Az ügyfélportál általános használati feltételei

Verzió: 2020. április

1. § Alkalmazási terület

(1) A jelen használati feltételek a REHAU Csoport (a továbbiakban: REHAU) ügyfélportáljának (a továbbiakban: Portál) a Portálhoz való hozzáférésre jogosult személyek (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatára vonatkoznak. A használat során minden Felhasználó mindig egy adott vállalathoz (a továbbiakban: Ügyfél) van rendelve.

(2) A REHAU a Portállal különböző szolgáltatásokat és információkat bocsát az Ügyfelek és az érdeklődők rendelkezésére. Az aktivált Felhasználók jogosultságuktól függően a Portálon keresztül dokumentumokhoz, árlistákhoz, termékkatalógusokhoz és egyéb tartalmakhoz férhetnek hozzá, megtekinthetik a szerződéseket és tárolt készleteket, valamint számos funkciót használhatnak a megrendelések előkészítése, feldolgozása és nyomon követése céljából.

(3) Amennyiben a Portál egyes területeire kiegészítő, külön használati feltételek érvényesek vagy lesznek érvényesek, akkor arra külön felhívjuk a Felhasználók figyelmét. Az ilyen különleges használati feltételek ebben az esetben elsőbbséget élveznek a jelen általános használati feltételekkel szemben.

(4) A jelen használati feltételektől eltérő szabályozásokat a REHAU és a Felhasználó között írásban kell rögzíteni. Az írásbeliség követelményétől való eltekintést is írásba kell foglalni.
(5) A REHAU fenntartja a jogot arra, hogy a jelen használati feltételeket jövőbeni hatállyal bármikor módosítsa.

2. § Regisztráció és bejelentkezés

(1) A Portál használatához a REHAU-nál vezetett ügyfélfiók és a Felhasználó személyes regisztrációja szükséges. Adott esetben a regisztrációs folyamat keretében is létre lehet hozni egy ügyfélfiókot.

(2) Sikeres regisztrációt követően a Felhasználó személyes belépési jelszót kap. A Portálra a REHAU által megadott felhasználónévvel (általában a felhasználó e-mail-címével) lehet bejelentkezni.

A Felhasználónak az első bejelentkezéskor meg kell változtatnia a belépési jelszót.

(3) A regisztrációval kapcsolatban semmilyen igény nem támasztható. A REHAU bármikor indoklás nélkül megtagadhatja az ügyfélfiók létrehozását, valamint zárolhatja vagy a Portál egyes részeire korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését.

(4) A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy harmadik személyek ne férjenek hozzá a jelszavához; a bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet mindig a jelszavától elkülönítve kell tárolnia.

A Felhasználó köteles biztonságos jelszót választani, és azt meg kell védenie a visszaélésekkel szemben. Ha a Felhasználó megállapítja, hogy visszaéltek a hozzáférési adataival, akkor erről haladéktalanul értesítenie kell a REHAU-t. Ebben az esetben a Felhasználó köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát. Ha továbbra is fennáll a visszaélés veszélye, a REHAU jogosult a Portálhoz való hozzáférést letiltani.

(5) Regisztráció során a Felhasználónak valós adatokat kell közölnie. A regisztráció után bekövetkező változásokról haladéktalanul tájékoztatni kell a REHAU-t. 

(6) Amennyiben egy Felhasználónak megszűnik a munkaviszonya az Ügyfél vállalatánál, vagy más okból meg kívánja szüntetni a hozzáférési jogosultságát, akkor erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a REHAU-t.

(7) Ha a Felhasználó által ismert hozzáférési adatok nem egyeznek a személyes adataival [a Felhasználó neve a Portálon a Persönliche Einstellungen (Személyes Beállítások) alatt szerepel], a Felhasználó köteles erről tájékoztatni a REHAU-t.

(8) Biztonsági okokból a REHAU fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a hozzáférési adatokat, amelyekkel 12 hónapnál hosszabb ideig nem jelentkeztek be a Portálra. Egy törölt Felhasználó bármikor újra aktiválható.

3. § A REHAU szolgáltatásai

(1) A Felhasználó lehívhatja vagy letöltheti a REHAU által a Portálon rendelkezésére bocsátott adatokat. Ami a Dokumentumok és a REHAU AKADEMIE területen tárolt fájlokhoz való hozzáférést illeti, a Felhasználó csak olvasási jogosultságot kap ezekhez a fájlokhoz; az ott tárolt adatokat nem módosíthatja és nem törölheti.

(2) A REHAU jogosult arra, hogy részben vagy egészben leállítsa a Portál üzemeltetését. A szoftverfrissítések miatt időről időre előfordulhatnak üzemszünetek. A REHAU semmilyen felelősséget nem vállal a Portál elérhetőségének megszakításáért.

4. § A Felhasználó kötelezettségei

(1) A Felhasználó felelősséggel tartozik a Portálon a bejelentkezési adataival végzett valamennyi tevékenységért.

(2) A Felhasználó a Portálon többek között

  • nem okozhat kárt másoknak, és nem sértheti meg mások személyiségi jogait;
  • nem használhatja a Portált reklám- vagy más kereskedelmi célra.

Ennek megsértése esetén a REHAU jogosult arra, hogy azonnal letiltsa a Felhasználó Portálhoz való hozzáférését. A REHAU fenntartja továbbá a jogot a fenti előírásoknak ellentmondó tartalmak és anyagok törlésére. A Portállal való visszaélés esetén a Felhasználó felelősséggel tartozik a REHAU-val és esetleges harmadik felekkel szemben, és köteles a REHAU-t mentesíteni harmadik felek követelései alól.

(3) A Felhasználónak minden használat után ki kell jelentkeznie a Portálról. Ha a Felhasználó tudomást szerez a bejelentkezési adataival való visszaélésről, vagy visszaélést gyanít, köteles haladéktalanul értesíteni a REHAU-t.

5. § A Felhasználó használati jogai

(1) A REHAU nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a Felhasználónak, hogy a Felhasználó a REHAU előírásainak megfelelően használja a Portálon rendelkezésre bocsátott információkat és dokumentumokat.

(2) A Felhasználó a Portálon keresztül rendelkezésre bocsátott információkat és dokumentumokat sem teljes egészében, sem kivonatosan, illetve sem díj ellenében, sem ingyenesen nem teheti hozzáférhetővé harmadik fél számára, kivéve, ha a Portálon kifejezetten szerepel, hogy a tartalom közzétehető vagy átadható harmadik félnek.

(3) A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Portálhoz tartozó weboldalakat vagy azok tartalmát hiperhivatkozással egy részablakban (frame-ben) elhelyezze és/vagy megjelenítse.

(4) A jelen használati feltételekben a Felhasználónak kifejezetten biztosított használati vagy egyéb jogokon kívül a Felhasználót semmilyen egyéb – különösen cégnévhez és ipari oltalmi joghoz (pl. szabadalomhoz, típusmintához, márkanévhez stb. fűződő) – jog nem illeti meg, továbbá a REHAU nem köteles ilyen jogokat biztosítani a Felhasználónak.

6. § A Portál tartalmához fűződő jogok – szellemi tulajdon

(1) A REHAU fenntartja a szerzői és minden más oltalmi jogot a Portál összes oldala felett, beleértve azok elrendezését és teljes tartalmát.

(2) A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a REHAU jogait, és kifejezetten vállalja, hogy nem módosítja és nem távolítja el a tartalmakban található szerzői jogi adatokat és/vagy márkaneveket és/vagy egyéb adatokat.

7. § Hiperhivatkozások

Amennyiben a REHAU harmadik fél weblapjaira hivatkozik, a REHAU semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik fél tulajdonát képező weboldalak tartalmáért. A REHAU kifejezetten elhatárolódik a harmadik fél tulajdonát képező weboldalak tartalmától. A REHAU-nak nem áll módjában, hogy folyamatosan ellenőrizze a harmadik fél tulajdonában álló weboldalakat. A REHAU oldalairól az idegen weboldalakra mutató hivatkozások használata ezért a Felhasználó saját felelősségére történik.

8. § Díjazás

A REHAU a Portált ingyenes szolgáltatásként bocsátja Ügyfelei rendelkezésére.

9. § Felelősség

(1) Vírusok. A REHAU mindig arra törekszik, hogy a Portált és a benne található weboldalakat vírusoktól és egyéb rosszindulatú programoktól mentes állapotban tartsa. A REHAU azonban nem tudja garantálni a vírusmentességet. Ezért a Felhasználó letöltés előtt a saját védelme érdekében, valamint a Portál kártékony szoftverekkel való megfertőzésének megelőzése céljából köteles megfelelő óvintézkedéseket tenni, különös tekintettel egy aktuális víruskereső szoftver használatára.

(2) A REHAU nem vállal jótállást, garanciát vagy szavatosságot a Portálon tárolt információk helyes, naprakész vagy hiánytalan állapotáért.

(3) A REHAU korlátlanul felel

  • szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén;
  • az élet, a testi épség és az egészség sérelme esetén;
  • a termékfelelősségi jog mindenkor hatályos rendelkezéseivel összhangban, és
  • egyéb kötelező törvényi rendelkezések keretében.

Ellenkező esetben a REHAU felelőssége kizárt.

10. § Személyes adatok és használati statisztikák

(1) A REHAU a Felhasználó személyes adatainak gyűjtése, felhasználása és kezelése során betartja az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat.
További információk az adatvédelmi tájékoztatóban találhatók (https://www.rehau.com/hu-hu/adatvedelmi-informaciok).

(2) A Portálon keresztül nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a REHAU fenntartja a jogot, hogy automatikusan statisztikákat készítsen a különböző portálfunkciók használatának gyakoriságáról és módjáról, és ezeket a statisztikákat kiértékelje.

11. § Illetékes bíróság és irányadó jog

(1) A joghatóság helye a REHAU Társaság székhelye.

(2) A REHAU Társaság székhelyén hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection