ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับประเทศไทย: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงาน REHAU ในประเทศไทยออกใบสั่งซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับประเทศอินโดนีเซีย: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงาน REHAU ในประเทศอินโดนีเซียออกใบสั่งซื้อ

เงื่อนไขการจำหน่าย

ข้อกำหนดสำหรับประเทศสิงคโปร์: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงานขาย REHAU ในประเทศสิงคโปร์ดำเนินการตามการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับประเทศไทย: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงานขาย REHAU ในประเทศไทยดำเนินการตามการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับประเทศอินโดนีเซีย: ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อสำนักงานขาย REHAU ในประเทศอินโดนีเซียดำเนินการตามการสั่งซื้อ