Oplysninger om databeskyttelse

Hos REHAU er vi glade for din interesse i vores virksomhed og vores produkter. Vi stræber efter, at du skal føle dig tryg, når du er i kontakt med REHAU. Derfor er sikkerheden af de af dine personoplysninger, der genereres, når du kontakter REHAU, f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse, et vigtigt anliggende for os.

Disse oplysninger om databeskyttelse retter sig mod alle personer, som REHAU interagerer med, herunder kunder, leverandører, tjenesteudbydere, øvrige forretningspartnere, interessenter, besøgende på vores websteder, brugere af vores apps, andre brugere af vores produkter eller tjenester samt besøgende på vores hjemsteder (samlet kaldet "du" eller "dig"). Oplysningerne heri er i overensstemmelse med artikel 13 og 14 i GDPR.

1. Begreber og udtryk

Behandlingen af personoplysninger finder sted inden for lovbestemte rammer.

Udtrykket "personoplysninger" henviser til alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. "Behandling" omfatter enhver handling eller serie af handlinger, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede procedurer i forbindelse med personoplysninger, såsom indhentning, indsamling, tilrettelæggelse, organisering, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, offentliggørelse i forbindelse med videregivelse, formidling eller enhver anden form for stillen til rådighedsstillelse, matchning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

Yderligere databeskyttelsesbegreber anvendes i overensstemmelse med definitionerne i artikel 4 i GDPR.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

REHAU A/S
Industrivej 51A
4000 Roskilde

3. Generelle behandlingsformål og retsgrundlag

REHAU indsamler og behandler dine personoplysninger, navnlig i følgende tilfælde:

 • Når du kontakter os direkte, f.eks. via vores websted eller gennem REHAU's kundeservice, eller når du besøger os i vores lokationer, deltager i vores arrangementer, kundetilfredshedsundersøgelser og konkurrencer, og du viser interesse for f.eks. vores produkter eller tjenester eller har andre anmodninger.
 • Når du eller din arbejdsgiver køber produkter eller tjenester direkte fra os.
 • Når du eller din arbejdsgiver anmoder om oplysninger om vores produkter og tjenester (såsom at sende brochurer eller prislister).
 • Når du køber eller bruger produkter fra REHAU.
 • Når du eller din arbejdsgiver tilbyder eller sælger os produkter eller tjenester.

Vi beder dig hjælpe os med at holde dine oplysninger ajour ved at underrette os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger, især dine kontaktoplysninger.

I det omfang REHAU behandler personoplysninger, gælder dette især for dit navn og dine arbejdsrelaterede kontaktoplysninger, f.eks. virksomhed, stilling, telefonnummer eller e-mailadresse samt kontrakt- og transaktionsdata. Der kan indsamles yderligere kategorier af data til specifikke formål, som er beskrevet detaljeret nedenfor.

Ud over indsamlingen af dine data via vores kontaktformularer på vores websted indsamler vi også oplysningerne direkte fra dig eller via offentligt tilgængelige kilder (f.eks. handelsregistre, myndigheder, internet), i det omfang det er nødvendigt for formålet.

4. Individuelle behandlingsformål og retsgrundlag

I det følgende informerer vi dig, med hvilke formål REHAU behandler hvilke personoplysninger. Ved ikke-gentagne omstændigheder henviser REHAU som regel til disse oplysninger separat i den specifikke behandlingssituation og giver yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt.

4.1. Behandling af oplysninger med henblik på udarbejdelse, indgåelse og gennemførelse af kontrakter

Som produktionsvirksomhed behandler REHAU personoplysninger i forbindelse med akkvisitionsprocesser (se også punkt 4.10) og salgsprocesser samt til udførelse af kontrakter. Til dette formål behandles data navnlig med henblik på kontraktindledning, tilbudsbehandling, kunderådgivning, indkøb, produktion og levering af varer, kontrakthåndtering og klagebehandling.

I forbindelse med disse aktiviteter behandles navnlig følgende kategorier af oplysninger:

 • Kontaktoplysninger/personlige stamdata (navn, fornavn, adresse, e-mailadresse osv.)
 • Logistikoplysninger, såsom leveringsadresse
 • Kontraktdata, betalingsdata

I den forbindelse kan det med henblik på oprettelse af et tilbud og udførelse af kontrakten være nødvendigt for os at videregive dataene til tredjeparter, der er involveret i forsyningskæden, eller som på anden måde er nødvendige for udførelsen af kontrakten.

Med henblik på kreditkontrol af vores forretningspartnere behandler vi data, som vi modtager fra kreditbureauer (f.eks. Schufa) under de gældende juridiske betingelser. For yderligere at minimere risikoen for misligholdelse forbeholder REHAU sig desuden ret til at rapportere betalingsoplevelsen med kunder til en betalingserfaringspulje hos en vurderingsvirksomhed (Creditreform, Bisnode). Betalingsoplevelser med fysiske personer er udelukket fra dette.

For at optimere de finansielle transaktioner forbeholder REHAU sig ret til at overdrage tilgodehavender fra sine erhvervskunder til et refinansieringsselskab som led i gældsfinansiering. I den forbindelse videregives kun virksomhedsrelaterede data (debitors navn, årsag, beløb, kravets forfaldsdato) med henblik på gældsfinansiering. Hvis det er nødvendigt for vurderingen af kravet, videregiver refinansieringsselskabet ovennævnte virksomhedsdata til en tredjepart med henblik på kreditvurdering.

Retsgrundlaget for gældsfinansiering/factoring er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, hvis personoplysninger i et ekstraordinært enkelttilfælde er berørt.

Hvis data indsamles direkte til behandling af en forespørgsel eller udførelse af en kontrakt, vil REHAU i hvert enkelt tilfælde informere dig om, hvilke data der er absolut nødvendige. Hvis din arbejdsgiver eller en anden tredjepart, der har indgået aftale med dig eller din arbejdsgiver, er kontraktpartner, og ikke dig selv, behandles oplysningerne på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Dataene behandles, i det omfang dataene er nødvendige for udførelse af kontrakten eller for opfyldelsen af andre juridiske forpligtelser, såsom produktansvarsforpligtelser (f.eks. forpligtelser om henvisninger, oplysninger og advarsler).

I det omfang behandlingen udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod dette af årsager, der skyldes din særlige situation.

4.2. Brug af kundeportal

REHAU tilbyder sine kunder at gøre brug af en kundeportal til at forenkle håndteringen af ordrer og til adgang til visse produktkonfiguratorer og andre serviceydelser. Når du registrerer dig, vil du blive informeret om, hvilke data der kræves for brugen af kundeportalen. Formålet og retsgrundlaget herfor er beskrevet i punkt 4.1. Yderligere frivillige data vil blive brugt til at kontakte dig (se punkt 4.10).

Ved brug af kundeportalen gemmes og arkiveres de enkelte transaktioner i overensstemmelse med de lovpligtige bestemmelser for lagring af data på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR.

Du kan til enhver tid opsige brugen af kundeportalen og lagringen af dine personoplysninger på kundeportalen, for så vidt dette ikke er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt. For at gøre dette skal du kontakte dit lokale salgskontor: Kontakt os. Lagring af de gennemførte transaktioner forbliver upåvirket.

4.3. Brug af leverandørportalen

REHAU driver en leverandørportal Når du registrerer dig som leverandør, bliver du informeret om typen og omfanget af de oplysninger, der skal bruges til registreringen. Oplysningerne bruges i forbindelse med alle forretningsprocesser, der vedrører anskaffelsen af varer og tjenesteydelser, herunder foranstaltninger til kvalitetssikring, administration af leverandørrelationer, afvikling af kontrakter, risikostyring, brug af informations- og kommunikationssystemer, optimering af interne processer samt administration af leverandørportalen. Til disse formål kan det være nødvendigt at videregive dine personrelaterede oplysninger til andre virksomheder i REHAU-gruppen, og at disse gruppeselskaber tager kontakt til dig.

4.4. Ansøgningsprocedure (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR)

Der findes supplerende oplysninger om datasikkerhed for ansøgningsproceduren, som meddeles særskilt som en del af ansøgningsprocessen.
Desuden gælder følgende henvisninger for alle ansøgninger.

4.5. Deltagelse i arrangementer og besøg på stedet (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR)

Vi er glade for at kunne møde dig personligt under et besøg på stedet eller til et af vores arrangementer. I den forbindelse behandler vi dine personoplysninger for at organisere og gennemføre arrangementer og for at stille informationsmateriale til rådighed for dig. I forbindelse med arrangementer kan vi videregive disse data til talere og deltagere. Dette er vigtigt for at sikre en problemfri afholdelse af arrangementet. Derudover bruger vi de indsamlede data til at evaluere og følge op på vores arrangementer.

REHAU bruger også SurveyMonkey til at indhente feedback. Hvis du deltager i en undersøgelse, gælder SurveyMonkeys meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (https://da.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Til dokumentation af arrangementerne samt presse- og PR-formål vil der muligvis blive taget billed- og videooptagelser til arrangementerne. I den forbindelse behandles personoplysninger (billeddata) også. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, der skyldes din særlige situation. I dette tilfælde beder vi dig om at informere fotograferne eller arrangørerne om disse grunde på forhånd. De vil så tage højde for din indsigelse og træffe de nødvendige foranstaltninger.

4.6. Brug af serviceydelser (rådgivning)

Ud over vores produkter og systemløsninger tilbyder REHAU omfattende serviceydelser. Dette omfatter rådgivning og serviceydelser, som vi tilbyder dig, blandt andet via telefon, e-mail, kontaktformular og muligvis også besøg på stedet. Denne service har til formål at hjælpe dig med at vælge, bruge og anvende REHAU-systemer.

Som en del af denne serviceydelse kan de data, der kræves til dette formål, og som du giver os i forbindelse med serviceanmodningen, såsom kontaktdata/personlige stamdata (navn, fornavn, adresse, e-mailadresse osv.) gemmes sammen med de berørte produkter og den eventuelle problemstilling. Dette gør vi for at sikre, at vi senere kan give dig rådgivning på baggrund af den tidligere servicehistorik. Retsgrundlaget for lagringen af disse data er vores legitime interesse i en konsekvent og effektiv rådgivningstjenesteaktivitet, også over tid. Dine data vil kun blive lagret direkte i forbindelse med tilfælde af service. I det omfang servicedataene er relevante for spørgsmål om ansvar, især produktansvarssager, vil REHAU også behandle dem til dette formål. Dataene slettes, hvis de ikke længere er nødvendige til dette formål, senest efter udløbet af forældelsesfristerne for dette ansvar.

For så vidt som oplysningerne kun behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod opbevaring af årsager, der er relateret til din person.

