Nákupné podmienky

1.     Pridelenie zákazky / použiteľnosť nákupných podmienok

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky nákupy spoločnosti REHAU s.r.o., v ďalšom len “REHAU“), ako odberateľa tovaru, produktov a služieb a prijatím zákazky sa považujú za akceptované. Odchýlky od týchto podmienok v jednotlivých prípadoch sú platné len na základe písomného vyjadrenia súhlasu firmy REHAU. Firma REHAU nemusí namietať proti odlišným podmienkam dodávateľa, napríklad proti všeobecným obchodným podmienkam v ponukách, potvrdeniach objednávok, faktúrach alebo výrobných dokumentáciách, propagačných materiáloch, a pod.. Použiteľnosť týchto podmienok na ďalšie objednávky firmy REHAU si nevyžaduje opakované odvolávanie sa na ne.


2.     Možnosti plnenia

Miestom plnenia pre dodanie tovaru, produktov, služieb ( adresa príjemcu uvedená v objednávke. Miestom plnenia pre platbu, je sídlo spoločnosti REHAU.

Termín dodávky vyplynie z objednávky spoločnosti REHAU. Keď dodávateľ nerozporuje termín dodania do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky, termín dodania platí ako absolútne záväzne akceptovaný a je záväzný. Keď ho rozporuje, je dodávateľ povinný navrhnúť nový, absolútne záväzný termín dodania s uvedením presného dňa. Keď REHAU nevysloví námietku do dvoch pracovných dní, navrhovaný dátum dodania sa považuje za akceptovaný. V prípade omeškania, má REHAU právo slobodne sa rozhodnúť, bez poskytnutia dodatočnej lehoty, buď pre dodanie tovaru a náhradu škody spôsobenej omeškaním, alebo požadovať náhradu škody z dôvodu nesplnenia záväzku, alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhrady škody. V každom prípade, je dodávateľ povinný bezodkladne informovať REHAU o akýchkoľvek omeškaniach, pričom uvedie dôvody a trvanie meškania.
 

Čiastkové dodávky, dodávky nad rámec objednávky, alebo neúplné dodávky sú dovolené len na základe dohody.

  

3.     Podmienky dodania

Keď pre jednotlivé dodávky nebolo dohodnuté inak, dodávka sa uskutoční  bez dopravného a bez poplatkov na miesto plnenia podľa vyššie uvedeného bodu 2. Keď sa výslovne dohodne iná úprava dopravných nákladov  a dodávateľ  zabezpečí dopravu, pre riadne plnenie podľa zmluvy treba zvoliť nákladovo najefektívnejšiu cestu. Zásielky sa prevážajú v každom prípade na riziko dodávateľa.


Príjemca preberá tovar počas pracovných dní od 07.00 hod do 15.00 hod  ( v piatok do 11.00 hod), pričom lokálna úprava dní pracovného pokoja v mieste dodania ostáva vyhradená. V každom prípade musí dodávateľ priamo s príjemcom tovaru vopred dohodnúť presnú hodinu dodávky v deň dohodnutého dátum dodávky.


Dodávateľ je povinný na požiadanie firmy REHAU bezodplatne prevziať späť obalové materiály. Dodávateľ nemá nárok na náhradu za balenie tovaru.


Viacnáklady, ktoré vzniknú firme REHAU z dôvodu nedodržania vyššie uvedených predpisov, napr. poplatok za odvoz po prekládke z vozňov, sa bude fakturovať dodávateľovi.

  

4.   Ceny

Keď nie je v objednávke uvedené inak, ceny sa rozumejú ako pevné, bez dodatočných požiadaviek a podmienok. Keď v čase medzi objednávkou a dodaním tovaru dôjde ku zníženiu cien, platia ceny stanovené v čase dodania tovaru.


Firma REHAU nie je viazaná prípadnými cenovými odporúčaniami na dodaný tovar.

Akékoľvek cenové výhrady dodávateľa vyvolajú výhradu prijatia zo strany REHAU. V prípade zvýšenia cien dohodnutých ako nezáväzných, má REHAU právo schváliť ich alebo zrušiť zmluvu. Akékoľvek zvýšenia cien sa musia v každom prípade oznámiť šesť týždňov vopred.

Ak nie je dohodnuté inak, fakturované sumy sa rozumejú vrátane dane z pridanej hodnoty. Dodatočné požiadavky sú vylúčené. Proces účtovania DPH sa v rámci vnútrofiremného styku  riadi podľa identifikačného čísla DPH uvedeného firmou REHAU.


5.     Platobné podmienky

Ak sa zmluvné strany nedohodnú v jednotlivých prípadoch inak, REHAU uhradí dodávateľské faktúry po ich obdržaní do 30 dní so skontom  2%, alebo do 20 dní so skontom 3%.

Faktúry sa na spoločnosť REHAU  zasielajú najneskôr v deň odoslania tovaru v troch exemplároch.  Okrem toho,  je možné  zasielať faktúry aj v elektronickej podobe na dole uvedenú adresu: bratislava@rehau.com


Jeden dodací list sa zasiela príjemcovi tovaru, druhý dodací list sa priloží k  faktúre. Na dodacom liste musí byť uvedené číslo objednávky.

  

6.     Kvalita výrobku/nedostatky predmetu dodávky

Špecifikácie výrobku sú spravidla súčasťou "Technických dodacích podmienok " (TDP). Dodávateľ v rámci svojej vnútropodnikovej kontroly zabezpečí, že jeho dodávky zodpovedajú  TDP. Zaväzuje sa zhotovovať záznamy o vykonaných skúškach a zaarchivovať všetky výsledky skúšok, meraní a kontrol, na dobu desiatich rokov.  REHAU má právo nahliadnuť do týchto podkladov a zhotoviť si kópie.


Predmet dodávky musí mať prisľúbené vlastnosti, a musí najmä zodpovedať TDP a  všeobecne uznávaným technickým pravidlám. Dodávateľ ručí za to, že svojou dodávkou firme REHAU a zhodnotením predmetu dodávky firmou REHAU, neboli porušené patenty alebo iné ochranné práva tretích osôb a firma REHAU v žiadnom rozsahu nie je viazaná príslušnými nárokmi tretích osôb. Dodávaný tovar musí zodpovedať  bezpečnostným a ekologickým predpisom platným v krajine výroby a krajine odbytu. Dodávateľ plne zodpovedá za ich obstaranie a plnenie.


S výhradou odlišnej úpravy v TDP, pri zrušení zákonných ustanovení, má REHAU právo kedykoľvek vytknúť nedostatok, resp. vrátiť reklamovaný tovar späť. Dodávateľ neuplatní výhradu z hľadiska omeškanej reklamácie nedostatku. So zmenou zákonných ustanovení sa predlžujú premlčacie lehoty na 5 ½ roka.

  

7.     Ručenie

V prípade úplne alebo čiastočne nedostatkovej zásielky, môže firma REHAU požadovať vrátenie, zníženie ceny tovaru, náhradnú dodávku alebo odstránenie nedostatkov, pričom v každom prípade si REHAU vyhradzuje právo na náhradu škody, vrátane následných škôd montáže. Keď si na základe nesprávnych dodávok tretie osoby uplatnia nároky na náhradu škody voči REHAU, firma REHAU má právo po dobu päť a pol roka odo dňa dodania tovaru postihovať dodávateľa.


Dodávateľ zbavuje zodpovednosti firmu REHAU na neobmedzenú dobu za všetky nároky plynúce zo zákona v súvislosti s chybnými výrobkami alebo porovnateľnými mimozmluvnými nárokmi, pokiaľ nepreukáže,  že nie je pôvodcom príčin chyby výrobku, resp. inštrukcie. Objednávky firmy REHAU sa prideľujú s predpokladom, že dodávateľ je poistený na pokrytie prípadného ručenia za riziko v rámci zodpovednosti za výrobok nad rámec svojho bežného poistenia prevádzky. Na požiadanie treba firme REHAU preukázať existenciu príslušných poistných zmlúv. V ostatných súvislostiach platí zákon.


V prípade splatných alebo nesplatných nárokov, ktoré má  REHAU voči dodávateľovi, je firma REHAU oprávnená vzájomné pohľadávky započítať, alebo využiť zádržné právo.


8.     Vyššia moc

V prípade štrajku, výluk, požiaru, výbuchu, prírodných katastrof, epidémií, pracovných alebo dopravných problémov, prerušení prevádzky z akéhokoľvek dôvodu, vojny, vzbury, mobilizácie, vládnych opatrení, alebo iných okolností, ktoré nie sú v pôsobnosti firmy REHAU a ktoré majú vplyv na schopnosť REHAU prijať objednaný tovar, a/alebo ho spracovať, REHAU môže odstúpiť od zmluvy  bez akéhokoľvek záväzku na náhradu škody, pričom musí bezodkladne informovať dodávateľa. 

  

9.     Zachovanie mlčanlivosti

So všetkými modelmi, vzorkami, výkresmi sa musí zaobchádzať dôverne, možno ich použiť len na účely plnenia zákaziek firmy REHAU a za žiadnych okolností sa nesmú rozmnožovať.  Výrobky vyrobené podľa  údajov, výkresov, vzoriek, atď. firmy REHAU sa nesmú dodať, ani prenechať tretím osobám bez písomného súhlasu firmy REHAU. Platí to aj pre prípad obstarania zariadení akéhokoľvek  druhu na výrobu týchto dielov na náklady dodávateľa. Táto povinnosť zachovať mlčanlivosť trvá, aj keď sa už neprideľujú žiadne zákazky.  

Všetky modely, vzorky a výkresy zostávajú vo vlastníctve REHAU a musia sa vrátiť firme REHAU v použiteľnom stave najneskôr s poslednou dodávkou.


So všetkými objednávkami firmy REHAU a s prácami, ktoré z nich vyplynú, treba zaobchádzať dôverne. Dodávateľ môže poukazovať na obchodné vzťahy s firmou REHAU len keď mu firma REHAU výslovne poskytne svoj písomný súhlas.

  

10.                Výrobné prostriedky

Výrobné prostriedky ako nástroje, výkresy, vzorky a pod. (výrobné prostriedky), ktoré zhotoví dodávateľ alebo subdodávateľ dodávateľa z poverenia firmy REHAU alebo na základe spoluúčasti REHAU na nákladoch, stávajú sa obstaraním, resp. vyrobením výhradným majetkom firmy REHAU a musia byť príslušne označené. Odovzdanie firme REHAU sa nahrádza tým, že dodávateľ výrobné prostriedky bezodplatne uloží pre firmu REHAU. Dodávateľ na vlastné náklady vykonáva údržbu. Dodávateľ je povinný výrobné prostriedky vrátiť firme  REHAU po prvom požiadaní.

  

11.                Ostatné ustanovenia

Dodávateľ ručí za to, že jeho dodávky zodpovedajú ustanoveniam Nariadenia (EU) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (Nariadenie REACH). Dodávateľ ručí najmä za to, že látky obsiahnuté v ním dodávaných výrobkoch, boli platne pred registrované, ak to požaduje Nariadenie REACH, resp. po uplynutí prechodných období boli zaregistrované, a že poskytne firme REHAU príslušné bezpečnostné listy, resp. požadované informácie na základe čl. 32 Nariadenia REACH. Keď dodávateľ dodáva výrobky v zmysle čl. 3 Nariadenia REACH, ručí najmä aj za to, že splní svoju povinnosť poskytnúť určité informácie podľa čl. 33 Nariadenia REACH.


Dodávaný tovar má byť označený spôsobom, ktorý predpíše firma  REHAU. Predmety dodávky označené logom firmy REHAU alebo logom príjemcu tovaru, môžu byť dodané len firme REHAU alebo tretej osobe, ktorú určí REHAU. Keď sa predmety dodávky odmietnu ako chybné, dodávateľ je povinný znefunkčniť ich na vlastné náklady.


Dodávateľ sa prijatím objednávky zaväzuje umožniť Colnej správe preverenie dokladov o pôvode vyhlásenia a poskytnúť potrebné informácie, ako aj priložiť prípadne požadované úradné potvrdenia. Pre dodávateľov EU: dodávka tovaru pochádzajúceho z EU – preukazovanie prebieha na základe zaslania vyhlásenia dodávateľa podľa Nariadenia EU 1207/2001 zo dňa 11.06.2001. Pre dodávateľov zo zvýhodnených krajín: dodávka oprávnene zvýhodneného tovaru s osvedčením o pohybe tovaru EUR.1, resp. vyhlásenie o pôvode tovaru na dodacom liste. Ďalej sa dodávateľ zaväzuje nahradiť firme REHAU škodu, ktorá jej vznikne tým, že vyhlásený pôvod nebol uznaný príslušným úradom.


Postúpenie pohľadávok voči firme REHAU je vylúčené. Dodávateľ bez výslovného písomného súhlasu firmy REHAU nesmie previesť zmluvné práva na tretie osoby.


Dodávateľ sa zaväzuje, že prijatím zákazky oznámi konkrétnu krajinu pôvodu tovaru a v prípade krajiny pôvodu v rámci EÚ doručí vyhlásenie dlhodobých dodávateľov na tovar s povahou preferenčného pôvodu. V prípade dodávky z preferenčnej krajiny je dodávateľ povinný vyhotoviť platný dokald o preferencii EUR.1 alebo vyhlásenie o pôvode na faktúre. Ak by sa vyhlásenia dodávateľov alebo doklady o preferencii ukázali ako nepravé, dodávateľ sa zaväzuje, že nahradí takto vzniknutú škodu.


Dodávateľ je na vyzvanie povinný informovať nás na báze právneho záväzku vo svojich obchodných dokladoch písomne o prípadnej schvaľovacej povinnosti v prípade (re)exportov svojho tovaru v súlade s národnými, európskymi, americkými vývoznými a colnými ustanoveniami ako aj vývoznými a colnými predpismi krajiny pôvodu svojho tovaru. Za týmto účelom dodávateľ poskytne REHAU nasledujúce informácie:

-           číslo v zozname tovarov podliehajúcich vývoznému povoleniu v zmysle prílohy AL (prílohy o zozname tovaru podliehajúcemu vývoznému povoleniu) k nemeckej Vyhlášky o zahraničnom obchode alebo podobné položky v zozname príslušných národných zoznamov tovarov podliehajúcich vývoznému povoleniu,

-           na tovar z USA číslo ECCN (Export Control Classification Number) podľa úradných smerníc USA pre vývoz EAR,

-           obchodno-právny pôvod svojho tovaru (podľa colného kódexu) a náležitosti svojho tovaru vrátane technológie a softvéru,

-           či bol tovar prepravovaný cez USA, vyrobený alebo skladovaný v USA alebo vyrobený pomocou americkej tchnológie,

-           štatistické číslo tovaru (kód HS = „harmonized system code“, číslo colnej sadzby) svojho tovaru ako i

-           kontaktnú osobu vo svojom podniku za účelom objasnenia prípadných dotazov k technickým podrobnostiam a otázok ohľadne kontroly vývozov.


Na našu výzvu je dodávateľ povinný nám písomne oznámiť všetky ďalšie zahranično-obchodné údaje o svojom tovare a jeho náležitostiach a taktiež nás bezodkladne (pred dodávkou príslušného tovaru, ktorého sa to týka) písomne informovať o akýchkoľvek zmenách vyššie uvedených údajov.

  

12.    Uplatniteľné právo/ sídlo súdu

Pre zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa dohaduje slovenské právo, pričom sú výslovne vylúčené predpisy dohody Spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovarov. V tomto zmysle platí slovesné právo aj pre otázky konsenzu, nedostatku vôle a zastupovanie, ako aj pre dohodnutie sídla súdu v ods. 2.


Sídlom súdu pre všetky spory vzniknuté na základe zákaziek firmy REHAU je Bratislava. Firma REHAU má ale aj právo obrátiť sa na príslušný súd v mieste sídla dodávateľa. 

Engineering progress

Enhancing lives