Διαχειριση Προμηθευτων

Αξιόπιστοι σε όλο τον κόσμο

Ο βασικός άξονας διαχείρισης των προμηθευτών της εταιρείας είναι η συνεπής διαχείριση των ομάδων υλικών της. Για κάθε ομάδα υλικών έχουν καθοριστεί ένας υπεύθυνος αγοράς και ένας υπεύθυνος τεχνικού τμήματος. Το υποστηρικτικό εργαλείο των βασικών διαδικασιών είναι η αξιολόγηση των προμηθευτών της REHAU (LBU©), κατά την οποία οι προμηθευτές αξιολογούνται σύμφωνα με αντικειμενικά εμπορικά και τεχνικά κριτήρια επιδόσεων. Φυσικά, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους προμηθευτές. Η LBU© αντικατοπτρίζει την αποδοτικότητα του προμηθευτή και αποτελεί κατά συνέπεια τη βάση για τη διεύρυνση και την ένταξη των προμηθευτών στην ομάδα των προμηθευτών.