Менаџмент на добавувачи

Интернационално одобрено

Јадрото на менаџментот на добавувачи е консеквентен менаџмент на материјални групи. За секоја материјална група е утврден Lead Buyer (купувач) и Lead Engineer (техника). Инструментот на РЕХАУ кој ги подржува главните процеси е тн Оцена на добавувачи на РЕХАУ (LBU©), во кој добавувачите се оценуваат според објективни економски и технички својства на успех. Резултатите отворено се соопштуваат на добавувачите. LBU© ја дава способноста за успех на добавувачот и со тоа е основа за развојот и интеграцијата на добавувачот во рамките на групата на добавувачи.

Печати