Όροι πληρωμής και παράδοσης

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “REHAU M. EΠE”


1.    Ισχύς  των όρων
1.1   Οι κατωτέρω όροι παράδοσης και πληρωμής τεκμαίρεται  ότι έγιναν αποδεκτοί από τον αγοραστή και τίθενται σε ισχύ συγχρόνως µε την διαβίβαση/ ανάθεση της παραγγελίας, ή το αργότερο µε την παραλαβή του εμπορεύματος ή την αποδοχή της υπηρεσίας. Οι γενικοί όροι συναλλαγών ή αποκλίσεις των όρων αυτών ισχύουν μόνον όταν έχουν την έγγραφη επιβεβαίωσή µας.
1.2  Για την αποθήκευση, εγκατάσταση και συναρμολόγηση, καθώς και τη χρήση των προϊόντων μας, πρέπει να τηρούνται οι πιο πρόσφατες τεχνικές πληροφορίες της εταιρείας μας και οι γενικά αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανόνες.

2.    Προσφορά και σύναψη συμφωνίας
2.1    Τα  ενημερωτικά μας φυλλάδια, οι περιγραφές των προϊόντων μας, τα μοντέλα ή δείγματα ως και η παροχή συμβουλών αποσκοπούν στην ενημέρωση του αγοραστού και διευκολύνουν τις συναλλαγές και  τη σύναψη συμφωνιών.
2.2    Η συμβατική σχέση άρχεται, μεταξύ άλλων, από τη στιγμή που η παραγγελία επιβεβαιώνεται εγγράφως ή από της εκδόσεως του δελτίου αποστολής καθώς και της παραδόσεως του εμπορεύματος, ήτοι εκδόσεως του τιμολογίου.
2.3    Η έκφραση «ως έχει» αναφέρεται μόνο στις ιδιότητες και την ποιότητα του εμπορεύματος που παραγγέλθηκε και όχι στο ύψος της τιμής. Ο αγοραστής των προϊόντων μας υποχρεούται να κατονομάζει τα προϊόντα με την ονομασία που τους έχουμε δώσει εμείς.
2.4    Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος - λόγω μη προμήθειας αυτού από τον προμηθευτή μας, παρά την συμβατική του υποχρέωση προς εμάς και συνεπώς χωρίς δική μας υπαιτιότητα, - διατηρούμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό ότι τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι πλέον διαθέσιμα και θα επιστρέψουμε άμεσα τα χρήματα για τις πληρωμές που τυχόν έχετε πραγματοποιήσει.
 2.5    Οι γραπτές και προφορικές τεχνικές συμβουλές μας δεν είναι δεσμευτικές – όπως και τα τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων - και δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από τον έλεγχο της καταλληλόλητας των προϊόντων μας ως προς την προβλεπόμενη χρήση και τον προορισμό τους.

3.    Τιμές και όροι παράδοσης
3.1    Οι τιμές νοούνται ως οι αρχικές τιμές των προϊόντων (όσο βρίσκονται στην αποθήκη), πλέον των εξόδων συσκευασίας, μεταφοράς και Φ.Π.Α.
3.2    Εφόσον δεν συμφωνείται ρητώς διαφορετικά, οι αναγραφόμενες τιμές στους τιμοκαταλόγους και στις προσφορές μας δεν είναι δεσμευτικές, βασιζόμενες σε παράγοντες τρέχοντος κόστους. Εάν υπάρξουν αλλαγές στους συντελεστές κόστους πριν από τη σύναψη της σύμβασης, π.χ. λόγω αύξησης της τιμής των πρώτων υλών ή αύξησης των μισθών, διατηρούμε το δικαίωμα ανάλογης αναπροσαρμογής των τιμών. Σε περίπτωση  μεσολάβησης διαστήματος μεγαλύτερου των τριών μηνών μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της αναμενόμενης ημερομηνίας παράδοσης, δικαιούμαστε, σε περίπτωση διαφοροποίησης των παραγόντων που επηρεάζουν την κοστολόγηση, π.χ. λόγω αύξησης της τιμής των πρώτων υλών ή αύξησης των μισθών, να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές μας ανάλογα. Σε περίπτωση τέτοιας αναπροσαρμογής, θα επικοινωνούμε με τον αγοραστή. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής άνω του 5%, ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει. Αυτό πρέπει να δηλωθεί εντός μιας εβδομάδας από την σχετική ενημέρωση στον αγοραστή διαφορετικά η νέα αναπροσαρμοσμένη τιμή θεωρείται συμφωνηθείσα και καταβλητέα.
3.3    Σε περίπτωση εκτελέσεως της παραγγελίας χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στις τιμές, ισχύουν οι τιμές μας κατά την ημέρα παράδοσης του εμπορεύματος
3.4    Επιτρέπεται μείωση ή αύξηση της ποσότητας των προς παράδοση εμπορευμάτων μέχρι ποσοστού 10% και  για ειδικές παραγγελίες μέχρι ποσοστού 20%.  Ο αγοραστής  οφείλει να αποδέχεται τυχόν τμηματικές παραδόσεις του εμπορεύματος.
3.5    Οι τιμές πώλησης, καθώς και όλες ο προσφορές και οι υπολογισμοί, νοούνται και αναγράφονται σε Ευρώ, εκτός και εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.

4.    Όροι πληρωμής
4.1    Εφ’ όσον δεν υπάρχει γραπτή διαφορετική συμφωνία, κάθε τιμολόγιο πρέπει να εξοφλείται ολοσχερώς με μετρητά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου.
Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής καθιστά τον αγοραστή υπερήμερο και αναιρείται οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία για καταβολή του τμήματος με δόσεις, με συνέπεια να είναι το συνολικό τίμημα του εμπορεύματος άμεσα απαιτητό.
4.2    Το τίμημα οφείλεται από την στιγμή που τα παραγγελθέντα εμπορεύματα τέθηκαν – στις αποθήκες μας – στη διάθεση του αγοραστή, ή από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας πληρωμής. Ο αγοραστής παραιτείται δια της αποδοχής των όρων αυτών, πάσης επισχέσεως και συμψηφισμού του τιμήματος σε περίπτωση ισχυρισμού του, ότι το εμπόρευμα έχει ελαττώματα ή ελλείψεις υποσχεθεισών ιδιοτήτων. Πάσα διαφορά περί ελαττώματος ή ελλείψεως ιδιοτήτων λύεται πρωτίστως με εξωδικαστική προσπάθεια των μερών. Επιφυλασσόμεθα διατηρούντες ρητώς το δικαίωμα, σε περίπτωση υπερημερίας, να υπαναχωρήσουμε εκ της συμβάσεως αυτής και να μας επιστραφεί το εμπόρευμα.
4.3    Οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας δεν είναι εξουσιοδοτημένοι προς είσπραξη τιμημάτων ή παραλαβή επιστρεφόμενων εμπορευμάτων, εκτός εάν είναι προς τούτο εγγράφως εξουσιοδοτημένοι.
4.4    Συναλλαγματικές ή επιταγές δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε μετρητά, εκτός εάν εισπραχθούν ολοσχερώς και εμπροθέσμως. Σε περίπτωση διαμαρτύρησης συναλλαγματικής ή επιταγής μπορούμε να διεκδικήσουμε τόσο την απαίτηση του τιμήματος σε μετρητά όσο και να ασκήσουμε δικαιώματα εκ του χρεογράφου. Σε περίπτωση αποδοχής συναλλαγματικής ή επιταγής δεν χορηγείται καμία έκπτωση.
4.5    Σε περίπτωση περισσοτέρων οφειλών του αγοραστή έναντι μας και σημαντικής μείωσης της φερεγγυότητάς του, δικαιούμεθα να διεκδικήσουμε και εξωδικαστικώς όλες τις απαιτήσεις μας, που τελούν υπό προθεσμία δια δικαστικού επιμελητού, θέτοντες προθεσμία καταβολής στον αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί να προβεί σε συμψηφισμό μόνο με ανταπαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

5.    Λόγοι ανωτέρας βίας
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε εγκαίρως στις συμβατικές υποχρεώσεις μας για λόγους ανωτέρας βίας, ή άλλους λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε εμείς, όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, πόλεμος, κυβερνητικά μέτρα, κυκλοφοριακή κατάρρευση, αφερεγγυότητα προμηθευτών κλπ., αναστέλλεται η ισχύς τα σχετικής συμβατικής υποχρεώσεως μέχρι την άρση του κωλύματος, χωρίς να δικαιούται ο αγοραστής να απαιτήσει αποζημίωση.

6.    Χρόνος και τόπος παράδοσης, Επιστροφή εμπορευμάτων
6.1    Τόπος εκπλήρωσης της εκάστοτε παραγγελίας προς παράδοση, θεωρείται είτε η αποθήκη  της  REHAU είτε η έδρα του εργοστασίου ή της αποθήκης που ανατέθηκε η προς παράδοση παραγγελία. Εφόσον δεν ορισθεί ρητώς διαφορετικά, οι συμφωνηθείσες προθεσμίες παράδοσης των εμπορευμάτων  θεωρείται ότι έχουν τηρηθεί, εάν  εντός της προθεσμίας αυτής αυτής, τα προς παράδοση εμπορεύματα έχουν αποσταλεί από το εργοστάσιο ή υπάρχει ενημέρωση ότι είναι έτοιμα προς αποστολή ή έχουν ήδη παραδοθεί. 
6.2    Ο χρόνος παραδόσεως των εμπορευμάτων μας δεν είναι σε καμία περίπτωση σταθερός και ενιαίος και δίδεται κατά προσέγγιση. Σε περίπτωση νομίμου καθυστερήσεως δεν υφίσταται θέμα αποζημιώσεως.
6.3    Επιστροφή εμπορεύματος επιτρέπεται όταν αυτό παραγγέλθηκε εκ παραδρομής από τον αγοραστή. