Мрежа на набавки

Поврзани низ целиот свет

Мрежата на добавувачи на РЕХАУ низ целиот свет е одговорна да ги набавува потребните материјали за производство. Обемот на набавка опфаќа: суровини и делови кои се купуваат, машини и постројки, алати, транспортни услуги, помошни материјали и материјали за работа, IT- мрежа, опрема, како и канцелариски потреби итн.

Наша цел претставува да постигнеме материјален и стопански оптимум и да ги доставиме потребните материјали со бараниот квалитет и количина во вистинското време и на вистинското место и тоа финансиски поволно.

Нашата мрежа на добавувачи ги применува истите процеси на набавка на сите седишта. На тој начин се гарантираат идентични постапки и транспарентност насекаде во светот. Последователно извршуваното материјално управување на групацијата ја осигурува соработката со успешните добавувачи, кои редовно се оценуваат со помош на системот за осигурување на квалитетот од одделите за набавка и техника на РЕХАУ.

РЕХАУ ГмбХ

Ворбштрасе 50

3074 Мури кај Берн

Швајцарија

Тел: (00 41) 31/95 03 – 111

Факс: (00 41) 31/95 03 – 121

Е-маил: muri.ml@rehau.com

Печати