Vaše kariérne možnosti

Vaše kariérne možnosti

Váš individuálny rozvoj vo firme REHAU prebieha podľa princípu výkonov nášho personálneho konceptu. Podľa Vášho potenciálu, iniciatívy a zručností Vás postupne pripravíme na prevzatie náročnejších úloh.

Kariéra u nás

Profesionálna odborná kariéra:
Okrem klasického kariérneho rastu, ponúkame vysoko kvalifikovaným pracovníkom aj príležitosť rozvíjať sa v odbornej profesionálnej kariére, napríklad ako konzultant zodpovedný za konkrétnu oblasť.


Kariéra vedúc:

Talentovaných, motivovaných a angažovaných pracovníkov s riadiacími schopnosťami sprevádzame na ceste klasického vertikálneho profesijného rastu. Ako riadiaci pracovník, prevezmete nakoniec osobnú i odbornú zodpovednosť za celú jednu divíziu.

Rozvoj potencionálu

Rozvoj potenciálu chápeme ako stály proces, pri ktorom sa všetko točí okolo kvalifikácie a kompetencií našich zamestnancov. Spoločne chceme zvládať súčasné a budúce úlohy. Preto kladieme osobitný dôraz na to, aby potreba kvalifikovaných pracovníkov bola pokrytá pokiaľ možno schopnými ľuďmi z vlastných radov.

V rámci systematického osobného rozvoja prebieha v pravidelných intervaloch hodnotenie potenciálu našich zamestnancov. Takto zistený profil umožňuje vedúcemu pracovníkovi sprevádzať cielene budúcu dráhu danného zamestnanca. Rozvoj potenciálu chápeme ako nástroj a šancu vedenia.

Školenia

Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie vo firme REHAU podstatnou súčasťou podnikovej politiky. Cieľom je udržiavať a neustále rozširovať kvalifikáciu a kompetencie našich zamestnancov. Na školeniach sprostredkovávame viac než len vedomosti a zručnosti. Ďalšie vzdelávanie prispieva vo firme REHAU tiež rozhodujúcou mierou k spokojnosti a motivácii zamestnancov.

Profesijné koncepty vzdelávania a rozvoja umožňujú rozvoj každého jednotlivca podľa jeho nadania a schopností. Naši zamestnanci odsúhlasia spoločne s nadriadenými a personálnym oddelením interné a externé zvyšovanie kvalifikácie. Firma REHAU disponuje vlastným školiacim oddelením, ktoré v medzinárodných podnikoch permanentne zabezpečuje, aby naši zamestnanci boli v oblasti vzdelávania stále "v obraze".