Andmekaitseinfo

REHAU andmekaitsest

REHAU-l on hea meel, et te meie veebikülge  külastate ning meie ettevõtte ja toodangu vastu huvi tunnete. Suhtume teie isikuandmete kaitsmisse väga tõsiselt ja soovime, et te end meie veebiküljel hästi tunneksite. Meie äriprotsessides on äärmiselt oluline selliste teie isikuandmete nagu nimi, aadress, telefoninumber või meiliaadress turvalisus. Meie veebitegevus toimub andmekaitset ja -turvet käsitlevate õigusaktide kohaselt. Järgnevalt saate teada, millist teavet me vajadusel kogume ja kuidas me sellega ümber käime. REHAU AG + Co veebiküljed võivad sisaldada linke teiste teenusepakkujate veebikülgedele, mille kohta käesolev isikuandmete kaitset käsitlev deklaratsioon ei kehti.

Isikuandmed

Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub õigusaktide raames. Andmekaitse-eeskirjade täitmist kontrollivad järgmised asutused, mille poole igaüks võib pöörduda:

REHAU AG + Co andmekaitseametnik:

Dr Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau, Germany
Telefon: 09283 770
E-post: datenschutz@rehau.com

Järelevalveasutus:

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129

üldtelefon 627 4135, info@aki.ee

1.    Vastutava töötleja nimi ja aadress

REHAU Polymer OÜ
Helgi tee 7, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harjumaa

Registrikood 10416670

2. Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Me ei kogu oma veebikülgede kaudu isikuandmeid ilma teie teadmata. Ainult teie otsustate, kas te soovite meile registreerimise, tellimise või päringu käigus selliseid andmeid esitada.

Meile andmete esitamisega nõustumise korral võite igal ajal oma andmete kasutamise nõusoleku tühistada. Andmetöötluse õigus kehtib tühistamise hetkeni.

Teie isikuandmeid töötleme IKS, artikkel 6, lõige 1 alusel. Enamasti kasutatakse teie isikuandmeid päringutele ja  tellimustele vastamiseks või eriteabele või -pakkumustele ligipääsu tagamiseks.

Peale selle võib osutuda vajalikuks

 • teie isikuandmete salvestamine, töötlemine ja nende teie soovide parema rahuldamise või meie toodete ja teenuste parandamise otstarbel nt mõnele REHAU kontserni ettevõttele edastamine;
 • nende andmete meie (või meie ülesandel mõne kolmanda poole) poolne kasutamine teie ärile kasuks tulevatest REHAU pakkumistest teavitamiseks või teie vajaduste paremaks täitmiseks mõeldud veebiküsitluste läbiviimiseks.

Te võite  andmete kasutamise, mis tuleneb teie erililisest olukorrast, igal ajal tühistada.

Kui toimub teie andmete töötlemine teie päringu või lepingu töötlemine (IKS, artikkel 6, lõige 1 alusel), annab REHAU teile andmete kogumise käigus teada, millised andmed on teie tellimuse töötlemiseks või lepingu teostamiseks vajalikud.

Loomulikult võtame me arvesse, kui te ei soovi kliendisuhte hoidmiseks, seda eelkõige otseturunduse ja turuuuringute teostamiseks, meile oma isikuandmeid edastada. Loomulikult ei müüda teie isikuandmeid ühelegi kolmandale poolele ega turustata muul viisil.

3. Säilitamise kestus

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on nende kogumise otstarbel vajalik ehk nii kaua, kui ametlikud eeskirjad talletamist nõuavad. Niipea, kui teie andmed enam vajalikud pole, need kustutatakse või blokeeritakse.

Samuti kustutame või blokeerime me teie andmed viivitamata nii teie nõusoleku tühistamise kui töötlemise õigustatud vaidlustamise korral.

4. Andmete kavatsetav kolmandatesse riikidesse edastamine

Me võime teie andmeid käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses nimetatud eesmärkidel teistele REHAU äriühingutele edastada. Teised äriühingud võivad teie isikuandmeid kasutada oma huvides samuti nagu meiegi. Eelkõige võivad nad teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil oma huvides töödelda. REHAU kontserni siseselt pääsevad töötajad teie isikuandmetele ligi nende tegevuseks vajalikul määral.

Andmete edastamine väljapoole Euroopa majandustsooni toimub kas edastamise kaitse piisavuse otsuse alusel (IKS, art.45, lõige 3) või siis asjakohaste kaitsemeetmete (IKS, art.46, lõige 2) aluse, mis annab asjasse pühendatutele mõõduka garantii. Tekst on avaldatud : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Samuti võidakse teie isikuandmeid väljapoole REHAU äriühinguid edastada kolmandatele pooltele nimetatud eesmärkide täitmise või meie muu äritegevuse jaoks vajalike tehniliste või korralduslike teenuste osutamise käigus. Leping kohustab meie teenusepakkujaid töötlema isikuandmeid ainult meie tellimusel ja meie suuniste kohaselt. Samuti on meie teenusepakkujad kohustatud rakendama isikuandmete kaitset tagavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Kui teenuseosutajad asuvad riikides, kus kehtivad õigusaktid ei näe ette EU õigusega võrreldavat isikuandmete kaitset, tagame lepinguliselt, et vastavad teenuseosutajad järgiks seadusega ettenähtud andmekaitse taset.(Standardandmekaitseklausel või EU_US Privacy Schield Framework) Täpsemad andmed võite saada meie AKS-lt.

5. Jututoa SnapEngage tööriistade kasutamine

Käesolev veebikülg kasutab SnapEngage'i, mis kujutab endast äriühingu SnapEngage, LLC jututoateenust. SnapEngage kasutab teie arvutisse salvestatavaid ja teie veebikülje kasutamist analüüsida võimaldavaid küpsiseid ja tekstiandmeid. Sel viisil genereeritud info edastatakse ainult ELis asuvasse SnapEngage'i serverisse, kus see salvestatakse teie jututoakasutuse hindamise ja meile aruannete kättesaadavaks tegemise otstarbel. SnapEngage edastab seda infot vajadusel kolmandatele pooltele, kui see osutub seaduse kohaselt nõutavaks või kui mõnel kolmandal poolel on neid andmeid vaja SnapEngage'i ülesandel töödelda. SnapEngange ei seosta teie lühendatud IP-aadressi mingil juhul muude SnapEngage'i andmetega. Täpsemat teavet saab SnapEngage'i isikuandmete kaitset käsitlevast avaldusest, mis asub veebiaadressil http://snapengage.com/privacy-policy/.
SnapEngage edastab need andmed vastava taotluse saamisel meile, kusjuures neid kasutatakse eranditult ettevõtte siseselt ja vajadusel ka meiepoolseks kontaktivõtuks.

6. Google Analyticsi veebianalüüsiteenuse kasutamine

Käesolev veebikülg kasutab äriühingu Google Inc. veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk teie arvutisse salvestatavaid ja veebikülje kasutamise analüüsimist võimaldavaid tekstifaile. Küpsise kaudu saadud teave selle veebikülje kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USAs asuvasse Google'i serverisse, kus see salvestatakse. Käesoleval veebiküljel IP anonüümseks muutmise aktiveerimise korral lühendab Google teie IP-aadressi juba ELi liikmesriikide või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu riikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress lühendamiseks mõnele USAs asuvale Google'i serverile. Google kasutab seda infot käesoleva veebikülje operaatori ülesandel veebikülje teiepoolse kasutuse analüüsimiseks, veebitegevuse kohta aruannete koostamiseks ning veebikülje operaatori  muude veebikülje kasutamise ja internetikasutusega seotud teenuste osutamiseks. Google Analyticsi raames teie brauserist edastatud IP-aadressi ei seostata muude Google'i andmetega. Küpsiste salvestamist saab brauseri vastava seadistamise korral vältida. kuid tuleb silmas pidada, et sel juhul ei pruugi veebikülje kõigi funktsioonide kasutamine võimalik olla. Peale selle saab küpsise poolt loodud teie veebikülje kasutuse alaste andmete (sh teie IP-aadressi) Google'i poolset salvestamist ja tema poolt nende andmete töötlemist vältida, laadides lingilt http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de alla ja installides brauseriplugina.

Google Analyticsi poolt salvestamist saab vältida järgneval lingil klõpsates. Edaspidi paigaldatakse veebikülje külastamise korral teie andmete salvestamist vältiv küpsis lülita Google Analytics välja

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiab aadressidelt https://www.google.com/analytics/terms/de.html ja https://www.google.de/intl/de/policies/. Pidage silmas, et IP-aadressi anonümiseeritud salvestamise (nn IP-maskeerimise) tagamiseks on Google Analytics'it meie veebiküljel täiendatud koodiga „gat._anonymizeIp();“.

7. Etrackeri veebianalüüsiteenuse kasutamine

Sellel veebiküljel toimub andmete kogumine ja salvestamine firma etracker GmbH turundus- ja optimeerimisotstarbeliste tehnoloogiate abil. Neist andmeist võidakse luua pseudonüümi all kasutusprofiile. Selleks võidakse kasutada internetibrauseri tuvastamist võimaldavaid küpsiseid. Etracker-tehnoloogia abil saadud andmeid ei kasutata ilma asjaosalise selgelt väljendatud nõusolekuta veebikülje külastaja isiku tuvastamiseks ega seostata pseudonüümi kasutaja isikuandmetega. Andmete kogumise ja salvestamise saab edaspidi alati ära keelata valikuga lülita etracker välja.

8. Facebooki pluginate kasutamine

Me kasutame oma veebiküljel äriühingu Facebook Inc. kasutajate teenusepakkuja veebiküljel viibimise ajal mõnele Facebooki reklaamile edasisuunamise korral käitumise jälgimist võimaldavat külastuspikslit. See meetod on mõeldud Facebooki reklaamide statistika ja turu-uuringute otstarbel analüüsimiseks, tulevaste reklaamimeetmete optimeerimiseks. Kogutud andmed on meie jaoks anonüümsed ja nende põhjal ei tehta järeldusi kasutaja identiteedi kohta. Facebookist pärit andmed salvestatakse ja töödeldakse kasutajaprofiiliga seostamise võimaldamiseks ja et Facebook saaks andmeid oma reklaamiotstarbel aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/ asuva Facebooki andmekasutusjuhendi kohaselt kasutada.
Andmed võivad võimaldada Facebookil ja selle partneritel nii Facebookis kui ka väljaspool seda reklaamidele lülituda. Lisaks võidakse sel otstarbel salvestada teie arvutisse küpsis.

9. Youtube'i pluginate kasutamine

Me kasutame meie veebikülgedele videote paigaldamiseks muu hulgas firma YouTube LLC (mida esindab Google Inc.) pluginaid. Meie veebikülge kasutades luuakse ühendus YouTube'i serveritega ja luuakse plugin. Selleks teatatakse YouTube'i serverile, milliseid meie lehekülgi te olete külastanud. Kui te olete YouTube'i liikmeks registreerunud, seostab YouTube selle info teie isikliku kasutajakontoga. Plugina kasutamisel seostatakse see info nt mõne video käivitusnupul klõpsamise korral samuti teie kasutajakontoga. Sellist seostamist saab vältida enne teie YouTube'i kasutajakontolt ja teistele äriühingute YouTube LLC ja Google Inc. kasutajakontodelt meie veebikülgede kasutama hakkamist välja registreerudes ja firmade vastavaid küpsiseid kustutades. Lisateavet YouTube'i (Google'i) poolse andmetöötluse kohta ja andmekaitse alaseid juhiseid leiate aadressilt: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Microsofti pluginate kasutamine

Meie veebikülg kasutab äriühingu Microsoft Corporation konversioonjälitust. Meie veebiküljele mõne Microsoft Bingi reklaami kaudu sattumise korral saadab Microsoft Bing Ads teie arvutisse küpsise. Nii saame meie ja Microsoft Bing teada, et keegi on reklaamil klõpsanud ja meie veebiküljele suunatud, sattudes varem kindlaksmääratud sihtleheküljele (konversioonileheküljele). Seejuures saab meile teatavaks vaid Bingi kuulutusel klõpsanud ja seejärel konversioonileheküljele edasisuunatud külastajate koguarv. Kasutaja identiteeti puudutavad isikuandmed jäävad edastamata. Kui te ei soovi jälitusmenetluses osaleda, saate brauseriseadistustest küpsiseid üldiselt väljalülitava küpsist ära keelates keelduda ka selleks vajalikest küpsisekomplektidest. Lisateavet Microsoft Bingi andmekaitse ja kasutatud küpsiste kohta saab aadressilt: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Automaatselt kogutud info, mille puhul pole tegemist isikuandmetega

Meie veebiküljele minnes kogutakse automaatselt (s.t mitte registreerudes) konkreetsele isikule omistatud infot (nt kasutatud internetisirvija ja operatsioonisüsteem, domeeni nimi, millelt te tulite, külastuste arv, keskmine viibimisaeg, külastatud leheküljed). REHAU kasutab seda infot meie veebikülgede atraktiivsuse uurimiseks ja nende sisu parandamiseks. Mõnda meie veebikülge külastades võib juhtuda, et me saadame teie arvutisse küpsise kujul teid järgmise külastuse puhul automaatselt tuvastavat infot. Küpsised lubavad näiteks veebilehte teie huvide järgi kohandada või teie parooli salvestada, et seda poleks vaja iga kord uuesti sisestada. Kui te keeldute üldse küpsiste kasutamisest, on teil võimalus panna oma internetisirvija küpsised oma arvutist kustutama, kõiki küpsiseid blokeerima või teid enne küpsise salvestamist hoiatama.

Küpsised

Küpsiste puhul on tegemist peamiselt mõnelt veebiküljelt arvutisse saadetavate väikeste tekstifailidega. Seejuures täidavad küpsised mitmesugust otstarvet. Need pole aga kunagi ohtlikud, sest nende puhul puudub igasugune n-ö aktiivne tegevus. Samuti ei suuda need täita mingeid kahjulikke ülesandeid, vaid sisaldavad peaaegu eranditult mugavaks internetikasutuseks vajalikku infot.

Küpsiste ülesannete klassikalisi näiteid: sisselogimisandmed, ostukorvi kaitsmine, kasutaja analüüsimine, vormide väljad.
Küpsistes salvestatav info: eluiga, serveri nimi, ainulaadne tunnus, sisuandmed.

Küpsiste kasutamine

 • Sessiooniküpsised
  Sessiooniküpsised on meie veebikülje sujuvaks toimimiseks vajalikud puhttehnilised küpsised.
 • Jälitusküpsised
  Jälitusküpsiste põhjal hinnatakse – muidugi täiesti anonüümseks muudetud kujul – kasutaja käitumist meie veebikülje külastuse puhul. REHAU ja vajadusel vastutavad asutused saavad nii väärtuslikku teavet veebikülje kasutamise ja selle kohta, milliseid võimalusi REHAU ja järelevalveasutus vajadusel nende kasutajate huvidega paremini kohandamiseks võimaldab.
 • Kaubanduslikud küpsiseid
  Peale oma küpsistele on meie oma ja muudel veebikülgedel personaliseeritud reklaami näitamiseks kasutusel kolmandate poolte küpsised. Sellist toimingut nimetatakse sihtimiseks ja see põhineb teie tegevusel meie veebiküljel.

Andmeturve

Meie käsutuses on teie isikuandmete kaitseks ja nende volitamata või ebaseadusliku töötlemise ja/või kogemata kaotsimineku, muutmise, avaldamise või neile ligipääsemise vastased tehnilised ja organisatoorsed turbemeetmed.

Teie õigused

Te saate kontrollida, kuidas REHAU oma andmekaitseülesannetega toime tuleb. Selleks saab kasutada järgmisi õigusi:

 • info saamise õigus
 • teadasaamise ja vaidlustamise õigus
 • parandamise, kustutamise ja piiramise õigus
 • andmete ülekantavuse õigus

Oma isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimise korral võite pöörduda meie andmekaitseametnike poole, kes on teie käsutuses ka infopäringute, ettepanekute või kaebuste korral. Taotluse korral teatab REHAU teile teie õiguste kohaselt võimalikult kiilresti, kas ja milliseid teie isikuandmeid me salvestanud oleme. Kui hoolimata meie andmete korrektsuse ja ajakohasuse alastest pingutustest on salvestatud valeinfot, parandame me selle teie nõudmisel ära.