Informācija par datu aizsardzību

REHAU priecājas par Jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem. Mēs vēlamies, lai Jūs saziņā ar REHAU justos labi. Tāpēc mums rūp Jūsu personas datu drošība, kurus mēs iegūstam, kad Jūs sazināties ar REHAU, piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese.

Šī informācija par datu aizsardzību ir paredzēta visām personām, kas sadarbojas ar REHAU, tostarp klientiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem darījumu partneriem, potenciālajiem klientiem un interesentiem, mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem, mūsu lietotņu izmantotājiem, citu mūsu produktu vai pakalpojumu izmantotājiem un mūsu atrašanās vietu apmeklētājiem (kopā “Jūs” vai “Jums”). Tā ietver informāciju saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu.

1. Jēdzieni

Personas darbu apstrāde notiek saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

"Personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. "Apstrāde" ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Citi datu aizsardzības jēdzieni tiek izmantoti saskaņā ar VDAR 4. panta definīcijām.

2. Pārziņa nosaukums un adrese

REHAU SIA
Daugavgrīvas iela 83
LV-1007, Rīga
Reģistrācijas nr. 40003375917
PVN reģistrācijas nr. LV40003375917

3. Vispārīgi datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

REHAU vāc un apstrādā Jūsu personas datus, jo īpaši šādos gadījumos:

 • Ja Jūs tieši sazināties ar mums, piemēram, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, vēršoties REHAU klientu apkalpošanas nodaļā vai ja Jūs apmeklējat mūs kādā no mūsu atrašanās vietām, pasākumos, piedalieties klientu apmierinātības aptaujās un loterijās un ja Jūs interesējaties, piemēram, par mūsu produktiem vai pakalpojumiem vai sazināties ar mums citu iemeslu dēļ.
 • Ja Jūs vai Jūsu darba devējs tieši pie mums pērk produktus vai pakalpojumus.
 • Ja Jūs vai Jūsu darba devējs pieprasa informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem (piemēram, brošūras vai cenrāžus).
 • Ja Jūs pērkat vai izmantojat REHAU produktus.
 • Ja Jūs vai Jūsu darba devējs mums piedāvā vai pārdod produktus vai pakalpojumus.

Lūdzam palīdzēt mums uzturēt Jūsu datus aktuālus, informējot par izmaiņām Jūsu personas datos, jo īpaši kontaktinformācijā.

Ja REHAU apstrādā personas datus, tas attiecas jo īpaši uz Jūsu vārdu, kā arī darba kontaktinformāciju, piemēram, uzņēmumu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī līguma un darījuma datiem. Īpašiem nolūkiem, kas konkrētāk ir aprakstīti tālāk, var tikt ievākti arī citu kategoriju dati.

Papildus Jūsu datu reģistrēšanai, izmantojot saziņas formulārus mūsu tīmekļa vietnē, mēs ievācam datus arī tieši no Jums vai no vispārēji pieejamiem avotiem (piemēram, Komercreģistrs, iestādes, internets), ja tas ir nepieciešams paredzētajam nolūkam.

4. Atsevišķi datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats

Tālāk tekstā mēs Jūs informēsim par to, kādiem mērķiem REHAU apstrādā kādus personas datus. Tādos gadījumos, kas neatkārtojas, REHAU parasti vēlreiz atsevišķi norāda uz šo informāciju konkrētajā apstrādes situācijā un, ja nepieciešams, sniedz papildu informāciju.

4.1. Datu apstrāde līgumu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei

REHAU kā ražošanas uzņēmums apstrādā personas datus piesaistīšanas (skat. arī 4.10.) un pārdošanas procesu ietvaros, kā arī līgumu izpildei. Šim nolūkam dati tiek apstrādāti jo īpaši, lai noslēgtu līgumu, apstrādātu piedāvājumu, konsultētu klientus, veiktu iepirkumu, preču ražošanu un piegādi, pārvaldītu līgumus un apstrādātu sūdzības.

Šīs darbības ietvaros tiek apstrādātas jo īpaši šādu kategoriju dati:

 • Kontaktinformācija / Personas pamatdati (Uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese utt.)
 • Loģistikas dati, piemēram, piegādes adrese
 • Līgumu dati, maksājumu dati

Lai sagatavotu piedāvājumu un izpildītu līgumu, var būt nepieciešams nodot datus trešajām personām, kas ir iesaistītas piegādes ķēdē vai citā veidā ir nepieciešamas līguma izpildei.

Mūsu darījumu partneru maksātspējas pārbaudei mēs apstrādājam datus, kurus mēs saskaņā ar likumos noteiktajiem nosacījumiem saņemam no kredītvēstures izpētes birojiem (piemēram, SCHUFA). Papildus tam, lai vēl vairāk mazinātu saistību neizpildes risku, REHAU patur tiesības ziņot vērtēšanas uzņēmumiem (Creditreform, Bisnode) par maksājumu pieredzi ar klientiem. Tas neattiecas uz fizisku personu maksājumiem.

Finanšu darījumu optimizēšanai REHAU patur tiesības cedēt prasījumus pret saviem biznesa klientiem refinansēšanas uzņēmumam prasījumu finansēšanas ietvaros. Prasījumu finansēšanas nolūkos tiek nodoti tikai uzņēmuma dati (debitora nosaukums, prasījuma iemesls, apmērs, maksāšanas termiņš). Ja tas ir nepieciešams prasījuma pārbaudei, refinansēšanas uzņēmums iepriekš minētos datus nodos trešajām personām maksātspējas pārbaudei.

Ja izņēmuma gadījumos prasījumu finansēšana/faktorings attiecas uz personas datiem, juridiskais pamats ir VDAR 6.f pants.

Ja datu reģistrācija tiek veikta tieši pieprasījuma apstrādei vai līguma izpildei, REHAU Jums paziņos, kuri dati ir obligāti nepieciešami. Ja līguma partneris neesat Jūs pats, bet gan Jūsu darba devējs vai cita trešā persona, kas ar Jums vai Jūsu darba devēju ir noslēgusi līgumu, dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6.f pantu. Dati tiek apstrādāti, ciktāl tie ir nepieciešami līguma izpildei vai citu tiesisku, piemēram, ar produktu atbildību saistītu, pienākumu (piemēram, pienākums norādīt, paskaidrot, brīdināt) izpildei.

Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6.f pantu, Jūs jebkurā laikā varat pret to iebilst, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju.

4.2. Klientu portāla lietošana

REHAU saviem klientiem piedāvā izmantot klientu portālu vienkāršotai pasūtījumu apstrādei, piekļuvei noteiktiem produktu konfiguratoriem un citiem pakalpojumiem. Reģistrējoties Jūs tiekat informēts, kādi dati ir nepieciešami klientu portāla izmantošanai. Nolūks un juridiskais pamats ir aprakstīti 4.1. punktā. Citi brīvprātīgi sniegti dati tiek izmantoti saziņas uzsākšanai (skat. 4.10. punktu).
Izmantojot klientu portālu, darījumi tiek saglabāti un saskaņā ar likumos noteiktajiem uzglabāšanas noteikumiem, pamatojoties uz VDAR 6.c pantu, arhivēti.
Jūs jebkurā laikā varat pārtraukt izmantot klientu portālu un Jūsu personas datu saglabāšanu klientu portālā, ja tie nav nepieciešami Jūsu līguma izpildei. Šajā saistībā sazinieties ar atbildīgo pārdošanas biroju: Sazinieties ar mums. Tas neattiecas uz izpildīto darījumu saglabāšanu.

4.3. Piegādātāju portāla izmantošana

REHAU uztur piegādātāju portālu. Reģistrējoties kā piegādātājs, Jūs tiksiet informēts par reģistrācijai nepieciešamo datu veidu un apjomu. Dati tiek izmantoti visos uzņēmējdarbības procesos, kas saistīti ar preču un pakalpojumu iepirkumu, tostarp kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, piegādātāju attiecību pārvaldībai, līgumu apstrādei, riska pārvaldībai, informācijas un sakaru sistēmu izmantošanai, iekšējo procesu optimizācijai un piegādātāju portāla administrēšanai. Šajos nolūkos mums var būt nepieciešams nodot Jūsu personas datus arī citiem REHAU grupas uzņēmumiem, lai šie grupas uzņēmumi varētu ar Jums sazināties.

4.4. Pieteikumu process (VDAR 6.b pants)

Uz pieteikumu procesu attiecas papildu datu aizsardzības noteikumi, kas tiek paziņoti atsevišķi pieteikšanās ietvaros.

4.5. Dalība pasākumos un apmeklējums uz vietas (VDAR 6.f pants)

Mēs ļoti priecājamies Jūs iepazīt personīgi, kad apmeklējat mūs uzņēmumā vai kādā no mūsu pasākumiem. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai organizētu un īstenotu pasākumus un lai Jums nodrošinātu informācijas materiālus. Saistībā ar pasākumiem mēs, iespējams, nodosim datus referentiem un dalībniekiem. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu pasākumu norisi bez traucējumiem. Turklāt mēs izmantojam ievāktos datus, lai veiktu mūsu pasākumu izvērtēšanu un pēcapstrādi.

Lai iegūtu atsauksmes, REHAU izmanto arī SurveyMonkey. Ja Jūs piedalāties attiecīgā aptaujā, uz to attiecas SurveyMonkey datu aizsardzības informācija (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Pasākumu dokumentēšanai, kā arī preses un sabiedrisko attiecību darbībai pasākumi var tikt fotografēti un filmēti. Šim nolūkam tiek apstrādāti arī personīgi (attēlu) dati. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo apstrādi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju. Šādā gadījumā mēs Jūs lūdzam iepriekš paziņot šos iemeslus fotogrāfiem vai organizatoriem, kas ņems vērā Jūsu iebildumu un uzsāks nepieciešamos pasākumus.

4.6. Servisa pakalpojumu izmantošana (Konsultācija)

Papildus produktiem un sistēmu risinājumiem REHAU piedāvā plašu servisa pakalpojumu klāstu. Tie ir konsultāciju un servisa pakalpojumi, kurus mēs piedāvājam pa tālruni, e-pastu, saziņas formulāru un, attiecīgos gadījumos, arī uz vietas. Ar šo pakalpojumu mēs vēlamies Jums sniegt atbalstu, kad izvēlaties un izmantojat REHAU sistēmas.

Šī pakalpojuma ietvaros tam nepieciešamie dati, kurus Jūs mums nododat saistībā ar pakalpojuma pieprasījumu, piemēram, kontaktinformācija / personas pamatdati (uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese utt.), var tikt saglabāti kopā ar attiecīgajiem produktiem un problēmu. Tādējādi mēs vēlamies nodrošināt, ka iespējamu vēlāku jautājumu gadījumā, mēs Jums varam sniegt labāku konsultāciju, balstoties uz servisa vēsturi. Šīs glabāšanas pamatojums ir leģitīmās intereses par efektīvu konsultāciju darbību, kas laika gaitā nav pretrunīga. Jūsu dati tiek saglabāti tikai tiešā saistībā ar konkrēto servisa gadījumu. Ja servisa dati ir nozīmīgi, lai aizsargātos pret atbildību, it īpaši pret atbildību par produktiem, REHAU tos apstrādās arī šim nolūkam. Dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami šim mērķim, taču vēlākais tad, kad ir pagājis uz šo atbildību attiecināmais noilguma termiņš.

Ja dati tiek apstrādāti tikai uz VDAR 6.f panta pamata, Jums ir tiesības iebilst pret saglabāšanu, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju.

4.7. Piekļuve uzņēmuma teritorijai preču piegādei vai pakalpojuma vai darba veikšanai

Šajā gadījumā mēs papildus Jūsu datiem, kas ir nepieciešami līguma attiecību izpildei, piemēram, uzvārds, vārds, uzņēmums, rēķina dati, transportlīdzekļa dati, reģistrējam arī Jūsu laiku, kurā esat uzturējies REHAU, pamatojoties uz VDAR 6.f pantu. Tas ir nepieciešams, lai ārkārtas gadījumā, un ja ir nepieciešama evakuācija, būtu zināms, kādas personas atrodas ēkā vai teritorijā. Ja apmeklējums ir saistīts ar darījumu, uzturēšanās ilgumu var izmantot arī iekšējo procesu pārbaudei un optimizēšanai, kā arī darbības rezultātu (piemēram, rēķinu) saskanīguma pārbaudei.

Piegādājot preces, loģistikas procesu uzraudzīšanai dažādās vietās tiek izmantotas arī kameras.

Pamatojoties uz likumos noteiktajām prasībām vai VDAR 6.f pantu par satiksmes drošības pienākumu ievērošanas apliecināšanu, tiek dokumentēti arī drošības norādījumi, kurus saņem apmeklētājs.

Protams, Jūs jebkurā laikā varat pret to iebilst, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6.f pantu.

Mūsu atrašanās vietās video novērošana notiek tikai ārā. Uz to norāda attiecīgas zīmes. Video novērošana kalpo mūsu produktu un mūsu datu apstrādes iekārtu nodrošināšanai. Tā tiek nodrošināta vēl lielāka personas datu aizsardzība.

4.8. Uzņēmuma komunikācija un tēls (VDAR 6.f pants)

Dalība pasākumos, mūsu stendi izstādēs un citi pasākumi tiek fotografēti un filmēti, lai dokumentētu notikumu, lai veiktu preses un sabiedrisko attiecību darbu un īstenotu korporatīvo komunikāciju. Šajā saistībā tiek apstrādāti arī personas (attēlu) dati.

Bildes tiek publicētas gan elektroniski tādos sociālajos medijos kā Facebook, gan drukātos medijos. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.f pants par uzņēmuma komunikāciju, kā arī, ciktāl piemērojams, Autortiesību likums.

Ciktāl tas ir faktiski iespējams un juridiski pamatots, konkrētajos pasākumos tiks norādīts uz to, ka tajos tiek fotografēts. Ja attēlu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6.f pantu, Jūs jebkurā laikā varat pret to iebilst, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju. Jūs varat izmantot šīs tiesības, iepriekš paziņojot šos iemeslus fotogrāfam. Viņš to attiecīgi ņems vērā savā darbā. Mēs labprāt Jums sniegsim konkrētāku informāciju par katru konkrēto pasākumu.

4.9. Atbilstība, prasību izpilde un noziedzīgu nodarījumu novēršana (VDAR 6.f pants)

Ciktāl tas ir likumīgi iespējams, REHAU izmanto personas datus, lai īstenotu juridiskas prasības un izmantotu aizstāvībai juridiskos strīdos. Uzņēmuma atbilstības noteikumu ietvaros Jūsu dati var tikt izmantoti arī noziedzīgu nodarījumu novēršanai un noskaidrošanai.

Papildus iepriekš minētajām datu kategorijām, ja tās ir nepieciešamas šim nolūkam, tiek izmantoti arī maksātspējas, apmeklējumu, kontu dati, kā arī sarakstes, iepirkumu un pārdošanas dati. REHAU izmanto arī iekšēju ziņotāju sistēmu personīgiem un anonīmiem ziņojumiem par atbilstības pārkāpumiem. Šie dati tiek dzēsti vai pilnībā anonimizēti piemērojamo tiesību aktu ietvaros vai tūlīt pēc attiecīgās lietas pabeigšanas.

Drošības nolūkiem kalpo arī ēku un iekārtu drošības sistēmas, kā arī mūsu datu apstrādes iekārtu drošības sistēmas, piemēram, piekļuves kontrole vai videonovērošana. Iepriekš minētās kontroles mūsu atrašanās vietās tiek veiktas tikai ārā. Uz vietas Jūs par to varat iegūt konkrētāku informāciju.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saistībā ar parastajām biznesa partneru pārbaudēm atbilstības prasību ietvaros. Ja mēs šos datus neesam pieprasījuši tieši Jums, tad mēs tos esam ievākuši uzticamības pārbaudes ietvaros no publiski pieejamiem avotiem un datu bāzēm. No šiem avotiem ievāktie dati tiek apstrādāti tikai šim nolūkam un tiek dzēsti, tiklīdz tie šim nolūkam vairs nav nepieciešami. Apstrāde balstās uz VDAR 6.c pantu, ja uzticamības pārbaude ir balstīta uz likumos noteiktām prasībām vai VDAR 6.f pantu, uzņēmuma leģitīmām interesēm novērtēt savus darījumu partnerus risku mazināšanai. Ja apstrāde balstās uz VDAR 6.f pantu, tad Jūs varat pret to iebilst personīgu iemeslu dēļ.

4.10. Reklāmas saziņa, kā arī tirgus izpēte (VDAR 6.f pants)

Ciktāl tas ir likumīgi pieļaujams, pamatojoties uz VDAR 6.f pantu vai ja Jūs dodat mums savu piekrišanu (VDAR 6.a pants), mēs apstrādājam Jūsu datus, jo īpaši reklāmas komunikācijai, klientu apmierinātības aptaujām, reklāmas kampaņām un konkursu īstenošanai. Tā mēs varam uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumu un reaģēt konkrētāk.

Šīs darbības ietvaros var tikt apstrādāti tam nepieciešamie dati, piemēram, kontaktinformācija / personas pamatdati (Uzvārds, vārds, adrese, e-pasta adrese utt.). Tikai tad, ja ir sniegta attiecīga piekrišana, tiek apstrādāti arī citi dati, kurus Jūs mums sniedzat šim nolūkam, piemēram, intereses, personīgās izvēles, profesionālā situācija.

Ja mūs jau vieno klienta attiecības vai ja esat tam piekritis, iepriekš minēto informāciju parasti saņemsiet pa e-pastu. Citos gadījumos darījumu partneri, kas nav patērētāji, tiek informēti pa tālruni vai analogā veidā.

Iepriekš minētajiem nolūkiem var būt nepieciešams, ka mēs nododam Jūsu personas datus REHAU grupas uzņēmumiem, lai labāk īstenotu Jūsu vēlmes vai lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Katrā gadījumā Jūs jebkurā laikā saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu varat iebilst pret Jūsu datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkiem vai atsaukt attiecīgu piekrišanu saskaņā ar VDAR 7. panta 3. punktu, tam esot spēkā attiecībā uz turpmāko laika periodu.

Mūsu produktu, pakalpojumu un biznesa procesu tālākai attīstībai, kā arī tirgus izpētei mēs analizējam mums pieejamos datus par uzņēmējdarbības procesiem, līgumiem un pieprasījumiem. Šos datus nav iespējams piesaistīt konkrētām fiziskām personām. Protams, mēs respektējam, ja Jūs nevēlaties nodot Jūsu personas datus, lai atbalstītu mūsu klientu attiecības - jo īpaši tiešajai pārdošanai un tirgus izpētei.

4.11. Juridisku pienākumu izpilde (VDAR 6. c pants)

REHAU ir dažādi likumos noteikti pienākumi par personas datu apstrādi un uzglabāšanu. Tie ir, piemēram, tirdzniecības un nodokļu datu saglabāšanas noteikumi saskaņā ar Komerclikumu un nodokļu likumdošanu.

Lai izpildītu šos pienākumus, mēs apstrādājam Jūsu datus tam nepieciešamajā apmērā un likumos noteiktā ziņošanas pienākuma ietvaros nepieciešamības gadījumā tos nododam atbildīgajām iestādēm.

4.12. Citi apstrādes nolūki

Datu apstrāde notiek arī kvalitātes vadības ietvaros, lai noteiktu un uzlabotu klientu apmierinātību, attīstītu produktus un pakalpojumus, veiktu pētījumus un attīstītos un lai uzlabotu IT drošību un IT darbu. Pēdējais ietver arī apstrādi, lai atklātu un novērstu nesankcionētu piekļuvi personas datiem.

Šo datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6.f pants. Ja neesam saņēmuši piekrišanu, tad dati nevar tikt piesaistīti konkrētai fiziskai personai.

Atsevišķos gadījumos ir iespējams iebilst pret šo apstrādi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju.

4.13. Datu nodošana trešajām personām

Iepriekš minētajiem nolūkiem datus var nodot trešām personām, kas atbalsta atbildīgo iestādi iepriekšminēto mērķu sasniegšanā. Dati tiek nodoti vai nu pasūtījuma apstrādes ietvaros VDAR 28. panta izpratnē, kopīgas atbildības ietvaros saskaņā ar VDAR 26. pantu vai kā datu nosūtīšana profesionālu pakalpojumu pasūtīšanas ietvaros.

Par datu nosūtīšanu saņēmējiem trešās valstīs (skat. 6. punktu).

5. Saglabāšanas ilgums

Mēs glabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķiem, kuriem tie tika vākti, vai tik ilgi, kamēr glabāšana ir nepieciešama saskaņā ar likumā vai iestāžu noteiktām prasībām. Mēs dzēšam vai bloķējam Jūsu datus, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami.

Mēs nekavējoties dzēšam vai bloķējam Jūsu datus, ja saņemam Jūsu piekrišanas atsaukumu vai leģitīmu iebildumu pret apstrādi.

6. Lespējamā datu pārraide uz trešajām valstīm

Šajā konfidencialitātes politikā norādītajos nolūkos mēs varam koplietot jūsu personisko informāciju ar citiem REHAU uzņēmumiem. Citi uzņēmumi var izmantot jūsu personisko informāciju savās interesēs tādiem pašiem mērķiem kā mēs. Jo īpaši viņi var apstrādāt jūsu personas datus norādītajos nolūkos viņu pašu interesēs. REHAU grupas ietvaros darbiniekiem ir piekļuve jūsu personīgajiem datiem, ciktāl tas ir nepieciešams viņu pienākumu veikšanai.

Datu pārraide uz filiālēm ārpus EEZ ir vai nu balstīta uz Komisijas lēmumu par atbilstību (VDAR 45. panta 3. punkts), vai standarta datu aizsardzības klauzulām (VDAR 46. panta 2. punkta c) apakšpunkts, kas attiecīgajai personai sniedz atbilstošas garantijas. Standarta datu aizsardzības klauzulu teksts ir publicēts vietnē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_lv

Mēs arī varam atklāt jūsu personīgo informāciju trešajām personām ārpus REHAU firmām, lai iegūtu tehniskos vai organizatoriskos pakalpojumus, kas mums varētu būt vajadzīgi, lai veiktu iepriekšminētos mērķus vai mūsu citus darījumus. Mūsu pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar līgumu, ir pienākums apstrādāt personas datus tikai mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādījumiem. Mēs arī uzliekam pienākumu mūsu pakalpojumu sniedzējiem ievērot tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību. Ja pakalpojumu sniedzēji atrodas valstīs, kurās piemērojamie tiesību akti nenodrošina tādu personas datu aizsardzību, kas ir salīdzināmi ar Latvijas tiesību aktiem, mēs līgumiski nodrošināsim, ka attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievēro likumā noteikto datu aizsardzības līmeni. (Standarta datu aizsardzības klauzulas vai ES un ASV konfidencialitātes aizsardzības sistēma). Papildu informāciju var saņemt mūsu datu aizsardzības atbildīgajiem speciālistiem.

7. Tiešsaistes datu izmantošana / Mūsu tīmekļa vietņu apmeklēšana

Tālāk tekstā Jūs uzzināsiet, kādu informāciju mēs, iespējams, ievācam, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, un kā mēs ar to rīkojamies. REHAU tīmekļa vietnēs var būt saites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm, uz kurām neattiecas šis datu aizsardzības paziņojums.

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs saglabājam datus par Jūsu pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, apmeklējuma datumu un laiku un IP adresi. Šie dati ir nepieciešami vietņu darbībai, jo īpaši, lai nodrošinātu netraucētu savienojuma iestatīšanu un garantētu saprātīgu mūsu vietnes lietošanu. Mēs nevaram attiecināt šos datus uz Jums.

Bez Jūsu piekrišanas mēs neiegūstam nekādus personas datus, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes. Tikai Jūs pats izvēlaties, vai Jūs vēlaties mums sniegt šādus datus vai nē, piemēram, reģistrēšanās, pasūtījuma vai aptaujas ietvaros.

Turklāt mēs mūsu tīmekļa vietnē izmantojam jo īpaši šādas tehnoloģijas:

7.1. SnapEngage tiešraides tērzēšanas rīks

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots SnapEngage, tērzēšanas pakalpojums, ko sniedz SnapEngage, LLC. Ja piekrītat funkcijai sīkdatņu noklusējuma lapās vai aktīvi izmantojat Live Chat SnapEngage, Jūsu datorā tiek saglabāti sīkfdatnes, kas ļauj analizēt, kā Jūs izmantojat šo vietni. Šī ģenerētā informācija tiek pārsūtīta tikai uz SnapEngage serveri ES, kur tā tiek uzglabāta, lai izvērtētu, kā izmantojat tērzēšanu, un sniegtu mums pārskatus. Vajadzības gadījumā SnapEngage nodos šo informāciju trešajām personām, kā to paredz likums, vai ciktāl trešās puses apstrādā šos datus SnapEngage vārdā. SnapEngage nekad nesaistīs Jūsu saīsināto IP adresi ar citiem SnapEngage datiem. Sīkāku informāciju varat atrast SnapEngage paziņojumā par datu aizsardzību, kuram varat piekļūt šeit: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage dalīsies ar šo informāciju ar mums pēc pieprasījuma. Tas tiek darīts tikai iekšējai lietošanai un, ciktāl ir atļauts, arī saziņai ar Jums.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Ja vēlaties izmantot mūsu pakalpojumu REHAU Chatbot(piemēram, mūsu tīmekļa vietnē www.rehau.com vai mobilajās lietotnēs), Jums ir skaidri jāpiekrīt šim lietojumam mūsu sīkdatņu noklusējuma lapās. Šajā gadījumā personas datus, tostarp, čata saraksti, IP adreses un sīkdatnes ievāc un saglabā pakalpojuma sniedzējs Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija un Botcopy Inc., a Deleware Corporation, Santamonika, Kalifornija. Šī informācija ir nepieciešama pakalpojuma REHAU Chatbot nodrošināšanai.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet: https://policies.google.com/privacy?hl=lv kā arī adresē https://www.botcopy.com/privacy/ un https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Google Analytics tīmekļa analīzes pakalpojums

Ja piekrītat sīkdatņu iestatījumam mūsu vietnes lapās, šī vietne izmanto Google Analytics tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. SnapEngage izmanto sīkdatnes, teksta failus, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt Jūsu vietnes izmantošanu. Sīkdatņu ģenerētā informācija par to, kā Jūs izmantojat šo vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. REHAU šajā tīmekļa vietnē ir aktivizējusi IP anonimizāciju, tāpēc Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs iepriekš saīsina jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos pilno IP adresi var nosūtīt uz Google serveri ASV un saīsināt to tur. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu vietnes operatoram. IP adrese, ko Google Analytics nodrošina kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumu. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs to pielietosiet, iespējams, ka Jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes iespējas. Jūs varat novērst apkopot datus un ģenerēt sīkdatnes, kas saistīts ar tīmekļa vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adreses saglabāšanu), izmantojot saiti http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lejupielādēt un instalēt pieejamo pārlūkprogrammas spraudni. 
Sīkāku informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību var atrast https://www.google.com/analytics/terms/ un https://policies.google.com/?hl=lv.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu vietnē Google Analytics ir paplašināts ar kodu "gat._anonymizeIp ();", lai nodrošinātu anonīmu IP adrešu kolekciju (tā saucamo IP masku).

7.4. Google Tag Manager

Ja piekrītat sīkdatņu iestatījumam mūsu vietnes lapās, šī vietne izmanto Google Analytics tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. Tag Manager nevāc personas datus. Šis rīks rūpējas par citu birku aktivizēšanu, kas savukārt var apkopot datus. Google Tag Manager nepiekļūst šiem datiem. Ja deaktivizācija ir veikta domēna vai sīkdatņu līmenī, tā paliek spēkā visām izsekošanas birkām, kas tiek izmantotas, izmantojot Google Tag Manager. Google datu aizsardzības norādes par šo rīku ir pieejamas šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

7.5. Google Ads Remarketing

Mūsu tīmekļa vietne izmanto Google Ads Remarketing funkcijas; tādējādi mēs reklamējam šo tīmekļa vietni Google meklējumu rezultātos, kā arī trešo personu tīmekļa vietnēs. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija ("Google"). Šim nolūkam Google Jūsu gala ierīces pārlūkprogrammā saglabā sīkdatni, kas automātiski iespējo uz interesēm balstītu reklāmu, izmantojot pseidonīmu sīkdatnes ID un pamatojoties lapām, kuras esat apmeklējis.

Jebkura turpmāka datu apstrāde notiks tikai tad, ja sniedzat savu piekrišanu Google, ka Jūsu interneta un lietotņu pārlūka vēsturi Google saistīs ar jūsu Google kontu un šī informācija no jūsu Google konta tiks izmantota, lai personalizētu reklāmas, kuras redzat tīmeklī. Šajā gadījumā, ja, apmeklējot mūsu vietni, esat pieteicies savā Google kontā, Google izmantos Jūsu datus kopā ar Google Analytics datiem, lai izveidotu un definētu mērķa grupu sarakstus no ierīces neatkarīgai atkārtotai reklāmai. Šim nolūkam Google uz laiku saistīs Jūsu personas datus ar Google Analytics datiem, lai izveidotu mērķa grupas. Jūs varat ilgstoši deaktivizēt sīkdatņu izmantošanu reklāmām, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams šajā saitē: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=lv.

Alternatīvi Jūs varat apmeklēt Digital Advertising Alliance tīmekļa vietni www.aboutads.info, lai iegūtu informāciju par sīkdatņu izmantošanu un veiktu iestatījumus. Visbeidzot, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai Jūs tiktu informēts par sīkdatņu izmantošanu un katrā atsevišķā gadījumā izlemtu, vai tās pieņemt vai atteikt sīkdatņu izmantošanu noteiktos gadījumos vai vienmēr. Nepieņemot sīkdatnes, var tikt ierobežota mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāte. Sīkāku informāciju un datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz reklāmu un Google Jūs varat izlasīt šeit: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lv.

7.6. Google reCaptcha izmantošana

Mēs izmantojam Google reCAPTCHA pakalpojumu savās kontaktu veidlapās, ar kuru palīdzību Jūs varat iesniegt REHAU pakalpojumu un informācijas pieprasījumus.
Pieprasījuma mērķis ir atklāt naidīgu uzbrukumu mūsu vietnēm, nošķirot cilvēka ievadītos datus no automatizētiem, mašīnu ievadītiem datiem. Šīs lietojumprogrammas izmantošana ir nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumu, ko REHAU piedāvā, izmantojot savas kontaktu veidlapas, un tādēļ tā ir pamatota ar VDAR 6.panta I.b punktu. Tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, jo pretējā gadījumā tīmekļa vietne nebūtu pietiekami aizsargāta pret automātisku spiegošanu, ļaunprātīgu izmantošanu un surogātpasta sūtīšanu. Tādējādi izmantošana ir arī pakalpojumu saņēmēju interesēs. Šim nolūkam Jūsu ievadītie dati tiek pārsūtīti uz Google un tur apstrādāti. IP adrese un attiecīgā gadījumā citi dati, ko Google izmanto pakalpojuma sniegšanai, tiks nosūtīti Google.

Tādēļ varat izmantot mūsu kontaktu veidlapas tikai tad, ja piekrītat, ka vietnes aizsardzībai tiek izmantota Google reCaptcha.

Izņēmuma gadījumos Jūsu dati var tikt apstrādāti arī valstīs bez atbilstoša datu aizsardzības līmeņa ārpus Eiropas Savienības (tā dēvētajās trešajās valstīs).

Lai nodrošinātu adekvātu datu aizsardzības līmeni, pārsūtot personas datus šajā gadījumā, mēs veicam papildu pasākumus saskaņā ar VDAR 44. un turpmākajiem pantiem un tādējādi nodrošinām, ka nosūtīšana kopumā ir pieļaujama (piemēram, noslēdzot ES standarta līgumus).

Ciktāl standarta līguma klauzulu efektivitāte nav galīgi noskaidrota, datu pārsūtīšanu mēs pamatojam ar VDAR 49.pantu, jo īpaši ar Jūsu skaidri izteiktu piekrišanu vai ar nepieciešamību nodrošināt bezriska saziņas veidlapas.

ES uzskata ASV par valsti, kurā nav pienācīga datu aizsardzības līmeņa; jo īpaši pastāv risks, ka ASV iestādes apstrādās jūsu datus, iespējams, bez pietiekamas tiesiskās aizsardzības kontroles nolūkos.

Sīkāku informāciju par Google reCAPTCHA un privātuma politiku varat atrast vietnē https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html vai https://policies.google.com/?hl=lv.

Šo datu apstrādes datu pārzinis ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Tālāk norādītie dati tiek nosūtīti datu pārzinim, lai neatkarīgi sniegtu pakalpojumu, aizsardzību pret naidīgiem uzbrukumiem: Jūsu pieprasījums tīmeklī, IP adrese, pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas valoda, jūsu pieprasījuma datums un laiks, viena vai vairākas sīkdatnes, kas var identificēt Jūsu pārlūkprogrammu.

Ja nepiekrītat Google reCAPTCHA izmantošanai, tad Jūs nedrīkstat aizpildīt kontaktformas, kurās tiek izmantota Google reCAPTCHA!

Ja vēlaties izmantot REHAU pakalpojumus, neizmantojot Google reCAPTCHA, varat jebkurā laikā sūtīt mums e-pastu vai vēstuli, un mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu, izmantojot citus līdzekļus.

7.7. Facebook spraudnis

Ja piekrītat tam mūsu vietnes sīkdatnēm iepriekš iestatītajās lapās, mēs savā vietnē izmantosim Facebook Inc.apmeklētāju darbību pikseli. Tie sekos lietotāju rīcībai pēc tam, kad tie tiks novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja vietni, noklikšķinot uz reklāmas Facebook. Šis process ir paredzēts, lai novērtētu Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un tas var palīdzēt optimizēt turpmākos reklāmas centienus. Savāktie dati mums ir anonīmi, tāpēc neiesniedziet mums nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Taču datus Facebook glabā un apstrādā, lai būtu iespējama pieslēgšanās attiecīgajam lietotāja profilam un Facebook varētu izmantot datus saviem reklāmas nolūkiem saskaņā ar Facebook datu lietošanas vadlīnijām: https://lv-lv.facebook.com/about/privacy/.

Šie dati dod iespēju Facebook un tā partneriem rādīt reklāmas Facebook un ārpus Facebook. Šiem nolūkiem sīkdatne var tikt saglabāta Jūsu datorā.

Jūs varat iebilst pret Facebook pikseļu vākšanu un Jūsu datu izmantošanu Facebook reklāmu rādīšanai. Lai to izdarītu, varat doties uz Facebook izveidoto lapu un sekot norādījumiem par lietojuma reklāmu iestatījumiem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Varat arī paziņot par iebildumu tīmekļa vietnē http://www.youronlinechoices.com/ . Iestatījumi nav atkarīgi no platformas, t.i., tie attiecas uz visām ierīcēm, piemēram, galddatoriem vai mobilajām ierīcēm.

7.8. Facebook atkārtotais mārketings

Mēs mūsu tīmekļa vietnē izmantojam Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV; Facebook) atkārtotās reklāmas funkciju Custom Audiences”. Šī funkcija kalpo tam, lai uzrunātu tīmekļa vietnes apmeklētājus ar uz interesēm balstītu reklāmu Facebook sociālajā tīklā. Šim nolūkam tīmekļa vietnē tiek izmantots Facebook "Remarketing-Tag". Ar šīs birkas palīdzību tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā tiek izveidots tiešs savienojums ar Facebook serveriem. Tādējādi Facebook serveriem tiek nosūtīti dati par to, kuras mūsu lapas Jūs apmeklējāt. Facebook piesaista šo informāciju Jūsu personīgajam Facebook lietotāja kontam. Apmeklējot sociālo tīklu Facebook, Jums tiek rādītas personalizētas interesēm atbilstošas Facebook reklāmas.

Šeit Jūs varat deaktivizēt atkārtotās reklāmas funkciju Custom Audiences”. Sīkāka informāciju par to kā Facebook ievāc un izmanto datus, par Jūsu tiesībām šajā saistībā un iespējām aizsargāt Jūsu privātumu, ir pieejama Facebook norādēs par datu aizsardzību: https://lv-lv.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads izmantošana

Mēs izmantojam Facebook Lead Ads, lai iegūtu lietotāju kontaktinformāciju, kas Facebook interesējas par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Tādējādi mūsu reklāmas vietnē Facebook tiek paplašinātas, iekļaujot papildu saziņas iespējas, jo īpaši iespēju lietotājam pieprasīt papildu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, izmantojot saziņas veidlapu. Ja interesents nosūta šādu formulāru, Facebook saglabā lietotāja norādītos datus un nosūta mums. Šos datus mēs izmantojam tikai Lead Ad norādītajam nolūkam. Tie var būt, piemēram, vārds personīgai uzrunai, e-pasts vēlētās produktu informācijas nosūtīšanai vai tālruņa numurs saziņas uzsākšanai pa tālruni. Papildu informācija par to ir pieejama Facebook: https://lv-lv.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube spraudņa izmantošana

Mēs izmantojam integrācijai video mūsu mājas lapā cita starpā spraudņus no YouTube LLC (pārstāvji Google Inc.). Lietojot mūsu mājas lapu, tie savieno ar YouTube serveriem un tādējādi izveido spraudni. Tādā veidā tiek nosūtīta informācija uz YouTube serveri, kādu mājas lapu apmeklējāt. Ja esat YouTube dalībnieks, programma YouTube šo informāciju ievieto jūsu personīgajā kontā. Izmantojot spraudni, piemēram, pēc noklikšķināšanas uz videoklipa sākuma pogas, šī informācija tiek piešķirta arī Jūsu lietotāja kontam. Jūs varat novērst šo darbību, pirms izmantojat mūsu mājas lapu, izejot no sava YouTube konta un citiem YouTube LLC un Google Inc. uzņēmumu kontiem un dzēšot attiecīgo uzņēmumu sīkdatnes. Lai iegūtu vairāk informācijas par datu apstrādi un privātuma politiku, no YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

7.11. Microsoft spraudņa izmantošana

Ja piekrītat mūsu tīmekļa vietnes sīkdatnēm, mūsu vietne izmanto Microsoft Corporation reklāmguvumu uzskaiti. Ievērojiet, ka gadījumā, ja mūsu vietnē nonākat, izmantojot Microsoft Bing-rezultātu, Microsoft Bing Ads ievietos sīkdatni Jūsu datorā. Microsoft Bing un mēs tādējādi varam izsekot, ka kāds ir klikšķinājis uz sludinājumu un nonācis mūsu mājas lapā un rezultātā nonācis konkrētā mērķa lapā (Conversion lapa). Mēs uzzinām tikai to lietotāju kopējo skaitu, kuri noklikšķināja uz Bing reklāmas un pēc tam tika novirzīti uz reklāmguvumu lapu. Nekāda personiskas dabas informācija vai identitāte netiek reģistrēta. Ja nevēlaties piedalīties trekinga procesā, varat arī atteikties no šim nepieciešamās sīkdatnes iestatīšanas piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumu, kas parasti deaktivizē automātisko sīkdatņu uzstādīšanu. Vairāk informācijas par datu drošību un pielietotajām sīkdatnēm pie Microsoft Bing skatiet pie Microsoft: https://privacy.microsoft.com/lv-lv/privacystatement.

7.12. Outbrain

Mūsu vietnē mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēja Outbrain UK Ltd. tehnoloģiju, ar kuras palīdzību mūsu lietotāji tiek informēti par turpmāku, iespējams, arī interesantu saturu mūsu vietnē un trešo personu vietnēs. Outbrain, piemēram, zem raksta uzrādītie lasīšanas ieteikumi tiek noteikti, balstoties uz lietotāja iepriekš izlasīto saturu. Lai parādītu šo saturu, kas ir balstīts uz interesēm, Outbrain izmanto sīkdatnes. Lai anonimizētu IP adresi, tiek dzēsts IP adreses pēdējais oktets, lai varētu nodrošināt pilnīgu anonimitāti.
Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret Outbrain veiktu izsekošanu, lai rādītu uz interesēm balstītus ieteikumus, šeit https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Ja piekrītat tam mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu preferenču lapās, šajā tīmekļa vietnē tiks izmantota Adform A/S tehnoloģija. Šī sistēma izmanto sīkdatnes, lai izsekotu un vadītu digitālas reklāmas kampaņas. Adform, izmantojot sīkdatnes, nesaglabā tādus personas datus kā vārds, e-pasta adrese vai citus personas datus. Visa informācija ir pilnīgi anonīma un satur tehnisku informāciju, piemēram, reklāmas biežumu un reklāmas materiālu parādīšanas datumu, izmantoto pārlūkprogrammu vai instalēto operētājsistēmu. Šos datus nav iespējams piesaistīt Jums. Tā kā IP adreses Vācijā tiek pieskaitītas pie personas datiem, Adform Vācijā nekad nesaglabā pilnu IP adresi, bet saglabā to saīsinātā formā bez pēdējā okteta, lai ievērotu datu aizsardzības noteikumus.
Jūs varat jebkurā laikā savu piekrišanu. Lai to izdarītu, izmantojiet šo saiti: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Tas Jūsu ierīcē saglabā tā saukto atteikšanās sīkdatni, kas tehniskajām sistēmām signalizē, ka turpmāk nedrīkst tikt mērīti papildu dati un saglabātas sīkdatnes.

7.14. REHAU Account / cidaas

Ja Jūs izmantojat mūsu pakalpojumu REHAU Account(piemēram, https://accounts.rehau.comhttps://accounts.rehau.com vai mobilajās lietotnēs), Jums tiek jautāti un saglabāti vismaz obligāti nepieciešamie dati pakalpojuma nodrošināšanai. Tam pamatā esošo pakalpojumu  produkta nosaukums cidaas  piedāvā mūsu apstrādātājs Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Vimsheima.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Ja Jūs izmantojat mūsu pakalpojumu "REHAU Account" (piemēram, https://accounts.rehau.com vai mobilajās lietotnēs), pakalpojuma sniedzējs Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, Sanfrancisko, CA 94107, ASV ievāc un līdz septiņām dienām uzglabā personas datus, kā arī anonimizētas IP adreses un sīkdatnes. Šī informācija ir nepieciešama, lai palielinātu pakalpojuma drošību un tā tiek ievākta tikai šim nolūkam. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies, kā arī: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.16. Citas sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas parasti tiek izveidoti datorā no tīmekļa lapas. Sīkdatnes tiek izmantotas dažādiem mērķiem. Tomēr tās nekad nav tehniski riskantas, jo tām trūkst "aktīvu" spēju. Tās nevar palaist nekādas kaitīgas lietojumprogrammas. Tās satur gandrīz tikai informāciju, kas nepieciešama ērtai interneta lietošanai. Turklāt mēs paši esam mums noteikuši termiņu, kad tiek dzēstas sīkdatnes. Bez atkārtotas Jūsu piekrišanas tās tiek saglabātas maksimāli 12 mēnešus no pirmās ievākšanas. Mēs veicam tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu automātisku dzēšanu.

Klasiskie sīkdatņu piemēri: pieteikšanās dati, iepirkumu groza saglabāšana, lietotāju analīze, veidlapu lauki. Sīkdatnes var saglabāt šādu informāciju: kalpošanas laiks, servera nosaukums, unikālais ID, satura dati.

Sīkdatņu izmantošana

 • Funkcija
  Funkcijas vai sesijas sīkdatnes ir tīri tehniskās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnes pareizu darbību.

Jebkuras citas sīkdatnes mēs izmantosim tikai tad, ja būsiet tiem piekritis mūsu sīkdatņu piekrišanas pārvaldnieka lapās. Mēs esam strukturējuši šīs sīkdatnes šādi: 

 • Statistika
  Statistikas vai izsekošanas sīkdatnes, protams, pilnīgi anonīmā veidā – tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju par lietotāju uzvedību vietnes apmeklēšanas laikā. Šādā veidā REHAU vai citas atbildīgas organizācijas vāc vērtīgu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, kas ļauj REHAU vai citām atbildīgām organizācijām labāk pielāgot tīmekļa vietni atbilstoši apmeklētāju interesēm.
 • Mārketings
  Papildus mūsu pašu sīkdatnēm mēs izmantojam arī trešo pušu sīkdatnes, lai rādītu personalizētu reklāmu mūsu un citās vietnēs. Šo pieeju apzīmē ar angļu vārdu “retargeting”. Tas balstās uz jūsu darbībām mūsu vietnē.
 • Citi
  Turklāt mūsu vietnē esošie spraudņi izmanto pašu sīkdatnes. Par sīkdatņu veidiem un pielietojumu jūs varat uzzināt attiecīgo trešo pušu vietnēs.

Sīkdatņu piedāvātāju saraksts
Sīkdatņu saraksts

Consentmanager:

Mēs mūsu tīmekļa vietnē izmantojam Jaohawi AB (www.consentmanager.netHåltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zviedrija, info@consentmanager.net) piekrišanas pārvaldības rīku "consentmanager" (www.consentmanager.net), lai noskaidrotu, vai piekrītat datu apstrādei vai sīkdatņu izmantošanai vai līdzvērtīgām funkcijām. Ar consentmanager palīdzību Jums ir iespēja sniegt piekrišanu noteiktām mūsu vietnes funkcijām, piemēram, ārējo elementu, straumēšanas satura integrēšanai, statistiskai analīzei, sasniedzamības noteikšanai un personalizētai reklāmai, vai to aizliegt. Ar consentmanager palīdzību Jūs varat sniegt vai atteikt savu piekrišanu visām funkcijām vai sniegt savu piekrišanu konkrētiem nolūkiem vai funkcijām. Šos Jūsu iestatījumus Jūs vēlāk varat mainīt. Consentmanager izmantošanas nolūks ir ļaut mūsu vietnes lietotājiem izlemt iepriekš minētos jautājumus un, turpinot izmantot mūsu vietni, piedāvāt iespēju mainīt jau veiktos iestatījumus. Izmantojot consentmanager, tiek apstrādāti personas dati, kā arī izmantoto gala ierīču informācija kā, piemēram, IP adrese.
Apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma c) apakšpunkts saistībā ar 6. panta 3. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts saistībā ar 7. panta 1. punktu, kā arī f) apakšpunktu. Apstrādājot datus, consentmanager mums (datu pārzinis saskaņā ar VDAR) palīdz izpildīt mūsu likumīgos pienākumus (piemēram, pienākumu apliecināt). Mūsu leģitīmās intereses apstrādē ir lietotāja iestatījumu un izvēļu saglabāšana attiecībā uz sīdatņu un citu funkciju izmantošanu. Consentmanager saglabā Jūsu datus tik ilgi, kamēr Jūsu lietotāja iestatījumi ir aktīvi. Divus gadus pēc tam, kad lietotājs ir veicis iestatījumus, tiek lūgta jauna piekrišana. Veiktie lietotāja iestatījumi tad atkal tiek saglabāti uz šo laika periodu.
Jūs varat iesniegt iebildumu pret apstrādi. Jums ir tiesības iebilst, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju. Saistībā ar iebildumu, rakstiet uz e-pastu info@consentmanager.net.

8. Datu drošība

Mums ir tehniskās un organizatoriskās drošības procedūras, lai aizsargātu jūsu personiskās informācijas drošību un aizsargātu jūsu personas datus pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un / vai nejaušu nozaudēšanu, grozīšanu, izpaušanu vai piekļuvi.

9. Jūsu tiesības

Datu aizsardzības noteikumu ievērošanu kontrolē šādas iestādes, pie kurām var vērsties jebkura persona:

Datu aizsardzības speciālists:

Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehava
Tālr.: +49 9283 770
E-pasts: datenschutz@rehau.com

Vadošā uzraudzības iestāde VDAR 56. panta izpratnē:

Datu valsts inspekcija
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Arī Jums pašam ir iespēja pārbaudīt, vai REHAU ievēro datu aizsardzības noteikumus. Jums ir šādas tiesības:

Tiesības saņemt informāciju Tiesības piekļūt Jūsu apstrādātajiem datiem
Ja jums ir kādi jautājumi par šīm tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mūsu atbildīgo par datu aizsardzības, pie kura Jūs varat vērsties arī informācijas lūgumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumā. Pēc pieprasījuma REHAU Jums pēc iespējas ātrāk saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām rakstiski paziņos, vai un kādi Jūsu personas dati ir saglabāti mūsu uzņēmumā. Ja, neskatoties uz mūsu centieniem saglabāt pareizus un aktuālus datus, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to labosim pēc Jūsu pieprasījuma.
 • Tiesības iebilst Jūs varat iebilst pret visām apstrādes darbībām, kuru pamatā ir VDAR 6. pants (skat. iepriekš), personīgu iemeslu dēļ. 
 • Tiesības iebilst pret tiešo reklāmu Jums jebkurā laikā ir tiesības iesniegt iebildumu pret Jūsu datu apstrādi tiešās reklāmas nolūkiem.
  Tas attiecas arī uz profilēšanu, kas ir saistīta ar šādu tiešo reklāmu.
 • Tiesības uz labošanu, dzēšanu un ierobežošanu
 • Tiesības uz datu pārnesamību
 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Ja jums ir kādi jautājumi par šīm tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mūsu atbildīgo par datu aizsardzības, pie kura Jūs varat vērsties arī informācijas lūgumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumā. Pēc pieprasījuma REHAU Jums pēc iespējas ātrāk saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām rakstiski paziņos, vai un kādi Jūsu personas dati ir saglabāti mūsu uzņēmumā. Ja, neskatoties uz mūsu centieniem saglabāt pareizus un aktuālus datus, ir saglabāta nepareiza informācija, mēs to labosim pēc Jūsu pieprasījuma.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection