Услови за испорака и плаќање

 

I Општо

 

1. Нашите испораки, услуги и понуди се даваат исклучиво врз основа на следниве услови. Доколку не е поинаку договорено, тогаш овие услови се на сила во нивната важечка форма во даден момент во иднина кога се прави нарачката / налогот и во случај кога не е повторно јасно нагласено на нив. 

 

2.Овие услови важат без исклучок. Се исклучува против потврдата од страна на купувачот за повикување на други на други услови.

 

3.Дополнително направени договори за поединечни случаи во секој случај имаат предност пред овие услови. За содржната на такви договори меродавен е писмен договор или наша писмена потврда. 

 

 

4.Изјави за законски обврски и пријави кон нас по потпишување на договорот (како на пример утврдување на термини, опомени за штети, повлекување или намалување) за да бидат важечки треба да бидат направени во писмена форма.

 

5.За чување, инсталација или монтажа како и користење на нашите производи, треба да се почитуваат актуелните технички информации како и општо призанените правила за техника.

 

6.Посочуваме на тоа дека податоците од нашите клиенти кои ги користиме за нашето деловно работење, ќе бидат третирани исклучиво во согласност со законот за заштита на лични податоци.

 

II.Понуди и склучување на договори

1. Нашите понуди, доколку не е поинаку назначено, се необрзувачки. Мострите и примероците се необрзувачки и служат само за ориентација. Нарачката важи за составен дел на договорот. Договорите и спогодбите за продажба ќе станат обврзувачки врз основа на писмена потврда за нарачка или по нашата испорака на стока, со наша фактура што во вториот случај ја заменува потврдата за нарачка. Доколку при нарачката не е поинаку определено, ние имаме рок од 4 недели по приeмот, да ја прифатиме според  понуденото во договорот.

2. Доколку некој нарачан производ не може да се испорача во моментот, заради тоа што ние не сме го добиле од нашиот добавувач и покрај договорените обврски и без наша вина, ние имаме право еднострано да го раскинеме договорот со нарачувачот без било какви последици према нас и без право на нарачувачот да побарува евентуални трошоци и/или штета. Во таков случај веднаш ќе Ве информираме, дека нарачаната стока веќе ја немаме и дека признаваме евентуални веќе направени работи без одложување.

 


3. При самата нарачка, често употребуваниот израз „ како вообичаено’’ ќе се однесува во сите случаи само на процесот, но не и на цената. За ознака на производот, меродавна е самата РЕХАУ ознака на производот. Дополнителни ознаки на производодот од страна на клиентот се необврзувачки.

 

4. Било каков технички совет даден во усмена или писмена форма од наша страна во смисла на начин на употреба и примена на производот не е обврзувачки – како и во однос на сопственички права на трети страни – така купувачот нe е ослободен од oбврската за понатамошна проверка на нашите производи во однос на тоа колку се соодветни за процесите и целите за кои тој има намера да ги користи.

 

III Цени

 

1.Освен ако не е поинаку договорено, нашите цени се подразбираат франко фабрика или магацин и не вклучуваат пакување, транспорт како и царина или други давачки и данок на додадена вредност според стапката што се применува на денот на испораката.

2.Освен ако не е јасно поинаку наведено, цените во нашите ценовници и понуди се дадени без обврска и ќе зависат од тековните трошковни фактори. Доколку до завршување на договорот настанат промени во трошковните фактори, на пр. заради зголемување на цените за суровини или зголемување на платите, го задржуваме правото да ги прилагодиме нашите цени во согласност со погоре наведеното. Доколку времето од денот на потпишување на договорот до предвидениот рок на испорака е поголемо од 3 месеци, при промена на трошковните фактори како на пример зголемување на цените на суровините или зголемување на платите, имаме право да направиме соодветно прилагодување на нашите цени. При ваква промена, ние ќе го контактираме купувачот, кој во случај на зголемување на цените за повеќе од 5% има право да се откаже од нарачката. Истиот треба во рок од 1 недела по добивање на информацијата да се изјасни, во спротивно зголемувањето на цената ќе се смета за прифатено и треба да се плати.
3. Нарачките за кои нема договорена цена ќе се фактурираат по цени што важеле на денот на склучување на договорот, а во сите други случаи важи претходната точка 2.

4. Освен ако не е поинаку договорено, цените за продажба како и понудите и пресметките треба да бидат изразени во денари МКД.

IV. Начини и услови за плаќање

1. Доколку не се договорени поинакви услови на плаќање со посебни договори, ќе се применуваат следниве услови: • 2% Попуст на вредноста на стоката ( со исклучок на трошоците за пакување, пренос и слични трошоци) за плаќања во рок од 10 дена; • нето плаќање во рок од 30 дена од денот на доставувањето на фактура, освен во случај ако во ценовникот се определени поинакви услови за плаќање за различни видови на производи; • Не се одобрува попуст на трошоците за алат• Попуст ќе се пресметува само под услов сите обврски од претходните испораки да се во целост подмирени. Плаќањето е задолжително независно од тоа дали има поплаки за евентуални неисправности • Плаќањето ќе се врши во Скопје.

 

2. Прифатливо е задржување или израмнување на плаќања, доколку не е поинаку договорено,само во случај ако противпобарувањата на купувачот се неоспорни и правно издржани.

