Purchase Terms Thailand

CONDITIONS OF PURCHASE - REHAU LTD

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

คำรับรองแหล่งกำเนิดของผู้ขาย

เ มื่ อ ต ก ล ง รั บ ก า ร สั่ ง ซื้ อ

ทางผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าและคำรับรองของผู้ขายโดยเจ้

า ห น้ า ที่ ศุ ล ก า ก ร แ ล ะ ช่ ว ย จั ด ห า ข้ อ มู ล ที่ จํ า เ ป็ น สํ า ห รั บ ก า ร ณ์ ดั ง ก ล่ า ว

ร ว ม ทั้ง ก า ร จัด ทำ ใ บ รับ ร อ ง ที่เ ป็น ท า ง ก า ร ที่จำ เ ป็น ( ใ บ ร า ย ก า ร ข้อ มูล ) น อ ก จ า ก นี้

ผู้ ข า ย รั บ จ ะ ช ด ใ ช้ ค ว า ม สู ญ เ สี ย ใ ด ๆ

อันเกิดจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแหล่งกำเนิดสินค้าที่แจ้งแต่ไม่เป็นที่ยอมรับโดยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่อผู้ซื้อ

 

1. คุณภาพ

การส่งมอบสินค้าทั้งหมดที่ทำขึ้นภายใต้การสั่งซื้อนี้จะต้องมีคุณภาพตามที่ระบุ หรือหากมิได้มีการระบุคุณภาพ

สิน ค้า จ ะ ต้อ ง เ ป็น ไ ป ต า ม ข้อ กำ ห น ด คุณ ลัก ษ ณ ะ แ บ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ที่สั่ง ซื้อ

แ ล ะ ห า ก มี ก า ร สั่ ง ซื้ อ โ ด ย ใ ช้ ตั ว อ ย่ า ง สิ น ค้ า ก็ จ ะ ต้ อ ง เ ห มื อ น กั บ ตั ว อ ย่ า ง

สินค้าทั้งหมดจะต้องเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำ หนดไว้ มีจำ นวนที่สามารถซื้อขายได้

ใ ช้ วั ส ดุ แ ล ะ ฝี มื อ ที่ ดี แ ล ะ ป ร า ศ จ า ก ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ใ น รู ป แ บ บ ใ ด ๆ

สินค้าทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณภาพที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

2. ปริมาณ

ผู้ขายจะต้องไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเกินกว่าจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อหรือที่สั่งให้ส่งภายใต้เงื่อนไขในคำสั่งซื้อโด

ยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อ

หากผู้ขายส่งสินค้าจำนวนเกินกว่าที่สั่งซื้อหรือสั่งให้ส่ง ให้แก่ผู้ซื้อ

ผู้ซื้ออาจปฏิเสธที่จะรับมอบสินค้าส่วนที่เกินนั้นหรืออาจส่งคืนสินค้าส่วนที่เกิน

โดยผู้รายเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเอง และผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ

ที่เกิดกับสินค้าส่วนเกินนั้นหรือจะไม่จ่ายชำระค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับสินค้าดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ

หากผู้ขายผลิตสินค้าหรือซื้อวัตถุดิบเกินกว่าจำนวนที่ผู้ซื้อแจ้งให้ผู้ขายทราบแต่ละคราว

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงนี้ทั้งหมด และทางฝั่งผู้ซื้อจะไม่มีภาระรับผิดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 15

ของเงื่อนไขการซื้อนี้ หรือข้ออื่นใด

 

3. ราคา

ราคาของสินค้าที่ระบุในการสั่งซื้อสินค้านี้เป็นราคาคงที่และจะไม่เปลี่ยนแปลงหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้

อ เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร

ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อหรือขนส่งเว้นแต่มีการตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ

 

4. กำหนดเวลาส่งมอบสินค้า

ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14 ณ ที่นี้ การไม่สามารถส่งมอบสินค้า สิ่งภายใต้การสั่งซื้อ หรืองวดการสั่งซื้อใดๆ

หรือคำสั่งให้ส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุในการสั่งซื้อนี้ กรณีที่มีการส่งมอบสินค้าภายใต้เงื่อนไขในการซื้อนี้

( ถ้ า ต้ อ ง ส่ ง ม อ บ เ ป็ น ง ว ด ห รื อ ก ต า ม คํ า สั่ ง )

ตามเงื่อนไขและภายในวันส่งมอบที่กำหนดในใบสั่งซื้อนี้ภายใต้คำสั่งปล่อยสินค้าใดๆ ที่ทำขึ้นตามใบสั่งซื้อนี้

จ ะ ถือ เ ป็น ก า ร ป ล ด เ ป ลื้อ ง ภ า ร ะ ผูก พัน ข อ ง ผู้ซื้อ ใ น ก า ร ย อ ม รับ แ ล ะ ชำ ร ะ เ งิน ค่า สิน ค้า ดัง ก ล่า ว

(แล้วแต่การเลือกของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ขายจะใช้สิทธิโดยการส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ซื้อทราบ)

และหลังจากที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผู้ซื้ออาจซื้อสินค้าจากที่อื่นใด

แ ล ะ / ห รื อ บ อ ก เ ลิ ก ก า ร สั่ ง ซื้ อ ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด

การที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิการเลือกดังกล่าวนี้ในส่วนของการส่งมอบเป็นงวดๆ หรือการส่งสินค้าตามคำ สั่ง

จ ะ ไ ม่ถือ เ ป็น ก า ร ส ล ะ สิท ธิ์ใ น ส่ว น ข อ ง ก า ร ส่ง ม อ บ สิน ค้า ห รือ ต า ม คำ สั่ง ค รั้ง ต่อ ๆ ไ ป ทั้ง นี้

การไม่สามารถส่งมอบสินค้าภายในเวลาที่กำหนดจะถือเป็นสาระสำคัญของสัญญานี้

 

5 . การแก้ไขสัญญา

เงื่อนไขของใบสั่งซื้อนี้และราคาที่ระบุในใบสั่งซื้อ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ

 

6. การตรวจรับสินค้า

ผู้ซื้อมีสิทธิ์ตรวจรับสินค้าทั้งหมดที่ส่งมอบจากผู้ขายว่าตรงตามเงื่อนไขของสัญญานี้หรือสัญญาอื่นใด และ

จะมีสิทธิเลือกว่าจะยอมรับสินค้าดังกล่าวหรือไม่ จนกระทั่งผู้ซื้อเลือกที่จะยอมรับสินค้าดังกล่าว

ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น สิ น ค้ า ดั ง ก ล่ า ว จ ะ ต ก เ ป็ น ข อ ง ผู้ ข า ย แ ต่ เ พี ย ง ฝ่ า ย เ ดี ย ว

ส่วนกรรมสิทธิ์ในสินค้าดังกล่าวจะยังคงเป็นของผู้ขาย ความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์จะส่งต่อไปยังผู้ซื้อต่อ

เมื่อผู้ซื้อเลือกที่จะยอมรับสินค้า หากผู้ซื้อเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับสินค้า สินค้านั้นจะส่งคืนให้แก่ผู้ขาย

โดยผู้ขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเอง แต่หากผู้ขายไม่ได้รับแจ้งการปฏิเสธจากผู้ซื้อภายใน 2

เ ดื อ น ห ลั ง จ า ก มี ก า ร ส่ ง ม อ บ จ ริ ง ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ

( ก า ร ส่ง สิน ค้า ใ ห้แ ก่ผู้รับ ข น ส่ง สิน ค้า จ ะ ไ ม่ถือ เ ป็น ก า ร ส่ง ม อ บ สิน ค้า ถึง มือ ผู้ซื้อ )

ผู้ขายจะถือว่าผู้ซื้อยอมรับสินค้าดังกล่าว

 

7. คำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ

ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ต่อใบสั่งซื้อหรือคำสั่งส่งสินค้าหรือจะไม่ถือว่าผู้ซื้อได้ทำการสั่งซื้อหรือมีคำสั่งให้ส่งสินค้า

หากการสั่งซื้อนั้นไม่ได้ออกในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อหรือแบบฟอร์มคำสั่งส่งสินค้าของผู้ซื้อ

ใบสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องมีการลงนามอย่างถูกต้องหรือหรือทำขึ้นในนามของผู้ซื้อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของผู้ซื้

อ และการแก้ไขๆ ต้องได้ทำโดยได้รับอนุญาตเช่นกัน

 

8. แบบ แม่แบบและแม่พิมพ์

ผู้ข า ย จ ะ ต้อ ง ส่ง คืน แ บ บ แ บ บ ว า ด แ ล ะ ข้อ มูล ทั้ง ห ม ด ที่ไ ด้รับ จ า ก ผู้ซื้อ เ มื่อ เ ส ร็จ ง า น ต า ม ใ บ สั่ง ซื้อ

แ ม่ แ บ บ แ ล ะ / ห รื อ แ ม่ พิ ม พ์ ที่ ผู้ ซื้ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ต า ม คํ า สั่ ง ซื้ อ ( ถ้ า มี )

เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อและผู้ขายจะเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพดีโดยใช้ในการผลิตสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

แ ล ะ จ ะ ไ ม่ ใ ช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ ด น อ ก เ ห นื อ จ า ก คํ า สั่ ง ซื้ อ ที่ ผู้ ซื้ อ กํ า ห น ด

แบบทั้งหมดนี้จะต้องส่งคืนผู้ซื้อหากผู้ซื้อขอ หากแบบชำ รุดหรือถูกทำ ลาย ณ สถานที่ของผู้ขาย

ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

9. สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าและส่วนของสินค้าที่ไม่ใช่การออกแบบของผู้ซื้อ ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตร

เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า ก า ร อ อ ก แ บ บ ที่ มี ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น แ ล้ ว ห รื อ

การคุ้มครองอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันหรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบของรัฐนับตั้งแต่เวลาที่มีผลบังคับใ

น ป ร ะ เ ท ศ ใ ด ๆ แ ล ะ ต ก ล ง จ ะ ช ด ใ ช้ค่า เ สีย ห า ย แ ล ะ คุ้ม ค ร อ ง ผู้ซื้อ จ า ก คำ พิพ า ก ษ า คำ สั่ง ศ า ล

ค่า ใ ช้จ่า ย ทั้ง ป ว ง ที่เ ป็น ผ ล จ า ก ก า ร ล ะ เ มิด สิท ธิใ ด ๆ แ ล ะ ต ก ล ง ว่า เ มื่อ ผู้ซื้อ ข อ

ผู้ ข า ย จ ะ ต่ อ สู้ ค ดี ห รื อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร ต่ อ สู้ ค ดี ที่ มี ก า ร ฟ้ อ ง ร้ อ ง ต่ อ ผู้ ซื้ อ

หรือต่อผู้ที่ขายหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อที่มีมูลเหตุจากการละเมิดสิทธิดังกล่าวหรือการละเมิดสิทธิที่ถูกกกล่าวห

า โ ด ย เ ป็น ฝ่า ย รับ ผิด ช อ บ ค่า ใ ช้จ่า ย แ ต่ไ ม่ว่า ก ร ณีใ ด ผู้ซื้อ ไ ม่ต้อ ง รับ ผิด ช อ บ ใ ด ๆ

ต่อผู้ขายหากมีการละเมิดสิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นใด ของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหาใดๆ

ที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่ระบุไว้ในสัญญานี้ การผลิตหรือการทดสอบสินค้าดังกล่าว เว้นเสียแต่

การละเมิดสิทธิดังกล่าวหรือการละเมิดสิทธิที่ถูกกล่าวหามีมูลเหตุจากการออกแบบ หรือ วิธีการผลิตของผู้ซื้อ หรือ

การทดสอบที่ผู้ซื้อกำหนด

 

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ขายจะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของบุคคลใดๆ

หรือการเสียหายหรือการสูญเสียของทรัพย์สินใดๆ รวมถึงความเสียหายทางตรงและทางอ้อม (เช่น

การสูญเสียกำไร การสูญเสียในทางธุรกิจ และการสูญเสียจากการผลิต

หรือความเสียหายสืบเนื่องในทำนองดังกล่าวหรืออื่นๆ) ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดๆ

กับปริมาณหรือสภาพของสินค้าหรือการไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าใดๆให้แก่ผู้

ซื้อเต็มจำนวนโดยทันที

ผู้ขายยังจะชดใช้ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้ซื้ออันเป็นผลจากการประมาทเลินเล่อของผู้ขาย

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ขาย ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนโดยทันที

 

11. การโอนสิทธิ

ผู้ขายจะไม่โอนสิทธิ โอนหรือยกคำสั่งซื้อนี้ หรือทำสัญญาช่วงใดๆ ในสัญญานี้ให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ

เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากผู้ซื้อล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

 

12. การโฆษณา

ใ บ สั่ง ซื้อ นี้ห รือ ก า ร จัด ห า สิน ค้า ส า ร ะ ข อ ง สิน ค้า ห รือ สิ่ง ใ ด ๆ ที่เ กี่ย ว เ นื่อ ง กับ ก า ร ณ์ดัง ก ล่า ว

หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ จะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการโฆษณาในทางใดๆ

หรือไม่สามารถเปิดเผยส่วนใดๆ ของภาพถ่าย บทความ หรือสิ่งพิมพ์เผยแพร่อื่นใด เกี่ยวกับสินค้าที่สั่งซื้อ

แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร

 

13. การส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง

ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบุผิดพลาดหรือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในใบสั่งซื้อนี้

รวมถึง อาจมีการหักจำนวนเงินใดๆ ที่ผู้ซื้อจ่ายออกจากจำนวนที่ครบกำหนดชำระหรือจะต้องชำระให้แก่ผู้ขาย

 

14. เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาฝ่ายใดๆ ณ ที่นี้ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีของเหตุสุดวิสัย สงคราม

การก่อจลาจล หรือความวุ่นวาย การก่อวินาศกรรมหรือการบ่อนทำลาย อัคคีภัย โรคติดต่อจากน้ำท่วม

การระเบิดหรือภัยพิบัติต่างๆ การนัดหยุดงานและข้อพิพาทแรงงาน หรือการหยุดงานประเภทใดๆ

หรือสาเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

และหากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้เนื่องจากสาเหตุใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้ซื้ออาจซื้อสินค้าจากที่อื่นใด

และจะมีการหักจำนวนสินค้าที่ตกลงไว้ในใบสั่งซื้อตามจำนวนสินค้าที่ผู้ซื้อได้ซื้อจากที่ใดๆ

ระหว่างระยะเวลาที่ผู้ขายไม่สามารถขายสินค้าได้ดังกล่าว

 

15. การบอกเลิกสัญญา

ผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญานี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา ภายใต้ดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวของผู้ซื้อ

โดยทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และภายหลังการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ขายจะยุติงานอื่นๆ

ทั้ง ห ม ด ภ า ย ใ ต้สัญ ญ า นี้ แ ล ะ จ ะ ย ก เ ลิก สัญ ญ า ที่เ กี่ย ว ข้อ ง กับ ง า น ดัง ก ล่า ว ทั้ง ห ม ด โ ด ย ต ร ง

ผู้ ซื้ อ จ ะ จ่ า ย เ งิ น ใ ห้ แ ก่ ผู้ ข า ย ต า ม จํ า น ว น เ งิ น ( ห า ก ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ชํ า ร ะ )

ที่ ร ะ บุ ใ น ใ บ สั่ ง ซื้ อ นี้ สํ า ห รั บ ง า น ทั้ ง ห ม ด ที่ ทํ า เ ส ร็ จ จ ริ ง

รวมถึงค่าใช้จ่ายตามสมควรของงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ขายในการทำงานภายใต้ใบสั่งซื้อนี้จนถึงวันที่บอก

เลิกสัญญา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวโดยตรง

 

ผู้ ข า ย จ ะ ใ ช้ ค ว า ม พ ย า ย า ม อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ ใ น ก า ร ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ดั ง ก ล่ า ว ทั้ ง ห ม ด

แ ล ะ ห า ก มี ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ช่ ว ง ง า น ภ า ย ใ ต้ ก า ร ยิ น ย อ ม ข อ ง ผู้ ซื้ อ

จ ะ ค ว บ คุ ม ใ ห้ มี ก า ร นํ า เ งื่ อ น ไ ข นี้ เ ข้ า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง สั ญ ญ า ช่ ว ง ใ ด ๆ

ผู้ขายรับรองว่าจะมีการแทรกเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวลงในสัญญาใดๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ

เ งื่อ น ไ ข ข้อ นี้จ ะ ไ ม่ใ ช้ ห า ก มีก า ร บ อ ก เ ลิก สัญ ญ า นี้ภ า ย ใ ต้เ งื่อ น ไ ข อื่น ใ ด ที่ร ะ บุใ น สัญ ญ า นี้

และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขนี้หลังที่ระยะเวลาสองเดือนของการบอกเลิกสัญญา

ภาระความรับผิดของผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขข้อนี้จะจำกัดเฉพาะจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระภายใต้ใบสั่งซื้อหักด้ว

ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดใดๆ ที่จ่ายแล้ว และจะไม่เกินจำนวนเงินดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

16. การเยียวยา

จ ะ มี ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร เ ยี ย ว ย า ณ ที่ นี้ ที่ ส ง ว น ไ ว้

และจะไม่สามารถแทนที่การเยียวยาอื่นใดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิโดยธรรม การสละสิทธิ์ใดๆ

ใ น ก า ร ล ะ เ มิด เ งื่อ น ไ ข ใ ด ๆ ข อ ง สัญ ญ า นี้ ไ ม่ถือ เ ป็น ก า ร ส ล ะ สิท ธิ์ ก า ร ล ะ เ มิด ใ ด ๆ

ห รือ เ งื่อ น ไ ข อื่น ใ ด ภ า ย ใ ต้สัญ ญ า ฉ บับ นี้ โ ด ย ไ ม่คำ นึง ถึง เ งื่อ น ไ ข ที่ก ล่า ว ถึง ก่อ น ห น้า

จะมีการบังคับใช้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งหมดในทางอ้อมตามกฎหมายกับสัญญา

 

17. การยอมรับเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ขายยอมรับจะอยู่ใต้บังคับของเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงการแปลเป็นภาษาใดๆ

ใ น ก ร ณีที่มีก า ร ตีค ว า ม แ ต ก ต่า ง ไ ป ร ะ ห ว่า ง ภ า ษ า ทั้ง ส อ ง ใ ห้ยึด ใ ช้สัญ ญ า ฉ บับ ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ

ผู้ ซื้ อ ไ ม่ มี ภ า ร ะ ผู ก พั น ภ า ย ใ ต้ เ งื่ อ น ไ ข ใ ด ผู้ ข า ย ที่ ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ งื่ อ น ไ ข นี้

ผู้ข า ย แ ล ะ ผู้ซื้อ ไ ม่มีภ า ร ะ ผูก พัน ต่อ ก า ร แ ก้ไ ข เ ป ลี่ย น แ ป ล ง ไ ข ใ ด ใ น เ งื่อ น ไ ข เ ห ล่า นี้

เ ว้ น แ ต่ ที่ ไ ด้ มี ก า ร ต ก ล ง เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ข า ย กั บ ผู้ ซื้ อ

ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ซื้อที่นอกจากกรรมการบริษัทของผู้ซื้อหรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของผู้ซื้อไม่มีอำนาจใดใ

นการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้

 

18. การตีความ

สัญญาฉบับนี้ จะตีความตามและอยู่ภายใต้ กฎหมายไทย ทุกประการ

การฟ้องร้องดำเนินคดีที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ จะถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลกรุงเทพ