Tiesiskās atrunas

Esiet laipni aicināti mūsu tīmekļa vietnē! Priecājamies par Jūsu interesi par REHAU uzņēmumu un tā izstrādājumiem. Vēlamies Jūs iepazīstināt ar tiesiskajām atrunām par tās informācijas izmantošanu, ko esam ievietojuši savā mājaslapā.

I. Vienošanās par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu
Šajā tīmekļa vietnē ievietotā informācija un ieteikumi (turpmāk tekstā „informācija”) sagatavota pēc labākās sirdsapziņas. Mēs nemitīgi gādājam par to, lai informācija būtu aktuāla, lai tajā brīdī, kad Jūs to apskatāt, tā būtu pareiza un atbilstu jaunākajām aktualitātēm. Tomēr REHAU uzņēmumu grupa (turpmāk saukts uzņēmums) nekādā gadījumā neuzņemas saistības par tās tīmekļa vietnē publicētās informācijas aktualizēšanu vai labojumiem. Turklāt uzņēmums patur visas tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma mainīt vai koriģēt tīmekļa vietnes saturu. Uzņēmums nedod nekādas garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnē ievietotās informācijas pilnīgumu vai precizitāti.

Tāpat uzņēmums neatbild par kaitējumiem, kas radušies, izmantojot šo informāciju, paļaujoties uz to vai arī izmantojot jebkādu izstrādājumu, kas saistīts ar šo informāciju.

Šo informāciju nedrīkst interpretēt kā ieteikumu izmantot jebkāda veida informāciju no uzņēmuma mājaslapas, izstrādājumus, procesus, aprīkojumu, iekārtas vai formulējumus. Izslēgtas arī jebkāda veida nepārprotami izteiktas vai par pašsaprotamām uzskatītas garantijas attiecībā uz tirdzniecības potenciālu, piemērotību noteiktiem nolūkiem vai likumu nepārkāpšanu.

Uzņēmums nedod nepārprotami izteiktus vai par pašsaprotamiemm uzskatītus solījumus un garantijas par to, ka, izmantojot šo informāciju, netiek pārkāptas kādas patenttiesības, autortiesības vai preču zīmes aizsardzības tiesības. Šo informāciju nav atļauts interpretēt kā formulējumu, kas ir pretrunā kādiem patentiem, autortiesībām vai preču zīmēm.


II. Intelektuālais īpašums

Autortiesības
Visa informācija, kas apkopota šajā tīmekļa vietnē, ir uzņēmuma īpašums un to aizsargā
likums par autortiesībām, kas ir spēkā līdz brīdim, kamēr tīmekļa vietnē ievietotā informācija ir publiski pieejama. Dokumentu kopijas, kas ievietotas šajā tīmekļa vietnē, atļauts izmantot tikai informatīviem mērķiem un tās paredzētas tikai privātai lietošanai.

Preču zīmes
Ja nav norādīts citādi vai, ja apstākļi viennozīmīgi nenosaka ko citu, tad visi mūsu interneta lapās minētie firmu nosaukumi, logotipi, kā arī reģistrētie iztrādājumi un preču zīmes (ar apzīmējumu ® vai ™) pieder uzņēmumam. Lai šīs zīmes un nosaukumus drīkstētu izmantot, nepieciešama iepriekšēja rakstiska atļauja no uzņēmuma.

Lietotāja saistības
Katrs interneta lapu apmeklētājs, kurš uzņēmuma rīcībā nodod informāciju, nodrošina
uzņēmumam neierobežotas transfēra jeb datu apmaiņas tiesības attiecībā uz šo informāciju un piekrīt, ka uzņēmums šo informāciju izmanto atbilstoši saviem apsvērumiem.
Apmeklētāju sniegtā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu. Jūsu pienākums ir ievērot precizitāti un tiesību normas, kā arī nedrīkstat kaitēt trešās puses interesēm.

Hipersaites
Uzņēmums nekādā gadījumā neatbild par tīmekļa vietņu saturu, uz kurām ved pievienotās saites. Šīs saites tiek piedāvātas kā pakalpojums uzņēmuma tīmekļa vietnes(-ņu) lietotājiem. Uzņēmums neatbild par tajās publicēto saturu.Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection