REHAU andmekaitsest

REHAU rõõmustab, et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Soovime, et tunneksite end REHAUga ühendust võttes hästi. Seetõttu on meile väga oluline, et teie isikuandmed, mis REHAUga kontakti loomisel tekivad, näiteks nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress, oleksid turvaliselt kaitstud.

Käesolev andmekaitseteave on suunatud kõigile isikutele, kellega REHAU suhtleb, sh klientidele, tarnijatele, teenuseosutajatele, muudele äripartneritele, huvitatud isikutele, meie veebilehtede külastajatele, meie äppide/rakenduste kasutajatele, meie toodete või teenuste muudele kasutajatele ja meie asukohtade külastajatele (ühiselt kasutatav nimi „teie“). See sisaldab isikuandmete kaitse üldmääruse art 13 ja 14 kohast teavet.

1. Mõisted

Isikuandmete töötlemine toimub õigusaktide kohaselt.

Mõiste „isikuandmed“ tähistab seejuures kogu teavet, mis on seotud identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga. „Töötlemine“ hõlmab iga isikuandmetega tehtavat automatiseeritud või automatiseerimata toimingut või toimingute kogumit, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, lugemine, päringute tegemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Teisi andmekaitseõiguslikke mõisteid kasutatakse vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 4 esitatud määratlustele.

2. Vastutavate üksuste nimi ja aadress

REHAU Polymer OÜ
Siduri 7, 11313 Tallinn, Harjumaa
Registrikood 10416670

3. Üldised töötlemiseesmärgid ja õiguslikud alused

REHAU kogub ja töötleb teie isikuandmeid eelkõige järgmistel juhtudel.

 • Kui võtate meiega otse ühendust, nt meie veebilehe või REHAU klienditeeninduse kaudu või kui külastate meid meie asukohtades, osalete meie üritustel, kliendirahulolu küsitlustes ja õnnemängudes ning tunnete nt huvi meie toodete või teenuste vastu või on teil muu küsimus.
 • Kui teie või teie tööandja ostate meilt otse tooteid või teenuseid.
 • Kui teie või teie tööandja küsite meie toodete ja teenuste kohta teavet (nt brošüüride või hinnakirjade edastamine).
 • Kui ostate või kasutate REHAU tooteid.
 • Kui teie või teie tööandja pakute/pakub või müüte/müüb meile tooteid või teenuseid.

Palun aidake meil hoida teie andmeid ajakohastena, teavitades meid oma isikuandmete, eelkõige oma kontaktandmete muudatustest.

Kui REHAU töötleb isikuandmeid, puudutab see eelkõige teie nime ja ametialaseid kontaktandmeid, nagu ettevõte, ametikoht, telefoninumber või e-posti aadress ning lepingu- ja tehinguandmed. Erieesmärkidel, mida allpool täpsemalt kirjeldatakse, võib koguda muid andmekategooriaid.

Lisaks teie andmete kogumisele meie veebilehel olevate kontaktivormide kaudu kogume andmeid, kui see on eesmärgi jaoks vajalik, ka otse teie käest või üldiselt ligipääsetavate allikate kaudu (nt äriregister, ametiasutused, internet).

4. Konkreetsed töötlemiseesmärgid ja õiguslikud alused

Alljärgnevalt teatame teile, millistel eesmärkidel REHAU milliseid isikuandmeid töötleb. Mittekorduvate asjaolude korral juhib REHAU tavaliselt konkreetses töötlemisolukorras teie tähelepanu veelkord eraldi sellele teabele ja annab vajaduse korral täiendavat teavet.

4.1. Andmete töötlemine lepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks

Tootva ettevõttena töötleb REHAU isikuandmeid hankimis- (selle kohta ka punktis 4.9) ja müügiprotsesside raames ning lepingute täitmiseks. Selleks töödeldakse andmeid eelkõige lepingu ettevalmistamiseks, pakkumiste töötlemiseks, kliendinõustamiseks, kaupade hankimiseks, tootmiseks ja tarnimiseks, lepingute haldamiseks ja kaebuste menetlemiseks.
Nende tegevuste raames töödeldakse eelkõige alljärgnevalt nimetatud andmekategooriaid:

 • kontaktandmed / isiku alusandmed (perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress jne)
 • logistikaandmed, nt tarneaadress
 • lepinguandmed, makseandmed
      

Seejuures võib olla vajalik, et edastame andmed pakkumise koostamiseks ja lepingu täitmiseks kolmandatele isikutele, kes on kaasatud tarneahelasse või on muul viisil lepingu täitmiseks vajalikud.

Meie äripartnerite maksejõulisuse kontrollimiseks töötleme andmeid, mida saame õigusaktides kehtestatud eelduste olemasolul majandusteabekeskustelt (näiteks Schufa – Saksa krediidiinfokeskus). Lisaks jätab REHAU endale krediidiriski edasiseks minimeerimiseks õiguse teatada maksekogemustest klientidega hindamisettevõtte (Creditreform, Bisnode) maksekogemuste andmepanka. Nende hulgast on välja arvatud maksekogemused füüsiliste isikutega.

Rahaliste tehingute optimeerimiseks jätab REHAU endale õiguse loovutada oma äriklientide vastu esitatud nõudeid nõuete finantseerimise raames refinantseerimisettevõttele. Seejuures edastatakse nõuete finantseerimise eesmärgil üksnes ettevõttega seotud andmeid (võlgniku nimi, nõude alus, suurus, tähtaeg). Kui see on nõude kontrollimiseks vajalik, edastab refinantseerimisettevõte nimetatud ettevõtteandmed maksejõulisuse kontrolliks kolmandatele isikutele.

Kui erandlikul üksikjuhtumil on tegemist isikuandmetega, on nõuete finantseerimise / faktooringu õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f.

Kui andmete kogumine toimub otse päringu töötlemiseks või lepingu täitmiseks, teatab REHAU teile, millised andmed on tingimata nõutavad. Kui lepingupool ei ole teie ise, vaid teie tööandja või muu teie või teie tööandjaga lepinguliselt seotud kolmas isik, toimub andmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel. Andmeid töödeldakse, kui andmed on vajalikud lepingu täitmiseks või muude õiguslike, nt tootevastutusõigusest tulenevate ülesannete ja kohustuste (nt teavitamis-, selgitamis- ja hoiatamiskohustuste) täitmiseks.

Kui töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel, võite esitada selle kohta igal ajal oma eriolukorrast tulenevatel põhjustel vastuväite.

4.2. Kliendiportaali kasutamine

REHAU pakub oma klientidele tellimuste lihtsustatud täitmiseks teatud tootekonfiguraatoritele ja muudele teenustele juurdepääsu andmiseks kliendiportaali kasutamist. Registreerimisel teavitatakse teid, millised andmed on kliendiportaali kasutamiseks vajalikud. Eesmärk ja õiguslik alus on kirjeldatud punktis 4.1. Muid vabatahtlikke andmeid kasutatakse ühenduse võtmiseks (vt punkti 4.9).

Kliendiportaali kasutamisel salvestatakse ja arhiveeritakse üksikud tehingud vastavalt seadusejärgsetele säilituseeskirjadele isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti c alusel.

Te võite kliendiportaali kasutamise ja oma isikuandmete salvestamise kliendiportaalis igal ajal lõpetada, kui see ei ole lepingu täitmiseks vajalik. Palun võtke selleks ühendust oma pädeva müügiosakonnaga: Võtke meiega ühendust. See ei puuduta tehtud tehingute salvestamist.

4.3. Tarnijate portaali kasutamine

REHAU haldab tarnijate portaali. Tarnijaks registreerumisel teavitatakse teid registreerimiseks vajalike andmete liigist ja ulatusest. Andmeid kasutatakse kõigi kaupade ja teenuste hankimisega seotud äriprotsesside jaoks, sh kvaliteedi tagamise meetmed, tarnijasuhete haldamine, lepingute menetlemine, riskijuhtimine, info- ja kommunikatsioonisüsteemide kasutamine, sisemiste protsesside optimeerimine ja tarnijate portaali haldamine. Nendel eesmärkidel võib meil olla vajalik ka teie isikuandmete edastamine teistele REHAU kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja lubada nendel grupi ettevõtetel teiega ühendust võtta.

4.4. Värbamismenetlus (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)

Värbamismenetlusele kehtivad täiendavad andmekaitsejuhised, mis tehakse värbamise raames eraldi teatavaks.

4.5. Üritustel osalemine ja kohapealne külastamine (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Meil on väga hea meel teiega kohapealse külastamise raames või meie üritusel isiklikult tutvuda. Seejuures töötleme teie isikuandmeid, et organiseerida ja viia läbi üritusi ning teha teile kättesaadavaks teabematerjali. Ürituste puhul edastame andmed vajaduse korral esinejatele ja osalejatele. See on oluline, et tagada ürituse sujuv toimumine. Lisaks kasutame seejuures kogutud andmeid meie ürituste hindamiseks ja järelmeetmete võtmiseks.

Tagasiside saamiseks kasutab REHAU ka SurveyMonkey funktsioone. Kui osalete vastavas küsitluses, kehtib selle kohta SurveyMonkey andmekaitseteave (https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy).

Ürituste dokumenteerimise ning ajakirjandusega suhtlemise ja suhtekorralduse jaoks võidakse luua ürituste pildi- ja videosalvestisi. Seejuures töödeldakse ka isiklikke (pildi-)andmeid. Võite esitada selle töötlemise kohta igal ajal oma eriolukorrast tulenevatel põhjustel vastuväite. Sel juhul palume teil need põhjused eelnevalt fotograafidele või ürituse korraldajatele teatada, nad võtavad teie vastuväite arvesse ja rakendavad vastavad meetmed.

4.6. Teenuste kasutuselevõtt (nõustamine)

Lisaks toodetele ja süsteemilahendustele pakub REHAU ulatuslikke teenuseid. Nende hulka kuuluvad ka nõustamine ja teenused, mida pakume teile muuhulgas telefoni, e-posti ja kontaktivormi kaudu ning teatud juhtudel ka kohapeal. Selle teenusega soovime teid toetada REHAU süsteemide valikul, kasutamisel ja rakendamisel.

Selle teenuse raames võidakse salvestada selleks vajalikke andmeid, mida te meile seoses teenusenõudega edastate, nt kontaktandmed / isiku alusandmed (perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress jne) koos vastavate toodete ja probleemiga. Seeläbi soovime tagada, et saame teid võimalike hilisemate küsimuste korral senise teeninduse ajaloo abil sihipäraselt edasi nõustada. Selle salvestuse alus on õigustatud huvi ka järjepidevalt vastuoludeta ja tõhusa nõustamistegevuse vastu. Teie andmed salvestatakse üksnes otseses seoses teenindusjuhtumiga. Kui teenindusandmed on vastutus-, eelkõige tootevastutusjuhtumite vältimiseks olulised, töötleb REHAU neid ka sel eesmärgil. Andmed kustutatakse, kui need ei ole selle eesmärgi jaoks enam vajalikud, hiljemalt pärast selle vastutusega seotud aegumistähtaegade möödumist.

Kui andmeid töödeldakse ainult isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel, on teil õigus esitada salvestamise kohta enda isikuga seotud põhjustel vastuväide.

4.7. Ligipääs ettevõtte territooriumile kaupade tarnimiseks või teenuse või tööülesande täitmiseks

Sel juhul kogume lisaks teie andmetele, mis on vajalikud vahetult lepingu täitmiseks, nt perekonnanimi, eesnimi, ettevõte, arveandmed, sõidukiandmed, ka teie REHAUs viibimise kestuse andmeid isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel. Eesmärk on omada hädaolukorra ja vajaliku evakueerumise korral teavet isikutest, kes hoones või territooriumil viibivad. Kui viibite seal tööalaselt, saab viibimise kestuse andmeid kasutada ka ettevõttesiseste protsesside kontrollimiseks ja optimeerimiseks ning tegevusandmete (nt arved) põhjendatuse kontrollimiseks.

Kaupade tarnimisel kasutatakse erinevates asukohtades logistiliste protsesside järelevalveks ka kaameraid.

Seadusega kehtestatud nõuete või isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel turvalise liikluse korraldamise kohustuste täitmise tõendamiseks dokumenteeritakse ka ohutusalane juhendamine, mida külastaja saab.

Loomulikult võite isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel esitada kasutamise kohta igal ajal oma eriolukorrast tulenevatel põhjustel vastuväite.

Meie asukohtades toimub videovalve ainult avalikult. Vastavad teabesildid juhivad sellele teie tähelepanu. Videovalve eesmärk on meie tootmise ja andmetöötlusseadmete kaitsmine. Seeläbi tagatakse isikuandmete veelgi suurem kaitse.

4.8. Ettevõtte kommunikatsioon ja väline kujutamine (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Üritustel osalemise raames, meie messide ja muude ürituste külastamisel valmistatakse ürituse dokumenteerimiseks, ajakirjandusega suhtlemise ja suhtekorralduse ning ettevõtte kommunikatsiooni jaoks nendest üritustest pildi- ja videosalvestisi. Seejuures töödeldakse ka isiklikke (pildi-)andmeid.

Pildimaterjal avalikustatakse nii elektrooniliselt sotsiaalmeedias, nagu Facebook, kui ka trükimeedias. Selle töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f ettevõtte kommunikatsiooni kohta ning Saksamaa kunstiteoste autoriõiguse seaduse § 23, kui see on kohaldatav.

Kui see on faktiliselt võimalik ja õiguslikult vastuvõetav, viidatakse konkreetse ürituse korral veelkord pildisalvestistele. Kui piltide töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel, võite esitada selle kasutamise kohta igal ajal oma eriolukorrast tulenevatel põhjustel vastuväite. Te võite seda õigust kasutada, teatades nendest põhjustest eelnevalt fotograafile, kes võtab seda oma töös vastavalt arvesse. Üksikasjadest teavitame teid meelsasti üritusepõhiselt.

4.9. Nõuetele vastavus, õigusnormide jõustamine ja kuritegude vältimine (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Kui õiguslikult vajalik, kasutab REHAU isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks ja õigusvaidluste korral kaitsmiseks. Ettevõtte nõuetele vastavuse kriteeriumide raames võib andmeid kasutada ka kuritegude takistamiseks, uurimiseks või ennetamiseks.

Selleks kasutatakse lisaks seni nimetatud andmekategooriatele ka maksevõimeandmeid, külastusandmeid, kontoandmeid ning kirjavahetuse, ostu- ja müügiandmeid, kui need on eesmärgi jaoks vajalikud. REHAU kasutab ka ettevõttesisest rikkumisest teatamise süsteemi nimeliste ja anonüümsete vihjete andmiseks nõuetele vastavuse rikkumiste kohta. Need andmed kustutatakse või anonüümitakse täielikult kohaldatava seadusandluse raames või vahetult pärast vastava juhtumi lõpetamist.

Ohutust tagavad tavaliselt ka hoonete ja rajatiste ning meie andmetöötlusseadmete ohutuse süsteemid, nt juurdepääsukontrollid või videovalve. Nimetatud kontrollid toimuvad meie asukohtades ainult avalikult. Kohapeal saate selle kohta veelkord täpsemalt teavet hankida.

Töötleme teie isikuandmeid edasi seoses äripartnerite vastavusnõuete raames tehtavate tavapäraste kontrollimistega. Kui me ei ole teie isikuandmeid otse teie käest küsinud, oleme need kogunud avalikult juurdepääsetavatest allikatest ja andmebaasidest hoolsuskohustuse täitmise raames. Nendest allikatest kogutud andmeid töödeldakse üksnes sellel eesmärgil ja need kustutatakse, niipea kui need ei ole selle eesmärgi jaoks enam vajalikud. Töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punktil c, kui hoolsuskohustuse täitmise aluseks on seadusega kehtestatud nõuded, või isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punktil f, ettevõtte õigustatud huvil hinnata oma äripartnereid riskide vähendamiseks. Kui töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punktil f, võite esitada selle kohta enda isikuga seotud põhjustel vastuväite.

4.10. Reklaamialane suhtlus ja turu-uuringud (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

Kui see on õiguslikult isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel lubatav või kui annate meile oma nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt a), töötleme teie andmeid eelkõige reklaamialase suhtluse, kliendirahulolu küsitluste ja reklaamikampaaniate jaoks ning õnnemängude läbiviimiseks. Nii saame parendada oma toodete ja teenuste pakkumisi ning tegutseda sihipärasemalt.

Nende tegevuste raames võidakse töödelda selleks vajalikke andmeid, näiteks kontaktandmeid / isiku alusandmeid (perekonnanimi, eesnimi, aadress, e-posti aadress jne). Ainult siis, kui on olemas vastav nõusolek, töödeldakse ka muid andmeid, mida te meile sel eesmärgil kättesaadavaks teete, näiteks huvid, isiklikud eelistused, tööolukord.

Olemasoleva kliendisuhte korral või kui olete nõusoleku andnud, saate nimetatud teabe tavaliselt elektronposti teel. Muul juhul saavad äripartnerid, kes ei ole tarbijad, teabe telefoni või analoogvahendite kaudu.

Nimetatud eesmärkidel võib olla vajalik, et edastame teie isikuandmed REHAU grupi ettevõtetele, et teie soovidele paremini vastata või meie tooteid ja teenuseid pidevalt parendada. Igal juhul võite esitada oma andmete kasutamisele otsereklaami eesmärgil igal ajal isikuandmete kaitse üldmääruse art 21 lg 2 kohaselt vastuväite või tühistada isikuandmete kaitse üldmääruse art 7 lg 3 kohaselt igal ajal tulevikku suunatult vastava nõusoleku.

Oma toodete, teenuste ja äriprotsessid edasiarendamiseks ning turu-uuringuteks analüüsime meie käes olevaid äritoimingute, lepingute ja päringute andmeid. Järelduste tegemine individuaalsete füüsiliste isikute kohta ei ole seejuures mingil juhul võimalik. Loomulikult arvestame seda, kui te ei soovi anda oma isikuandmeid meile kliendisuhte toetamiseks – eelkõige otseturunduse või turu-uuringute jaoks.

4.11. Õiguslike kohustuste täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt c)

REHAU-le kohaldatakse paljusid seadusjärgseid isikuandmete töötlemise ja säilitamise kohustusi. Need puudutavad nt äriseadustiku ja maksuseaduse kohaseid kaubandus- ja maksuõiguslikke säilitamiseeskirju.

Nende kohustuste täitmiseks töötleme teie andmeid vajalikus mahus ja edastame need vajaduse korral seadusjärgsete teatamiskohustuste raames vastutavatele asutustele.

4.12. Muud töötlemiseesmärgid

Andmetöötlus toimub edasi seoses kvaliteedijuhtimisega, kliendirahulolu tuvastamiseks ja suurendamiseks, toodete ja teenuste edasiarendamiseks, uurimis- ja arendustööks ning IT-turbe ja IT-toimingute parendamiseks. Viimase punkti juurde kuulub ka töötlemine isikuandmetele volituseta juurdepääsu tuvastamiseks ja vältimiseks.

Nende andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkt f. Kui nõusolekut ei ole antud, ei tehta põhimõtteliselt järeldusi individuaalsete füüsiliste isikute kohta.

Konkreetsel juhul saab esitada selle töötlemise kohta teie eriolukorrast tulenevatel põhjustel vastuväite.

4.13. Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Eelnimetatud eesmärkidel võib edastada andmed kolmandatele isikutele, kes toetavad vastutavat üksust nimetatud eesmärkide järgimiseks. Edastamine toimub seejuures kas volitatud töötlemise raames isikuandmete kaitse üldmääruse art 28 tähenduses, ühise vastutuse raames isikuandmete kaitse üldmääruse art 26 kohaselt või andmeedastusena professionaalsete teenuste tellimise raames.

Andmeedastus kolmandate riikide vastuvõtjatele (vt allpool punkti 7.).

5. Salvestuse kestus

Salvestame teie isikuandmed ainult niikauaks, kui see on vajalik eesmärkidel, mille jaoks need koguti, või kuni salvestus on seadusega või ametiasutuste nõuete täitmiseks ette nähtud. Kustutame või blokeerime teie andmed, kui neid enam ei vajata.

Lisaks kustutame või blokeerime teie andmed viivitamata, kui tühistate nõusoleku või esitate töötlemise vastu õigustatud vastuväite.

6. Andmete kavatsetav kolmandatesse riikidesse edastamine

Me võime teie andmeid käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses nimetatud eesmärkidel teistele REHAU äriühingutele edastada. Teised äriühingud võivad teie isikuandmeid kasutada oma huvides samuti nagu meiegi. Eelkõige võivad nad teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil oma huvides töödelda. REHAU kontserni siseselt pääsevad töötajad teie isikuandmetele ligi nende tegevuseks vajalikul määral.

Andmete edastamine väljapoole Euroopa majandustsooni toimub kas edastamise kaitse piisavuse otsuse alusel (IKS, art.45, lõige 3) või siis asjakohaste kaitsemeetmete (IKS, art.46, lõige 2) aluse, mis annab asjasse pühendatutele mõõduka garantii. Tekst on avaldatud: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_et

Samuti võidakse teie isikuandmeid väljapoole REHAU äriühinguid edastada kolmandatele pooltele nimetatud eesmärkide täitmise või meie muu äritegevuse jaoks vajalike tehniliste või korralduslike teenuste osutamise käigus. Leping kohustab meie teenusepakkujaid töötlema isikuandmeid ainult meie tellimusel ja meie suuniste kohaselt. Samuti on meie teenusepakkujad kohustatud rakendama isikuandmete kaitset tagavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Kui teenuseosutajad asuvad riikides, kus kehtivad õigusaktid ei näe ette EU õigusega võrreldavat isikuandmete kaitset, tagame lepinguliselt, et vastavad teenuseosutajad järgiks seadusega ettenähtud andmekaitse taset.(Standardandmekaitseklausel) Täpsemad andmed võite saada meie AKS-lt.

7. Sidus-andmekasutus / meie veebilehe külastus

Alljärgnevalt saate teada, millist teavet me oma veebilehtede külastusel vajaduse korral kogume ja kuidas me sellega ümber käime. REHAU veebilehed võivad sisaldada linke teiste pakkujate veebilehtedele, mida käesolev andmekaitse deklaratsioon ei hõlma.

Kui külastate meie veebilehte, salvestame andmed teie kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi kohta, külastuse kuupäeva ja kellaaja ning IP-aadressi. Need andmed on vajalikud veebilehtede toimimiseks, eelkõige ühenduse sujuva loomise ja meie veebisaidi mõistliku kasutamise tagamiseks. Neid andmeid ei saa me teile määrata.

Ilma teie teadmata ei kogu me oma veebilehtede kaudu mingeid isikuandmeid. Ainult teie otsustate, kas soovite esitada meile sellised andmed või mitte, näiteks registreerumise, tellimise või küsitluse raames.

Lisaks kasutame oma veebilehel eelkõige järgmisi tehnoloogiaid:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

See veebileht kasutab SnapEngage’i, SnapEngage, LLC. reaalajas vestlusteenust. Kui nõustute küpsiste eelvalikulehtedel funktsiooniga või kasutate aktiivselt Live Chat SnapEngage'i, salvestatakse teie arvutisse küpsised, mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist. See loodud teave edastatakse üksnes SnapEngage'i ELis asuvasse serverisse ja salvestatakse seal, et hinnata teie vestluste kasutamist ja teha meile kättesaadavaks raportid. SnapEngage edastab selle teabe vajaduse korral kolmandatele isikutele, kui see on seadusega sätestatud või kui kolmandad isikud peavad töötlema neid andmeid SnapEngage’i tellimusel. SnapEngage ei seosta mingil juhul teie lühendatud IP-aadressi SnapEngage’i teiste andmetega. Lisateabe saamiseks vaadake SnapEngage'i privaatsuspoliitikat, millele pääsete juurde siit: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage saadab need andmed vastava taotluse korral meile edasi. See toimub üksnes ettevõttesiseseks kasutamiseks, kui see on lubatud, vajaduse korral ka teiega ühenduse võtmiseks.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Kui soovite kasutada meie teenust "REHAU Chatbot" (nt meie veebisaidi www.rehau.com või mobiilirakenduste kaudu), peate selle rakendusega meie küpsiste eelvalikulehtedel sõnaselgelt nõustuma. Sel juhul kogutakse ja säilitatakse isikutega seostatavaid andmeid, mh vestlusi, IP-aadressi ja küpsiseid teenusepakkujate Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ja Botcopy Inc., Deleware Corporationi, kelle tegevuskoht on Santa Monica, CA, poolt. See teave on vajalik teenuse „REHAU Chatbot“ pakkumiseks.
Lisateavet selle kohta leiate: https://policies.google.com/privacy?hl=et ja veebilehtedelt https://www.botcopy.com/privacy/ ning https://www.botcopy.com/gdpr/

7.3. Google Analyticsi veebianalüüsiteenus

Kui annate meie veebisaidi küpsiste eelvalikulehtedel oma nõusoleku, kasutab see veebisait Google Inc. poolt pakutavat Google Analyticsit. Google Analytics kasutab küpsiseid – tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebilehe kasutust. Küpsise loodud teave selle veebilehe teiepoolse kasutuse kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Kui sellel veebilehel on aktiveeritud IP anonüümseks muutmine, lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse USAs ja lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimusel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebilehe teiepoolset kasutust, koostada raporteid veebilehe tegevuste kohta ning osutada veebilehe haldajale teisi veebilehe- ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google Analyticsi abil teie brauserist edastatud IP-aadressi ei liideta Google’i muude andmetega. Te võite küpsiste salvestamist takistada vastava brauseri tarkvara seadistusega; juhime teie tähelepanu siiski sellele, et teil ei pruugi sel juhul olla võimalik kasutada täielikult kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks võite takistada küpsise loodud ja veebilehe teiepoolse kasutusega seotud andmete (sh teie IP-aadressi) kogumist Google’is ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, laadides alla ja installides lingilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en saadaoleva brauseri pistikprogrammi. 

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate veebilehelt https://www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://policies.google.com/?hl=et.
Juhime teie tähelepanu sellele, et meie veebilehel on Google Analytics laiendatud koodiga „gat._anonymizeIp();“, et tagada IP-aadresside anonüümitud tuvastamine (nn IP maskeerimine).

7.4. Google Tag Manager

Kui annate nõusoleku meie veebisaidi küpsiste eelvalikulehtedel, kasutab see veebisait Google Tag Manageri. Sildihaldur ei kogu isikuandmeid. Tööriist tagab teiste siltide rakendumise, mis koguvad teie poolt teatud juhtudel andmeid. Google Tag Manager ei saa nendele andmetele juurdepääsu. Kui domeeni või küpsise tasandil on tehtud deaktiveerimine, jääb see kehtima kõigile jälgimissiltidele, mis Google Tag Manageriga rakendati. Google’i andmekaitsejuhised selle tööriista kohta leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=et

7.5. Google Adsi taasturundus

Kui annate nõusoleku meie veebisaidi küpsiste eelvalikulehtedel, kasutab meie veebisait Google Adsi uuesti turundamise funktsioone, mida kasutame selle veebisaidi reklaamimiseks Google'i otsingutulemustes ja kolmandate osapoolte veebisaitidel. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google“). Sel eesmärgil paigaldab Google teie lõppseadme brauserisse küpsise, mis võimaldab automaatselt pseudonüümse küpsise-ID abil ja teie poolt külastatud lehtede alusel huvil põhinevat reklaami.

Täiendav andmetöötlus toimub ainult siis, kui olete andnud Google’ile nõusoleku, et Google seob teie interneti- ja äpi brauseri ajaloo teie Google’i kontoga ning et teie Google’i konto teavet kasutatakse teie poolt veebis vaadatava kuva isikupärastamiseks. Kui olete sel juhul meie veebilehe külastamise ajal Google’isse sisse loginud, kasutab Google teie andmeid koos Google Analyticsi andmetega, et luua ja määratleda seadmeülese taasturunduse jaoks sihtrühmade loendeid. Selleks seob Google teie isikuandmed ajutiselt Google Analyticsi andmetega, et moodustada sihtrühmi. Võite küpsiste paigutamise kuvaseadistuse jaoks püsivalt deaktiveerida, laadides alla ja installides alljärgnevalt lingilt saadaoleva brauseri pistikprogrammi: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=et

Alternatiivselt võite saada küpsiste paigutamise kohta teavet Digital Advertising Alliance’ilt veebiaadressil www.aboutads.info ja teha sellekohased seadistused. Võite oma brauseri seadistada lõpuks nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamisest ja te otsustate küpsiste lubamise üksikjuhul või lülitate küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudeks või üldiselt välja. Küpsiste mittevastuvõtmise korral võib meie veebilehe toimimine olla piiratud. Lisateavet ja andmekaitse eeskirju seoses reklaami ja Google’iga saate vaadata siin: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=et

7.6. Google reCaptcha kasutamine

Kasutame oma kontaktivormidel Google'i reCAPTCHA teenust, mida saate kasutada REHAU-le teenuse- ja teabepäringute saatmisel.
Päringu eesmärk on tuvastada vaenulik rünnak meie veebisaidile, eristades inimsisendeid ja automaatseid masinsisendeid. Selle rakenduse kasutamine on vajalik teenuste osutamiseks, mida REHAU pakub oma kontaktivormide kaudu, ja põhineb seetõttu isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 6 I b. See on teenuse osutamiseks vajalik, sest vastasel juhul ei ole veebisait piisavalt kaitstud automaatse luuramise, kuritarvitamise ja rämpsposti eest. Kasutamine toimub seega ka teenuse vastuvõtja huvides. Selleks antakse teie sisestatud andmed Google’ile, kes töötleb neid edasi. Google’ile antakse üle IP-aadressid ja vajaduse korral muud, Google’i poolt teenuse jaoks kasutatavad andmed.

