REHAU FORGALMAZÓ KFT. - szállítási és fizetési feltételek

1. Érvényesség
Az alábbi szállítási és fizetési feltételek a megbízás megadásával a vevő által elismertnek és elfogadottnak minősülnek.
Vevő Általános Üzleti Feltételeinek érvényességéhez a REHAU kifejezett írásbeli elismerése szükséges.

2. Teljesítés helye / kockázat viselése / szállítási feltételek
A szállítás és fizetés teljesítési helye a REHAU Forgalmazó Kft. székhelye. A szállítás mindig a vevő költségére és kockázatára történik az üzemből, ill. REHAU raktárából. Az árut csak a vevő kifejezett kívánságára és költségére biztosítja a REHAU.
REHAU - anélkül, hogy ezt szavatolná - lehetősége szerint a szállítás kedvező és gondos megszervezésére törekszik a vevő megbízásából. A csomagoló anyagok visszavételére REHAU nem köteles, de a ládákat vissza kell küldeni.
Amennyiben a REHAU megítélése szerint az áru védelme céljából különleges csomagolásra van szükség, ezt REHAU külön felszámítja.
A feladásra készre jelentett árut a szállítási határidő lejárta után haladéktalanul le kell hívni, különben a REHAU-nak jogában áll saját tetszése szerint azt eladni vagy a vevő költségére raktározni.
A feladásra készre jelentett árut REHAU kiszámlázza.
A túl-. ill. alulszállítás 10%-ig, külön legyártott áru esetén 20%-ig megengedett.

3. Fizetési feltételek / árak
Amennyiben Felek nem állapodnak meg kifejezetten valami másban, a számlákat legkésőbb szállítás időpontjában kell kiegyenlíteni.
Késedelem esetén a vevő olyan késedelmi kamatot köteles megfizetni, amelynek összege a Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamatának kétszerese. A fizetési határidő utolsó napjának elteltével a késedelem figyelmeztetés nélkül is, automatikusan bekövetkezik. Fizetési késedelem, egyetlen esetben is, automatikusan a REHAU-nak a vevővel fennálló összes egyéb követelésének esedékessé válását idézi elő.
Vevő nem jogosult a REHAU követeléseit bármilyen jogalapú, állítólagos ellenigényekkel elszámolni, beszámítani.
Az árak mindig Ft-ban értendők és nem foglalják magukban a törvényes ÁFÁ-t, valamint az esetleges további adókat. Az árak szabadon maradnak és ab Werk / ab Lager értendők.

4. Vis maior
Amennyiben a REHAU szerződési kötelezettségeit vis maiorból eredően, vagy olyan egyéb, REHAU érdekkörén kívül eső okból, mint például természeti katasztrófák, háborús események, kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb., nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel.

5. Szállítási határidő
A REHAU szállítási határidővel kapcsolatos adatai mindig megközelítőek és semmi esetre sem jelentenek fix üzletet.

6. Szavatosság
Tulajdonságok nem minősülnek megállapodás szerintieknek, amennyiben REHAU nem igazolja vissza őket kifejezetten. Műanyagok színtartósságára REHAU nem vállal garanciát.
A vevőnek egy szállítmány kézhezvétele után haladéktalanul szemrevételeznie kell az árut. Az áru esetleges hiányosságait haladéktalanul, legkésőbb azonban a szállítás keltétől számított 10 napon belül írásban jelenteni kell a REHAU-nak. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Jogos kifogás esetén a vevő kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7. Megengedett eltérések
Tömlőkre és profilokra vonatkozóan - a szilikon és más elasztomercikkek kivételével - valamint a habosított anyagokból készült cikkekre, amennyiben megállapodás szerint DIN-szabványokban, gyári szabványokban és egyébként nincs megadva más, a következő eltérések minősülnek megállapodás szerinti megengedettnek:
Profiloknál, amennyiben mérhető: szélesség, magasság és átmérő, DIN 16941-3A sz. nagyon durva;
Szigetelőcsöveknél (különleges méretek): DIN 40621 szerint "(szövetmentes) B szigetelő tömlők"
Belső átmérő: +/- 5%
Falvastagság: +/-10%
Egyéb tömlőknél:
Belső átmérő: 5 mm-ig: + 0,1 / - 0,2 mm
5 - 8 mm-ig: + 0,2 / - 0,3 mm
8 mm fölött: + 2,5% / - 3%
Falvastagság: 0,7 mm-ig: + 0,1 / - 0,1 mm
0,7 - 1,5 mm-ig: + 0,15 / - 0,15 mm
1,5 mm fölött: + / - 10%
Gyártási hosszúságokra a következő hosszúsági eltérések megengedettek szobahőmérsékleten, közvetlenül gyártás után mérve:
profiloknál: DIN 16941-3A szerint
kötegeknél és tekercseknél: +/- 2%.
Shore - A keménységi adatok tűréstartománya: +/- 3 a hőre lágyuló műanyagok esetében és +/- 5 elasztomereknél.
A kereskedelemben szokványos eltérések a hiánynál, súlynál és színnél nem jogosítanak fel a szállítmány kifogásolására. Az ábrák, méretek és súlyok a REHAU listáiban, műszaki szállítási feltételeiben, szabványaiban, ajánlataiban és a megrendelések visszaigazolásában csak megközelítőek, a mérettől, súlytól, darabszámtól és minőségtől való eltérések a kereskedelemben szokványos tűrések keretén belül vagy a megfelelő szabványok szerint megengedettek. Ezek betartására nincs jótállás és szavatosság.

8. Felelősség
A kártérítés hibás teljesítése esetében a 6. pontban felsorolt pótteljesítésekre korlátozódik, mindenesetre azonban legfeljebb a hiányos szállítmány értékére. REHAU nem felel a Vevő vagyonában keletkezett egyéb károkért és az elmaradt vagyoni előnyért. Jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésre. A felelősséget hiányosságok következtében fellépő károkért és mindenfajta vagyonkárért, amennyiben ezt törvény nem zárja ki, REHAU kifejezetten kizárja. Ugyanez vonatkozik a más jogcímen, így például a nem teljesítés vagy a szerződés pozitív megsértése alapján, vagy visszkereseti alapon érvényesített kárkövetelésekre is.
Amennyiben a REHAU alkalmazástechnikai tanácsadásban részesíti a vevőt, ez kifejezetten mindenfajta felelősség elutasítása mellett történik. Különösen nem mentesíti ez a tanácsadás a vevőt az alól, hogy a vásárolt termékeket megvizsgálja alkalmasságuk szempontjából.

9. Tulajdonjog fenntartása
A REHAU fenntartja tulajdonjogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:216 §- alapján a szállított árura a vételár teljes kifizetéséig. Vevő az árukon a tulajdonjog fenntartásához és annak hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételéhez a megrendelés megadásával kifejezetten hozzájárul, valamint kötelezi magát arra, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételhez valamennyi szükséges nyilatkozatot (beleértve az azonossági nyilatkozatot is) megadja, és regisztrációt, valamint azonosítást elvégzi. Az árunak a vevő által történő feldolgozásakor ennek megfelelően a REHAU az új áru arányos társtulajdonosává válik.
A vevő az áru továbbértékesítéséből eredő követeléseket a még függőben levő követelések mértékében biztosítékul átruházza, engedményezi a REHAU-ra. A REHAU kérésére a vevőnek közölnie kell az átruházást, illetve engedményezést az érintett adósokkal.
A vevőnek a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut megfelelően biztosítania kell.

10. Oltalmi jogok
A REHAU minden esetben minden jogot fenntart magának a REHAU által előállított tervezetekkel, rajzokkal, szerszámokkal, profilokkal, stb.-vel kapcsolatban. Az ilyen dokumentáció és a tárgyak bármiféle továbbadása és egyéb sokszorosítás nem megengedett.
A vevő teljes mértékben garantálja, hogy azoknak a tárgyaknak az előállítása, melyeket az általa közölt adatok szerint gyártanak le, nem sérti harmadik fél oltalmi jogait.

11. Szerszámok, termelőeszközök
Szerszámok, modellek, formák és egyéb eszközök elkészítéséért a vevőnek az egyedi esetben megállapítandó költséghányadot számítja fel REHAU. Ezeknek a berendezéseknek a tulajdonjoga minden esetben a REHAU-nál marad. Ugyanez vonatkozik ilyen berendezések módosítására és pótlására.
Az utolsó szállítmányt követő három év után a REHAU-nak jogában áll megsemmisíteni azokat a szerszámokat és más eszközöket, amelyeket a szállított termékek gyártása céljából gyártott.

12. Vegyes rendelkezések
A vevő a szerződésből eredő jogait a REHAU kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik félre.
Amennyiben a jelen feltételekben foglalt valamelyik záradék semmisnek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát, az érvénytelen záradék pedig a még megengedett mértékre redukáltnak minősül.
A felek - a vitatott értéktől függően - megállapodnak a Budai Központi Kerületi Bíróság, ill. a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességében, melynek a felek alávetik magukat.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection