РАУСИКО Шахти

Опис

Систем на шахти РАУСИКО како контролни, испирачки и суви шахти за стопанисување со атмосферска вода

Системи на шахти играат одлучувачка улога кај уредите за понирање и инфилтрација. Тие се проектираат како контролни и испирачки шахти, доводни шахти или исто и со вграден пригушувач.

Барањата за изведба неможат да се поразлични. Палетата е од стандардни шахти, преку специфични шахти според објектот, произведени во сакана височина и со различни приклучоци и додатоци, па се до газечки варијанти.

Предности

Предности

 • Фамилија на шахти со различни дијаметри, ги има и како газечки варијанти како стандардно или нарачано конфекциско решение.
 • Системите за шахти можат (со минимално прилагодување) да се користат за сите намени, на пр. Box-ров или цевен ров.
 • Широка програма на цврсто интегрирани монтажни делови, како на пр.пригушувач или повратни елементи.
 • Лесно монтирање под сообраќајници.
 • Комплетен програм на прибор.
 • Многустрани варијанти на изведба за секоја намена.
 • Едноставна инспекција и чистење на постројката.

Испорака

Испорака

Системски компоненти:

 • РАУСИКО C3 приклучен систем за Box-ровови / резервоари
 • РАУСИКО универзална шахта DN400 како компактна стандардна шахта за сите Box-ровови и цевни ровови
 • РАУСИКО кенфекциска шахта DN400/500 како димензионирана единечна изработка
 • РАУСИКО шахта DN600 или DN1000, систем АВАШАХТ
 • РАУСИКО шахта DN1000, систем АВАШАХТ како газечка варијанта од робустен полипропилен (PP)
 • РАУСИКО Box
 • РАУСИКО цевки за цевен ров односно корито-цевка-ров
 • Геотекстил , на пр.сепаратор и филтер на слив

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати