РАУСИКО Цевка

Опис

РАУСИКО цевка за инфилтрирање на атмосферска вода во цевен ров или корито-цевка-цевен ров

Филтрирањето со цевен ровслужи за целосна инфилтрација на почистата дождовница, на пр.од кровни површини кај станбени или слични деловни области. Атмосферската вода се слева во приклучениот цевен ров преку контролната и дистрибутивната шахта.Од тука понира во подземните слоеви. Цевниот ров е обвиен со филтерско платно и служи како времен меѓусклад до престанок на врнежите.


Филтрирањето со корито-цевка-цевен ров служи за инфилтрирање, задржување и складирање на малку загадена атмосферска вода.Таа во меѓускладирана во коритот и со понирање доаѓа во цевниот ров. Нечистотиите природно се филтрираат.

Предности

Предности

 • Специјално тројно степенувана шема за оптимална функција на цевките за поринување.
 • Сливна подлога за дистрибуција на атмосферска вода кон ров.
 • Дефинирана површина на воден прелив за долготрајна функционалност на ровот.
 • Целосен систем со сите неопходни компоненти за цевен ров и Корито-Цевка-Ров.
 • Едноставен софтвер за брзо и сигурно мерење на постројката според DWA-работен лист A138, DWA-работен лист A117 како и DWA упатство M153 (Download во делот сервис ).

Начин на функција

Начин на функција

 • Довод на дождовница од покриви, патеки, улици и други површини.
 • Филтрирање на дождовница
 • Дистрибуција и складирање на дождовница во цевка за поринување (100% волумен, наменски степенувана шема на цевките) и во чакал (8/32, ca. 35% волумен).
 • Одложено поринување на дождовница во почва. Потполно поринување на дождовница мора да се случи во рок од 24 часа согласно ATV-DVWK A 138.

Испорака

Испорака

Системски компоненти:

 • РАУСИКО PE цевка DN355/DN200
 • Профили DN355/DN200
 • Универзална шахта DN400
 • Конфекциски шахти DN400 - 1000 како контролна, доводна и пригушна шахта
 • РАУСИКО Хидроклин за хемиски-физичко третирање на атмосферска вода
 • РАУСИКО систем за седиментација за механичко третирање на атмосферска вода
 • РАУМАТ геотекстил

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати