Vide & darba drošība

Atbildīga rīcība

Saudzīga attieksme pret dabas resursiem, kā arī inovatīvu sistēmu izstrāde efektīvai enerģijas izmantošanai ir svarīgas nākotnes tēmas, kurām REHAU jau šodien ar panākumiem pievēršas. Mēs izstrādājam un ražojam ne vien ekoloģiski un ekonomiski saprātīgus sistēmrisinājumus saviem klientiem, bet arī paši ar atbildības sajūtu attiecamies pret dabu un cilvēkiem.

Pie REHAU sistemātiski apkopo un izvērtē dažādos apdraudējumus un riskus, ar kuriem darbinieki saskaras savās darbavietās. Vēl pirms jauni līdzstrādnieki uzsāk darbu pie mums, mēs jau esam veikuši atbilstošus pasākumus, lai viņu darba vide būtu droša un nenodarītu kaitējumu veselībai. Pie tam mēs apzināti darām vairāk, nekā nosaka minimālie drošības standarti.

Vides aizsardzība

Mūsu atbildība definēta REHAU vides aizsardzības politikas pamatprincipos, ar kuriem varat iepazīties šeit: Principles Environmental Protection (angļu valodā).

Balstoties uz risku izvērtējuma un ilgtspējīgas attīstības perspektīvu, REHAU ieviesis programmu, kuras uzdevums ir izvērtēt un pēc iespējas samazināt vides riskus un negatīvu ietekmi uz vidi, kas izriet no mūsu darbības.

Visās mūsu uzņēmuma struktūrvienībās darbojas ISO 14001 prasībām atbilstoša vides menedžmenta sistēma, par to saņemts arī atbilstošs sertifikāts.

ISO 14001 sertifikātu varat lejuplādēt šeit: sertifikāts TÜV ISO 14001 (vācu valodā) un sertifikāts TÜV ISO 14001 (angļu valodā).

Aktivitātes

  • No pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem REHAU pieņem ražošanas atkritumus otrreizējai pārstrādei.
  • Kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem uz mūsu izstrādājumiem tiek norādīts, no kādiem izejmateriāliem tie izgatavoti.
  • Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās mūsu uzņēmums ierosināja bīstamo atkritumu pārstrādes koncepciju.
  • Kopš tā laika mēs izstrādājam otrreizējās pārstrādes koncepcijas tiem autoindustrijas produktiem un detaļām, kas ir piemēroti atkārtotai izmantošanai.
  • Mēs ražojam produktus, kuros izmantotas reciklētas izejvielas, kas iegūtas no citu uzņēmumu produktiem. Tāds izstrādājums ir, piemēram, kanalizācijas kontrolaka RAURECO, kas ļauj kvalificēti izmantot dažādus mājsaimniecības atkritumus tehniski augstvērtīga produkta iegūšanai.
  • Mēs izstrādājam jaunus polimēru maisījumus, kas ļauj gan kombinēt maisījumā izmantoto izejvielu materiālu īpašības, gan nodrošina augstvērtīgu otrreizējo izejvielu ieguvi no izstrādājumiem, kas izgatavoti no polimēru maisījumiem.
  • Līdztekus internacionālo standartu kā ISO 14001 prasību izpildei REHAU piedalās arī vietējās vides aizsardzības aktivitātēs. Tā esam viens no Bavārijas Vides aizsardzības pakta dalībniekiem. Šo sertifikātu varat lejuplādēt šeit:


Sertifikāts "Vides aizsardzības pakts" (vācu valodā)

Darba drošība un veselības aizsardzība

Mēs turamies pie pārliecības, ka ir iespējams izvairīties no jelkādiem nelaimes gadījumiem darba vietā un arodslimībām. Uz šo pamatprincipu balstās arī REHAU darba drošības un veselības aizsardzības politika, ar kuru varat iepazīties šeit: Principles Health and Safety Protection (angļu valodā).

Visās REHAU struktūrvienībās darbojas OHSAS 18001 prasībām atbilstoša darba drošības menedžmenta sistēma; Vācijā par to jau ir saņemts atbilstošs sertifikāts, ko varat lejuplādēt šeit:

Sertifikāts "Sistemātiska drošība" 2017 (vācu valodā)
Sertifikāts Systematic Safety 2017

REACH

2007. gada 1. jūnijā stājās spēkā jaunā Eiropas likumdošana ķimikāliju jomā REACH. REACH ir vienota sistēma ķīmisko vielu reģistrēšanai, vērtēšanai un licencēšanai, ar mērķi uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību. Šai nolūkā ķīmisko vielu ražotājiem noteiktā pārejas periodā jāveic visu ES ražoto vai ES importēto ķīmisko vielu reģistrācija.

Tā kā REHAU praktiski neražo un nepārdod ķīmiskas vielas, bet gan polimēru izstrādājumus, REACH mūs skar tikai garāmejot. Kompetenta speciālistu grupa nodarbojas ar likumdošanas prasību īstenošanu, pētot to ietekmi un no tām izrietošās saistības.

Ja Jums ir konkrēti jautājumi par REHAU produktiem un REACH, lūdzu sūtiet e-pastu uz adresi reach@rehau.com.

Drukāt