4.7. Adgang til virksomhedens lokaler til levering af varer eller udførelse af en tjeneste eller et arbejde

I dette tilfælde, ud over dine data, der er direkte nødvendige for udførelsen af et kontraktforhold, såsom navn, fornavn, virksomhed, fakturadata og køretøjsidentifikationsdata, indsamler vi også oplysninger om varigheden af dit ophold hos REHAU på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Formålet er at have kendskab til de personer, der opholder sig i bygningen eller i lokalerne i nødstilfælde og en eventuel påkrævet evakuering. Hvis du er virksomhedskunde, kan varigheden af dit ophold også bruges til at gennemgå og optimere interne processer og til at kontrollere konsistensen af præstationsdata (f.eks. fakturaer).

Vi bruger desuden kameraer ved levering af varer til at overvåge logistiske processer på forskellige steder.

På grundlag af lovbestemte krav eller art. 6, stk. 1, litra f i GDPR for dokumentation for overholdelse af trafiksikkerhedsforpligtelser dokumenteres også de sikkerhedsbriefinger, som den besøgende modtager.

Du kan selvfølgelig til enhver tid gøre indsigelse mod anvendelsen af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR af årsager, der skyldes din særlige situation.

På vores lokationer sker videoovervågning kun åbent. Dette kommunikeres med informationsskilte. Videoovervågningen bruges til at sikre vores produktion og vores databehandlingsudstyr. Dermed kan vi sikre endnu større beskyttelse af personoplysninger.

4.8. Virksomhedskommunikation og offentlig præsentation (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR)

Som en del af deltagelse i vores arrangementer, besøg på vores messestande og andre begivenheder, kan der blive taget billed- og videooptagelser af disse begivenheder for at dokumentere begivenheden til presse- og PR-arbejde og til virksomhedskommunikation. I den forbindelse behandles også personoplysninger (billeddata).

Det fotografiske materiale udgives elektronisk på sociale medier som Facebook samt i trykte medier. Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR for virksomhedskommunikation og, hvor det er relevant, § 23 i KunstSurhg (tysk lov om ophavsret i kunstværker og fotografering).

Så vidt det er faktuelt muligt og juridisk rimeligt, henvises der ved hver enkelt begivenhed endnu en gang til billedoptagelserne. Hvis billederne behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod denne brug af årsager, der skyldes din særlige situation. Du kan gøre denne ret gældende ved at underrette fotografen på forhånd om disse årsager, og denne vil da tage højde for dette i sit arbejde. Vi står til rådighed for yderligere oplysninger angående arrangementer.

4.9. Overholdelse, retshåndhævelse og forebyggelse af kriminalitet (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR)

Hvor loven kræver det, anvender REHAU personoplysninger til at gøre retskrav gældende og til forsvar ved retstvister. Som en del af virksomhedens overholdelseskrav kan dataene også bruges til at forhindre, efterforske eller forebygge kriminalitet.

Ud over ovennævnte datakategorier anvendes oplysninger om kreditvurdering, besøgsdata, kontodata samt korrespondance-, indkøbs- og salgsdata også til dette formål, for så vidt de er nødvendige til formålet. REHAU bruger også et internt whistleblowersystem til navngivne og anonyme indberetninger om overtrædelser af reglerne. Disse oplysninger slettes eller anonymiseres helt inden for rammerne af den gældende lovgivning eller umiddelbart efter afslutningen af den pågældende sag.

Sikkerhed tjener normalt også systemer til bygnings- og anlægssikkerhed samt til sikring af vores databehandlingssystemer, såsom adgangskontrol eller videoovervågning. På vores lokationer finder de nævnte kontroller kun sted åbent. Du kan finde nærmere oplysninger om dette på stedet.

Vi behandler yderligere dine personoplysninger i forbindelse med sædvanlige kontroller af forretningspartnere som en del af overensstemmelseskravene. I det omfang vi ikke har anmodet om dine personoplysninger direkte fra dig, har vi indsamlet dem fra offentligt tilgængelige kilder og databaser som en del af vores due diligence. De data, der indsamles fra disse kilder, behandles udelukkende til dette formål og slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til dette formål. Behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR, hvis due diligence er baseret på juridiske krav, eller på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, virksomhedens legitime interesse i at vurdere sine forretningspartnere for at reducere risici. Hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, kan du gøre indsigelse mod dette af årsager, der vedrører dig som person.

4.10. Reklamekommunikation og markedsundersøgelser (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR)

I det omfang det er lovligt på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, eller hvis du giver os dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR), behandler vi dine data navnlig til reklamekommunikation, kundetilfredshedsundersøgelser, reklamekampagner og til gennemførelse af konkurrencer. Dette giver os mulighed for yderligere at forbedre vores produkt- og servicetilbud og handle mere målrettet.

Som en del af disse aktiviteter kan de data, der kræves til dette formål, såsom kontaktoplysninger/personlige stamdata (navn, fornavn, adresse, e-mailadresse osv.), behandles. Kun hvis du har givet samtykke, vil andre data, som du giver os til dette formål, såsom interesser, personlige præferencer og arbejdsforhold, også blive behandlet.

I tilfælde af et eksisterende kundeforhold, eller hvis du har givet samtykke til det, vil du normalt modtage de nævnte oplysninger via elektronisk post. Desuden kan oplysningerne gives pr. telefon eller analogt til forretningspartnere, der ikke er forbrugere.

Til disse formål kan det være nødvendigt for os at videregive dine personoplysninger til virksomheder i REHAU-koncernen for bedre at kunne reagere på dine anmodninger eller løbende forbedre vores produkter og tjenester. Under alle omstændigheder kan du til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine data til direkte markedsføringsformål i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i GDPR eller til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i GDPR med virkning fremover.

Vi analyserer de data, vi har om forretningstransaktioner, kontrakter og forespørgsler med henblik på videreudvikling af vores produkter, tjenester og forretningsprocesser samt markedsundersøgelser. Det er ikke muligt at drage konklusioner om individuelle fysiske personer. Vi respekterer det naturligvis, såfremt du ikke ønsker at overlade os dine personoplysninger for at støtte vores kunderelationer – navnlig i forbindelse med direkte marketing eller markedsanalyse.

4.11. Opfyldelse af juridiske forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR)

REHAU er underlagt en række juridiske forpligtelser vedrørende behandling og opbevaring af personoplysninger. Disse vedrører f.eks. bestemmelser om handelsmæssig og skattemæssig datalagring i henhold til den tyske handels- og skattelovgivning.

For at overholde disse forpligtelser behandler vi dine data i det omfang, det er nødvendigt, og videregiver dem om nødvendigt til de ansvarlige myndigheder inden for rammerne af lovpligtige rapporteringsforpligtelser.

4.12. Andre behandlingsformål

Databehandling finder fortsat sted i forbindelse med kvalitetsstyring, for at undersøge og forbedre kundetilfredsheden, for at videreudvikle produkter og tjenester, for at udføre forskning og udvikling og for at forbedre it-sikkerheden og it-driften. Det sidste punkt omfatter også behandling for at opdage og forhindre uautoriseret adgang til personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis der ikke er givet samtykke hertil, drages der ingen konklusioner om individuelle fysiske personer.

I individuelle tilfælde kan der gøres indsigelse mod denne behandling af årsager, der skyldes din særlige situation.

4.13. Overførsel af data til tredjeparter

Til ovennævnte formål kan oplysningerne videregives til tredjeparter, der hjælper den dataansvarlige i at opfylde dette formål. Overførslen finder sted enten i forbindelse med ordrebehandling i henhold til artikel 28 i GDPR, et fælles ansvar i overensstemmelse med artikel 26 i GDPR eller som dataoverførsel inden for rammerne af udførelse af professionelle tjenester.

Hvad angår overførsel af data til modtagere i tredjelande (se punkt 6 nedenfor).

5. Varighed af datalagringen

Vi lagrer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, de er indsamlet til, eller så længe lovgivningen eller retningslinjer fra myndighedernes side foreskriver denne lagring. Vi sletter eller blokerer dine data, så snart der ikke længere er brug for dem.

Endvidere sletter eller blokerer vi dine data øjeblikkeligt, hvis dit samtykke tilbagekaldes, eller hvis der fremsættes berettiget indsigelse mod databehandlingen.

6. Planlagt overførsel af data til tredjelande

Dine persondata kan videregives til andre REHAU-selskaber med de i denne databeskyttelseserklæring nævnte formål for øje. De andre selskaber kan i egen interesse gøre brug af dine personrelaterede data til samme formål, som vi gør. Navnlig kan de bearbejde dine persondata i egen interesse til de nævnte formål. Inden for REHAU-gruppen får medarbejdere kun adgang til dine persondata, i det omfang dette er påkrævet, for at de kan udføre deres opgaver.

Dataoverførslen til filialer uden for EØS foretages enten på baggrund af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Kommissionen (GDPR, art. 45, stk. 3) eller på baggrund af standarddatabeskyttelsesbestemmelser (GDPR, art. 46, stk. 2, lit. c), som indeholder tilstrækkelige garantier for den pågældende. Teksten i standarddatabeskyttelsesbestemmelserne er offentliggjort under https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_da

Endvidere kan vi videregive dine persondata til tredjepart uden for REHAU-selskaberne med henblik på at modtage tekniske eller organisatoriske tjenesteydelser, som vi skal bruge for at kunne opfylde de nævnte formål eller vores øvrige forretningsaktiviteter. Vores tjenesteydere er kontraktligt forpligtet til udelukkende at bearbejde disse persondata på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Vi pålægger også vores tjenesteydere at træffe tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at persondataene er beskyttet. Hvis tjenesteyderne befinder sig i lande, hvor den gældende lovgivning ikke hjemler en beskyttelse af personlige data svarende til bestemmelserne i EU-lovgivningen, vil vi via aftale sikre, at de pågældende tjenesteydere lever op til det lovbestemte databeskyttelsesniveau (Standarddatabeskyttelsesbestemmelser). Nærmere oplysninger herom kan du få af vores databeskyttelsesansvarlige.

7. Onlinedatabrug/besøg på vores websteder

I det følgende kan du læse om, hvilke oplysninger vi kan indsamle, når du besøger vores websteder, og hvordan vi håndterer dem. Websteder tilhørende REHAU kan indeholde links til andre udbyderes websteder, som denne databeskyttelseserklæring ikke gælder for.

Når du besøger vores websted, gemmer vi oplysninger om den browser og det operativsystem, du bruger, dato og klokkeslæt for dit besøg samt din IP-adresse. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at siderne fungerer, og især til at sikre, at der oprettes en problemfri forbindelse samt at sikre en rimelig brug af vores websted. Vi kan ikke knytte disse oplysninger til dig.

Vi indsamler ingen former for personoplysninger på vores websteder, uden din medvirken. Du alene bestemmer, om du ønsker at videregive sådanne oplysninger til os, f.eks. i forbindelse med en tilmelding, ordre eller undersøgelse.

Derudover bruger vi navnlig følgende teknologier på vores websted:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

Dette websted benytter sig af SnapEngage, som er en livechat-tjeneste fra SnapEngage, LLC. Hvis du i cookieindstillingerne giver samtykke til funktionen eller aktivt bruger live-chatten SnapEngage, gemmes der cookies på din computer, som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. Disse genererede oplysninger overføres udelukkende til en SnapEngage-server i EU og lagres der med henblik på at analysere din brug af chatten og rapportere til os om denne. SnapEngage overfører eventuelt denne information til tredjepart, såfremt loven kræver dette, eller såfremt tredjepart af SnapEngage har fået til opgave at behandle disse data. SnapEngage knytter under ingen omstændigheder din forkortede IP-adresse sammen med andre data fra SnapEngage. Du kan læse mere i databeskyttelsesanvisningerne for SnapEngage, som du kan finde her: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage videregiver disse oplysninger til os efter anmodning. Dette sker udelukkende til intern brug, hvis det er lovligt, og eventuelt også for at kunne komme i kontakt med dig.

7.2. Chatbot/DialogFlow

Hvis du vil bruge vores tjeneste "REHAU Chatbot" (f.eks. via vores websted www.rehau.com eller via mobilapps), skal du give udtrykkeligt samtykke til denne brug i vores cookieindstillinger. I dette tilfælde indsamles og opbevares personrelaterede oplysninger, bl.a. chathistorik, IP-adresser og cookies, af tjenesteudbyderne Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland og Botcopy Inc., et Delaware-selskab med hjemsted i Santa Monica, Californien, USA. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne stille tjenesten "REHAU Chatbot" til rådighed.
Du kan finde yderligere oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=da samt på https://www.botcopy.com/privacy/ og https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Webanalysetjenesten Google Analytics

Hvis du i cookieindstillingerne giver samtykke til vores websted, så bruger dette websted Google Analytics, der er en webanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics bruger cookies, dvs. små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere brugen af webstedet. De oplysninge om din brug af dette webstedr, der genereres af cookien, overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. REHAU har aktiveret IP-anonymisering på dette websted, så din IP-adresse forkortes af Google inden for medlemsstater i EU eller i andre EØS-stater. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA, hvor den vil blive forkortet. På vegne af udbyderen af dette websted vil Google gøre brug af disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, sammensætte rapporter om webstedsaktiviteterne og tilvejebringe yderligere tjenesteydelser forbundet med websteds- og internetbrug over for webstedets udbyder. IP-adressen, som overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, kobles ikke sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre, at der lagres cookies, ved at foretage en indstilling i din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne gøre brug af alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at de data, som cookien genererer i forhold til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), indsamles af og behandles af Google ved at downloade og installere et browser-plugin, der findes ved at følge dette link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Du kan finde flere oplysninger om brugsbetingelser og privatlivspolitik på https://www.google.com/analytics/terms/dk.html og på https://policies.google.com/?hl=da.
Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på vores websted er udvidet med koden "gat._anonymizeIp();" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).

7.4. Google Tag Manager

Hvis du i cookieindstillingerne giver samtykke til vores websted, så bruger dette websted Google Tag Manager. Tag Manager indsamler ikke nogen personoplysninger. Værktøjet bruges til at udløse andre tags, der kan indsamle data. Google Tag Manager får ikke adgang til disse data. Hvis der foretages en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, gælder den for alle sporingstags, der implementeres med Google Tag Manager. Googles privatlivspolitik for dette værktøj kan findes her: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

7.5. Google Ads Remarketing

Når du i cookieindstillingerne giver samtykke til vores websted, bruger vores websted funktionerne i Google Ads Remarketing til at vise annoncer for webstedet i Googles søgeresultater samt på tredjepartswebsteder. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Til dette formål placerer Google en cookie i din enheds browser, som automatisk muliggør interessebaseret annoncering ved hjælp af et pseudonymt cookie-id og på baggrund af de sider, du besøger.

Enhver databehandling i tillæg hertil vil kun finde sted, hvis du har givet Google samtykke til, at Google må knytte din web- og appbrowserhistorik til din Google-konto og bruge oplysninger fra din Google-konto til individuelt at tilpasse annoncer, som vises på internettet. Hvis du er logget ind på Google, mens du besøger vores websted, vil Google i så fald bruge dine data sammen med data fra Google Analytics til at oprette og definere målgruppelister med henblik på remarketing på tværs af enheder. Til dette formål forbinder Google midlertidigt dine personoplysninger med data fra Google Analytics for at lave målgrupper. Du kan deaktivere indstillingen af cookies til annonceringsformål permanent ved at downloade og installere et browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da

Alternativt kan du finde ud af, hvordan du indstiller cookies og foretager indstillinger, hos Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info. Endelig kan du indstille din browser, så du bliver informeret om placering af cookies og individuelt kan beslutte, om du vil acceptere eller ikke acceptere brug af cookies i visse tilfælde eller generelt. Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, kan det begrænse funktionaliteten af vores websted. Du kan finde yderligere oplysninger og privatlivspolitikken vedrørende annoncering og Google her: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=da.

7.6. Brug af Google reCaptcha

I vores kontaktformularer, som du kan bruge til at stille spørgsmål om service og oplysninger til REHAU, bruger vi tjenesten reCAPTCHA fra Google.
Forespørgslen har til formål at registrere fjendtlige angreb på vores websteder, idet der skelnes mellem indtastninger, der er foretaget af et menneske, og automatiserede, maskinelle indtastninger. Brugen af dette program er nødvendigt til at stille de tjenester til rådighed, som REHAU tilbyder via sine kontaktformularer, og er dermed baseret på art. 6 l b i GDPR.  Programmet er nødvendigt for at kunne tilvejebringe tjenesten, da webstedet ellers ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod automatiseret udspionering, misbrug og spam. Brugen er derfor også gavnlig for den, der modtager tjenesten. Til det formål overføres din indtastning til Google, hvor den viderebehandles. IP-adressen og evt. yderligere oplysninger, som Google har indsat til tjenesten, overføres til Google.

Du kan derfor kun bruge vores kontaktformularer, hvis du accepterer, at Google reCaptcha bruges til at beskyttes siden.

Der kan i sjældne tilfælde forekomme behandling af dine oplysninger i lande uden for EU, der ikke har et tilstrækkeligt niveau af privatlivsbeskyttelse (såkaldte tredjelande).

For også i et sådant tilfælde at kunne sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ved overførslen af personoplysninger iværksætter vi yderligere foranstaltninger iht. art. 44ff i GDPR og sikrer dermed, at overførslen grundlæggende er lovlig (f.eks. gennem indgåelse af EU-standardkontrakter).

Hvis effekten af standardkontraktklausuler ikke er endeligt afgjort, baserer vi dataoverførslen subsidiært på art. 49 i GDPR, især dit udtrykkelige samtykke og/eller på nødvendigheden af risikofri levering af kontaktformularer.

USA anses af EU som et land uden tilstrækkeligt privatlivsniveau, og der skulle især være risiko for, at dine data behandles af amerikanske myndigheder hhv. uden tilstrækkelige retsbeskyttelsesmuligheder med henblik på kontrolformål.

Du kan finde yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og erklæringen om privatlivspolitik på https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html eller https://www.google.com/privacy

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland er ansvarlig for denne databehandling.

Følgende oplysninger overføres til den dataansvarlige med henblik på selvstændig tilvejebringelse af en tjeneste, dvs. til afværgelse af fjendtlige angreb: din webanmodning, IP-adressen, browsertypen, browsersproget, dato og klokkeslæt for din anmodning, en eller flere cookies, der eventuelt identificerer din browser.

Hvis du ikke accepterer brugen af Google reCAPTCHA , så må du ikke udfylde de kontaktformularer, hvor Google reCAPTCHA bruges!

Hvis du vil benytte dig af REHAU's serviceydelser uden at bruge Google reCAPTCHA, er du altid velkommen til at sende os en mail eller et brev, og så tager vi os af din forespørgsel på anden vis.

7.7. Facebook-plugin

Hvis du i vores cookieindstillinger har accepteret vores websted, indsætter vi "Pixel" fra Facebook Inc., som sporer brugeradfærd, på vores websted. På den måde er det muligt at rekonstruere brugernes adfærd, når disse har klikket på en Facebook-reklame og derved er blevet sendt videre til udbyderens websted. Denne metode er beregnet til at analysere effektiviteten af Facebook-reklamer til brug i statistik og markedsanalyse og kan bidrage til at optimere fremtidige reklamekampagner. De indsamlede data er anonyme for os og giver os således ikke mulighed for at finde frem til brugernes identitet. Dog lagres og behandles dataene af Facebook, således at det er muligt at forbinde dem med den pågældende brugerprofil, og Facebook kan benytte dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks bestemmelser om brug af data: https://da-dk.facebook.com/about/privacy/.

Dataene kan give Facebook og dennes partnere mulighed for at indrykke reklameannoncer på og uden for Facebook. Endvidere kan der til dette formål lagres en cookie på din computer.

Du kan gøre indsigelse mod Facebooks indsamling af pixels og brugen af dine oplysninger i forbindelse med Facebook-reklamer. For at gøre dette kan du åbne Facebooks side og følge anvisningerne til indstillingerne for brugsbaserede reklamer: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Alternativt kan du gøre indsigelse på webstedet http://www.youronlinechoices.com/. Indstillingerne er platformsuafhængige, dvs. de gælder for alle enheder som f.eks. stationære computere og mobile enheder.

7.8. Facebook Remarketing

Hvis du i cookieindstillingerne accepterer vores websted, bruger vi remarketingfunktionen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, "Facebook") på vores websted. Denne funktion har til formål at rette interessebaseret annoncering på Facebook til de besøgende på webstedet. Til dette formål er Facebook-remarketingtagget blevet implementeret på webstedet. Ved hjælp af dette tag etableres der en direkte forbindelse til Facebook-serverne, når du besøger webstedet. Tagget sender oplysninger til Facebook-serveren om, hvilke af vores sider du har besøgt. Facebook forbinder herefter disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. Når du derefter besøger Facebook, vil du få vist personligt tilpassede Facebook-annoncer baseret på dine interesser.

For at gøre dette kan du deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences" her. Du kan læse mere om Facebooks indsamling og brug af data, dine rettigheder i forbindelse hermed samt måder at beskytte dit privatliv på i Facebooks privatlivspolitik https://da-dk.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Hvis du i cookieindstillingerne accepterer vores websted, bruger vi Facebook Lead Ads til at indhente kontaktoplysninger fra brugere, der er interesseret i vores produkter og tjenester på Facebook. Vores annoncer på Facebook udvides således af yderligere interaktionsmuligheder, især muligheden for at brugeren kan anmode om yderligere oplysninger om vores produkter og tjenester via en kontaktformular. Hvis en interesseret part indsender en sådan formular, vil de data, som brugeren har leveret, blive gemt som et kundeemne på Facebook og sendt til os. Vi bruger kun disse data til det formål, der er angivet i Lead Ad. Dette kan f.eks. være navnet til personlig tiltale, e-mailadressen til tilsendelse af de ønskede produktoplysninger eller telefonnummeret til telefonisk kontakt. Du kan læse mere om dette hos Facebook på https://da-dk.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-plugin

Hvis du i cookieindstillingerne accepterer vores websted, bruger vi blandt andet plugins fra YouTube LLC (repræsenteret ved Google Inc.) til at indlejre videoer på vores websteder. Når du bruger vores websted, etableres der en forbindelse til YouTube-serverne, hvorved plugin'et vises. Derved får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du i den forbindelse er logget på som medlem hos YouTube, henfører YouTube denne information til din personlige brugerkonto. Når plugin'et bruges, vil informationen om eksempelvis et klik på startknappen til en video ligeledes blive knyttet til din brugerkonto. Du kan forhindre dette ved at logge af din YouTube-brugerkonto samt andre brugerkonti under firmaerne YouTube LLC og Google Inc., før du benytter vores websteder, samt slette de pågældende firmaers cookies. Du finder yderligere oplysninger om databehandling samt oplysninger om databeskyttelse hos YouTube (Google) på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

7.11. Microsoft-plugin

Hvis du i cookieindstillingerne accepterer vores websted, bruger vores websted Conversion-Tracking fra Microsoft Corporation. Det betyder, at Microsoft Bing Ads gemmer en cookie på din computer, hvis du har tilgået vores websted via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft Bing og vi selv kan på den måde se, at nogen har klikket på en annonce, er blevet sendt videre til vores websted og har tilgået en foruddefineret målside (conversion-side). I den forbindelse informeres vi kun om det samlede antal brugere, som har klikket på en Bing-annonce og derefter er blevet sendt videre til conversion-siden. Vi får ikke nogen personlige oplysninger om brugerens identitet. Hvis du ikke ønsker at deltage i trackingprocessen, kan du også afvise lagring af den nødvendige cookie – f.eks. med en browserindstilling, der deaktiverer automatisk lagring af cookies generelt. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse og om de cookies, som Microsoft Bing anvender, på Microsofts websted: https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement/.

7.12. Outbrain

Hvis du i cookieindstillingerne accepterer vores websted, anvender vi på vores websted teknologien fra udbyderen Outbrain UK Ltd., som bruges til at informere vores brugere om yderligere indhold, som også kan være af interesse for dem, på vores eget websted og på tredjepartswebsteder. Anbefalingerne til yderligere relevant indhold, som er integreret af Outbrain, f.eks. under en artikel, bestemmes ud fra det indhold, som brugeren har fået vist indtil da. Outbrain bruger cookies til at vise dette interessebaserede indhold. IP-adressen anonymiseres, idet den sidste byte af IP-adressen fjernes for at sikre fuld anonymisering.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod sporing til visning af interessebaserede anbefalinger ved hjælp af Outbrain på https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

7.13. Adform

Hvis du i cookieindstillingerne accepterer vores websted, bruger vi på dette websted teknologien Adform A/S. Dette system bruger cookies til at spore og styre digitale reklamekampagner. Adform gemmer ikke personoplysninger såsom navn, e-mailadresser eller andre personoplysninger, når de lagrer cookies. Alle oplysninger er fuldt ud anonyme og indeholder tekniske oplysninger såsom visningshyppighed og -dato for reklamematerialer, den anvendte browser eller det installerede operativsystem. Det er ikke muligt at drage nogen konklusioner om din person. Da IP-adresser betragtes som personoplysninger i Tyskland, gemmer Adform aldrig komplette IP-adresser i Tyskland, men fjerner den sidste byte for at overholde kravene til databeskyttelse.
Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. I den forbindelse kan du bruge dette link: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Som følge heraf lagres en såkaldt OptOut-cookie på din enhed, som signalerer til de tekniske systemer, at der ikke kan måles yderligere data i fremtiden, og at der må ikke lagres cookies.

7.14. REHAU Account/cidaas

Når du bruger vores tjeneste "REHAU Account" (f.eks. på https://accounts.rehau.com eller i mobilapps), bliver der anmodet om og gemt de personoplysninger, der som minimum er nødvendige for levering af tjenesten. Den underliggende tjeneste –  produktnavnet "cidaas" – leveres af vores databehandler Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, Tyskland.
Du kan finde yderligere oplysninger på: https://www.cidaas.com/privacy-policy/.

7.15. Cloudflare

Når du bruger vores tjeneste "REHAU Account" (f.eks. via https://accounts.rehau.com eller i mobilapps), indsamles personoplysninger, herunder anonymiserede IP-adresser og cookies, af tjenesteudbyderen Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA og opbevares i op til syv dage. Disse oplysninger er nødvendige for at øge tjenestens sikkerhed og indsamles udelukkende til dette formål.
Du kan finde yderligere oplysninger på: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies og på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.16. Cookies

Cookies er små tekstfiler, der som regel lagres på pc'en fra et websted. Cookies har mange forskellige formål. De er dog aldrig forbundet med nogen risiko, da de ikke har nogen som helst "aktive" egenskaber. De er således ikke i stand til at udføre skadelige handlinger. Cookies indeholder næsten udelukkende oplysninger, som er nødvendige med henblik på en ubesværet internetoplevelse. Derudover har vi sat os en deadline for sletning af cookies. Uden dit fornyede samtykke vil disse blive opbevaret i højst 12 måneder fra datoen for den første indsamling. Til dette formål tager vi tekniske forholdsregler for at sikre automatisk sletning.

Klassiske eksempler på de opgaver, cookies har, kan være lagring af loginoplysninger, sikring af varekurv, brugeranalyse eller formularfelter. Oplysninger, som kan lagres i cookies: levetid, servernavn, Unique ID, indholdsdata.

Brug af cookies:

 • Funktion
  Funktions- og sessioncookies er rent tekniske cookies, der er nødvendige for, at vores websted kan fungere korrekt.

Alle yderligere cookies anvender vi kun, hvis du har givet samtykke til det i vores cookieindstillinger. Disse cookies har vi struktureret på følgende måde:

 • Statistik
  Cookies til statistik og sporing bruges – naturligvis i en fuldstændig anonym form – til at evaluere brugernes adfærd, når de besøger vores websted. REHAU og evt. den dataansvarlige får på den måde værdifuld information om, hvordan webstedet bruges, hvilket gør REHAU og evt. den dataansvarlige i stand til at tilpasse webstedet bedre til de besøgendes interesser.
 • Markedsføring
  Ud over vores egne cookies gør vi også brug af tredjepartscookies til at vise personligt tilpassede reklamer på vores og andre websteder. Dette kaldes for "retargeting" og er baseret på dine aktiviteter på vores websted.
 • Andre
  Derudover bruger de plugins, der bruges på vores websted, deres egne cookies. Du kan finde nærmere oplysninger om typer af og formål med cookies på de angivne tredjepartssider.

Liste over cookie-udbydere
Liste over cookies

ConsentManager:

Vi har integreret værktøjet til samtykkeadministration "ConsentManager" (www.consentmanager.net) fra Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sverige, info@ConsentManager.net) på vores websted for at anmode om samtykke til databehandling eller brug af cookies eller lignende funktioner. Med hjælp fra ConsentManager har du mulighed for at give eller nægte dit samtykke til visse funktioner på vores websted, f.eks. med henblik på inklusion af eksterne elementer og streamingindhold, statistisk analyse, måling af udbredelse og personligt tilpasset annoncering. Du kan bruge ConsentManager til at give eller afvise dit samtykke til alle funktioner eller give dit samtykke til individuelle formål eller individuelle funktioner. Du kan også ændre de indstillinger, du har foretaget, senere. Formålet med at integrere ConsentManager er at give brugerne af vores websted mulighed for at træffe beslutning om de førnævnte ting og give mulighed for at ændre indstillinger, der allerede er foretaget som en del af den videre brug af vores websted. I forbindelse med brug af ConsentManager behandles personoplysninger samt oplysninger om de anvendte slutenheder, f.eks. IP-adressen.
Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra c, i forbindelse med art. 6, stk. 3, litra a, i forbindelse med art. 7 stk. 1 i GDPR samt alternativt litra f. Med behandlingen af data hjælper ConsentManager os (ifølge GDPR den dataansvarlige) med at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. forpligtelse til at fremlægge beviser). Vores legitime interesser i behandlingen er opbevaring af brugerindstillinger og præferencer vedrørende brug af cookies og andre funktioner. ConsentManager gemmer dine data, så længe dine brugerindstillinger er aktive. Der anmodes om fornyet samtykke, to år efter brugerindstillingerne er foretaget. De brugerindstillinger, du har foretaget, gemmes derefter igen i denne periode.
Du kan gøre indsigelse mod behandling. Din ret til indsigelse bygger på årsager, der skyldes din særlige situation. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, bedes du kontakte virksomheden via e-mail på info@consentmanager.net.

8. Datasikkerhed

Vi gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedurer med henblik på at bevare sikkerheden for dine persondata og beskytte dem mod uautoriseret eller uretmæssig bearbejdning og/eller mod utilsigtet tab, forandring, offentliggørelse eller adgang.

9. Dine rettigheder

Vores overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse kontrolleres af følgende instanser, som alle kan henvende sig til:

Databeskyttelsesansvarlig hos REHAU Industries SE & Co. KG (+ fælles databeskyttelsesansvarlig for andre europæiske koncernselskaber i REHAU Industries SE & Co. KG i henhold til art. 37 II DSGVO)

Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau, Tyskland
Telefon: +49 (0)9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Ledende tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 56 i GDPR:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Du har også selv mulighed for at kontrollere, at REHAU overholder databeskyttelsesbestemmelserne. Til dette formål har du følgende rettigheder:

 • Informationsret 
 • Ret til adgang til dine data, som behandles
 • Ret til indsigelse
  For alle behandlingsprocesser baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR (se ovenfor) kan du gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, der skyldes din særlige situation. 
 • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring
  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering i forbindelse med sådan direkte mail.
 • Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du har spørgsmål til disse rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som også står til rådighed i forbindelse med informationsanmodninger, forslag eller klager. På opfordring meddeler REHAU dig så vidt muligt omgående og i skriftlig form i overensstemmelse med den gældende ret, om og hvilke personlige data der er lagret om dig hos os. Hvis der trods vores bestræbelser på at sikre dataintegritet og aktualitet er lagret forkerte oplysninger, vil vi korrigere disse på opfordring fra dig.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection