Dobavni in plačilni pogoji

I. Splošno

1. Naše dobave, storitve in ponudbe so izvedene izrecno na podlagi naslednjih pogojev. Ti veljajo tudi za vse nadaljnje poslovne odnose, in sicer tudi v primeru, da niso bili izrecno še enkrat dogovorjeni. Najkasneje z prevzemom blaga ali storitev veljajo ti pogoji kot sprejeti. S tem so zavrnjena nasprotna sklicevanja kupca na njegove pogoje poslovanja. Odstopanja od teh pogojev so veljavna izključno v primeru, da so bila pisno potrjena z naše strani.
2. Kupec izrecno izjavlja, da se strinja, da podatke, ki izvirajo iz poslovnega odnosa, shranjujemo in posredujemo tretjim osebam.

II. Ponudba in sklenitev pogodbe
1. Naše ponudbe so, če ni izrecno drugače navedeno, spremenljive. Vzorci predstavljajo nezavezujoče okvirne navedbe. Zaključki in dogovori postanejo zavezujoči šele z našo pisno potrditvijo naročila oz. z našo dobavo, pri čemer nadomešča v slednjem primeru potrdilo naročila račun.
2. Oznaka »kot običajno«, pogosta pri podelitvah naročila, se v vsakem primeru nanaša na izvedbo, nikakor pa ne na ceno. Pri določanju izdelka je merodajna izključno oznaka artikla podjetja REHAU . Morebitna dodatna omemba strankine oznake artikla je nezavezujoča.
3. Naše tehnično svetovanje v ustni in pisni obliki je nezavezujoče - tudi v zvezi z morebitnimi zaščitenimi pravicami tretjih oseb - in kupca ne razbremenjuje lastnega preizkusa naših produktov glede njihove primernosti za načrtovane postopke in namene.

III. Cene
1. Naše cene je potrebno razumeti, če ni drugače dogovorjeno, franko obrat ali skladišče, s pribitkom stroškov za embalažo in transport, kakor tudi davkov, veljavnih na dan dobave.
2. Če ni izrecno drugače navedeno, so naše cene spremenljive ter temeljijo na aktualnih stroškovnih faktorjih. Če nastopijo do dneva dobave spremembe stroškovnih faktorjev, npr. vsled dviga cen surovin ali dviga plač, si pridržujemo pravico do ustrezne prilagoditve naših cen.
3. Za naročila, za katera cene niso bile dogovorjene, veljajo naše cene, veljavne na dan dobave.
4. Prodajne cene kakor tudi ponudbe in kalkulacije so, če ni drugače določeno, podane v evrih.

IV. Plačilni pogoji
1. Če pri posameznih pogodbah ni dosežen drugačen dogovor o plačilnih pogojih, velja plačilo v roku 30 dni od dneva izstavitve računa, razen če v ceniku niso predvideni drugačni modeli plačila. Plačilo zneska računa je obvezno, ne glede na prijavljene napake pri dostavi. Kraj plačila je Dunaj.
2. Naši prodajni predstavniki niso pooblaščeni za sprejemanje plačil.
3. Zadržanje plačil in pobot sta možna le v primeru, če je nasprotni zahtevek kupca nesporen oz. je bil pravnomočno ugotovljen.
4. V primeru prekoračitve plačilnega roka prične brez poprejšnjega opomina teči zamudni rok.
5. Menice in čeke sprejemamo le zaradi plačila, pri čemer ne odgovarjamo za pravočasno predložitev in protest. V primeru sprejema menic bomo zaračunali diskont in pripadajoče stroške; pri sprejemu si pridržujemo pravico, da kadarkoli zahtevamo gotovinsko plačilo proti vrnitvi papirja. Pri plačilu s čeki je mogoče skonto odšteti le v primeru, da so čeki pravočasno prispeli do nas. V primeru sprejema menic ne priznavamo skonta.
6. V primeru prekoračitve dos pet ja smo upravičeni do zaračunavanja obresti v višini 6%. V primeru zamude smo upravičeni do zamudnih obresti v višini običajne bančne kreditne obrestne mere, vendar najmanj 3% nad diskontno obrestno mero avstrijske nacionalne banke (Osterreichischen Nationalbank).
7. V primeru zamude s plačilom takoj zapadejo in postanejo iztožljivi vsi še nedospeli računi oz. menični zneski. V primeru neizpolnjevanja plačilnih pogojev oz. v primeru okoliščin, ki zmanjšujejo kreditno sposobnost kupca, smo upravičeni, da ne glede na dobo trajanja sprejetih in še ne zapadlih menic, zahtevamo takojšnje plačilo naših terjatev. Razen tega smo upravičeni pogojevati izvršitev še neizvršenih dobav z vnaprejšnjim plačilom ali zavarovanjem. Če vnaprejšnje plačilo oz. zavarovanje ni bilo zagotovljeno niti po izteku naknadno določenega primernega roka, smo upravičeni do odstopa od pogodbe v tistem delu, ki zadeva še neizvršene storitve, kar ima za posledico, da vsi zahtevki kupca glede še neizvršen ih dobav ugasnejo.
8. Nadalje smo upravičeni, da vse naše terjatve do kupca pobotamo s terjatvami, ki jih ima kupec do nas na podlagi dobav ali kaki drugi pravni podlagi.

V. Pridržek lastninske pravice in druga zavarovanja
1. Blago ostane naša last do plačila vseh, tudi naknadno nastalih terjatev do kupca iz naslova poslovnega odnosa.
2. Pridržek lastninske pravice - eventualno zadevajoč solastniški delež -obsega tudi izdelke, ki so bili izdelani s predelavo, mešanjem ali spajanjem z izdelki, na katere se nanaša naš pridržek lastninske pravice.
3. Za primer prodaje blaga, na katerega se nanaša naš pridržek lastninske pravice (solastninske pravice), stopi že danes v veljavo odstop pravic, ki pripadajo kupcu iz naslova terjatev do njegovega odjemalca, na nas, in sicer do višine vseh terjatev z naše strani.
4. V primeru, da bi si trelje osebe, zlasti vsled izvršbe, prizadevale pridobiti, utemeljevale ali uveljavljale pravice do predmetov, na katere se nanaša naš pridržek lastninske pravice (solastninske pravice), nas je kupec dolžan o tem nemudoma obvestiti s priporočeno pošto ter navesti vse podrobnosti. Kupec nam je dolžan nemudoma nadomestiti vse stroške in pristojbine, ki smo jih imeli z vsemi, tudi izvensodnimi ukrepi za zavarovanje naših pravic.
5. Kupec je dolžan blago, na katero se nanaša pridržek lastninske pravice, zavarovati v ustrezni višini proti požaru in kraji. Kupec nam v primeru morebitnega škodnega primera že danes odstopa terjatve iz naslova zavarovanja v višini vrednosti blaga, na katerega se nanaša pridržek lastninske pravice.

VI. Dobavni in storitveni roki
1. Izpolnitveni kraj za dobave je Dunaj oz. sedež obrata ali skladišča, ki je bil pooblaščen za izvršitev dobave. Dobavni in storitveni roki veljajo kot izpolnjeni, če je do njihovega izteka dobavljeni predmet zapustil obrat ali pa je bilo sporočeno, da je blago pripravljeno za odpremo, oz. če je bila storitev do tedaj izvršena.
2. V primeru ukrepov v okviru delavskega boja, zlasti v primeru stavke in zapore (izprtja), kakor tudi v primeru nastopa nepredvidenih okoliščin, na katere nimamo vpliva, se dobavni in storitveni roki ustrezno podaljšajo, če tovrstne ovire dokazljivo pomembno vplivajo na izdelavo ali odpremo blaga oz. na izvedbo storitev. Slednje velja tudi v primeru, če tovrstne okoliščine nastopijo pri našem dobavitelju oz. v primeru pomanjkljive samooskrbe s surovinami, do katere je prišlo brez lastne krivde, kakor tudi če tovrstne okoliščine nastopijo med našo zamudo.
V-primeru dolgotrajnejše prekoračitve roka smo upravičeni do odstopa od pogodbe, kar velja tudi za kupca po predhodnem podaljšanju dobavnega roka. O nastopu in prenehanju tovrstnih ovir bomo v pomembnih primerih v najkrajšem možnem času obvestili kupca.
3. V primeru prekoračitve dobavnega oz. storitvenega roka ima kupec pravico, da nam z grožnjo o odstopu od pogodbe določi primerno podaljšanje roka za izvedbo dobave oz. storitve ter v primeru brezuspešnega poteka podaljšanega roka odstopi od pogodbe. Glede odškodninskih zahtevkov v zvezi z zamudo veljajo določila VIII. razdelka, točka 2.
4. Blago, pripravljeno za odpremo, mora biti po preteku dobavnega roka nemudoma prevzeto; v primeru, da se to ne zgodi, si pridržujemo pravico, da ga, po lastni izbiri, bodisi odpošljemo bodisi po lastni presoji uskladiščimo na stroške in odgovornost kupca; isto velja tudi, če odpreme ni možno izpeljati iz razlogov, za katere ne odgovarjamo. S sporočilom o pripravljenosti za odpremo velja blago kot dobavljeno in ga je možno zaračunati.
5. Način transporta, transportno sredstvo, transportna pot, kakor tudi oblika in obseg potrebnih zaščitnih sredstev ter izbor špediterja ali prevoznika, pa tudi embalaže, so prepuščeni naši izbiri. Navedeno je izvedeno po naši presoji in z običajno skrbnostjo ob izključitvi kakršnekoli odgovornosti. Blago bo zavarovano le na izrecno zahtevo kupca, in sicer na njegove stroške.
6. Dopustne so delne dobave. Proti poračunu nam je dopuščena dobava s koliČinskim presežkom oz. primanjkljajem do 10%, v primeru izdelave po naročilu do 20%.

VII Prehod tveganj
1. S predajo špediterju ali prevozniku, najkasneje pa ob izhodu iz obrata ali skladišča, preide tveganje, če ni drugače dogovorjeno, v vsakem primeru na kupca.
2. Morebitne reklamacije zaradi nepopolne, pomanjkljive ali napačne dobave nam je potrebno dostaviti nemudoma oz. najkasneje v roku 10 dni po prispetju blaga, in sicer v pisni obliki. V nasprotnem primeru veljajo dobave kot potrjene.

VIII. Jamstvo za napake in Siceršnje jamstvo
1. V primeru pomanjkljive dobave je naše jamstvo omejeno na bodisi nadomestno dobavo bodisi popravilo, pri čemer je način izvršitve jamstva prepuščen naši izbiri.
2. Vsi nadaljnji zahtevki kupca, neodvisno od pravne podlage, kot npr. odškodninski zahtevki zaradi pomanjkljive ali prepozne dobave, zahtevki zaradi kršitve stranskih pogodbenih obveznosti, zlasti obveznosti svetovanja in pojasnjevanja, so izključeni. Uveljavljanje izgubljenega dobička ali posredne škode ali posledične škode zaradi pomanjkljivosti je v vsakem primeru izključeno. Izključitev oz. omejitev jamstva ne velja, če nam je mogoče dokazati naklep ali hudo malomarnost. V primeru jamstva za izdelek je obveznost nadomestitve materialne škode, ki jo je utrpel neuporabnik, izključena, ravno tako kot morebitni regresni zahtevki do nas po 12. členu Zakona o jamstvu za izdelke.
3. Garancije za obstojnost barv pri artiklih iz polimernih materialov ni mogoče prevzeti, razen če ni bilo izrecno drugače dogovorjeno.

IX. Tolerance
1. Za pregibne cevi in profile, z izjemo artiklov iz penjenih materialov, veljajo, če ni drugače navedeno v dogovorjenih O-standardih, DIN standardih, tovarniških standardih ali drugje (npr. v Tehničnih dobavnih pogojih), kot dogovorjene naslednje tolerance:

- pri profilih, če so merljive:
širina, višina in premer po DIN 16941-3A zelo grobo;
- pri izolacijskih pregibnih ceveh:
mere po naročilu: na podlagi DIN 40261 "Isolierschlauche B (gewebelos)" (Izolacijske pregibne cevi B (brez tekstilnega nosilca);
notranji premer: +1-5%
debelina stene:: +1-10%;
- pri drugih pregibnih ceveh:
notranji premer: do 5 mm: +0,1/-0,2mm
od 5 do 8 mm: +0,2/-0,3mm
nad 8 mm: +2,5%1-3%
debelina stene: do 0,7 mm +0,1/-0,1mm
od 0,7 do 1,5 mm: +0,15/-0, 15mm
nad 1,5 mm: +1-10%
- Za proizvodne dolžine veljajo dolžinske tolerance, merjene pri sobni temperaturi neposredno po izdelavi, in sicer pri profilih in pregibnih ceveh: skladno DIN 16941-3A, pri svitkih in kolutih: ±2%.
- pri pregibnih ceveh in profilih iz silikona velja DIN 7715E3.

2. Trdoto po Shore A je potrebno razumeti v tolerančnem območju ±3 pri termoplastih in ±5 pri elastih. Trgovsko običajna odstopanja pri izmetu, teži in barvi ne morejo biti podlaga za reklamiranje dobave. Slike, mere in teže v naših seznamih, TL, tovarniških standardih, ponudbah in potrditvah naročil so le približne. Odstopanja od mer, teže, števila kosov in kvalitete v okviru trgovsko običajnih toleranc oz. v skladu z ustreznimi standardi so dopustna. Jamstva za upoštevanje ne dajemo.

X. Kalupi in orodja
1. V zvezi s pri nas narejenimi osnutki, risbami in orodji terjamo v vsakem primeru za ustrezne artikle pravico do izključne izdelave. Razpečevanje in razmnoževanje tovrstnih dokumentov, kakor tudi orodij, ter uporaba in posredovanje njihove vsebine niso dovoljeni, razen če so izrecno dopuščeni. Ravnanje v nasprotju s tem določilom zavezuje povzročitelja k nadomestilu škode. V primeru podelitve patenta ali registracije vzorca ostanejo vse pravice pridržane. Kupec prevzema odgovornost, da izdelava in dobava predmetov, ki so izdelani po njegovih napotkih, ni v nasprotju z zaščitenimi pravicami tretjih oseb. Kalupi, šablone in druge priprave ostajajo izključno naša last tudi v primeru, da so bili naročniku zaračunani stroški.
2. Če po naročilu kupca izdelamo ali nabavim o modele, kalu pe, orodja in druge oblikovne priprave, mu del stroškov za to v računu ločeno izstavimo. Ker s temi sorazmernimi stroški naša vlaganja v snovanje, izdelavo, vpeljavo ali znanja in vzdrževanje niso pokrita, ostajajo modeli in kalupi, kakor tudi orodja vključno s priborom, naša last. Isto velja za spremembe, kakor tudi za nadomestne modele in orodja ter nadaljnje kalu pe. Stroški za orodja, kalupe ipd. so plačljivi po izstavitvi računa ob pribitku davka na dodano vrednost. Če so od zadnje dobave artiklov, izdelanih s pomočjo zgoraj omenjenih kalupov in orodij, pretekla več kot 3 leta, nismo zavezani k nadaljnjem hranjenju kalupov in orodij.

XI. Pristojno sodišče in drugo
1. Za vse spore med kupcem in nami je kot pristojno sodišče dogovorjeno stvarno pristojno sodišče na Dunaju.
2. Napram poslovnemu partnerju, ki od nas odjema blago ali storitve kot uporabnik v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov, veljajo določila teh Dobavnih in plačilnih pogojev le, če niso v nasprotju s kogentnimi določili Zakona o varstvu potrošnikov. Velja avstrijsko pravo. Uporaba konvencije Združenih narodov z dne 11.4.1980 glede mednarodnega poslovanja je izključena.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection