Vsakovanie & akumulácia dažďovej vody

Narastajúcim spevňovaním prirodzených plôch, výstavbou budov, ciest a parkovísk vzniká stále väčšie zaťaženie infraštruktúry a životného prostredia. Kanalizačné systémy, čistiarne odpadových vôd a odvodné kanály sú preťažené a zároveň stúpa nebezpečenstvo povodní. Rýchly odvod zrážkovej vody zo spevnených plôch narúša prirodzený kolobeh vody v prírode a je príčinou poklesu hladiny spodnej vody. Náklady na získanie pitnej vody stúpajú, stabilita citlivých ekosystémov je ohrozená. Firma REHAU preto ponúka viaceré spôsoby vsakovania dažďovej vody:

RAUSIKKO Box: Vsakovanie, retencia a akumulácia v jednom systéme: osvedčené najmä pri nedostatku miesta a obmedzeniach na stavbe, napr. rozmery priestoru na vsakovanie alebo rýchla montáž.


RAUSIKKO rúry: Vsakovanie, retencia a akumulácia dažďovej vody, ktorá je zvedená z rôznych spevnených plôch (napr. strechy, parkoviská). Podľa stupňa znečistenia zrážkovej vody je možné použiť systém rúra-rigol, alebo koryto-rúra-rigol.