Geosonde

Sistemske komponente

Najbitnije komponente:

  • RAUGEO PE-Xa-sonde, da bi se obezbedilo ispunjenje zahteva u odnosu na visoke temperature
  • RAUGEO materijal za ispunu
  • REHAU tehnika spajanja sa pokretnom navlakom
  • RAUGEO collect horizontalni vod geotermalnog kolektora
  • Termoizolacioni sloj
  • Zaštitna folija za termoizolaciju

Opis

Opis

Karakteristike:
Temperaturni nivo: ca. 0 °C - 85 °C
Tipična dubina bušotine: 30-100 m
Tipično rastojanje sondi: 1,5 m - 4 m. Rastojanje sondi varira u zavisnosti od geooloških uslova.
Zapremina akumulatora za 1 m3 ekvivalent u vodi: 3-5 m3
Kapacitet akumulatora: 15-30 kWh/m3
Specifični troškovi akumulacije 80-90EUR/ 1 m3 ekvivalent u vodi (uklj. projektovanje, bez PDV-a, za 10.000 m3)
Minimalna dimenzija ca. 10.000 m3

Konstrukcija:
U principu akumulator treba da ima optimalan odnos površine i zapremine.
Iz toga proizilazi najčešće kolektorsko polje cilindričnog rasporeda. Prečnik cilindra u tom slučaju treba da približno odgovara dubini cilindra (dubina sonde).
Akumulator se izoluje prema gornjoj površini. Ovakvu izolaciju treba zaštiti od vlage.

Dimenzionisanje:
Za sezonske akumulatore neophodno je individualno dimenzionisanje. Nakon studije izvodljivosti putem dinamičke simulacije vrši se dimenzionisanje toplotnog akumulatora. Ovo posebno obuhvata prilagođavanje broja sondi, dubinu sondi i rastojanje između sondi u zavisnosti od geoloških uslova i svrhe primene.

Preduslovi

Preduslovi

Minimalna dimenzija konstrukcije:

Za tehnički i ekonomski svrsishodnu sezonsku akumulaciju neophodna je minimalna veličina sistema.
Cilj je da površina u odnosu na zapreminu bude što optimalnija. Na taj način se minimalizuju površinski gubici akumulirane toplotne energije iz zapremine.

Minimalna zapremina akumulacije kod EWS-akumulatora odgovara ca. 10.000 m3.

Geološki preduslovi:

  • Zemljište pogodnu za izradu bušotina
  • Nepostojanje podzemnih voda

Za izgradnju EWS-akumulatora neophodna su geološka ispitivanja zemljišta, i to putem dubinskih bušotina.