3. Во случај на неизвршено плаќање од страна на купувачот, средствата од сите тековни сметки и сумите од мениците на нарачувачот и/или гарантот ќе се реализираат. Доколку не се почитуваат условите на плаќање или во случај на настанати околности што можат да ја намалат кредитната способност на купувачот, ние имаме право веднаш да побараме исплата на сите наши побарувања. Ние исто така, имаме право да ги реализираме сите преостанати испораки само во случаи на извршено предвремено плаќање или обезбедување на гаранции. Доколку не се изврши предвремено плаќање и не се обезбедат хартии од вредност по истекот на одредениот период, ние имаме право да го раскинеме договорот во однос на сите услуги или преостанати испораки, со тоа што немаме никаква обврска во однос на оние испораки што не биле реализирани во моментот на раскинување на договорот.

4. Ние имаме право да ги израмниме сите побарувања кои се доспеани од купувачот наспроти сите побарувања што се бараат од нас од страна на купувачот врз основа на испорака или други правни случаи.

V.  Задржување на право на сопственост и други гаранции

1. Ние го задржуваме правото на сопственост на стока додека не биде целосно исплатена по сите сметки за наплата, од купувачот, вклучувајќи и било какви побарувања што можат да произлезат од деловната врска во иднина.


2. Купувачот има право да ја обработува и ја продава стоката со задржано на право на сопственост во своето деловно работење.


3. Купувачот уште сега со ова ни ги доделува преку хартии од вредност, сите негови побарувања во однос на робата со задржано право на сопственост, без разлика од која правна причина, вклучувајќи ги побарувањата од понатамошна продажба, билансни побарувања од договори за тековни сметки, третирање, обработка или инкорпорирање на онаа стока што била доставена од наша страна; недозволени постапувања, побарувања од осигурувања) Доделувањето во сите случаи ќе биде ограничено на вредноста на испорачаната стока, како што е наведено во нашите фактури. Доколку клиентот на купувачот го има ефективно исклучено доделувањето на побарувања, ние и купувачот, во рамкте на нашата внатрешна врска, ќе постапуваме како претходноспоменатите побарувања од било каков вид однапред ни биле ефективно доделени. Ние сме овластени од страна на купувачот да ја побараме побаруваната сума во негово име за нашата сметка кога купувачот не е повеќе овластен, во согласност со понатаму дадениот договор, да ја собере побаруваната сума во негово име.

4. Ние отповикливо го овластуваме купувачот да ги собере побарувањата што ни се дадени на нас за сопствената сметка и на негово име. Доколку купувачот не ги исполни обврските кон нас или ако произлезат други околности определени во Точка IV.4, купувачот, на наше барање ќе го прикаже доделувањето и ќе ни ги достави потребните информации и документација. Ние сме овластени директно да ги известиме должинците на купувачот за доделувањето и да бараме исплата од нивна страна.

5. Кога еднаш е испорачана стоката, таа не смее да се дава како залог или да се дава во форма на гаранции без наша согласност. Во случај на дејства на трети страни со цел добивање на стоката со задржување на право на сопственост, купувачот ќе го прикаже нашето право на сопственост, ќе не информира без одложување и ќе ни обезбеди помош потребна за одбрана на нашите права.

6. Во случај на прекршување на договорот од страна на купувачот- посебно нереализирање на плаќања- ние имаме овластување да се повикаме на нашето прво на сопственост и да бараме итно, предавање на стоката со задржување на право на сопственост, самите или преку посредници и добивање директна сопственост врз нив или, ако е потребно, да бараме доделување на побарувањата на купувачот за враќање на стоката од трети страни. Тврдењето за задржување на право на сопственост не вклучува повлекување од договорот.

7. Доколку вредноста на хартиите од вредност во наша корист ги надминува нашите побарувања за повеќе од 10%, ние, на барање на купувачот, ги ослободуваме хартиите од вредност според наш избор.

8. Купувачот соодветно ќе ја осигури целата стока со задржување на право на сопственост од пожар и кражба. Било какви поплаки за штета против осигурителите со ова уште сега ни се доделуваат на нас во вредност на стоката со задржување на право на сопственост.

VI. Време на испорака, доцнење на испораката

1. Местото за испораки е Скопје или седиштето за кое магацинот има добиено упатства за извршување на испораката. Доколку не е поинаку договорено, времето за испорака е исполнето, ако до одреденото време стоката што се испорачува, го напуштила магацинот или е дадено известување дека е веќе спремна за испорака, или услугата е извршена.

2. Времето за испорака се продолжува во разумен рок во случај да се преземат мерки како резултат на индустриски дејствија, посебно штрајкови и протести, како и појава на непредвидени пречки кои се надвор до наша контрола кога таквите пречки имаат значително влијание на производството или на испораката на стоката за продажба или на извршувањето на бараните услуги.Ова важи и ако слични околности се случат и со нашиот добавувач или ако ние самите сме несоодветно снабдени со примарни материјали без наша вина или ако таквите околности настанат додека сме оневозможени да работиме. Во случај на продолжување на рокот за подолг временски период, ние, по давањето на извесен период на чекање, како и купувачот имаме право да се повлечеме од договорот. Во важни случаи, ние ќе го известиме купувачот колку што е можно порано за времето кога настанале и кога ќе завршат пречките.

 

 

3. Испораките и услугите (исполнување на договорот) ќе се извршат со предуслов дека нивното исполнување нема да биде попречено поради национални или интернационални прописи, посебно контролни одредби за извоз и ембарга или други санкции. Партиите се должни да ги изнесат сите информации и документи кои се потребни за извоз/домашни пратки/увоз. При доцнења поради извозни контроли или процеси на одобрувања роковите немаат сила. Доколку не се доделат потребните одобрувања, тогаш договорот за тие делови, кои не се одобрени, важи дека не е склучен. Се исклучува правото за надомест на штети  настанати поради претходно споменатите доцнења на роковите.


4. Купувачот може да го раскине договорот без рок, ако произлезе дека е невозможно ние да ги извршиме услугите дефинирани со договорот пред пренос на ризик. Купувачот може да го раскине договорот , ако ние не сме во можност да исполниме дел од нарачката и тој има оправдана причина да ја одбие делумната испорака. Ако тоа не е случај, купувачот мора да го плати оној дел на договорот што ја покрива делумната испорака. Истите услови се применуваат и во случај на оневозможеност од наша страна. Делот IX се однесува и на други околности. Ако неможноста или спреченоста настане кога купувачот доцни со прифаќањето на стоката, или ако купувачот сам ја сноси одговорноста или дефиниран поголем дел од одговорноста, тој има обврска да изврши плаќање.

5. Доцнењето на испораката се одредува со законските регулативи. Во секој случај треба да постои писмена опомена од страна на купувачот. Доколку ние не ја извршиме испораката на време и заради тоа купувачот претрпува штети, купувачот има право да бара надокнада на штета. За секоја завршена недела на задоцнета испорака, ова сума ќе изнесува 0,5 %, меѓутоа вкупно не повеќе од 5 % на вредноста од тој дел од целокупната пратка што како резултат на задоцнувањето, не може да се користи на време или во согласност со договорот. Сите останати и додатни жалби во врска со задоцнета испорака се утврдени исклучиво во членот IX.


6. Стоката која се смета за спремна за испорака може да биде откажана од страна на купувачот по истекот на времето за испорака, во спротивно ние имаме право да ја испорачаме стоката според наше мислење или да ја складираме  по наш налог на сметка и ризик на купувачот. Истите услови се однесуваат ако не може да се изврши испораката од наша страна од причини што не можеме да го контролираме. По известувањето дека стоката е спремна за испорака, стоката се смета за доставена и може да се фактурира.

7. Начинот на достава, начини на испорака, рутата за транспорт како и природата и обемот на потребни заштитни средства, изборот на превозник, како и пакувањето е наш избор. Ова ќе се изврши по наше видување водејќи сметка и со внимание да се исклучат правни и материјални обврски. Стоката треба да се осигура само во случај на јасно барање од страна на купувачот и на негова сметка.

8. Дозволени се делумните пратки. Продавачот има право да достави 10% помалку или повеќе од нарачаната количина, или 20% во случај на производи направени по спецификација. Овие количини се фактурираат соодветно.


VII. Префрлање на ризик

1. Со предавање на стоката на шпедиција или превозникот, најдоцна со напуштање на нашиот магацин, доколку не е поинаку договорено, ризикот се пренесува во секој случај на купувачот.

2. Сите жалби во врска со нецелосни, неисправни или несоодветни производи мора да се доставуваат до продавачот во писмена форма и тоа без одложување и најдоцна во рок од 10 дена по приемот на стоката. Во спротивен случај пратките се сметаат за одобрени.

VIII. Жалби во однос на неисправност

Во случај на достава на материјално и правно неисправна стока, ние ги даваме следните гаранции со исклучок на сите други права:

,


Материјална неисправност


1. Сите делови или услуги се поправаат без надокнада, по наш избор, со испорака на нови материјали, кои во рамките на рокот на застарување покажале материјална неисправност, доколку причината била позната уште во моментот на пренесување на ризикот и доколку купувачот ги исполнил своите обрски за проверка и опомена. Доколку не се изврши уредна проверка и/или опомена за неисправност, се исклучува нашата одговорност за непријавената неисправност.

2. При поплаки за неисправност, плаќањето смее да се повлече само во обем пропорционален на настанатата материјална неисправност. Купувачот може да повлекува плаќање само во случаи кога поплаката за неисправност ќе стане основана и важечка и за која не постои сомнеж. Доколку се воспостави дека жалбата е неоснована, ние имаме право да ги побараме настанатите трошоци од купувачот.

3. На почетокот, ние имаме можност да нарачаме замена за стоката во извесен временски период. Ако замената за пратката не успее, може да го раскине договорот или да го намали плаќањето.

4. Жалбите за неисправност не се прифатливи доколку стоката незначително се разликува од договорените карактеристики, ако нејзината соодветност за користење е само незначително намалена, или ако стоката има претрпено природна промена или штета по преминувањето на ризикот како резултат на несоодветен или неодговорен однос, наметнување на голема сила или употреба на несоодветни средства за работа. Ние имаме право да ги одбиеме жалбите доколку купувачот не го достави до нас неисправниот дел во рок од 4 недели ако од него е тоа побарано; ова не се применува ако доставувањето е попречено од природата на делот или од начинот на кој тој е инсталиран итн.

Правна неисправност

5. Доколку од нас се бара да испорачаме стока врз основа на цртежи,модели, мостри или делови како примероци обезбедени од страна на купувачот, тогаш тој ја има одговорноста да не се прекршат  правата на интелектуална сопственост на трети во земјата за која е наменета стоката. Ние ќе го информираме клиентот за сите права што ни се познати. Купувачот мора да не ослободи од жалби од трета страна  и да ја надомести настанатата штета. Доколку сме спречени од трета страна да произведуваме или испорачуваме стока заради права за интелектуална сопственост потврдени од нивна страна, ние имаме право - без проверка на правната состојба – да ја прекинеме работата се до нејзино правно разјаснување од страна на купувачот и третата страна. Ние имаме право да го раскинеме договорот доколку задоцнувањето е од таква природа да ние не можеме да го почитуваме договорот од разбирливи причини.

 

6. Доколку не е поинаку договорено, ние сме должни, да ја испорачаме стоката во соодветната држава, ослободена од правa на интелектуална сопственост и авторски права. Доколку користењето на испорачаниот предмет може да доведе до повреда на правата за интелектуална сопственост или авторски права, тогаш ние на наша сметка ќе го обезбедиме правото на купувачот за понатамошна употреба, или пак испорачаниот предмет ќе го модифицираме на начин кој понатаму нема да предизвикува повреда на правата за интелектуална сопственост. 

 

7. Доколку ова не е можно да се направи во рамките на економски оправдани услови или соодветен рок, тогаш купувачот има право да отстапи од договорот. Под наведените услови и ние имаме право да отстапиме од договорот.    

 

8. Исто така, ние, ќе го ослободиме купувачот од неспорни или правно издржани права на имателот на право на интелектуална сопственост.

 

9. Наведените задолженија во точка 7 со резерва кон член IX, во случај на повреда на правата на интелектуална сопственост и авторските права, се конечни.

 

Тие постојат само во случај кога:

 

-Купувачот веднаш ќе не извести за настанатите повреди на правото на интелектуална сопственост и авторските права

-Купувачот ќе не подржи во содветна форма и обем, при одбрана од настанатите права и ќе ни овозможи спроведување на мерки за модификација според точка 5

-Ќе ги задржиме сите мерки за одбрана вклучително и регулативи

-Правната неисправност не се темели на некое упатство или специјална даденост на купувачот

-Правната повреда не била предизвикана од самостојна промена на испорачаниот предмет од страна на купувачот, негова примена на начин кој не е опишан во договорот, или пак друга повреда на правото на интелектуална сопственост

IX. Одговорност


1. Правата за надомест на штета на купувачот без разлика од која правна причина се исклучени, освен за случаи за кои е поинаку договорено во овие услови.

 

2. Додека задолженијата на РЕХАУ за информирање подлежат на одредбите на уредбата (EG) Бр. 1907/2006 за регистрација, проценка, одобрение и ограничување на хемиски материи (REACH), РЕХАУ не одговара за исправноста и точноста на информациите кои ги добил од неговите добавувачи.

 

X. Застарување

 

Сите права на купувачите,од било која правна причина застаруваат по 12 месеци, освен во случаи кога законот предвидува пократко временско застарување.XI.Толеранција

1. За црева и профили, со исклучок на производите направени од пенест материјал, доколку е наведено во ДИН нормите, нормите на фабриката или на друго место (на пример технички услови за испорака или РЕХАУ цртежи), дозволени се следниве толеранции:

 

 • - за профилите, ако се мерливи:
  ширина, висина и дијаметар, ДИН 16941-3А,многу грубо;
 • - за изолациски црева / посебни димензии:
  главно во согласност со ДИН 40621 ”изолациски црева Б (без текстил) „:
 • внатрешен дијаметар +5%
 • дебелина на ѕидот +10% 
 • - за други црева:
 • внатрешен дијаметар до 5мм       +0.1/-0.2 мм
 • горе 5 до 8 мм                                +0.2/-0.3 мм
 • горе 8 мм                                        +2.5%/-3%
 • дебелина на ѕидот до 0,7 мм       +0.1/-0.1 мм
 • горе 0,7 до 1,5 мм                        0.15/-0.15 мм
 • горе 1,5 мм                                              +10%
 • За должината на производите ( вклучувајќи силикон) важат толеранции на должина измерена на собна температура непосредно по производството, кај профили и црева според ДИН 16941-3 А како и ДИН 2738-1, кај снопови и котури: + 2%.
 • Кај цревата и профилите од силикон важат толеранциите за форма според ДИН ИСО 3302 Е3.

 

2. Праг А – податоци за цврстина подразбираат ниво на толеранција од ±3 за термопластика и ±5 за еластомери.( утврдени на мостри изработени според нормите). Отстапувања во смисла разлики во квалитет, тежина и боја, кои се нормални во стопанството, во никој случај не треба да претставуваат причина за одбивање на пратката. Илустрациите, димензиите и тежината наведени во нашите листи, спецификациите за технички испораки, спецификациите за производи, понуди на цени и потврди на налози се дадени како приближни податоци. Разликите во димензиите, тежина, броеви на единици и квалитет се дозволиви во обем на нормална трговска толеранција или во согласност со релевантните стандарди. Не се дава гаранција за целосна усогласеност.

 

3. Во сите останати случаи, доколку не е поинаку договорено или од нас дадено, важат соодветните технички норми и регулативи за дозволените толеранци (ДИН, ВДЕ, итн).

XII. Автроско право и права за интелектуална сопственост, форми и алати

1. Ние ги задржуваме сите права на интелектуална сопственост и авторски права за цртежи, мостри и слични информации. Тие не може да им станат достапни на трети страни без претходна согласност од наша страна.

2. Ние, според сите околности, имаме право на сопствено производство на сите артикли, за кои самите сме направиле нацрт-дизајн, цртеж и алати. Не е дозволено да се пренесуваат или да се умножуваат овие документи и алати и не е дозволено да се користи или открива содржината на таквите документи, освено доколку тоа не е јасно дозволено. Прекршувањето на ова предизвикува барање за отштета. Ние ги задржуваме сите права во случај на доделување на патент и за регистрирање на дизајн. Купувачот сноси одговорност да не се повредат правата на интелектуална сопственост на трети лица, при производство и испорака на предмети, кои биле направени според негови податоци. Направи, теркови и други средства остануваат во наша сопственост, дури и во случаи кога на купувачот му се фактурирани трошоците за тоа.

3. Кога изработуваме или набавуваме модели, направи, форми, алатите или уредите за оформување, по налог на купувачот, ние одделно ќе го фактурираме делот за тие трошоци. Со оглед на тоа што овие делумни трошоци не ги покриваат трошоците што произлегуваат за дизајн, конструкција, изработка, Know-How и оддржување, таквите направи, форми,алати и други помошни уреди остануваат во наша сопственост. Истото важи и за промени како и резервни модели, алати и обработка на дополнителни направи. Трошоците за алати треба да се платат со данок на додена вредност, по издадена фактура. Доколку изминат 3 години од последната испорака на таквите артикли, ние повеќе не сме должни за чување на истите.


XIII. Право и други прашања

1. Како единствен – и интернационален -  суд за одредени права и поврзаности на партиите надлежен е Основниот Суд Скопје II, назависно од висинита на спорот.


2.Доколку договорната страна го суспендира плаќањето или доколку е поднесено барање за постапка за стечај или се поведе постапка за постигнување компромис надвор од судот, РЕХАУ има право да се повлече од договорот за делот што не е исполнет.

3. Се применуваат законите на Република Македонија. Конвенцијата на Обединетите нации од 11.4.1980 за договори за меѓународна продажба на стока се исклучуваат.

 

I General

1. Our deliveries, services and quotations shall be carried out expressly on the basis of the following conditions. Unless agreed otherwise, these conditions apply in the version valid at the time future orders are placed, even if agreement to such is not expressly repeated and the conditions are not expressly pointed out again.

2. These conditions apply exclusively.  Counter confirmations on the part of the Buyer referring to his terms of business are hereby contradicted.

 

3. In any case, individual agreements made individual cases take precedence over these conditions. A written contract or our written confirmation is decisive for the content of such agreements.

4. To be effective, legal declarations and notification toward us (e.g. stipulation of deadlines, complaints for defects, withdrawal or reduction) after conclusion of the contract require the written form.

5. Our current Technical Information and the generally recognized Rules of Technology must be observed for the storage, installation, assembly and use of our products.

6. We point out that any data concerning the Buyer and the business transacted with him shall be processed by us within the meaning of the Data Protection Act.

 

II Quotations and conclusion of contract

1. Unless otherwise expressly stated, our quotations shall be without obligation. Samples and specimens shall be for guidance only and be without any commitment. The order constitutes a binding contract offer. Sales contracts and agreements shall only become binding on the basis of our written order confirmation or through our delivery, with our invoice in the latter case substituting the order conformation. Unless determined otherwise in the order, we are entitled to accept the contract offer within four weeks of receipt be us.

2. If an ordered article cannot be delivered because our supplier has failed to deliver to us despite a contractual obligation through no fault of our own, we are entitled to unilaterally withdraw from the contract with the person who orders without any repercussions towards us whatsoever and without the right of the person who orders to seek eventual costs and/or damages. In this case, we shall inform you without delay that the ordered goods are no longer available and shall reimburse any performance already provided without delay.

3. In placing orders the often-used expression as previously supplied shall in all cases refer to design only and not to price. The only acceptable product description shall be the REHAU article name. Additional references to customer article names shall not be binding.

4. Any technical advice, verbal or written, provided by us in respect of application shall not be binding- also in relation to any property rights of third parties – and shall not release the Buyer from examining our products with regard to their suitability for the processes and purposes for which he intends to use them.

 

 

 

III Prices

1. Unless otherwise agreed, our prices shall be understood to mean ex works or warehouse and shall not include packaging, carriage, duties or other charges or value added tax at the rate applicable on the day of delivery.

 

2. Unless otherwise expressly stated, the prices in our price lists and offers shall be given without obligation and based on current cost factors. Should there be any changes in these cost factors before the date the contract is concluded, e.g. due to price increases for raw materials or wage increases, we shall reserve the right to adjust our prices accordingly. If the period between conclusion of the contract and anticipated delivery date is more than three months, we are entitled to adjust our prices according to cost factor changes, e.g. in the event of price increases for raw materials or wage increases. We shall contact the buyer in the event of such a change, where the price increases by more than 5%; the Buyer is entitled to withdraw from contract. This must be declared within one week of notification by us; otherwise the increased price is agreed and must be paid.

 

3.Orders for which no prices have been agreed shall be invoiced at the prices that are valid in the day of conclusion of the contract. In all other respects the above paragraph 2 applies.

4.Unless otherwise expressly agreed the selling prices as well as all quotations and calculations shall be in MKD.

IV Terms of payment

1. Unless different terms of payment have been agreed upon by separate contract, the following shall apply, 2% discount on the value of goods (excluding the costs of packaging’s , carriage and similar costs) for payments within 10 days, net payment within 30 days of the date of invoice, unless different terms of payment are indicated in price lists for special product ranges. No discount shall be granted on tooling costs.  The discount will only be granted on the condition that all payments in respect of earlier shipments have been discharged in full. Payment must be rendered irrespective of any notification of defects. The place of performance in respect of payment shall be Skopje.

2. Unless otherwise stated, it shall be admissible to retain or set off payments only if the buyer counter claim is undisputed or found to be legally valid.

 

3. In the event of default of payment from the buyer, the resources of all current accounts and the sums of all promissory notes of the person that orders and/or guarantor shall be enforced. If the terms of payment are not observed or in the event of circumstances occurring that are capable of impairing the creditworthiness of the Buyer, we shall be entitled to render immediately payable our entire receivables. Furthermore, we shall be entitled to effect any outstanding shipments only against advance payment or the provision of security. If the advance payments are not made or the securities are not provided, after setting an appropriate period we shall be entitled to withdraw from the contract in respect of any services or deliveries still outstanding, and we will not have any obligation in relation to those deliveries which have not been accomplished in the moment of the termination of the contract.

4. We shall be entitled to set off all receivables that are due to us from the Buyer against all receivables demanded from us by the Buyer on the grounds delivery or other causes in law.

 

V. Retention of the title and other securities

1.We shall retain the right of title to any goods until such time as full payment is received for all accounts receivable from the Buyer , including any receivables which may arise in future from the business relationship.

 

2. The Buyer shall be entitled to process and to sell the goods under retention of title in the orderly course of business.

3. The Buyer shall hereby assign to us by way  of security all receivables due to him with regard to the goods that are subject to retention of title ( regardless of their legal reason, including claims from resale, balances receivable from current account agreements, any treatment, processing or incorporation of those goods supplied by us, tort, insurance claims.) .Assignment shall in each case be restricted to the value, as indicated in our invoices, of the goods delivered. Should the Buyers customer have effectively excluded the assignment of receivables, the Buyer and ourselves shall, within our internal relationship, act as if the afore –mentioned receivables of any type assigned to us in advance have been effectively assigned to us. We shall be authorized by the Buyer to assert the amount receivable in his name for our account as soon as the buyer is no longer entitled, in accordance with the arrangement set out below, to collect the amount receivable in his own name.

 

4. We revocably authorize the Buyer to collect the receivables assigned to us for own account and in his name. As soon as the Buyer fails to meet any obligation to us or any circumstances specified in item IV.4 arises, the Buyer shall, at our request, disclose the assignment and furnish us with the necessary information and documents. We shall also be entitled to notify the Buyers debtors of the assignment directly and to demand payment from them.

5. Once delivered, the goods must neither be pledged not assigned by way of security without our consent. In the event of third parties acts aimed at obtaining the goods under retention of title, the Buyer shall draw attention to our title, inform us without delay and provide us with any assistance that is necessary to safeguard our rights.

6. In the event of the Buyer acting in breach of contract – in particular default in payment – we shall be entitled to assert our retention of title and to demand the immediate surrender of the goods under retention of title and, by ourselves or through agents, obtain their direct possessions or, if necessary, to demand assignment of the Buyer claims for the return of the goods from third parties. Asserting the retention of title shall not involve withdrawing from the contract.

 

7.In the value of securities existing in our favour exceed our receivables by total of more than 10%, we shall, at the Buyer request, undertake in this respect to release securities of our choice.

8. The Buyer shall adequately insure all goods under retention of title against fire and theft. Any claims for damages against the insurers shall hereby be assigned to us in the amount of the value of goods under retention of title.

 

VI Periods of delivery and performance

1. The place of performance in respect of deliveries shall be Skopje or the seat of the plant or warehouse instructed to make the delivery. Unless agreed otherwise, the period of delivery and performance shall be met if, until such time as they expire, the item of delivery has left the plant or notice has been given that it is ready for dispatch or the service has been performed.

2. The period of delivery and performance shall be extended by a reasonable amount of time in the event of measures being taken as the result of industrial action, in particular strikes and lock outs as well as the occurrence of unforeseen obstacles beyond our control insofar as such obstacles verifiably yield a significant influence on the production or delivery of the item of sale or on the performance of the service requested. This shall also apply if such circumstances occur at our supplier or if we ourselves are inadequately supplied with primary material through no fault of our own or of such circumstances arise while we are in default. In the event of the time limit being exceeded for a prolonged period, we and – after first granting a period of grace – the Buyer shall be entitled to withdraw from the contract. In important cases we shall notify the Buyer at the earliest possible moment of the time at which such obstacles commence and terminate.

3. Shipments and services (the fulfillment of contract) shall be under the proviso that fulfillment is not being restricted by any national or international regulations, particularly export control regulations and embargoes or any other restrictions. The contracting parties shall obligate themselves to provide all information and documentation needed for the export / domestic shipment/import. Delays caused by export checks or licensing procedures shall override any lead times or deadlines stipulated. If any required licenses for certain items cannot be obtained, the contract shall be considered as not concluded regarding the items in question, because of this and above mentioned transgression of deadlines, any claims for damages shall be excluded.

4. The buyer can annul the contract without giving notice if it finally proves impossible for us to perform all contractual services before passage of risk. Furthermore, the Buyer can annul the contract if it proves impossible for us to fulfill part of an order and he has a justified interest in refusing partial delivery. If this is not the case, the Buyer must pay that share of the contract price which covers the partial delivery. The same applies to inability on our part. Section IX, applies to other eventualities. If the impossibility or inability occurs during the acceptance delay, or if the Buyer bears the sole responsibility or a decidedly preponderant share of it, he remains to render payment.

 

5. Default of delivery is determined by the statutory regulations. It requires in each case however a written reminder by the Buyer. If we are in default and this results in the Buyer is entitled to demand compensation for default in the form of a lump sum. For each full week of delay, this sum will amount to 0,5%, however in total no more than 5 % of the value of that part of the overall consignment which, as result of the delay , cannot be used punctually or in conformity with the contract. Other claims arising from delayed delivery are governed exclusively in accordance with Section IX of these conditions.

6. Goods notified as being ready for shipment shall be called off by the Buyer immediately after expiry of delivery time; otherwise we shall have the right to forward the goods at our option or to store the goods at our discretion on the Buyer account and the Buyer risk. The same shall apply if dispatch cannot be effected by us for reasons beyond our control. Upon notification that goods are ready for shipment, the goods shall be deemed to have been supplied and can be invoiced.

7. The mode of forwarding, means of shipment, transport route as well as the nature and scope of necessary protective media, the choice of forwarder or carrier as well as packaging shall be left to our preference. This will be done at our discretion and with due care and attention to the exclusion of any liability whatsoever. The goods shall only be insured at the express request of the Buyer and at his expense.

8. Partial deliveries are permitted. We are entitled to make excess or short deliveries of up to 10 % of the quantity ordered and up to 20% in the case of special design. The quantity delivered is charged.

 

VII Passing of risk

1. Unless nothing to the contrary is agreed, risk shall at all events pass to the Buyer when the goods are transferred to the forwarder or carrier, however at the latest when they leave the plant or warehouse.

2. All complains in respect of incomplete delivery, defective or incorrect goods must be reported to the Seller without delay and at the latest within 10 days of receiving the goods. Deliveries shall otherwise be deemed as having been approved.

VIII. Claims based on defects

In the event of materially and legally defective goods being delivered, we perform the following guarantees, barring any further claims:

 

 

Material defects

 

1. Cost – free repairs or, at our option, substitute deliveries of all parts or services which prove materially defective within the expiry period, insofar as the cause pre-existed the passage of risk and providing the Buyer complied with his inspection and notification obligations. If the Buyer fails to comply with the obligation to perform an orderly inspection and/or the notification obligation, our liability for the defect that we were not notified of is precluded.

2. If a defect gives rise to a complaint, the Buyer may withhold a share of payment equivalent to the material defect. The Buyer can only withhold payment if it is impossible to doubt the veracity of the notice of defect. If the complaint proves baseless, we are entitled to reclaim our ensuing costs from the Buyer.

 

3. At the outset, we are given an opportunity to order a substitute delivery within a reasonable period. If the substitute delivery fails, the Buyer can cancel the contract or reduce his payment.

4.Claims for defectiveness are not admissible if the goods vary only inconsiderably from their agreed characteristics, if their usefulness is only inconsiderably impaired, or if they suffered natural wear or damage after passage of risk due to faulty or negligent treatment, the imposition of excessive strain or the use of unsuitable operating aids. We shall be entitled to reject complaints if the Buyer fails to submit the defective part to us within 4 weeks of being requested to do so, this shall not apply if submission is prevented by the nature of the part or by the manner it is installed etc.

 

Legal defects

 

5. If we are required to deliver goods based on drawings, models, samples or exemplary parts supplied by the Buyer, he bears the onus of avoiding any violation of third party protective rights in the country for which the goods are destined. We will inform the customer of whatever rights we know of. The Buyer must release us from third party claims and pay any ensuing damage. If a third party restrains us from manufacturing or delivering goods due to the protective rights claimed by him, we are entitled – without checking the legal position –to interrupt the work pending legal clarification by the Buyer and the third party. If the delay is such that we cannot reasonably be expected to keep honouring the contract, we shall be entitled to annul it.

 

 

6. Barring any agreements to the contrary, we are obliged to deliver only within the country containing the delivery destination, unencumbered by industrial patent rights and copyrights held by third parties. If the use of the delivered object causes industrial patent rights or copyrights to be violated, we will in principle and at our expense procure for the Buyer the right to continue using it, or ensure that the delivered object no longer violates the rights concerned by modifying it in a manner which the Buyer can reasonably be expected to accept.

7. If this cannot be done on commercial reasonable period, the Buyer will be entitled to annul the contract. Under the above mentioned conditions, we too are entitled to annul the contract.

8. We will furthermore release the Buyer from uncontested or legally confirmed claims by the relevant holder of protective rights.

9. The obligations on our part mentioned in No.7 are – in reservation of Section IX , - final in the event of patent or copyright violations.

 

They exist only if

-The Buyer  has informed us without delay of registered claims concerning patent or copyright violations,

- The Buyer gives us reasonable support in countering the submitted claims or enables us to carry out the modifications as outlined in No. 5

- All legal countermeasures, including out – of –court settlements, remain reserved to us

- The legal defects does not arise from an instruction or special provision by the Buyer and

- The Buyer himself did not cause the violation of protective rights by willfully altering the delivered object, using it in a contractually unforeseen manner or otherwise incurring responsibility for the violation.

 

IX Liability

1. Claims of the buyer for damage and cost compensation under whatsoever title are excluded in so far the conditions do not rule otherwise.  

 

2.In relation with REHAU s duties of information under the terms of the Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (REACH) REHAU shall not be liable for the completeness and accuracy of information received from its suppliers.

 

 

X. Expiry

All claims by the Buyer – regardless of their legal reasons –expire within 12 Months, unless the statutory period of limitation would lead to a shorter period of limitation in the individual case.

 

XI. Tolerances

1.Unless otherwise stated in agreed DIN Standards, production specifications or other standards ( e.g in Technical delivery Specifications or REHAU drawing) tubing and profiles shall, with the exception of products made from foamed materials, be subject to the following tolerances:

-For profiles if measurable: width, height and diameter, DIN 16941 -3A, very rough,

-For insulating tubing/special dimensions: generally in accordance with DIN 40621 “ Insulating tubing B (without textile insert)”

Internal diameter:   +-5%

Wall thickness: +-10%

 

-For other tubing:

Internal diameter:   up to 5 mm    + 0,1/ -0,2 mm

Above                     5 to 8 mm     + 0,2/-0,3 mm

Above                          8 mm       +2,5%/-3%

 

Wall thickness:        up to 0,7 mm  +0,1/-0,1mm

 

Above                 0,7 to 1,5 mm    +0,15/-0,15 mm

 

Above                  1,5 mm           +- 10 %

 

Production lengths (including silicone) will be subject to linear tolerances, measured at room temperature immediately after production. Profiles and tubing: in accordance with DIN 16941 – 3A and DIN 2768 -1,coils and rolls: +-2%

For tubing and profiles made from silicone, shape tolerances according to DIN ISO 3302 E 3 shall apply.

 

2.Shore A hardness data shall be subject to a tolerance range of ±3 for thermoplastics and ±5 for elastomers ( determined using normed sample units).Normal commercial variations in quality, weight and colour shall in no way whatsoever constitute a reason to reject delivery. Illustrations, dimensions and weight indicated in our lists, technical Delvery Specifications, production specifications, quotations and order confirmations shall be approximate data only. Variations in dimensions, weight, number of units and quality shall be permissible within the scope of normal commercial tolerances or in accordance with relevant standards. No guarantee shall be assumed for compliance.

3. In all other respects, unless agreed or indicated by us otherwise, the tolerances permitted according to relevant technical norms and guidelines (DIN, VDE ,etc.) apply.

 

XII Copyright and industrial patent rights, moulds and tools

 

1. We reserve all rights of ownership and copyrights to drawing, samples and similar information. They may not be made available to third parties without our prior consent.

2. We shall, under all circumstances, claim the exclusive right of manufacture for those articles relating to designs, drawings and tools produced by us. Unless expressly permitted, it shall neither be possible to pass on or duplicate these documents and tools nor shall it be permitted to utilize or disclose the contents of such documents. Contravention hereof shall give rise to a claim for damages. We reserve all rights in the event of a patent being granted and for registrations of design. The Buyer shall guarantee that the manufacture and supply of articles made to data provided by the Buyer do not violate the property rights of any third party. Moulds, templates and other devices shall remain our sole property, also in cases where the Buyer is invoiced with costs or expenses in respect thereof.

3. Insofar as we manufacture or procure any models, moulds, forms, tooling or any forming devices on Behalf of the Buyer, we shall separately invoice part of the expense involved. As these partial costs do not cover the expenses accruing to us from design, construction , running-in, know-how and maintance work, such moduls, forms as well tooling and other auxiliary devices shall remain our sole property. The same shall apply to modifications or replacement models and tooling as also subsequent moulds. The costs of tooling, moulds etc. shall be payable, plus statutory value added tax, upon receipt of invoice. We shall only be obliged to retain such articles for a period of 3 years following the date of the last shipment.

XIII. Jurisdiction and other matters

1. Agreed exclusive –even international – jurisdiction for all mutual claims and obligations, shall be the Main Court Skopje II, irrespective of the amount in dispute.

2.If the contracting party suspends payment or if a petition is filled for insolvency proceedings against his assets or for out – of – court composition proceedings , then REHAU shall be entitled to withdraw from the contract  for the part not fullfield.

3. Macedonian law shall be applicable. Application of the United Nations Convention of 11.4.1980regarding contracts on the international purchase of goods shall be excluded.

 

 

 

 

 

 

Печати