Leverings- og betalingsbetingelser

REHAU Norge - Leverings- og betalingsbetingelser


I.             Generelt

 1. Våre leveranser, tjenester og prisoverslag finner sted på grunnlag av betingelsene i disse standardvilkår. Vilkårene vil også komme til anvendelse på alle fremtidige kjøp, selv om vilkårenes anvendelse ikke utrykkelig gjentas ved hver handel. Disse betingelsene anses akseptert senest ved mottak av varer eller tjenester fra Rehau. Bekreftelser el. fra Kjøpers side med henvisning til Kjøpers forretningsvilkår er ikke bindende. Ethvert avvik fra herværende kjøpsvilkår er kun gyldige hvis disse er skriftlig bekreftet av oss.

II.            Overslag og inngåelse av kontrakt

 1. Våre overslag er uforpliktende. Vareprøver og prøveeksemplarer er kun veiledende og pådrar ikke noen forpliktelse for Rehau. Salgskontrakter og avtaler skal kun bli bindende på grunnlag av vår skriftlige ordrebekreftelse eller gjennom vår levering hvorved  vår endelige faktura  erstatter ordrebekreftelsen.
 2. Ved bestilling skal uttrykk "som tidligere levert"  mv. kun referere seg til design/utførelse og ikke til pris. Den eneste aksepterte produktbeskrivelsen er  REHAUs produktnavn. Tilleggsreferanser til kundens produktnavn skal ikke være bindende.
 3. Alle tekniske anbefalinger, skriftlige eller muntlige, angitt av Rehau med hensyn til bruk, bruksområde mv., er uten ansvar – herunder også i relasjon til eventuelle tredjeparts immaterielle rettigheter. Kjøper må alltid selv undersøke og fatte avgjørelsen med hensyn til våre produkterts egnethet for den bruk og de formål Kjøper har.

III.           Priser

 1. Våre priser er ex works eller ex warehouse og inkluderer ikke forpakning, forsendelse eller merverdiavgift, hvilket tilkommer i henhold til gjeldende satser på leveringsdagen. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader etter risikoovergang, herunder i forbindelse med transport.
 2. De fastsatte prisene er gjenstand for justering basert på relevante kostnadsfaktorer frem til de er fakturert. Skulle det være noen forandringer i disse kostnadsfaktorer før leveringsdatoen, for eksempel på grunn av prisøkning på råvarer, materialer eller lønnsøkninger, forbeholder vi oss retten til å justere prisen/våre priser samsvarende med dette. 
 3. Ordre der det ikke er avtalt noen pris, faktureres i henhold til gjeldende pris på leveringsdagen.

IV.          Betalingsvilkår

 1. Standard betalingsvilkår er netto pr 30 dager. Det tilkommer en rabatt på 2 % av varenes verdi (eksklusive kostnader til forpakning, transport og liknende kostnader) for betalinger som gjennomføres innen ti dager; ingen rabatt tilkommer på bearbeidingskostnader. Rabatten ytes på den betingelse av at alle fakturaer for   tidligere forsendelser er blitt betalt fullt ut. Oppfyllelsesstedet for betaling skal være Rehaus adresse.
 2. Betaling må utføres uavhengig av reklamasjoner som følge av feil, det er imidlertid tillatt å holde tilbake eller motregne betaling hvis Rehau aksepterer Kjøpers motkrav og beløp slik at det er uomtvistet.
 3. Kjøper er i mislighold hvis den avtalte tidsfrist for betaling er overskredet, også i tilfeller der det ikke har funnet sted noen særskilt betalingsoppfordring. Det er også mislighold hvis Kjøper ikke betaler etter å ha mottatt betalingspåminnelse etter forfallsdato på innkjøpsprisen. 
 4. Ved betalingsmislighold forfaller alle Rehaus fordringer umiddelbart og kan inndrives. 
 5. Dersom det inntreffer omstendigheter som er egnet til å svekke kredittverdigheten til Kjøper, skal Rehau være berettiget til å bringe alle våre tilgodehavende til forfall umiddelbart. Videre skal vi være berettiget til kun å effektuere utestående forsendelser mot forskuddsbetaling eller sikkerhet. Hvis forskuddsbetaling ikke finner sted eller det ikke stilles sikkerhet, innen rimelig tid etter varsel med krav om dette er gitt, er Rehau berettiget til å kansellere enhver kontrakt om tjeneste eller leveranse som fortsatt er utestående. Ved slik kansellering bortfaller også Kjøpers forpliktelser i relasjon til angjeldende ikke effektuerte forsendelser.
 6. Rehau er berettiget til å motregne alle beløp som er skyldig til oss fra Kjøper mot alle krav som rettes mot oss av Kjøper.
 7. Betalingsvilkår som avviker fra det ovenstående må avtales skriftlig.
 8. I den ustrekning ufravikelig lov ikke forbyr dette, har Rehau salgspant i alle varer levert fra Rehau. Videre har Rehau rett til å kreve alle andre former for pant i henhold til panteloven. Kjøper er forpliktet til å foreta seg alle nødvendige tiltak og handlinger som er nødvendig for å inngå slike avtaler og sikre rettsvern. 

V.            Risikoovergang

 1. Uten hensyn til bestemmelsene i eventulle Incoterms som er avtalt brukt skal risikoen gå over til Kjøper når varene er overført til speditør eller transportør, og aldri senere enn når disse forlater fabrikken eller varehuset.

VI.          Reklamasjoner – reklamasjonsfrist

 1. Kjøper er ved mottakelse forpliktet til å foreta en nøyaktig og omhyggelig undersøkelse av det leverte i forhold til ordren, feil, mangler og fraktdokumentene. Alle reklamasjoner som gjelder ufullstendig, mangelfull eller uriktig leveranse som ble eller burde ha blitt oppdaget ved mottakelse skal skje til Rehau uten opphold og senest innen ti dager fra mottakelse. Reklamasjonen må være skriftlig og spesifisere hva reklamasjonen gjelder. Dersom Kjøper forsømmer å reklamere i henhold til ovenstående, til tross for at Kjøper oppdaget eller burde vært i stand til å oppdage årsaken til reklamasjonen, går retten til å reklamere tapt.
 2. Utløp
  Kjøpers rett til å fremsette krav mot eller reklamere til Rehau med hensyn til kontraktsbrudd eller feil ved en levering utløper under enhver omstendighet senest et år etter det førstkommende av overgang av risiko eller levering.

VII.         Leveringsfrist og oppfyllelse

 1. Oppfyllelsesstedet for leveringer er hos Rehau eller på stedet for den fabrikken eller det lageret som er instruert til å utføre leveransen. Leveringstidspunkter er uforpliktende, med mindre det motsatte er særskilt erklært. Leverings- og oppfyllelsesfrist anses oppfylt hvis leveransen før utløpet av en tidsfrist har forlatt fabrikken eller det er blitt gitt meddelelse om at den er klar for utsending eller tjenesten allerede har blitt oppfylt. Varer som er meddelt klare for utsending må avhentes av Kjøper umiddelbart etter leveringstiden; i motsatt fall skal vi ha rett til å videresende varen på en måte vi velger eller vi kan oppbevare varen etter eget forgodtbefinnende på Kjøpers regning og risiko. Det samme gjelder hvis utsending  ikke kan iverksettes på grunn av årsaker utenfor vår kontroll. Ved melding om at varen er klar for avhenting/utsendelse skal varens anses for å ha blitt levert og kan faktureres.
 2. Leverings- og oppfyllelsesfrister skal forlenges med rimelig tid for det tilfelle at det iverksettes tiltak som følge av arbeidskonflikt, særlig streik og lockout, men også ved at andre uforutsette hindringer utenfor vår kontroll inntreffer, og slike hindringer beviselig har en betydelig innvirkning på produksjonen eller leveransen av produktet som selges eller på utførelsen av den anmodede tjeneste. Dette prinsippet kommer også til anvendelse dersom slike omstendigheter oppstår hos våre leverandører, og i tifeller der vi ikke har nok råvarer og materialer, og dette ikke skyldes feil vi har begått. Foranstående gjelder også når nevnte omstendigheter oppstår når vi allerede er i mislighold. For det tilfellet at tidsfristen på dette grunnlag blir forlenget i en lengre periode er vi berettiget til å kansellere kontrakten. Det samme gjelder for Kjøpers vedkommende etter at det er gitt én betalingsutsettelse. I viktige tilfeller skal vi underrette Kjøper på det tidligste mulige tidspunkt slike hindringer inntrer og opphører. Den overstående regulering kommer også til anvendelse når de beskrevne hindringer inntreffer på et tidspunkt hvor Rehau allerede er i mislighold.
 3. Forsendelser og levering av tjenester - oppfyllelse av kontrakt - utføres under  forbehold om at slik oppfyllelse ikke forhindres av nasjonale eller internasjonale reguleringer, særlig eksportreguleringer og handelsforbud eller hvilke som helst andre restriksjoner. De kontraherende parter er forpliktet til å anskaffe all informasjon og dokumentasjon nødvendig for eksport/innenlands forsendelse/import. Forsinkelser forårsaket av eksportkontroll eller saksbehandling overstyrer enhver fastsatt leveringstid eller leveringsfrist. Hvis nødvendige lisenser, tillatelser el. for bestemte produkter ikke kan anskaffes, skal kontrakten anses for ikke være inngått når det gjelder de rammede produktene; ethvert ansvar basert på dette og ovennevnte forsinkelse fraskrives. 
 4. Kjøper kan heve kontrakten uten varsel hvis det endelig viser seg umulig for oss å yte de kontraktsmessig avtalte ytelser før avtalt tidspunkt for overgang av risiko. Videre kan Kjøper heve kontrakten hvis det viser seg umulig for oss å oppfylle deler av en ordre og han har saklig og berettiget grunn til å nekte delvis levering. Hvis dette ikke er tilfellet må Kjøper betale den delen av kontraktsprisen som dekker den delvise leveransen Rehau yter. Hvis leveringshindringen eller manglende evne til levering oppstår under utsatt leveringsfrist, eller hvis Kjøper alene bærer ansvaret eller en klart overveiende del av ansvaret for hindringen eller den manglende leveringsevnen, er Kjøper fortsatt forpliktet til å yte betaling og motta levering.
 5. Hvis vi ikke leverer i tide, og dette fører til at Kjøper lider skade, er Kjøper berettiget til å kreve kompensasjon for mislighold i form av et engangsoppgjør. For hver hele uke med forsinkelse vil denne summen beløpe seg til 0,5 %, men aldri totalt mer enn 5 % av verdien av den delen av den samlede forsendelsen hvis, som et resultat av forsinkelsen, ikke kan bli brukt rettidig eller i overensstemmelse med kontrakten. Hvis, etter forfallsdag, Kjøper setter en rimelig tidsfrist for leveringen, og denne tidsfristen ikke overholdes, blir Kjøper berettiget til å trekke seg fra kontrakten. Andre krav som oppstår på bakgrunn av forsinket levering er regulert utelukkende av seksjon XI i disse Betingelsene.
 6. Metoden for spedisjon, transportmiddel, transportrute samt type og omfang av nødvendige beskyttelse, valg av speditør eller transportør i tillegg til pakking skal være overlatt til våre preferanser. Dette vil bli gjort etter vårt skjønn og med rimelig aktsomhet og med hensyn til begrensning av mulig ansvar. Varene skal kun være forsikret ved eksplisitt anmodning fra Kjøper og for hans regning.
 7. Delvise leveranser er tillatt. Vi er berettiget til å foreta tilleggs- eller mankolevering opp til 10 % av bestilt kvantitet, og opp til 20 % ved særskilte design. Den leverte kvantitet blir fakturert.

VIII.        Krav basert på mangel

For det tilfellet at det blir levert mangelfulle varer gjelder følgende:

 1. Forutsatt at en korrekt reklamasjon fremsettes i tide, forplikter Rehau seg til kostnadsfritt å reparere, eller, etter vårt eget valg, å omlevere alle deler og tjenester som påvises å ha en material feil, i den grad feilen eksisterte før risikoovergang. 
 2. Krav basert på mangler fraskrives hvis varens avvik fra dens avtalte egenskaper er ubetydelig, hvis dens nytteverdi er ubetydelig svekket, hvis den etter risikoovergang har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller skade på grunn av feilaktig eller skjødesløs behandling, utsatt for for stor belastning eller utsatt for bruk av uegnet verktøy/driftsmaskineri. Vi er også berettiget til å avvise reklamasjoner dersom Kjøper ikke returnerer til oss den mangelfulle delen innen fire uker etter han ble oppfordret til å gjøre dette; hvis slik innsendelse er forhindret av delens art eller av måten det er installert kommer dette ikke til anvendelse.
 3. Rehau gis i utgangspunktet anledning til å bestille en erstatningsordre for omlevering innen rimelig tid. Hvis erstatningsordren heller ikke oppfyller kontrakten kan Kjøper heve eller kreve prisavslag. Hvis ordren er laget på spesialbestilling eller normalt ikke lagerføres av Rehau, kan heving bare kreves når Kjøpers formål med kjøpet vil vesentlig forfeiles som en konsekvens av mangelen.
 4. Krav fra Kjøper ut over reparasjon eller omlevering, herunder for å dekke utgifter pådratt som følge av avhjelpen, kan ikke kreves med mindre det skjer i henhold til  punkt XI nedenfor.
 5. Hvis en mangel reklameres, kan Kjøper holde tilbake en del av betalingen tilsvarende den mangelen, dog kun under forutsetning av at reklamasjonen og mangelen beviselig er åpenbart korrekt. Hvis reklamasjonen er grunnløs er vi berettiget til å kreve dekket våre kostnader pådratt derav fra kjøper.

  Rettsmangler
 6. Hvis bruk av det leverte produktet forårsaker at immaterielle rettigheter som f eks patent - eller opphavsrettigheter blir krenket, og dette ikke er Kjøpers risiko eller ansvar, vil vi i prinsippet og for vår regning fremskaffe Kjøper rett til å fortsette å bruke produktet eller sikre at det leverte produktet ikke lenger krenker noen  rettigheter ved å modifisere det på en måte som Kjøper med rimelighet må akseptere. Hvis dette ikke kan gjøres på et kommersielt rimelig vis eller innen rimelig tid, er Kjøper berettiget til å heve kontrakten. Under ovennevnte betingelser er også vi berettiget til å heve kontrakten.
 7. Forpliktelsen på vår side nevnt i punkt VIII nr. 6 er, med de unntak som følger av punkt XI, utømmende og endelig ved tilfelle av patent- eller opphavsrettskrenkelser. De kommer kun til anvendelse dersom:
  - Kjøper informer oss uten opphold om krav angående patent- eller opphavsrettskrenkelser.
  - Kjøper gjør det mulig for oss å utføre modifikasjonene som foreskrevet i punkt 6 hvis anvendelig, og hvis ikke, gir oss rimelig bistand ved imøtegåelse av fremsatte krav, og at alle rettslige mottiltak, inkludert utenomrettslige forlik, er forbeholdt vår kontroll og beslutning.
  - den rettslige mangelen ikke har oppstått som følge Kjøpers instruksjon eller særlig krav fra Kjøper
  - Kjøper ikke har forårsaket krenkelsen ved å endre det leverte produktet, eller bruke det på en i kontrakten uforutsett måte, eller på annet vis har pådratt seg ansvar for krenkelsen
 8. Hvis vi skal levere varer basert på tegninger, modeller, prøver eller eksempler/deler anskaffet av Kjøper, er Kjøper ansvarlig for enhver krenkelse av immaterielle rettigheter i landet som varen bestemt for. Kjøper skal holde oss skadesløse for tredjepartskrav og ethvert ansvar som måtte oppstå derav. Hvis en tredjepart forhindrer oss i å fremstille eller levere varer på grunn av immaterielle rettigheter påberopt av ham, er vi berettiget til å avbryte vårt leveranse i påvente av rettslig avklaring fra Kjøper og tredjepart, uten selv å undersøke den rettslige posisjon nærmere.  Hvis forsinkelsen blir av en slik art at vi ikke med rimelighet kan forventes å fortsette å innfri kontrakten, er vi berettiget til å heve den.
 9. Vi vil informere kunden om alle tredjeparts rettigheter vi er oppmerksomme på.

IX.           Tillatte avvik

1.            Med mindre det motsatte er fastsatt i DIN-standarden, produktspesifikasjonen eller andre standarder (for eksempel Teknisk Leverings Spesifikasjon eller REHAU tegning) skal rør og profiler, med unntak av produkter laget av skummateriale, være gjenstand for følgende tillatte avvik:

2.            ”Shore A” hardhetsdata skal være gjenstand for et avviksområde på ± 3 for termoplastikk og ± 5 for elastomerer. Vanlige foretningsmessige variasjoner i kvalitet, vekt og farge skal ikke på noen måte utgjøre en grunn til å avslå en leveranse. Illustrasjoner, dimensjoner og vekt som er indikert i vår liste, teknisk leveringsspesifikasjon (TDS), produktspesifikasjoner, anbud eller ordrebekreftelse skal kun være av veiledende art. Variasjoner i dimensjoner, vekt, antall enheter og kvalitet skal være tillatt innen handlingsrommet for alminnelige foretningsmessige avvik og i henhold til relevante standarder. Ingen garanti gis eller kan innfortolkes med hensyn til samsvar med regelverk.

X.            Opphavsrett og industrielle patentrettigheter – støpeformer og verktøy

 1. Vi forbeholder oss alle eierrettigheter og opphavsrett til tegninger, prøver/eksemplarer og annen informasjon, uansett om Kjøper er fakturert for kostnader/priser i relasjon til dette eller ikke. Alt slikt materiale er dessuten konfidensielt og skal ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter eller brukes til skade for Rehau uten vårt forhåndssamtykke.
 2. Vi har under enhver omstendighet eksklusiv rett til å produsere produkter basert på våre design, tegninger og verktøy/maskiner produsert av oss. Med mindre eksplisitt tillatt, er det forbudt å videreformidle eller ta kopi av slike dokumenter eller verktøy/maskiner, og det er heller ikke tillatt å nyttiggjøre seg av eller avsløre innholdet i slike dokumenter. 
 3. I den grad vi fremstiller eller produserer modeller, støpeformer, andre former, verktøy, maskiner eller utstyr for formgivning på vegne av Kjøper vil vi fakturere deler av kostnadene ved dette. Ettersom slik delvis kostnadsdekning ikke dekker våre utgifter for design, konstruksjon, innkjøring, know-how og vedlikeholdsarbeid, vil alle slike gjenstander tilhøre oss. Dette gjelder også for modifikasjoner eller utskiftede modeller og verktøy samt tilhørende støpeformer. Kostnadene for verktøy, støpeformer, etc. med tillegg av mva skal betales i henhold til faktura. Vi er kun forpliktet til å beholde slike gjenstander i en periode på tre år etter datoen for vår siste produktforsendelse.

XI.           Ansvar

 1. Erstatningskrav fra Kjøper på ethvert grunnlag, herunder særlig kontraktsbrudd og handlinger som ikke er tillatt, kan ikke fremsettes med mindre ansvar er pådratt på grunnlag av vilkårene fastsatt i punkt 2. under.
 2. Vi er erstatningsansvarlige, uansett på hvilket rettslig grunnlag, bare i tilfelle av:

XII.         Jurisdiksjon og lovvalg

 1. Den særskilt avtalte jurisdiksjon for alle krav og forpliktelser med utspring i denne Avtalen skal være Oslo tingrett.
 2. Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med norske lover.


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection