OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA KLIJENATA

STANJE APRIL, 2020

§ 1 Oblast primene

(1) Ovi uslovi korišćenja regulišu korišćenje Portala klijenata ( u daljem tekstu: Portal) REHAU Gruppe ( u daljem tekstu: REHAU) od strane osoba sa ovlašćenim pristupom portalu (u daljem tekstu: Korisnik). Pri tome je svaki korisnik dodeljen nekom preduzeću (u daljem tekstu: Klijent).

(2) Portalom REHAU svojim klijentima i zainteresovanima stavlja na raspolaganje razne usluge i informacije. Klijenti koji imaju pristup, u zavisnosti od ovlašćenja, preko Portala mogu između ostalog da pristupe dokumentima,, cenovnicima, katalozima proizvoda i ostalim sadržajima, imati uvid u ugovore i stanja na skladištu i koristiti niz funkcija za pripremu porudžbina, obradu i praćenje porudžbina.

(3) Ukoliko za pojedinačne oblasti Portala sada ili ubuduće važe dopunski, posebni uslovi korišćenja, klijentima se na to izričito skreće pažnja. Takvi specijalni uslovi korišćenja onda imaju prvenstvo nad ovim opštim uslovima korišćenja.

(4) Odredbe između REHAU i korisnika koje odstupaju od ovih uslova korišćenja moraju biti u pisanom obliku. Ukidanje potrebe za pisanim oblikom se takođe može izvršiti samo u pisanom obliku.

(5) REHAU zadržava pravo da u svakom trenutku promeni ove uslove korišćenja, koji će u tom slučaju važiti za ubuduće.


§ 2 Registracija i prijavljivanje

(1) Za korišćenja Portala kod REHAU-a potreban je nalog klijenta, kao i lična  registracija korisnika. Nalog klijenta se po potrebi kreira u okviru registracije

(2) Posle uspešne registracije korisnik dobija obaveštenje o svojoj početnoj lozinci. U kombinaciji sa korisničkim imenom koje određuje REHAU (obično adresa e-pošte korisnika) moguće je prijavljivanje na portal.
Korisnik prilikom prvog prijavljivanja mora da promeni početnu lozinku.

(3) Ne postoji pravo na registraciju. REHAU u svako doba, bez navođenja razloga može da blokira ili ograniči pristup klijenata ili pojedinačnih korisnika.

(4) Korisnik je u obavezi da svoju lozinku ne ustupa trećem licu; korisničko ime koje je neophodno za prijavljivanje mora uvek čuvati odvojeno od svoje lozinke
Korisnik je obavezi da izabere sigurnu lozinku i da je zaštiti od zloupotrebe. Ako korisnik otkrije da su pristupni podaci zloupotrebljeni, on/ona mora odmah da obavesti REHAU. U tom slučaju, korisnik je u obavezi da odmah promeni svoju lozinku. Ako i dalje postoji opasnost od zloupotrebe, REHAU ima pravo da blokira pristup portalu.

(5) Podaci koje klijent daje prilikom registracije, moraju biti istiniti. O promenama koje nastupe posle registracije klijent bez odlaganja mora da obavesti REHAU.

(6) U slučaju da korisnik napusti preduzeće klijenta ili njegovo pravo pristupa treba da prestane iz drugog razloga,, klijent o tome bez odlaganja mora da obavesti REHAU.

(7) Ukoliko pristupni podaci koji su poznati korisniku ne odgovaraju njegovim ličnim podacima (ime korisnika se na Portalu prikazuje pod ličnim podešavanjima), korisnik je u obavezi da o tome informiše REHAU.

(8) REHAU zadržava pravo da iz sigurnosnih razloga izbriše pristupne podatke sa kojima nije vršeno prijavljivanje na Portalu u periodu koji je duži od 12 meseci. Ponovno aktiviranje izbrisanog korisnika je moguće u svakom trenutku.


§ 3 Usluge kompanije REHAU

(1) Klijent može da pristupi ili preuzme Informacije koje je REHAU u Portalu stavio na raspolaganje. Što se tiče pristupa klijenta dokumentima u oblasti informacija i REHAU AKADEMIJE, klijent za to dobija isključivo pravo čitanja; tamo navedene podatke ne može ni da izmeni, ni da izbriše.

(2) REHAU ima pravo da rad Portala u potpunosti ili delimično obustavi. S vremena na vreme potrebni su prekidi rada zbog ažuriranja softvera. Za prekide u raspoloživosti Portala REHAU ne preuzima garanciju.


§  4 Obaveze klijenta

(1) Klijent garantuje za sve preduzete aktivnosti na Portalu tokom sesije sa njegovim korisničkim podacima.

(2) Klijent između ostalog na Portalu ne sme

  • da nanosi štetu licima ili da povredi njihova lična prava
  • da koristi Portal u reklamne ili druge komercijalne svrhe

U slučaju kršenja u vezi sa tim,  REHAU zadržava pravo da korisniku odmah blokira pristup Portalu. REHAU osim toga zadržava pravo da izbriše sadržaje i materijal kojima se krše gore navedene odredbe. U slučaju zloupotrebe pri korišćenju Portala, korisnik snosi odgovornost pred REHAU-om i eventualnoj trećoj strani i oslobađa REHAU od potraživanja treće strane

(3) Posle svakog korišćenja klijent mora da se odjavi sa Portala. Ukoliko mu je poznata zloupotreba njegovih pristupnih podataka  ili ako sumnja u zloupotrebu, klijent je dužan da bez odlaganja o tome obavesti REHAU.


§ 5 Prava korišćenja klijenta

(1) REHAU klijentu daje neisključivo i neprenosivo pravo korišćenja informacija i dokumentacije koje su na Portalu stavljene na raspolaganje, u skladu sa odredbama  REHAU-a.

(2) Informacije i dokumentaciju koja je dostupna preko Portala korisnik ne sme, ni uz nadoknadu, ni besplatno, ni u celini, ni delimično da prenosi trećoj strani, ukoliko na Portalu nije izričito navedeno da su sadržaji namenjeni za objavljivanje ili prenos trećoj strani.

(3) Klijentu nije dozvoljeno da veb strane sa portala ili njihov sadržaj pomoću hiperveze poveže i/ili prikaže u delu prozora internet pregledača (Frame)

(4) Osim ovde izričito datim pravima korišćenja ili drugim pravima, klijentu se ne daju dodatna prava bilo koje vrste, posebno u vezi sa nazivom firme ili pravima intelektualne svojine (kao patenti, registrovani dizajn, brendovi itd.) niti je REHAU dužan da klijentu odobri takva prava.


§  6 Prava na sadržaje portala – intelektualna svojina

(1) REHAU na svim stranama Portala, uključujući dizajn i celokupni sadržaj, zadržava autorska i sva druga zaštitnih prava.

(2) Klijent će poštovati prava REHAU-a, a naročito neće menjati ili uklanjati napomene o autorskim pravima i/ili oznake brendova i/ili druge podatke u sadržajima.


§  7 Hiperlinkovi

Ukoliko REHAU upućuje na veb strane trećih lica, on ne preuzima odgovornost za sadržaje tih veb-strana. REHAU izričito ne prisvaja sadržaje veb strana trećih lica. Stalna kontrola veb strana trećih lica za REHAU nije moguća. Korišćenje linkova koji vode ka drugim veb stranama koje ne pripadaju REHAU-u, je na sopstveni rizik klijenta.


§  8 Naknada

REHAU svojim klijentima korišćenje Portala stavlja na raspolaganje kao besplatan servis.


§  9 Odgovornost

(1) Virusi. REHAU se stalno trudi da Portal i na njemu postojeće veb strane nemaju viruse. Međutim, REHAU  to ne može da garantuje. Zbog toga klijent radi sopstvene zaštite pre preuzimanja, kao i radi sprečavanja unošenja virusa na Portal treba da se pobrine za odgovarajuće mere bezbednosti, posebno za korišćenje aktuelnog antivirus programa.

(2) REHAU ne preuzima obavezu, garanciju ili odgovornost za pravilnost, aktuelnost ili potpunost informacija na Portalu.

(3) REHAU ima neograničenu odgovornost

  • u slučaju namere ili velikog nemara;
  • za povrede opasne po život, telo ili zdravlje;
  • u skladu sa obaveznim propisima odgovarajućih važećih odredbi Zakona o bezbednosti proizvoda, kao i
  • u okviru drugih obavezujućih zakonskih odredbi.

U suprotnom se isključuje odgovornost firme REHAU.


§ 10 Lični podaci i statistika upotrebe

(1) REHAU prilikom prikupljanja, korišćenja kao i obrade ličnih podataka klijenta poštuje važeće propise  Zakona o zaštiti podataka. Dodatne informacije mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka (https://www.rehau.rs/policy).

(2) Radi poboljšanja usluga koje se pružaju na Portalu, REHAU zadržava pravo da automatski prikuplja statistike o učestalosti i vrsti korišćenja različitih funkcija portala i da vrši njihovu analizu.


§ 11 Sudska nadležnost i primenljivopravo

(1) Sudsku nadležnost ima sedište društva REHAU.

(2) Primenjuje se zakonsko pravo u sedištu društva REHAU je.

Engineering progress

Enhancing lives