РАУЏЕТ заштитни цевки

Опис

Положување без ископ за нови гасоводи, водоводи, телекомуникациски водови и електрични водови

Заштитните цевки РАУЏЕТ од ПВЦ-У нудат највисока безбедност од механички оштетувања при положување на вашите гасоводи, водоводи, телекомуникациски водови и електрични водови. Заштитните цевки РАУЏЕТ се поефтини и едноставни за положување и се поставуваат како цевки при тунелирање во процес на кршење и дробење на почвата. Специјално обликуваната внатрешна спојка гарантира мазна надворешна површина на водот за да се минимизира гребење на обвивката.

Предности

Предности

 • Најголем можен отворен пресек преку оптимирана дебелина на ѕид на цевка
 • Статичка оптовареност до SLW 60 (100 kN/ m²)
 • Специфична ознака во боја според областа на користење
 • Минимизирање на гребење на обвивката преку внатрешна РАУЏЕТ спојка и со тоа се добива мазна надворешна површина на цевката
 • Цврсти и заптивни РАУЏЕТ врски со користење на тангит лепило
 • Заштитени се дрвата, сообрaќајни површини и историски објекти и содржини
 • Трасата повторно може да се користи
 • Минимално отежнување на сообраќај и попречувања со минимални градилишта

Можности на примена

Можности на примена

 • Гасовод
 • Водовод
 • Телекомуникациски вод
 • Електроенергетски вод

Испорака

Испорака

 • Опсег на димензии од DN 50 до DN 150
 • Изведбени должини од 1 m, други должини по нарачка
 • Испорачување во дрвена рамка
 • Издупчени цевки за детектирање на оштетени места на гасоводи, по нарачка
 • Пескарен ѕиден вод, по нарачка

ПРИЈАВА ВО ПОРТАЛ

Печати