Техника за прочистителни станици

Воздушните системи на РЕХАУ се користат во делот на биолошко пречистување во станици за третман на отпадни води со цел довод на кислород за микроорганизмите. Доколку нема приклучок на некоја мала комунална пречистителна станица за отпадни води тогаш малата пречистителна станица РАУКЛИН овозможува децентрализиран третман на отпадните води од домаќинствата.

Печати