Medzinárodná odborná konferencia

21.09.2015

TEPNY NÁŠHO BYTOVÉHO DOMU


Obnova bytových domov sa najmä počas uplynulej hospodárskej stagnácie stala jedným z hnacích motorov stavebníctva v Českej aj Slovenskej republike. Dodnes ním je, mení sa však jej profesné zameranie. Obalové plášte bytových domov sú do značnej miery sanované a zateplené. Na rade sú ich vnútorné súčasti, ktoré bez zveličenia môžeme nazvať tepnami našich bytových domov. Slúžia na kolobeh životne dôležitých médií pre svojich obyvateľov, teda energií, pitnej a ohriatej vody, zemného plynu, alebo čerstvého vzduchu. 

Nastal čas venovať obnove technického zariadenia budov v bytových domoch zaslúženú pozornosť. Spoločnosť REHAU v dňoch 8. a 9.9.2015 v Brne zorganizovala výnimočnú odbornú konferenciu, ktorá sa systematicky zaoberala mnohými aspektmi obnovy TZB v bytovom dome z hľadiska teórie, legislatívy, avšak následne s dôrazom na realizáciu obnovy v praxi.  Medzinárodný charakter konferencie podčiarkla bohatá účasť viac ako 210 hostí z Česka, Slovenska a Maďarska.

 Ing. Igor Borguľa, konateľ REHAU s.r.o. a riaditeľ divízie TZB pre Česko, Slovensko a Maďarsko, spoločne s moderátorkou Michaelou Hergetovou na úvod privítali početných hostí a slávnostne zahájili konferenciu. Odborný program počas oboch dní svojou prednáškou otvorili odborní garanti -  Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z ČVUT Praha a Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. z STU v Bratislave. Nasledovali témy z oblasti zdravotechniky, najmä k hygiene vodovodov, správnej voľbe materiálov rozvodov a technickým normám - prierezovo z ČR, SR a rovnako západnej Európy. Praktické ukážky sanácií od zástupcov spoločnosti REHAU a partnerských montážnych firiem vhodne doplnili praktický pohľad na zdravotnej techniky. Nemohli chýbať odborné bloky k témam sanácie azbestu a požiarnym aspektom pri obnove TZB. Obnoviteľné zdroje v bytových domoch, využitie tepelných čerpadiel, výmena elektrických rozvodov a problematika vetrania načrtli ďalšiu etapu obnovy TZB v našich domoch. Téma financovania obnovy zo štátnych podporných programov a porovnanie stavu v SR a ČR poskytlo účastníkom prehľad o zabehnutých, ako aj budúcich nástrojoch štátnej podpory obnovy bytových domov so zreteľom na TZB. Odborný blok vhodne uzavrela prednáška o výplňových konštrukciách s profilovými systémami REHAU a technickými požiadavkami na okná po roku 2016. Spoločnosť REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych materiálov – plastov. Pre energeticky úsporné stavby, využitie obnoviteľnej energie, vodné hospodárstvo, ako aj mobilitu alebo Future Living. Vysoká profesionalita pri vývoji materiálov, až po neobmedzené možnosti riešenia na báze polymérov otvárajú našim zákazníkom a konečným spotrebiteľom fascinujúci úžitkový potenciál a sú základným predpokladom pre celosvetovo úspešnú prémiovú značku.

REHAU je kompetentným partnerom v oblasti okenných a fasádnych prvkov, technického zariadenia budov a inžinierskych sietí. V oblasti inštalácií technických zariadení bodov ako je vykurovanie, voda alebo chladenie disponujeme viac ako 30-ročnými skúsenosťami overenými praxou pri novostavbách i sanáciách. Kladieme vysoký dôraz na to, aby všetky produkty vyhovovali maximálnym nárokom na kvalitu predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť. Na českom a slovenskom trhu úspešne pôsobíme od roku 1993. V priebehu uplynulých viac ako dvadsiatich rokov sme si vybudovali popredné postavenie vo viacerých oblastiach, ktorými sú napríklad plastové OKNÁ alebo ROZVODY VYKUROVANIA A VODY.

 Obnovou bytových a panelových domov sa spoločnosť REHAU intenzívne zaoberá už od jej počiatkov. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia „stúpačiek“ - zvislých potrubí vody, kanalizácie a plynu  k najpálčivejším problémom starších najmä panelových domov. Netesnosti, zatekanie, zhoršená hygiena a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú dopredu. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

 Komplexné služby

REHAU sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu rozvodov:

Poradenstvo pred realizáciou 

Obhliadky stavieb a spracovanie komplexnej ponuky 

Zorganizujeme výmenu rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov 

Realizácia zahŕňa aj likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platnej legislatívy 

Všetko k Vašej maximálnej spokojnosti!