Sales Terms Thailand

TERMS AND CONDITIONS OF SALE - REHAU LTD

เงื่อนไขการจำหน่าย

1. ในการสั่งสินค้ากับ (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”) ลูกค้า (ต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”)

ยอมรับเงื่อนไขการส่งสินค้าและระยะเวลาการชำระเงินดังต่อไปนี้และรับทราบว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย

หากเงื่อนไขของผู้ซื้อใดๆขัดแย้งกับสัญญาฉบับนี้ จะถือว่ามีผลบังคับใช้หากได้รับการยืนยันโดยคู่สัญญา

โดยให้กฎหมายของประเทศไทยมีผลใช้บังคับ


2. ผู้ซื้อจะเสนอข้อพิพาทต่อศาลที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีแห่งกรุงเทพฯ

แต่ผู้ขายสามารถเลือกให้การบังคับใช้เงื่อนไขการจำหน่ายตามสัญญาฉบับนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจของศา

ลใดๆก็ได้


3. สินค้าจะถูกส่งจากหน้าโรงงาน หรือ หน้าคลังเก็บสินค้า โดยผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรับความเสี่ยงเอง

และจะมีการประกันภัยเมื่อผู้ซื้อร้องขอเท่านั้นและผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกันภัยดังกล่า

ว ผู้ขายจะกำหนดวิธีการนำส่ง และ จุดส่ง และตัวแทนขนส่งและพาหนะ ผู้ขายจะพยายาม

แต่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ในการจัดหาวิธีการขนส่งและการจัดการพื้นที่บรรทุกในพาหนะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กล่องบรรจุภัณฑ์จะต้องส่งคืนที่โรงงานที่ส่งของภายในสิบสี่วัน

ในสภาพที่ใช้การได้และได้รับการชำระค่าขนส่งแล้ว

โดยกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์ภายในไม่สามารถคืนได้

จะไม่คิดค่าใช้จ่ายกับกล่องกระดาษมาตรฐานซึ่งใช้กับการขนส่งสินค้ามาตรฐาน

หากผู้ขายพิจารณาว่าจำเป็น อาจใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดพิเศษได้

ลังไม้ ฯลฯ(ได้แก่ กล่องกระดาษ กล่องบรรจุภัณฑ์) โดยจะเรียกเก็บเงินค่าบรรจุภัณฑ์พิเศษกับผู้ซื้อในราคาทุน (first cost)

หากมีการส่งกล่องดังกล่าวคืน จะทำการคืนเงินจำนวนสองในสามของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้คืนแก่ผู้ซื้อ

สินค้าที่ได้รับการแจ้งว่าพร้อมที่จะนำส่งแล้วหากภายหลังการนำส่งสิ้นสุดระยะเวลาลง

ผู้ซื้อจะต้องยกเลิกโดยทันที มิฉะนั้นผู้ขายมีสิทธิ์นำส่งสินค้าด้วยวิธีที่ผู้ขายเห็นสมควร

หรือเก็บรักษาสินค้าตามที่เห็นสมควรโดยใช้ค่าใช้จ่ายและด้วยความเสี่ยงของผู้ซื้อ

เงื่อนไขเดียวกันนี้จะนำมาใช้ หากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าได้ด้วยเหตุผลนอกเหนือการควบคุม

เมื่อมีการแจ้งว่าสินค้าพร้อมที่จะนำส่งแล้ว จะถือว่า สินค้าดังกล่าวได้รับการส่งและสามารถเรียกเก็บเงินได้

หากไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังปลายทางได้ ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งยังปลายทางอื่น

โดยการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น

โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อการขนส่งหรือวิธีขนส่งพิเศษ (เช่นรถบรรทุกพิเศษ หรือการขนส่งด่วนพิเศษ)

และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เช่นค่าขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ การขนส่งพิเศษ ฯลฯ) ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดอบ

The Seller assumes no liability for consequences resulting from dispatch notes not sent in time.

ผู้ขายไม่รับผิดชอบผลใดๆที่เกิดจากการขนส่งไม่ตรงตามเวลา

ผู้ซื้อจะรับความเสี่ยงทั้งหมดเมื่อมีการส่งมอบสินค้าแก่ตัวแทนของผู้นำเข้า/ส่งออก

เมื่อตัวแทนออกจากจุดรับสินค้าหรือโกดัง และใช้เงื่อนไขเดียวกันนี้ในกรณีของ FOB หรือ CIF


4. การสั่งซื้อที่มีมูลค่า

การขายและการคำนวณต่างๆ จะทำเป็นเงินบาท หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ราคาทั้งหลายจะเป็นราคาสุทธิและยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในทุกกรณี2,000 บาทจะต้องชำระเงินโดยเงินสด ราคาขาย ใบเสนอราคา


5. ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งสินค้าที่เกิดจากเหตุการณ์ อุบัติเหตุ วิบัติภัย

หรือเหตุสุดวิสัย ผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรีบนำส่งสินค้าที่สั่งในเวลาอันรวดเร็วที่สุด

แต่ไม่ได้รับประกันวันนำส่ง ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการขนส่ง

ผู้ขายมีสิทธิ์ในการนำส่งสินค้าปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อในปริมาณร้อยละสิบ

ในกรณีการสั่งซื้อสินค้าพิเศษอัตราจะเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบ


6. การส่งสินค้าบางส่วนจะถือเป็นการทำธุรกรรมทางธุรกิจแต่ละส่วน

ซึ่งการกระทำธุรกรรมทางธุรกิจแต่ละส่วนโดยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นี้ไม่ส่งผลต่อธุรกรรมทางธุรกิจอื่น

ผู้ขายสามารถทยอยส่งสินค้าได้


7. ผู้ขายยังคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่จัดส่งตามเงื่อนไขต่อไปนี้

a) ผู้ขายยังคงกรรมสิทธิ์ในสินค้าทั้งหมดจนกระทั่งผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้าใดๆและทั้งหมดที่เกิดจาก

ธุรกรรมทางธุรกิจใดๆและทั้งหมดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ รวมถึงหนี้การค้าใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

b) ผู้ซื้อถือครองกรรมสิทธิ์เพื่อและในนามของผู้ขายจนกระทั่งผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้าใดๆและทั้งหม

ดที่เกิดจากธุรกรรมทางธุรกิจใดๆและทั้งหมดระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

รวมถึงหนี้การค้าใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

c) หากสินค้าที่ครอบครองผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าชนิดอื่น ผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ใหม่นี้

การดำเนินกระบวนการใดๆโดยผู้ซื้อ เป็นไปเพื่อและในนามของผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการนี้เป็นหลักประกันในการชำระเงินค่าสินค้าเท่ามูลค่าของสินค้าภายใต้การ

ครอบครองที่ผ่านกระบวนการ

หากผู้ซื้อดำเนินการแปรรูปสินค้ากับสินค้าอื่นที่ผู้ขายมิได้มีกรรมสิทธิ์

ผู้ขายมีสิทธิ์ในการถือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอัตราส่วนเดียวกับอัตราของสินค้าที่ครอบครองและอั

ตราของสินค้าอื่นที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และคำนวณมูลค่า ณ เวลาการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ผลิตจากกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับสินค้าที่ครอบครอง

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะอยู่ในขอบเขตและวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้

d) ตามย่อหน้าที่ 7 วรรค

ผู้ซื้อจะดำเนินการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของผู้ขาย

จะกระทำการโอนหนี้การค้าใดๆที่ต้องชำระแก่ผู้ซื้อที่เกิดจากการขายสินค้าภายใต้การครอบครองกรร

มสิทธิ์แก่ผู้ขายโดยไม่คำนึงว่าดำเนินการขายสินค้าที่ครอบครองกรรมสิทธิ์นี้ก่อนหรือหลังการแปรรูปแ

ละดำเนินการขายสินค้านี้แก่ลูกค้ารายเดียวหรือหลายราย

หนี้การค้าที่ถ่ายโอนนี้จะเป็นหลักประกันในการชำระเงินค่าสินค้าที่ครองครองกรรมสิทธิ์ในธุรกรรมทาง

ธุรกิจแต่ละธุรกรรม(a) ถึง (c) ด้านบน หากผู้ซื้อได้รับอนุญาตให้ทำลายสินค้า

หากมีการจำหน่ายสินค้าที่ครอบครองโดยผู้ซื้อร่วมกับสินค้าอื่นที่ผู้ขายมิได้มีกรรมสิทธิ์

ไม่ว่าจะก่อนหรือภายหลังการแปรรูป

หนี้การค้าที่ต้องชำระให้ผู้ซื้อจะได้รับการถ่ายโอนสู่ผู้ขายในจำนวนของมูลค่าสินค้าที่ครอบครองที่สินค้

าอื่นประกอบขึ้นเป็นสัญญาจำหน่ายหรือเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อของสัญญา

e) ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการจำหน่ายต่อหรือทำลายสินค้าที่ครอบครองภายใต้เงื่อนไขว่าหนี้การค้าใดๆและทั้งหม

ดที่ต้องชำระแก่ผู้ซื้ออันเป็นผลมาจากการจำหน่ายหรือทำลายสินค้าได้รับการถ่ายโอนแก่ผู้ขาย

ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บหนี้การค้าแม้ว่าจะได้ถ่ายโอนหนี้ดังกล่าวแก่ผู้ขายแล้วก็ตาม

โดยสิทธิของผู้ขายในการเรียกเก็บหนี้การค้าดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบใดๆโดยการกระทำดังกล่าวนี้

อย่างไรก็ตามผู้ขายจะไม่เรียกเก็บหนี้การค้าตราบเท่าที่ผู้ซื้อดำเนินการชำระเงินตามกำหนด

เมื่อผู้ขายร้องขอ

ผู้ซื้อจะแจ้งรายละเอียดที่สมบูรณ์ในการเรียกร้องและเจ้าหนี้จากการจำหน่ายต่อหรือการจำหน่ายสินค้าใ

นครอบครองที่มีหนี้การค้าออกที่เกิดขึ้นจากผู้ซื้อซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายต่อและการจำหน่ายออก

ต่อผู้ขายและจะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงการถ่ายโอนดังกล่าว

f) การครอบครองสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อมีการ

บันทึกการเรียกร้องนั้นในบัญชี และยอดบัญชีคงเหลือหรือหนังสือแจ้งยอดได้รับการตกลงร่วมกัน

สิทธิของผู้ขายในการครอบครองสินค้าจะถูกจำกัด

เพื่อให้ผู้ซื้อดำเนินการชำระเงินทั้งหมดของหนี้การค้าทั้งหมดหรือใดๆที่ต้องชำระแก่ผู้ขายในการดำเนิน

ธุรกรรมใดๆระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

สิทธิในการครอบครองสินค้านั้นจะได้รับการถ่ายโอนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องดำเนินการถ่ายโอ

นเป็นพิเศษและผู้ซื้อสามารถเรียกร้องหนี้การค้าที่ถ่ายโอนได้

ด้วยดุลยพินิจของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถปล่อยคืนหลักประกันที่ต้องมอบให้แก่ตนตามเงื่อนไขด้านบนหากมีมูลค่าสูงเกินหนี้การค้า

ที่หลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันในอัตราร้อยละ 25

เว้นแต่สินค้าที่จัดหาให้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมในปัจจุบัน

การปล่อยดังกล่าวจะมีผลต่อสินค้าที่จัดหาให้หรือการเปลี่ยนสินค้าซึ่งมีการชำระเงินเต็มมูลค่าแล้ว

g) หากผู้ขายใช้สิทธิ์ในการรับสินค้าที่ส่งคืน การกระทำดังกล่าว จะไม่ทำให้เกิดการยกเลิกสัญญา


8. หากมีการเรียกร้องหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามต่อสินค้าหรือหนี้การค้าภายใต้การถือสิทธิ์

ผู้ซื้อจะแจ้งการเรียกร้องหรือการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ขายโดยทันที

และจะต้องรายงานให้ผู้ขายทราบถึงการยื่นขอล้มละลาย

หรือการดำเนินการประนอมหนี้หรือการเริ่มดำเนินการโดยทันทีและไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดขึ้นโ

ดยผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้


9. ผู้ซื้อจะทำการประกันวินาศภัยและการโจรกรรมที่ครอบคลุมมูลค่าสินค้าที่ครอบครองตามข้อ 7

การเรียกร้องใดๆและทั้งหมดต่อผู้ทำประกันต่อความเสียหายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และได้รับการถ่

ายโอนต่อผู้ขายในจำนวนมูลค่าของสินค้าที่ครอบครองสิทธิ์


10. หากผู้ซื้อยกเลิกการซื้อ ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการวางใบเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการยกเลิกต่อผู้ซื้อ


11. หากมีการร้องทุกข์ใดๆที่เกี่ยวกับสินค้า

ผู้ซื้อจะต้องรายงานการร้องทุกข์ดังกล่าวต่อผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรโดย

ไม่รอช้าภายในระยะเวลาสิบวันหลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีการร้องเรียน

สินค้าใดๆที่ไม่ผ่านการ ยอมรับที่พนักงานขายหรือตัวแทนรับแจ้งจะถือว่าไม่มีและเป็นโมฆะ

การชดเชยสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ไม่ได้นำส่ง มีการละเมิดสัญญา

หรือที่เป็นผลจากการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเฉพาะการชดเชยเนื่องจากการละเมิดเช่น การกระทำผิด

จะทำโดยการเปลี่ยนสินค้าที่มีเงื่อนไขรูปแบบเดียวกับสินค้าเดิม

หรือแก้ไขสินค้าให้เป็นปกติตามที่ผู้ขายเห็นสมควร โดยไม่สามารถร้องเรียนใดๆได้อีก

ในกรณีใดๆก็ตามมูลค่าแห่งการชดเชยนี้จะเป็นมูลค่าของราคาขายของสินค้าตามจำนวนที่ได้ใช้ไป

โดยไม่สามารถทำการเรียกร้องต่อการสูญเสียกำไร ความเสียหายโดยตรง

หรือที่เป็นผลจากสินค้าที่บกพร่องและการเรียกร้องที่เกิดจากการกระทำผิด

ไม่มีการรับประกันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความคงทนของสีของโพลีเมอร์

ความคลาดเคลื่อนยินยอม

ท่อและท่อนส่วนต่างๆ ยกเว้นซิลิโคนและผลิตภัณฑ์อิลาสโตเมอร์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม

ต้องมีคุณสมบัติความต้านทานดังต่อไปนี้: เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในมาตรฐาน DIN มาตรฐานโรงงานหรือมาตรฐานอื่น

สำหรับท่อนส่วนต่างๆ ที่สามารถวัดความกว้าง สูง และเส้นผ่านศูนย์กลาง DIN 7168ได้ โดยคร่าวๆ :

สำหรับความหนาของผนัง น้อยกว่า 1 มม. ± 20%

สำหรับความหนาของผนัง สูงกว่า

สำหรับท่อหุ้มฉนวน (ขนาดพิเศษ) โดยทั่วไป ตามมาตรฐาน DIN 40621 “ ท่อบีหุ้มฉนวน (ไม่มีใยถัดทอ)”

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ± 5%

ความหนาของผนัง

For other tubings:

สำหรับท่ออื่นๆ:

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

สูงกว่า : ไม่เกิน 5 มม. + 0.1/-0.2 มม.5 ถึง 8 มม. + 0.2/-0.3 มม.

สูงกว่า 8 มม. + 2.5%/-3%

ความหนาของผนัง

สูงกว่า

สูงกว่า

สำหรับ ท่อแข็ง RAU-PVC (ขนาดพิเศษ)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ถึง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เกิน 10 มม. ± 0.25 มม10 มม. ± 2.5%

ความหนาของผนัง

+ 0.2+ 0.15sมม./-0.15 s

สำหรับการผลิตความยาว

อุณหภูมิห้องทันทีหลังจากการผลิต(ยกเว้นท่อ) ให้ใช้ ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นตรงต่อไปนี้ โดยการวัด ณ

สำหรับโครงนอก ความยาวสูงกว่า 1 เมตร to 2.5 เมตร ความยาวสูงกว่า 2.5เมตร

1. RAU-CAB/CPและ RAU-PVC 1127 ± 15 มม. ± 15 มม. (L ไม่เกิน 3 เมตร) สำหรับมัด

2.RAU-PVC 6000 ถึง 7500 ± 20 มม. ± 30 มม. (L ไม่เกิน 5 เมตร) และม้วน

3. RAU-PVC 7500

4. RAU-PVC 9600 ถึง 9500 ± 15 มม. ± 20 มม. (L ไม่เกิน 5 เมตร) ±2%ถึง 1900 ± 10 มม. ± 15 มม. (L ไม่เกิน 6 เมตร)

ข้อมูลความแข็งของเสาค้ำเอียง เอ จะเป็นไปตามช่วง ค่าความคลาดเคลื่อนยินยอม ± 3

สำหรับเทอร์โมพลาสติค และ

น้ำหนักและสีไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธการส่งสินค้าได้ ข้อมูลภาพประกอบ ขนาด

และน้ำหนักในรายการ เงื่อนไขด้านเทคนิคในการนำส่ง มาตรฐานโรงงาน

ใบเสนอราคาและการยืนยันการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลประมาณการเท่านั้น การเบี่ยงเบนขนาด น้ำหนัก

จำนวนหน่วยและคุณภาพ เป็นที่ยอมรับได้ ภายในขอบเขตของการเบี่ยงเบนตามปกติในเชิงพาณิชย์

หรือตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานนี้± 5 สำหรับอีลาสโตเมอร์ การเบี่ยงเบนตามปกติในเชิงพาณิชย์ของผิวเคลือบ


12.

a) ภายใต้สภาวการณ์ใดๆ ก็ตาม ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตการออกแบบ

ภาพร่างและผลิตสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ของท่อนส่วนของผู้ขาย ไม่อนุญาตให้มี

การส่งต่อหรือทำสำเนาเอกสาร การใช้หรือการสื่อสารเนื้อหา เว้นแต่มีการ

ยินยอมเป็นรายกรณีไป การขัดต่อเงื่อนไขนี้จะก่อให้เกิดการเรียกร้องต่อความเสียหาย

ผู้ขายสงวนสิทธิ์ทุกกรณี ในการให้สิทธิบัตรการจดทะเบียนการออกแบบนี้

ผู้ซื้อจะต้องไม่เปิดเผยการออกแบบ

เนื้อหาหรือข้อมูลของการออกแบบของผู้ขายแก่บุคคลที่สามโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ขาย

b) ผู้ซื้อจะไม่ถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับผู้ขาย

ตัวแทนหรือพนักงานแก่บุคคลที่สาม

c) หน้าทีในการรักษาความลับในย่อหน้า 12 (a) และ (b) ด้านบนจะยังคงมีอยู่แม้สัญญาจะสิ้นสุดลง

d) แม่พิมพ์ แบบ หรือเครื่องมืออื่น

ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ซื้อได้รับการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องก็ตาม

e) ตราบที่ผู้ขาย ผลิตหรือจัดหา แม่พิมพ์ แบบ เครื่องมือหรือเครื่องมืออื่นในนามของผู้ซื้อ

ผู้ขายจะวางใบเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแยกส่วนแก่ผู้ซื้อ

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งานระยะแรก

 

เครื่องมือและเครื่องมือช่วยดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว

เช่นเดียวกับแม่พิมพ์และเครื่องมือที่มีการดัดแปลงและแทนที่และแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดั

งกล่าว ต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับแม่พิมพ์และเครื่องมือ ฯลฯ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ ผู้ขายจะเก็บรักษาวัสดุดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามปีนับแต่วันส่งสินค้าล่าสุดrunning in) ความรู้ในการดำเนินการ และงานซ่อมบำรุง แม่พิมพ์ แบบ


13. ข้อมูลด้านเทคนิคที่จำเป็นที่ผู้ขายถ่ายทอดให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา

ไม่มีผลผูกพันใดๆก็ตามและไม่เป็นการทำให้ผู้ซื้อพ้นภาระในการศึกษาผลิตภัณฑ์ในด้านของความเหมาะส

มกับวัตถุประสงค์ การดำเนินการหรือการผลิต ซึ่งอาจคาดการณ์ได้

อย่างไรก็ตามหากมีประเด็นด้านภาระความรับผิดในส่วนของผู้ขาย

ผู้ขายจะชดใช้ความเสียหายในขอบเขตของความบกพร่องด้านคุณภาพ


14. คำสั่งซื้อใดๆที่เกิดขึ้น ในงาน นิทรรศการหรือการแสดงสินค้า

หรือระหว่างที่พนักงานขายหรือผู้แทนขายของผู้ขายเข้าเยี่ยม

จะมีผลเมื่อผู้ซื้อทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น


15. พนักงานขายหรือผู้แทนขายของผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินสดในนามของผู้ขาย


16. ในการสั่งซื้อ ข้อความที่มักใช้บ่อยคือ “ที่ได้จัดหาให้ก่อนหน้า”

จะอ้างถึงรูปแบบเท่านั้นมิได้อ้างอิงถึงราคาสินค้าที่สั่ง


17. ราคาที่ผู้ขายเสนอเป็นราคาก่อนภาษีสินค้าและบริการและเป็นราคาหน้าโรงงาน

เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ราคาที่เสนอจะไม่ใช่การผูกมัดและเป็นไปตามปัจจัยราคา ณ เวลานั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนวันส่งสินค้า เช่นเนื่องจากราคาสินค้าของวัตถุดิบเพิ่ม หรือ

ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่ม ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาดังกล่าว

และผู้ขายมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมดังกล่าว

การสั่งซื้อที่ยังไม่มีการตกลงราคาจะได้รับการเรียกเก็บเงินในราคา ณ วันนำส่งสินค้า


18. การชำระเงิน เว้นแต่มีการตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการชำระเงินที่ต่างออกไปในสัญญาฉบับอื่น

การชำระเงินจะเป็นไปดังต่อไปนี้

 (I) วันนับจากวันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินเว้นแต่มีการระบุระยะเวลาการชำระเงินไว้เป็นอย่างอื่นในใ

บแสดงราคาสำหรับผลิตภัณฑ์พิเศษการชำระเงินสุทธิภายในระยะเวลา 30

ราคาเครื่องมือตามส่วนและการสั่งซื้อในราคาสุทธิต่ำกว่า 16

ส่วนลดข้างต้นจะให้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเงินสำหรับสินค้าที่ส่งมาก่อนหน้าทั้งหมดได้รับการชำระเต็ม

หากมีหนี้ค้างชำระถือว่าผู้ซื้อผิดนัดชำระโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการเตือนหรือการทวงการชำระหนี้, 000 บาท ไม่รวมอยู่ในย่อหน้าข้างต้น


19. ระหว่างช่วงที่มีการชำระเงิน จะมีการเรียกเก็บตั๋วแลกเงินและเช็ค โดยที่

ผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยในการนำเสนอหรือทักท้วง หากมีการรับตั๋วแลกเงิน

ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารและดอกเบี้ยโดยผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องการชำระเงิน

สด โดยการคืนตั๋วแลกเงินได้ทุกเวลา หากมีการรับตั๋วแลกเงินเป็นการชำระเงิน จะไม่มีการให้ส่วนลดใดๆ


20. ผู้ซื้อต้องทำการชำระเงินแก่ผู้ขาย ไม่ว่าจะรับสินค้าหรือ มีแจ้งให้ทราบถึงความไม่พอใจในสินค้า ก็ตาม

โดยไม่นับรวมการหักลบกลบหนี้ยอดบัญชีหรือการกักสินค้าใดๆเนื่องจากการอ้างสิทธิ์โดยผู้ซื้อหรือบุคคลที่

สั่งสินค้า รวมถึง การโต้แย้งหรือการคัดค้าน ในกรณีการผิดนัดชำระบัญชีปัจจุบัน

ใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะครบกำหนดการชำระโดยทันที

การละเมิดเงื่อนเวลาชำระเงินและสภาวะการณ์อื่นๆ ทั้งหมดที่

อาจทำลายความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อจะทำให้การเรียกร้องการชำระเงินตามบัญชีของผู้ซื้อที่มีต่อผู้ขายครบ

กำหนดโดยทันที ไม่ว่าหนี้นั้นจะมีเงื่อนเวลาหรือระยะเวลาในการชำระใดๆ นอกจากนี้ สภาวการณ์ใดๆ

ดังกล่าวจะทให้ ผู้ขายมีสิทธิ์ส่งเฉพาะสินค้าที่ได้รับค่าสินค้าล่วงหน้าแล้วเท่านั้น หรือ เพิ่มหลักประกัน

ยกเลิกการจำหน่าย เรียกร้องค่าเสียหายต่อการไม่ดำเนินการ ห้ามมิให้ผู้ซื้อจำหน่ายซ้ำหรือ

ดำเนินการอื่นๆ กับสินค้าและเรียกร้องให้ผู้ซื้อทราบว่า สินค้านั้นถือครองโดย และจัดการโดยผู้ขาย


21. ผู้ซื้อจะไม่โอนสิทธิ์ภายใต้สัญญาจำหน่ายฉบับนี้แก่บุคคลที่สามโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ขาย


22. ระยะเวลาการชำระเงินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้จะมีผลเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ขาย


23. การเสนอราคาของผู้ขายมิได้มีผลผูกพัน ตัวอย่างสินค้าที่ให้แก่ผู้ซื้อเป็นเพียงแนวทางและไม่มีข้อผูกพัน

การตกลงใดๆจะมีผลเมื่อทำการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น