Beszerzési feltételek – REHAU Automotive

I. Általános megjegyzések

1. A jelen Beszerzési feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyek a REHAU Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság mint Vevő és Eladója között jönnek létre az Eladó által forgalmazott áruk megvásárlásának a vonatkozásában. A jelen Beszerzési feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött egyedi szerződés részét képezik. Más, eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen feltételek minden különösebb utalás vagy hivatkozás nélkül érvényben vannak a folyamatban lévő üzleti kapcsolatok esetében is, különösen a szóban vagy telefonon leadott lehívási megbízások, vagy további megbízások esetében. A jövőbeli megrendeléseknél jelen Beszerzési feltételekre való ismételt hivatkozás nem szükséges.

2. Az Eladó más tartalmú általános üzleti feltételei jelen megbízásnál és az összes ezt követő megbízásnál semmilyen körülmények között sem alkalmazhatók. Az egyéb eltérő üzleti feltételek érvényességét a felek kifejezetten kizárják.

II. Megbízás és visszaigazolása, származási igazolás

1. A REHAU által adott megbízások csak akkor érvényesek, ha írásban történtek. A szóbeli és telefonos megállapodásokat szintén írásban kell igazolni ahhoz, hogy kötelező érvényűvé váljanak.

2. Az Eladó a megbízást az erre vonatkozó felszólításra köteles írásban visszaigazolni. A visszaigazolásnak a megbízás minden részletét tartalmaznia kell. A REHAU megbízásaitól való eltérés csak akkor minősül elfogadottnak, ha azt a REHAU írásban ismételten visszaigazolja.

3. A beszállító a megbízás elfogadásával kötelezi magát az áruk pontos származási országának a megadására, valamint az Európai Unióból származó termékek esetén a preferenciális származó helyzetű termékek hosszú távú beszállítói nyilatkozatának az átadására. Preferenciális helyzetű országból származó szállítmányok esetén a beszállító köteles egy érvényes EUR.1 szállítási bizonyítványt vagy egy származási számlanyilatkozatot kiállítani. Amennyiben a beszállítói nyilatkozatok vagy preferenciális származási igazolások hamisnak bizonyulnak, a beszállító köteles megtéríteni az abból adódó kárt.

4. A beszállító a REHAU kérésére jogilag kötelező érvénnyel kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti irataiban írásban értesít minket árui (újra) exportálása esetén az esetleges engedélyezési kötelezettségekről a nemzeti, európai és az egyesült államokbeli kiviteli és vámrendelkezéseknek, valamint áruik származási országának a kiviteli és vámrendelkezéseinek megfelelően. Ennek során a beszállító a következő információkat közli a REHAU vállalattal:

 • a német külgazdasági rendelethez tartozó AL mellékletnek megfelelő exportellenőrzési jegyzékszámot vagy a megfelelő nemzeti exportellenőrzési jegyzékek hasonló jegyzéktételeit,
 • az Egyesült Államokból származó áruk esetén az Egyesült Államok exportigazgatási törvényének (EAR) megfelelő ECCN számot (exportfelügyeleti osztályozási szám),
 • áruik kereskedelmi jogi származási helyét (a vámkódexnek megfelelően) és áruik alkotórészeit, beleértve a technológiát és a szoftvert,
 • azt, hogy az áruk az Amerikai Egyesült Államokon keresztül kerültek-e szállításra, ott kerültek-e előállításra vagy tárolásra, vagy az Amerikai Egyesült Államokból származó technológiával kerültek-e legyártásra,
 • áruik statisztikai árukódját (HR-kód, vámtarifaszám), valamint
 • egy, a vállalatához tartozó kapcsolattartó személy elérhetőségét az exportellenőrzéssel kapcsolatos technikai részletek és kérdések esetleges tisztázása érdekében.

Kérésünkre a beszállító köteles írásban közölni velünk áruikra és azok alkotórészeire vonatkozó összes további külkereskedelmi adatot, továbbá köteles minket írásban haladéktalanul (a szerződés által érintett megfelelő áruk szállítása előtt) tájékoztatni az előbbi adatok bármiféle változásáról.

III. Szállítási határidő

1. A megállapodás szerinti szállítási határidők az Eladóra nézve kötelező érvényűek és feltétlenül betartandók. Ezek a határidők mindig póthatáridő nélkül értendők.

2. A vis maior események, függetlenül azok fajtájától és okától, a REHAU-t az átvételi határidők kitolására vagy a szerződéstől való elállásra jogosítják fel anélkül, hogy ebből eredően az Eladónak kártérítési igénye keletkezhetne. Az Eladót az ilyen eseményről azonnal értesíteni kell.

3. A szállítási határidő túllépésével az Eladó külön felszólítás nélkül is késedelembe esik.

4. A REHAU törvényes vagy az előbbi megállapodás szerinti jogait szem előtt tartva, az Eladó köteles a REHAU-t azonnal értesíteni, amikor felismeri, hogy a szállítási határidőt nem képes betartani.

IV. Szállítás, szállítólevél, számla

1. A teljesítési hely az áru átvevőjének a megrendelésben megnevezett címe. Részszállítások, túlszállítások vagy alulszállítások nem megengedettek.

2. Amennyiben a Felek erről kifejezetten másképpen nem állapodnak meg, a szállítás mindig az Eladó költségére és kockázatára történik. A szállítási költségeket a REHAU nem viseli. Azon szállítmányok, amelyeknél nem a költségmentes szállításról történt megállapodás, a legolcsóbb módon szállítandók. Az ezen megállapodás figyelmen kívül hagyásából eredő többletköltségeket, valamint a kiindulási helytől a vasútig történő közúti szállítás költségeit a REHAU nem viseli.

3. A címzett a gépjárművel történő áruszállításokat kizárólag a következő időpontokban fogadja: hétfőtől csütörtökig 7.30 óra és 15.30 között és pénteken 7.30 óra és 14.30 óra között.

4. A számlákat az áruszállítástól elkülönítve, hárompéldányos kivitelben, a szállítólevél másodpéldányával együtt kell a REHAU-nak megküldeni.

V. A kárveszély átszállása

A kárveszély minden esetben az árunak a REHAU általi átvételével, illetve az előírt szállítási címen történő átvételével száll át a REHAU-ra. Ez azokra az egyedi esetekre is érvényes, amelyekben a REHAU a szállítás költségeit átvállalta, és a szállítás „ab Werk” történik.

VI. Ár

1. A megállapodás szerinti árak, amennyiben a megrendelés ettől eltérően nem rendelkezik, fix árak. Az árak illetékmentesek, és tartalmazzák a szállítás, a csomagolás, valamint a címzett címére történő kiszállítás költségeit is.

2. Amennyiben a megrendelés előzetes áregyeztetés nélküli feladása szükséges,– folyamatos üzleti kapcsolat esetében – az előző megrendelésnél megállapított árak vannak érvényben (amelyeket kölcsönösen, megállapodás alapján határoztak meg). Minden egyéb esetben a megrendelés időpontjában érvényes eladói listaárak érvényesek, a megállapodás szerinti rabatt levonásával – kivéve, ha a teljesítéskor érvényes eladói listaárak figyelembevétele a REHAU számára előnyösebb.

VII. Gyártásellenőrzés, hiányosságokkal szembeni kifogások

1. Amennyiben releváns, úgy a REHAU műszaki szállítási feltételei a megbízások szerves részét képezik.

2. Az Eladó saját gyári ellenőrzésével biztosítja azt, hogy szállítmánya a REHAU műszaki szállítási feltételeinek megfeleljen. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett vizsgálatokról feljegyzéseket készít és az összes vizsgálati, mérési és ellenőrzési eredményt archiválja és 10 éven keresztül megőrzi. A REHAU bármikor jogosult ezekbe a dokumentumokba betekinteni, és ezekről másolatot készíteni.

3. A hiányosságokkal szembeni kifogásait a REHAU a hiba felismerését követő 12 héten belül érvényesítheti. Nagyobb mennyiség esetében az áru REHAU általi ellenőrzése szúrópróbákra korlátozódik. Azok a hiányosságok, amelyeket ezzel a vizsgálattal nem lehet felismerni, rejtett hibáknak minősülnek.

VIII. Szavatosság és garancia (jótállás)

1. Az Eladó a szállításra és teljesítésre 24 havi jótállást vállal a kárveszély átszállásától kezdődően arra vonatkozóan, hogy a szállítmánya és szolgáltatása a jótállási idő alatt

 • bármilyen hiányosságtól mentes,
 • a tervezett vagy megállapodás szerinti célra teljes terjedelmében alkalmas, és
 • a szerződésben biztosított, illetve megállapított tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben az Eladó saját kezdeményezésére hosszabb ideig tartó, illetve átfogóbb jótállást tervezett vagy ajánlott, akkor ez az Eladó által tervezett vagy ajánlott jótállás az irányadó.

2. Hiányosságok esetén érvényesítendő jogorvoslat és garancia tárgyát képező esemény bekövetkezése esetén a REHAU minden esetben jogosult saját választása alapján árleszállítást követelni, a szerződéstől elállni, kijavítást vagy hibátlan pótszállítást követelni a ki- és beszerelési költségekkel együtt. Ezen túlmenően a REHAU a teljesítés elmaradásából eredő kártérítést is érvényesíthet. Ez a REHAU-nak olyan jogait és igényeit nem érinti, amelyek hibás szerződéskötésből, követelés megsértésből, meg nem engedett cselekményekből erednek stb. Az Eladó a REHAU-t minden esetleges követelés alól felmenti, amely a hibátlan termékek utáni felelősséggel kapcsolatosak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550-6:559 § alapján.

3. A REHAU sürgős esetekben jogosult a szállítmányon az Eladó költségére javításokat eszközölni vagy eszközöltetni, illetve harmadik féltől pótlást beszerezni, anélkül, hogy az Eladót előzőleg a hiányosságról és ennek megszüntetési módjáról értesítenie kellene.

4. Amennyiben a megrendelés nem támaszt további követelményeket, a szállításokat és szolgáltatásokat az elismert műszaki irányelvek és – amennyiben MSZ vagy ezzel egyenértékű szabványok, mint pl. DIN, VDE, VDI, DVGW léteznek – ezeknek a szabványoknak megfelelően kell elvégezni, illetve teljesíteni. A szállítmányokat – szolgáltatást – olyan módon kell megvalósítani és felszerelni, hogy azok a szállítás napján az összes érvényben lévő törvényes és hivatali előírásnak megfeleljenek, és a balesetvédelmi előírásokat is teljesítsék.

5. Az összes esedékes igény vonatkozásában, amelyek a REHAU-t az Eladóval szemben megilletik, a REHAU a követelések beszámítására, illetve a visszatartási jog érvényesítésére jogosult.

IX. Fizetési feltételek

1. Az összes fizetés teljesítési helye Győr.

2. Amennyiben más megegyezés nem történt, az áruk, illetve számlák beérkezését követő fizetés a következők szerint történik: A hónap 1. felében beérkezett áru, ill. számla esetén:

 • a hónap végén 4,5% skontóval,
 • a következő hónap közepén 3% skontóval,
 • a rákövetkező második hónap közepén nettó értékben.

A hónap 2. felében beérkezett áru, ill. számla esetén:

 • a következő hónap közepén 4,5% skontóval,
 • a következő hónap végén 3% skontóval,
 • a rákövetkező második hónap végén nettó értékben.

3. Minden fizetés a REHAU jogainak fenntartásával történik, ami bármely hiányossággal szemben érvényesíthető. A REHAU a hiányosságok megszüntetése végett vagy a teljes üzleti kapcsolatból eredő ellenszolgáltatások teljesítéséig a fizetés részbeni vagy teljes visszatartására jogosult. A fizetés nem jelent sem elismerést vagy teljesítést, sem pedig a szavatosságról való lemondást; ez az áru átvételénél az átvételi nyugtára is vonatkozik.

X. Gyártóeszközök, rajzok

A gyártóeszközöket, mint pl. modelleket, mintákat, formákat, szerszámokat, rajzokat stb., amelyeket a REHAU a gyártónak rendelkezésére bocsátott, vagy amelyeket a gyártó a REHAU adatai alapján készített, a REHAU beleegyezése nélkül harmadik félnek nem idegeníthetők el, el nem zálogosíthatók vagy egyéb módon tovább nem adhatók, illetve bármely módon harmadik fél számára fel nem használhatók. A gyártóeszközök stb. beszerzésükkel vagy elkészítésükkel REHAU tulajdonává válnak. Az átadás helyett az Eladó ezeket a gyártóeszközöket stb. a REHAU számára térítésmentesen megőrzi. Az Eladónak a gyártóeszközöket saját költségén kell karbantartania, beüzemelnie és a megállapodás szerinti állásidő alatt adott esetben felújítania.

XI. Kötbér

Amennyiben az Eladó kötelezettségét hibásan teljesíti, az Eladó köteles a hibás áru értékének 10%-át megfizetni kötbér jogcímen a REHAU részére.

Amennyiben az Eladó kötelezettségét késedelmesen teljesíti, az Eladó köteles a megrendelt áru értékének 0,5%-át/késedelmes nap a REHAU-nak megfizetni kötbér jogcímen.
Amennyiben az Eladó kötelezettségét nem teljesíti, azaz kötelezettségei teljesítésével több, mint 10 nap késedelembe esik, a REHAU jogosult a szerződéstől elállni, és az Eladó köteles a megrendelt áru értékének 10%-át megfizetni a REHAU részére kötbér jogcímén.
A REHAU jogosult a kötbér mellett kötbért meghaladó kártérítés érvényesítésére is.

XII. Titoktartási kötelezettség, oltalmi jogok

1. Az Eladó köteles a gyártásból stb. a megbízások elvégzése vagy egy látogatás során szerzett összes ismeretét, valamint az üzleti kapcsolatból eredő összes rajzot, megrendelést és dokumentációt üzleti titokként kezelni. Ezeket harmadik félnek semmilyen módon nem hozhatja a tudomására. Azok az alkalmazottak és dolgozók, akiket az Eladó a megrendelés végrehajtásával bíz meg, kellő titoktartási kötelezettség alá vonandók, és ezen túlmenően a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. §-ról is oktatásban részesítendők.

2. Az Eladó felel azért, hogy a szállítási tárgyak szállításából és használatából eredően harmadik fél oltalmi jogait sérelem ne érje. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a REHAU-t harmadik fél összes esetleges kártérítési igényeitől mentesítse.

XIII. Követelések engedményezése, tulajdonjog fenntartása, beszámítás, bírósági illetékesség

1. A REHAU-val szemben keletkezett követelések, bármilyen fajtájúak is legyenek, a REHAU beleegyezése nélkül nem engedményezhetők.

2. Az Eladó az általa szállított tárgyak vonatkozásában semminemű tulajdonjog fenntartásával nem élhet. Az átadással az összes tárgy a REHAU tulajdonába kerül. Zálogjog, bármilyen fajtája – pl. többek között vállalkozói zálogjog – nem keletkezik.

3. A REHAU követeléseivel szemben ellenkövetelések beszámítása, vagy visszatartási jog gyakorlása csak akkor megengedett, ha az ellenkövetelést a REHAU írásban elismerte, vagy jogerősen megállapításra került.

4. A REHAU jogosult arra, hogy bármilyen fajta követelését az Eladó összes, a REHAU csoport valamelyik vállalatával fennálló követelésével szemben még ezen követelések eltérő esedékessége esetén is beszámítsa.

5. A magyar jog alkalmazandó. Az Egyesült Nemzetek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11. napon kelt egyezményének az alkalmazása ki van zárva.

6. A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges későbbi jogvita eldöntésére – perértéktől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság és Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.