Умови поставок та розрахунків

Загальні умови

1. Здійснювана ТОВ «Рехау» поставка товарів та надання послуг і пропозиція укласти договір здійснюється виключно на умовах, викладених нижче ( далі по тексту – «Умови»). Дані умови застосовуються для усіх угод між ТОВ «Рехау» (далі по тексту - «Постачальник») та його клієнтами (далі по тексту - «Покупець»), які укладені або будуть укладатися в майбутньому, також у тих випадках, коли відсутня додаткова повторна домовленість про їх використання.

2. Договір визнається укладеним на даних Умовах в момент відвантаження товару, надання послуги у відповідь на письмове Замовлення Покупця. Покупець погоджується на застосування виключно даних Умов.

3. Зміни і доповнення до даних Умов мають силу тільки в тому випадку, якщо вони зроблені у письмовому вигляді за взаємною згодою Сторін.

1. Пропозиція укласти Договір і укладання Договору

1.1. Пропозиція Постачальника укласти Договір не є офертою, якщо тільки інше прямо не встановлено в заяві Постачальника або угоді між Сторонами. Демонстрація та випробовування зразків не є офертою і являють собою лише надання загальних відомостей для можливого укладання Договору в майбутньому. Договори і угоди вважаються укладеними в момент письмового підтвердження Постачальником прийняття замовлення Покупця або відвантаження йому товару, в випадку якого рахунок-фактура Постачальника замінює письмове підтвердження прийняття замовлення.

1.2. Посилання, використовуване в замовленні у вигляді формулювання "на умовах, визначених раніше", відноситься у всіх випадках тільки до порядку виконання зобов'язань, але не до ціни. Як найменування Товару повинні використовуватися найменування, вживані Постачальником.

1.3. Постачальник не несе відповідальність за свої консультації щодо технічного використання Товарів, зроблені в письмовій або усній формі, у тому числі на можливі вимоги третіх осіб, якщо тільки інше не встановлено імперативними нормами діючого законодавства. Дані консультації Постачальника не звільняють Покупця від необхідності власної перевірки Товару щодо його придатності для передбачуваного порядку і мети його використання.

2. Ціни

2.1.Тільки у випадку чіткої письмової домовленості між Сторонами в ціну включаються вартість упаковки і перевезення.

2.2. Якщо тільки інше прямо не встановлено Договором або іншими угодами між Сторонами, ціни можуть бути змінені і базуватися на фактичних витратах Постачальника, понесених ним за відповідний період часу. У випадку, якщо на день відвантаження Товару розмір даних витрат змінюється, Постачальник може відповідно змінити застосовувану ним ціну. При цьому Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Покупця про зміну ціни протягом 5 (п'яти ) робочих днів з моменту відповідних змін.

2.3. До замовлень без погоджених цін у будь-яких із вказаних у Договорі або умовах документів застосовуються ціни Постачальника, які діяли під час останньої поставки аналогічних товарів.

3. Порядок розрахунків

3.1. Усі розрахунки за Договором здійснюються в українських гривнях, крім випадку, коли Покупець зареєстрований поза межами України. Якщо Покупець зареєстрований поза межами України - оплата проводиться в Євро, якщо інше не буде погоджено між Сторонами.

3.2. Обов'язок Покупця по оплаті Товару вважається виконаним з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника в сумі, що зазначена в рахунку на оплату Товару.

3.3. Якщо з моменту виставлення рахунку і до моменту фактичної оплати відбулася зміна курсу визначеного та застосованого Постачальником гривні до євро більше ніж на 5% Постачальник має право в будь-який час здійснити перерахунок вартості Товару вираженої в гривні згідно нового курсу на дату оплати. Ця умова не діє, якщо розрахунки проводяться в Євро.

3.4. У випадку несвоєчасної оплати Товару Постачальник має право вимагати, а Покупець зобов’язаний при першій вимозі Постачальника сплатити Постачальникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення та за весь період затримки оплати починаючи з дня, наступного за останнім днем належного платежу згідно Договору та закінчуючи днем фактичного погашення суми боргу в повному обсязі. До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується строк позовної давності – три роки.

3.5. Надання Постачальником будь-якій третій особі повноважень продавати Товар не призводить до автоматичного надання даній особі права одержувати платіж на свій розрахунковий рахунок.

3.6. Векселі і чеки приймаються тільки з письмової згоди Постачальника як засіб платежу. У разі одержання векселя Постачальник враховує дисконт і понесені в зв'язку з його оплатою витрати. При здійсненні оплати векселем Покупцеві не надається знижка.

3.7. З моменту настання прострочення в оплаті вартості Товару Постачальник може вимагати від Покупця негайної оплати всіх заборгованостей, у тому числі в судовому порядку. Постачальник може вимагати надання достатнього забезпечення оплати Товару, що підлягає передачі Покупцеві. Якщо передоплата або забезпечення не зроблені до закінчення терміну, встановленого Постачальником, останній може відмовитися від виконання Договору в частині не переданого Товару Покупцеві. Та ж умова діє, якщо стосовно Покупця відкритий процес про банкрутство.

3.8. За наявності у Покупця боргу перед Постачальником за поставлені Товари, строк погашення якого настав, Постачальник має право усі кошти, які надходитимуть від Покупця на рахунок Постачальника незалежно від дати надходження та призначення платежу, вказаного Покупцем, зараховувати в рахунок оплати такого боргу, а також пені, інших платежів згідно ст. 7 Договору, якщо обов’язок сплати таких випливає з Договору та/або чинного законодавства України.

3.9. Постачальник має право зарахувати всі свої вимоги до Покупця з усіма аналогічними вимогами, які має Покупець до Постачальника у зв’язку з поставкою чи з інших підстав.

4. Забезпечення виконання зобов'язань

4.1. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі товару.

4.2. Сторони погодили, що у разі відвантаження товару з відстрочкою платежу весь переданий Покупцеві але не оплачений товар знаходиться у заставі Постачальника до повної оплати Покупцем вартості товару. У цьому разі застава товару відбувається на підставі цього договору та не потребує укладення окремого договору.

5. Термін і порядок поставки

5.1.Якщо між Сторонами не домовлено інше, поставка здійснюється на умовах FCA (ІНКОТЕРМС 2010).

5.2. Терміни поставки визначаються в специфікаціях (накладних) та/або Рахунку для кожної окремої поставки.

5.3.Після настання дати поставки Покупець зобов'язаний негайно вимагати відвантаження Товару. У випадку відсутності такої вимоги Постачальник вправі на власний вибір і розсуд поставити його Покупцеві або здати на зберігання на склад за рахунок і на ризик Покупця.

5.4.Про готовність відвантажити Товар Постачальник повідомляє Покупця. У момент одержання Покупцем повідомлення Постачальника про готовність відвантажити Товар останній вважається наданим у розпорядження Покупцеві і може бути виставлений рахунок на оплату за даний Товар.

5.5. Покупець зобов'язаний прийняти Товар протягом 2-х днів після одержання Покупцем від Постачальника письмового повідомлення про готовність Товару до відвантаження, надісланого по факсу або електронною поштою. У випадку прострочення виконання цього зобов’язання Постачальник має право вимагати, а Покупець зобов’язаний при першій вимозі Постачальника сплатити Постачальникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості Товару за кожен день прострочення.

5.6. Терміни передачі Товару (визначені в специфікаціях (накладних) та/або рахунку), виконання роботи або надання послуги вважаються дотриманими, якщо на момент їх закінчення Товар, що підлягає передачі, вивезений зі складу Постачальника або Покупець одержав повідомлення про готовність Постачальника поставити Товар.

5.7.Терміни передачі Товару, виконання роботи або надання послуг відповідно продовжуються при настанні подій, яких Сторони не могли передбачати при укладанні Договору, які трапилися незалежно від волі Сторін і, незважаючи на всі можливі зусилля, перешкоджають передачі Товару. Це обставини нездоланної сили такі як - пожежа, вибух, повінь, землетрус, війна, заворушення, страйки. Постачальник повинен негайно повідомити про це Покупця в письмовій формі і надати йому відповідне підтвердження (наприклад, видане торгово-промисловою палатою) про настання таких обставин. Постачальник має негайно проінформувати Покупця про закінчення дії обставин нездоланної сили і визначити допустимий термін виконання своїх зобов'язань.

5.8. У випадку порушення термінів передачі Товару Покупець має право встановити Постачальникові додатковий розумний термін для виконання і у випадку недотримання цього додаткового терміну має право в односторонньому порядку розірвати договір. За прострочення у виконанні своїх зобов'язань Постачальник не несе відповідальність у вигляді сплати неустойки. Інші претензії Покупця виключаються.

5.9.Якщо поставка Товару здійснюється на інших умовах, ніж передбачено п.5.1., Постачальник має право вибору способу перевезення, засобів доставки, маршруту перевезення, а також характеру й обсягу необхідних засобів забезпечення безпеки перевезення, експедитора, перевізника й упаковки. Постачальник здійснює даний вибір на власний розсуд і на звичайних умовах.

5.10.Допускається часткова передача Товару Покупцеві. Постачальник має право здійснити передачу Товару Покупцеві в кількості, що більше або менше від замовленої Покупцем кількості не більше, ніж на 10%, при спеціальному замовленні – не більше, ніж на 20%, при цьому весь поставлений Товар повинен бути оплачений.

6. Приймання Товару

6.1. Поставка Товару повинна супроводжуватися передачею Покупцю накладної Постачальника, підписання якої Покупцем, належно уповноваженим Представником Покупця буде свідчити про отримання Покупцем Товару. Покупець повинен надати Постачальнику належним чином оформлену довіреність на отримання Товару. На момент передачі Товару допускається узгодження довіреності від Покупця за факсом чи електронною поштою, з наступною передачею оригіналу в порядку, визначеному п.6.2. Умов.

6.2. У випадку, якщо при передачі Товару Покупцем не було підписано належним чином оригіналів Товаросупровідних документів (накладна, інші документи), Покупець зобов’язаний підписати їх належним чином та направити поштою на адресу Постачальника у термін не пізніше п’яти банківських днів з моменту фактичного отримання Товару. У випадку порушення цього обов’язку Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику неустойку, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості поставленого Товару за кожен день затримки повернення оригіналів документів за весь період затримки. Постачальник має право призупинити поставку Товару всіх наступних партій до повернення оригіналів документів.

7. Перехід ризику випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару

7.1. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару, а також обов'язок несення витрат, пов'язаних з Товаром, переходить до Покупця в момент належного виконання Постачальником свого зобов’язання щодо поставки Товару, згідно з п.5.1. Умов, якщо інше не погоджено між Сторонами.

8. Якість Товару, претензії у зв’язку з недоліками поставленого товару

8.1. Постачальник продає Товар у готовому для збуту й упакованому вигляді. Якщо інше не встановлено письмовими домовленостями Сторін, доставлені разом з Товаром піддони переходять у власність Покупця.

8.2. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати нормативно-технічним характеристикам заводу–виробника.

8.3. Постачальник гарантує, що до моменту передачі Покупцеві чи уповноваженій Покупцем особі Товар не має дефектів, що зменшують цінність або придатність Товару, що поставляється.

8.4.Претензії щодо неповної, помилкової поставки Товару повинні бути пред'явлені Постачальникові в письмовій формі протягом 3-х (трьох) днів з моменту здійснення поставки Товару. Порушення цього строку є підставою для відмови у задоволенні вимоги Покупця.

8.5.Будь-які претензії щодо недоліків якості Товару повинні бути пред’явленні письмово Постачальнику протягом 20 (двадцяти) днів з моменту здійснення поставки Товару, але у будь-якому випадку не пізніше введення Покупцем Товару в подальший господарський обіг (самостійну або опосередковану реалізацію, використання Товару). Сторони погодили, що під розумним строком в розумінні ч.2 статті 680 ЦКУ розуміється строк, вказаний у цьому пункті.

Покупець зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для виявлення дефектів товару при його передачі. Подальші претензії щодо дефектів товару, подані після спливу вказаного в цьому пункті строку, не є можливими та не підлягають розгляду Постачальником.

8.6.У випадку невідповідності Товару, що поставляється, кількості / якості, Покупець має право вимагати від Постачальника допоставити / замінити Товар у найкоротші терміни з моменту складання Акту недопоставки Товару / Акта про фактичну якість Товару в кількості відповідно до замовлення Покупця. Витрати на допоставку / заміну Товару несе Постачальник.

8.7.Якщо заміна / допоставка Товару неможливі, Покупець може на свій вибір вимагати від Постачальника відповідного зменшення вартості Товару, безкоштовного усунення недоліків, відшкодування своїх витрат на усунення недоліків Товару, а також за своїм вибором відмовитися від виконання Договору і вимагати повернення сплаченого авансу.

8.8. Відповідальність стосовно використання Товару у відповідності до вимог законодавства України лежить повністю на Покупцеві. Покупець несе також самостійно відповідальність за інформування його контрагентів (покупців, переробників та ін.) стосовно необхідності використання Товару у відповідності до вимог законодавства України.

8.9. Гарантія стійкості барвників для виробів з полімерного матеріалу не надається, якщо не погоджене інше.

9. Припустимі відхилення

9.1. Для шлангів і профілів, за винятком виробів зі спінених матеріалів, якщо в погоджених стандартах DIN, виробничих нормах або/чи інших обов'язкових документах (наприклад, у технічних умовах постачання, кресленнях REHAU) не зазначено інше, у якості погоджених діють наступні припустимі умови:

  • Для профілів, оскільки їх можливо виміряти: ширина, висота й діаметр DIN 16941-3 А, дуже приблизно;
  • Для ізоляційних шлангів/Спеціального розміру: за зразком DIN 40621 "Ізоляційні шланги Б (не на основі з тканини)": внутрішній діаметр ± 5%, товщина стін ± 10%
  • Для інших шлангів: Внутрішній діаметр до 5 мм. + 0.1/ -0.2 мм, від 5 до 8 мм + 0.2/ -0.3 мм, від 8 мм + 2.5%/ -3%, товщина стін: до 0.7 мм + 0.1/ -0.1 мм, від 0.7 до 1.5 мм + 0.15/ -0.15 мм, від 1.5 мм ± 10%
  • До фабричної довжини (включаючи силікон) застосовуються припустимі умови по довжині, що вимірюються при кімнатній температурі безпосередньо після виготовлення, для профілів: згідно DІN 16941-3A та DIN 2768-1, для мотків і котушок: ± 2%
  • Щодо шлангів та профілів з силікону діють допуски на відхилення форми відповідно DIN ISO 3302 E3.

9.2. Зріз-А-тверді показники розуміються для припустимої області ±3 для термопластика та ±5 для еластомерів (обраховані щодо стандартних зразків для випробувань). Звичайні в комерційному обороті відхилення щодо нестачі, ваги і кольору не є підставою для задоволення претензії щодо поставки. Зазначені в переліках Постачальника, його технічних умовах поставки, заводських нормах, пропозиціях і підтвердженнях замовлення креслення, маса і вага є тільки приблизними. Відхилення по масі, вазі, кількості і якості допускаються в рамках звичайно припустимих у комерційному обороті відхилень або відповідних норм. Гарантія щодо їх дотримання не надається.

9.3. В інших випадках, якщо не погоджено інше або не визначено Постачальником, діють допустимі відхилення, встановлені в кожному окремому випадку відповідними технічними нормами чи директивами (DIN, VDE тощо).

10. Форми та обладнання

10.1. У будь-якому випадку Постачальник залишає за собою право виняткового виробництва відповідних Товарів з використанням створених ним проектів, креслень і устаткування. Передача третім особам або розмноження цих документів і устаткування, реалізація їх змісту або повідомлення про нього не допускаються, якщо тільки Постачальник не надав своєї прямої письмової згоди. У випадку порушень даних умов Постачальник може вимагати відшкодування збитків. Постачальник зберігає за собою усі права, закріплені в патентах і свідченнях на корисну модель. Покупець гарантує, що виробництво і постачання Товарів, що виготовляються згідно з його рекомендаціями, не порушує прав третіх осіб. Форми, шаблони й інші пристосування залишаються у винятковій власності Постачальника.

10.2. Оскільки Постачальник виготовляє або купує моделі, форми, устаткування та інші пристосування для форми на замовлення Покупця, він виставляє Покупцеві окремий рахунок на ці витрати. Оскільки ці часткові витрати не покривають витрат Постачальника на проектування, будівництво, випробовування, ноу-хау і підтримку у належному стані, моделі і форми, а також устаткування, включаючи приладдя, залишаються у власності Постачальника. Ця умова застосовується також до заміни запасних моделей і устаткування і наступних форм. Постачальник не зобов'язаний зберігати в себе моделі, форми, устаткування, після останнього продажу Товару, виготовленого з їх використанням.

11. Угода про підсудність

11.1. Відносини Сторін Договору регулюються чинним законодавством України.

11.2. Усі суперечки, розбіжності або претензії, що випливають з Договору або пов'язані з ним і, що стосуються, у тому числі, його виконання, порушення, розірвання або недійсності, вирішуються шляхом переговорів.

11.3. У разі, якщо сторони не можуть досягти згоди шляхом переговорів, то спір між ними вирішується компетентним судом України. Дотримання досудового порядку врегулювання спору не вимагається.

Engineering progress

Enhancing lives*

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection