Điều khoản và điều kiện

Điều kiện mua hàng

Điều khoản tại Thái Lan: Những điều khoản này áp dụng khi một địa điểm REHAU tại Thái Lan gửi đơn đặt hàng.

Điều khoản tại Indonesia: Những điều khoản này áp dụng khi một địa điểm REHAU tại Indonesia gửi đơn đặt hàng.

Điều kiện bán hàng

Điều khoản tại Singapore: Những điều khoản này áp dụng khi văn phòng bán hàng REHAU tại Singapore xử lý đơn đặt hàng.

Điều khoản tại Thái Lan: Những điều khoản này áp dụng khi văn phòng bán hàng REHAU tại Thái Lan xử lý đơn đặt hàng.

Điều khoản tại Indonesia: Những điều khoản này áp dụng khi văn phòng bán hàng REHAU tại Singapore xử lý đơn đặt hàng.

In