АВАДОК Приклучен систем

Опис

Опис

АВАДОК е приклучен систем од полипропилен за странично спојување на канализациски цевки од

  • ПВЦ,
  • ПП и
  • каменина

на

  • бетонски цевки,
  • челични армирани бетонски цевки,
  • каменински цевки,
  • бетонски шахти и ѕидови.

АВАДОК-принцип:

Дупчење - Навртување - Заптивање:

Во продупчениот главен вод се поставува спојната заптивка за голем волумен.

Конусниот носач за дупчење со надворешен навој се навртува во заптивката.

Со настанатиот силен потисок помеѓу заптивка и круна на завртката и издупчениот отвор, се постигнува ефектот на заптивање.

Предности

10 причини за АВАДОК

1. Трајно заптивање согласно ÖNORM EN 1610.
2. Едноставно монтирање: дупчење. Навртување. Заптивање.
3. „Многу добро во IKT тест на стоки (состојба 2002) и IKT-испитано.
4. Зглобно виткање до ± 7,5° за лесно положување во тесни цевни ровови (куглест зглоб).
5. Поголема толеранција на отвор за дупчење – вклучувајќи зелена „Airbag-заптивка (Q-TE-C) за повеќе сигурност при монтирање.
6. Најдобра заштита од корозија на засечен зајакнат челик преку соодветни должини на заптивка и потпора.
7. Отпорен на товар на свлекување и отстапувања.
8. Трајна внатрешна ознака со сите важни информации.
9. Без испакнати цевководи со интегриран приклучок во круната за навртување.
10. Дозволен општ градежен надзор.

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати