja poolt registreerimisprotsessi.

Kuna REHAU toodab ja turustab pea eranditult tooteid ja mitte aineid, oleme me REACH vaid põgusalt kokku puutunud. Konkreetsete mõjude ja kohustuste väljaselgitamiseks tegeleb kompetentne projektmeeskond seadusnõuete elluviimisega.

Konkreetsete küsimuste tekkimisel REHAU toodete ja REACH kohta pöörduge palun e-mailile reach@rehau.com.