Περιβαλλον

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών που μειώνονται διαρκώς, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων για την αποτελεσματική εκμετάλλευση της ενέργειας αποτελούν σημαντικά μελλοντικά ζητήματα για τα οποία η REHAU προτείνει ήδη λύσεις. Αναπτύσσει και παράγει οικολογικές και οικονομικές λύσεις συστημάτων για τους πελάτες της και παράλληλα συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα στους συνανθρώπους της και στη φύση.

umweltschutz, arbeitsschutz, rehau

Ευθύνη
Η εταιρεία REHAU έχει ως επίκεντρο ευθύνης την περιβαλλοντική της πολιτική. Σε όλες τις εγκαταστάσεις της, η εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 και διαθέτει την ανάλογη πιστοποίηση.

Ασφάλεια

Το τμήμα θεμάτων ασφάλειας/περιβάλλοντος αναλαμβάνει την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και τον έλεγχο της τήρησής τους, καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι δραστηριότητες ανακύκλωσης συντονίζονται από τους επιχειρηματικούς τομείς τεχνολογίας οικοδομής, εξαρτημάτων αυτοκινήτων και βιομηχανίας. Επίσης, η αξιολόγηση και η επιλογή των υλικών με βάση οικολογικά κριτήρια πραγματοποιείται μέσω αυτών των τριών επιχειρηματικών τομέων σε στενή συνεργασία με το χημικό τμήμα.

Απο εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά μας:
Zertifikat TÜV ISO 14001 / Certificate TÜV ISO 14001 / ISO IEC 27001 2013

Δραστηριότητες

 • Ήδη από τη δεκαετία του 50, η REHAU ανακυκλώνει τα απορρίμματα που προκύπτουν κατά την παραγωγή.
 • Από τη δεκαετία του 70, τα προϊόντα REHAU διαθέτουν σήμανση υλικού.
 • Από το τέλος της δεκαετίας του 80, η εταιρεία ξεκίνησε την ανάπτυξη μεθόδων απόρριψης.
 • Ένα επιπλέον παράδειγμα για την έμπρακτη, ολική ευθύνη της REHAU για τα παραγόμενα προϊόντα της είναι η ανάπτυξη μεθόδων ανακύκλωσης για προϊόντα και εξαρτήματα από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήδη από το στάδιο της ανάπτυξης, οι μηχανικοί της εταιρείας καταρτίζουν ένα αναλυτικό σχέδιο για τη μεταγενέστερη ανακύκλωση των εξαρτημάτων.
 • Για τη REHAU, η οικολογική συνείδηση δεν σημαίνει μόνο ανάπτυξη ανακυκλώσιμων προϊόντων, αλλά και παραγωγή προϊόντων με τη χρήση υλικών ανακύκλωσης άλλης προέλευσης. Έτσι δημιουργήθηκε και το σύστημα RAURECO από ανακυκλωμένο υλικό, που επιτρέπει τη χρήση του υλικού DSD σε ένα τεχνολογικό προϊόν υψηλής ποιότητας.
 • Επιπλέον, η REHAU ασχολείται συστηματικά με την ανάπτυξη νέων συνθέσεων πολυμερών υλικών που επιτρέπουν αφενός το συνδυασμό των συγκεκριμένων ιδιοτήτων των εκάστοτε υλικών και αφετέρου εξασφαλίζουν την ποιοτική ανακύκλωση των υλικών των παραγόμενων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται λιγότερα υλικά τα οποία είναι και ανακυκλώσιμα!

Περιβαλλοντολογική πολιτική

 • Η REHAU αναπτύσσει, παράγει και εμπορεύεται προϊόντα και συστήματα από πολυμερή υλικά σύμφωνα, ως προς την κατασκευή και τη χρήση, με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
 • Η REHAU τηρεί με ακρίβεια όλες τις διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος που επιβάλλονται από το νόμο. Με δική της πρωτοβουλία και ευθύνη, όποτε κρίνεται απαραίτητο, η εταιρεία καλύπτει ακόμα περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που ορίζονται δια νόμου.
 • Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες της REHAU αξιολογούνται και αποφεύγονται στο βαθμό που είναι εφικτό. Λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική μόλυνση.
 • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις νέων δραστηριοτήτων, προϊόντων και διαδικασιών αξιολογούνται ήδη από τη φάση σχεδιασμού και αποφεύγονται, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και το ανάλογο οικονομικό περιθώριο.
 • Η εταιρεία απαιτεί οικολογική συνείδηση από τους συνεργάτες της για την προστασία του περιβάλλοντος και πληροφορεί τους πελάτες της σχετικά με τα οικολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της.
 • Επίσης, κατά την επιλογή των προμηθευτών μας λαμβάνουμε υπόψη αναλόγως την οικολογική συνείδηση.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, θέτουμε περιβαλλοντικούς στόχους. Η υλοποίησή τους διασφαλίζεται μέσω περιβαλλοντικών προγραμμάτων και μεμονωμένων μέτρων.

Grundsätze zur Umweltpolitik / Principles Environmental Protection

REACH

Από την 1η Ιουνίου 2007 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση των χημικών. To REACH είναι ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής, αξιολόγησης και έγκρισης των χημικών, που έχει ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει όλα τα χημικά που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί εντός Ε.Ε. να καταχωρηθούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών από τους παραγωγούς των υλικών αυτών.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία αποστείλετε email στο reach@rehau.com.