Системи за водење на кабли

Опис

Системи за водење на кабли – Kabelsalat adé

РЕХАУ системите за водење на кабли ги превземаат каблите во и ги водат покриени точно онаму каде што е потребно. Каблите не само што се поставуваат лесно и едноставно туку и може да се постават на место каде што Вие имате желба.

Дизајн

Дизајн

Онаму каде што дизајнот е во преден план а каблите се на видливи места, има повеќе можности за структуирани површини или потенцирање на бојата. Во зависност од барањата каналите може да бидат со една или повеќе комори.

Печати