Seetõttu saate meie kontaktvorme kasutada ainult siis, kui nõustute veebisaidi kaitsmisega Google reCaptcha abil.

Erandjuhtudel võidakse teie andmeid töödelda ka riikides väljaspool Euroopa Liitu (nn kolmandates riikides), kus puudub piisav andmekaitsetase.

Selleks, et tagada antud juhul isikuandmete edastamisel piisav andmekaitsetase, rakendame täiendavaid meetmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 44 lõigule jj ning tagame sellega, et edastamine oleks põhimõtteliselt lubatud (nt sõlmides El-i tüüplepingud).

Kuivõrd tüüplepingu tingimuste tõhusus ei ole lõplikult välja selgitatud, lähtume andmete edastamisel isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 49, eelkõige teie selgesõnalisest nõusolekust või kontaktivormide riskivaba esitamise vajadusest.

EL peab USA-d riigiks, kus puudub piisav andmekaitsetase. Eelkõige võib esineda oht, et USA ametiasutused töötlevad teie andmeid kontrolli eesmärgil ilma, et oleks piisavaid õiguskaitsevõimalusi.

Lisateavet Google’i reCAPTCHA ja andmekaitsedeklaratsiooni kohta leiate veebilehelt https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html või https://www.google.com/privacy

Selle andmetöötluse eest vastutav asutus on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Teenuse iseseisva osutamise ja vaenulike rünnakute eest kaitsmise eest vastutavale asutusele edastatakse järgmised andmed: Teie veebipäring, IP-aadress, brauseri tüüp, brauseri keel, päringu kuupäev ja kellaaeg, üks või mitu küpsist, mis teatud tingimustel võivad teie brauseri identifitseerida.

Kui te ei nõustu Google reCAPTCHA kasutamisega, siis ärge täitke kontaktivorme, mille juures kasutatakse Google reCAPTCHAt!

Kui soovite kasutada REHAU teenuseid ilma Google reCAPTCHAt kasutamata, võite meile igal ajal saata e-kirja või kirja ning seejärel lahendame teie päringu muul viisil.

7.7. Facebooki pistikprogramm

Kui nõustute küpsiste eelvalikulehtedel meie veebisaidiga, kasutame oma veebisaidil Facebook Inc.-i "külastaja tegevuspikslit". Nii saab jälgida kasutajate käitumist, kui nad pärast Facebooki reklaamkuulutusele klõpsamist pakkuja veebilehele edasi suunatakse. Selle meetme eesmärk on hinnata Facebooki reklaamkuulutuste tõhusust statistilisel ja turu-uuringute eesmärgil ning see võib aidata optimeerida tulevasi reklaamimeetmeid. Kogutud andmed on meie jaoks anonüümsed, seega ei tee me järeldusi kasutajate isiku kohta. Facebook siiski salvestab ja töötleb andmeid nii, et on võimalik seos vastava kasutajaprofiiliga, ja Facebook saab andmeid kasutada oma reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmekasutusjuhistele: https://et-ee.facebook.com/about/privacy/

Andmed võimaldavad Facebookile ja selle partneritele reklaamkuulutuste lülitamist Facebooki siseselt ja väliselt. Lisaks võidakse nendel eesmärkidel salvestada teie arvutisse küpsis.

Saate vaidlustada Facebooki poolt pikslite kogumise ja teie andmete kasutamise Facebooki reklaamide esitamiseks. Selleks saate avada Facebooki poolt loodud lehe ja järgida kasutuspõhise reklaami seadistuste juhiseid: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Teiseks võimaluseks on selgitada oma vaidlustamist veebilehel http://www.youronlinechoices.com/. Seadistused on platvormist sõltumatud, st need kehtivad kõikidele seadmetele, nt lauaarvutitele või mobiilseadmetele.

7.8. Facebook Remarketing

Kui annate meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku, kasutame oma veebilehel taasturunduse funktsiooni „Custom Audiences“ ettevõttelt Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“). Selle funktsiooni eesmärk on kõnetada veebilehe külastajaid Facebooki sotsiaalvõrgustikus sihipäraselt huvipõhise reklaamiga. Selleks on rakendatud veebilehel Facebooki taasturunduse silt. Selle sildi kaudu luuakse veebilehe külastusel otseühendus Facebooki serveritega. Seeläbi edastatakse Facebooki serverile, millist meie lehte te olete külastanud. Facebook seos selle teabe teie isikliku Facebooki kasutajakontoga. Kui külastate Facebooki sotsiaalvõrgustikku, kuvatakse teile isikupärastatud, huvipõhist Facebooki reklaami.

Võite taasturunduse funktsiooni „Custom Audiences“ siin deaktiveerida. Täpsemat teavet andmete Facebooki poolt kogumise ja kasutamise, teie sellega seotud erasfääri kaitsmise õiguste ja võimaluste kohta leiate Facebooki andmekaitsejuhistest aadressil https://et-ee.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Kui annate meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku, kasutame Facebook Lead Adsi, et saada kontaktandmeid kasutajate kohta, kes huvituvad Facebookis meie toodetest ja teenustest. Meie Facebooki reklaamkuulutusi laiendatakse seeläbi täiendavate suhtlusvõimalustega, eelkõige kasutaja võimalusega küsida kontaktivormi kaudu lisateavet meie toodete ja teenuste kohta. Kui huvitatud isik saadab sellise vormi, salvestatakse kasutaja esitatud andmed Facebookis müügivihjena ja edastatakse meile. Neid andmeid kasutame ainult Lead Adis esitatud eesmärgil. See võib olla näiteks nimi isiklikuks pöördumiseks, e-posti aadress soovitud tooteinfo saatmiseks või telefoninumber ühenduse võtmiseks telefoni teel. Lisateavet selle kohta saate otse Facebookist aadressil https://et-ee.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube’i pistikprogramm

Kui annate meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku, kasutame videote sidumiseks oma veebilehtedel muuhulgas YouTube LLC (esindaja on Google Inc.) pistikprogramme. Kui kasutate meie veebilehte, luuakse sel juhul ühendus YouTube’i serveritega ja seejuures kujutatakse pistikprogrammi. Seeläbi edastatakse YouTube’i serverile, millist meie lehte te olete külastanud. Kui olete seejuures YouTube’is liikmena sisse loginud, omistab YouTube selle teabe teie isiklikule kasutajakontole. Pistikprogrammi kasutamisel omistatakse see teave näiteks pärast video käivitusnupu klõpsamist samuti teie kasutajakontole. Võite seda omistamist takistada, logides enne meie veebilehtede kasutamist oma YouTube’i kasutajakontolt ning ettevõtete YouTube LLC ja Google Inc. teistelt kasutajakontodelt välja ja kustutades ettevõtete vastavad küpsised. Lisateavet andmetöötluse kohta ja YouTube’i (Google’i) andmekaitsejuhised leiate aadressilt: https://policies.google.com/privacy?hl=et.

7.11. Microsofti pistikprogramm

Kui annate meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku, kasutab meie veebileht Microsoft Corporationi funktsiooni Conversion-Tracking. Seejuures paigaldab Microsoft Bing Ads teie arvutisse küpsise, kui olete Microsoft Bingi reklaami kaudu meie veebilehele jõudnud. Microsoft Bing ja meie saame sel viisil tuvastada, et keegi on reklaamile klõpsanud, meie veebilehele edasi suunatud ja on jõudnud eelnevalt määratud sihtlehele (veebilehe vahetuse leht). Meie saame teada ainult kasutajate koguarvu, kes on klõpsanud Bingi reklaamile ja seejärel edasi suunatud vahetuse lehele. Isiklikku teavet kasutaja isiku kohta ei teatata. Kui te ei soovi jälgimisprotsessis osaleda, võite ka selleks vajalikust küpsise paigaldamisest keelduda – näiteks brauseri seadistusega, mis küpsiste automaatse paigaldamise üldiselt deaktiveerib. Lisateavet Microsoft Bingi andmekaitse ja kasutatavate küpsiste kohta leiate Microsofti veebilehelt https://privacy.microsoft.com/et-ee/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Kui annate meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku, kasutame oma veebilehel pakkuja Outbrain UK Ltd. tehnoloogiat, mille abil juhitakse meie kasutajate tähelepanu täiendavale, nende jaoks võib-olla samuti huvitavale sisule meie veebilehel ja kolmandate isikute veebilehtedel. Outbraini integreeritud täiendavad lugemissoovitused, nt artikli all, määratakse kasutajate seni loetud sisu alusel. Selle huvipõhise täiendava sisu kuvamiseks kasutab Outbrain küpsiseid. IP-aadressi anonüümimiseks eemaldatakse IP-aadressi kaheksa viimast numbrit, et tagada täielik anonüümsus.
Võite igal ajal esitada huvipõhiste soovituste kuvamiseks Outbraini poolt tehtava jälgimise kohta vastuväite aadressil  https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Kui annate meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku, kasutatakse sellel veebilehel ettevõtte Adform A/S tehnoloogiat. See süsteem kasutab digitaalsete reklaamikampaaniate jälgimiseks ja juhtimiseks küpsiseid. Adform ei salvesta küpsiste paigaldamiseks isikuandmeid nagu nimi, e-posti aadressid või muud isiklikud andmed. Kogu teave on täielikult anonüümitud ja sisaldab tehnilist teavet, näiteks reklaamvahendite kuvamise sagedus ja kuupäev, kasutatav brauser või ka installitud operatsioonisüsteem. Järelduste tegemine teie isiku kohta ei ole seejuures võimalik. Kuna IP-aadresse loetakse Saksamaal isikuandmeteks, ei salvesta Adform Saksamaal kunagi täielikke IP-aadresse, vaid eemaldab kaheksa viimast numbrit, et tagada andmekaitse.
Võite oma nõusoleku igal ajal tühistada. Selleks kasutage alljärgnevat linki: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Seeläbi salvestatakse teie seadmesse niinimetatud keeldumisküpsis, mis annab tehnilistele süsteemidele teada, et tulevikus ei tohi enam andmeid analüüsida ja küpsiseid paigaldada.

7.14. REHAU Account / cidaas

Kui kasutate meie teenust „REHAU Account“ (näiteks https://accounts.rehau.com  kaudu või mobiilirakendustes), küsitakse ja salvestatakse vähemalt teenuse pakkumiseks vajalikke isikuandmeid. Aluseks olevat teenust – toote nimetus „cidaas“ – pakutakse seejuures meie volitatud töötleja Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim kaudu.
Lisateavet selle kohta leiate veebilehelt: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.15. Cloudflare

Kui kasutate meie teenust „REHAU Account“ (näiteks https://accounts.rehau.com kaudu või mobiilirakendustes), kogutakse ja säilitatakse kuni seitse päeva isikuga seostatavaid andmeid, mh anonüümitud IP-aadresse ja küpsiseid, teenusepakkuja Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA poolt. See teave on vajalik teenuse turvalisuse suurendamiseks ja seda kogutakse üksnes sellel eesmärgil.
Lisateavet selle kohta leiate veebilehelt: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies ja veebilehelt: https://www.cloudflare.com/privacypolicy

7.16. Muud küpsised

Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis paigaldatakse enamasti veebilehelt arvutisse. Küpsised täidavad seejuures mitmekülgseid kasutuseesmärke. Need ei ole siiski kunagi tehniliselt riskantsed, sest neil puudub igasugune „aktiivne“ võime. Need ei saa sooritada ka kahjulikke toiminguid. Need sisaldavad peaaegu üksnes teavet, mis on vajalik mugavaks internetikasutuseks. Lisaks oleme määranud ise küpsiste kustutamise tähtaja. Ilma teie uue nõusolekuta salvestatakse need maksimaalselt 12 kuuks alates esmakordsest kogumisest. Rakendame tehnilisi abinõusid automaatse kustutamise tagamiseks.

Küpsiste ülesannete klassikalised näited: sisselogimisandmed, ostukorvi tagamine, kasutaja analüüs, vormiväljad. Küpsistesse võidakse salvestada järgmist teavet: tööiga, serveri nimi, universaalne ID, sisuandmed.

Küpsiste kasutamine:

 • Funktsioon
  Funktsiooni- või seansiküpsised on vaid tehnilised küpsised, mis on vajalikud meie veebilehe laitmatuks toimimiseks.
 • Statistika
  Kõiki muid küpsiseid kasutame ainult juhul, kui annate selleks meie veebilehe küpsiste eelvalikulehtedel selleks nõusoleku. Need küpsised on alljärgneva struktuuriga: 
 • Turundus
  Lisaks meie oma küpsistele kasutame kolmandate poolte küpsiseid, et näidata meie ja teiste veebilehtedel isikupärastatud reklaami. Seda toimingut nimetatakse uuesti sihtmärgistamiseks. See põhineb teie aktiivsusel meie veebilehel.
 • Muu
  Peale selle kasutavad meie veebilehel kasutatud pistikprogrammid oma küpsiseid. Küpsiste liikide ja eesmärkide kohta saate teavet kolmandate poolte esitatud lehtedel.

Küpsiste pakkujate loend
Küpsiste kogumine

Consentmanager:

Oleme kaasanud oma veebilehele nõusoleku haldamise tööriista „consentmanager“ (www.consentmanager.net) ettevõttelt Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Rootsi, info@consentmanager.net), et küsida andmetöötluse või küpsiste või sarnaste funktsioonide kasutamise nõusolekuid. Teil on consentmanageri abil võimalik anda või mitte anda oma nõusolek meie veebilehe teatud funktsioonidele, nt väliste elementide kaasamise eesmärgil, voogedastussisu kaasamiseks, statistiliseks analüüsiks, leviala mõõtmiseks ja isikupärastatud reklaamiks. Te võite consentmanageri abil anda oma nõusoleku kõigile funktsioonidele või sellest keelduda või anda oma nõusoleku konkreetsetele eesmärkidele või funktsioonidele. Tehtud seadistusi saate ka tagantjärele muuta. Consentmanageri kaasamise eesmärk on jätta meie veebilehe kasutajatele otsuse tegemine eelnimetatud asjaolude kohta ja pakkuda meie veebilehe edasise kasutamise raames võimalust muuta juba tehtud seadistusi. Consentmanageri kasutamise käigus töödeldakse isikuandmeid ja kasutatavate lõppseadmete teavet, näiteks IP-aadressi.
Töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 esimese lause punkt c ja art 6 lg 3 esimese lause punkt a ja art 7 lg 1 ning teise võimalusena punkt f. Andmete töötlemisega aitab nõusolekuhaldur meid (isikuandmete kaitse üldmääruse järgi vastutav isik) täita meie juriidilisi kohustusi (nt tõestamiskohustus). Meie õigustatud huvi töötlemise vastu seisneb kasutajate seadistuste eelistuste salvestamises seoses küpsiste ja muude funktsioonide kasutamisega. Consentmanager salvestab teie andmed, kuni teie kasutajaseadistused on aktiivsed. Kaks aastat pärast kasutajaseadistuste tegemist esitatakse uus nõusoleku päring. Tehtud kasutajaseadistused salvestatakse siis uuesti selleks ajavahemikuks.
Võite esitada töötlemise vastu vastuväite. Teie õigust esitada vastuväiteid kohaldatakse teie eriolukorrast tulenevatel põhjustel. Vastuväite esitamiseks kirjutage e-posti aadressile info@consentmanager.net.

8. Andmeturve

Meie käsutuses on teie isikuandmete kaitseks ja nende volitamata või ebaseadusliku töötlemise ja/või kogemata kaotsimineku, muutmise, avaldamise või neile ligipääsemise vastased tehnilised ja organisatoorsed turbemeetmed.

9. Teie õigused

Andmekaitse-eeskirjade järgimist kontrollivad järgmised üksused, mille poole võib igaüks pöörduda:

Andmekaitsevolinik:

Hr dr Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Telefon: +49 9283 770
E-post: datenschutz@rehau.com

Vastutav järelevalveasutus isikuandmete kaitse üldmääruse art 56 tähenduses:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19
Tallinn 10129
Telefon: 627 4135
E-post: info@aki.ee

Teil on ka endal võimalus kontrollida REHAU poolset andmekaitseõigusega seotud nõuete järgimist. Teil on selleks järgmised õigused.

 • Teabe saamise õigus
 • Õigus tutvuda teie töödeldud andmetega
 • Õigus esitada vastuväiteid
  Võite esitada kõigi töötlemistoimingute puhul isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 punkti f alusel (vt eespoolt) töötlemise kohta oma eriolukorrast tulenevatel põhjustel vastuväite.
 • Õigus esitada vastuväide otsereklaami kohta
  Teil on õigus esitada igal ajal oma andmete otsereklaami eesmärgil töötlemise kohta vastuväide. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, mis on seotud sellise otsereklaamiga.
 • Õigus andmeid parandada, kustutada ja piirata
 • Õigus andmete ülekandmisele
 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Kui teil on nende õiguste kohta küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, võite pöörduda meie andmekaitsevoliniku poole, kes on teie käsutuses ka teabenõuete, soovituste või kaebuste juhtumitel. Nõude korral teatab REHAU teile võimalikult kiiresti kirjalikult vastavalt kehtivale õigusele, kas ja millised isikuandmed on teie kohta meie juures salvestatud. Juhul kui hoolimata meie püüdlustest tagada õiged ja ajakohased andmed on salvestatud vale teave, siis parandame selle teie palvel.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection