Академија

Know-how компакт

РЕХАУ академијата е централна научна институција за нашите решенија и услуги кои се базираат на полимери во доменот на градежништвото и индустријата. За да може нашите ветувања за квалитет да бидат насекаде компетентно спроведени, ние обезбедуваме обуки за инсталатери, трговци и продавачи на кои тие добиваат основи и детали за успех. Предавања се одржуваат редовно во нашите центри за обука, во продажните центри на РЕХАУ и директно на самото место кај корисниците.

Само со добро советување, оптимално може да се искористи потенцијалот на нашите системски решенија на сите нивоа. Со тоа се грижиме за комактно Know How на нашите производи. Темите се исто толку бројни како и предизвиците со кои се секојдневно се сретнуваат нашите партнери:

• Изработка, монтажа и функција на нашите производи

• Логистика и обезбедување на квалитет

• Маркетинг и стопанско раководство

Квалификувани референти од РЕХАУ Академијата постојано ја оптимизираат конкурентноста на нашите партнери. Тоа гарантира тековна предност во знаење.

Печати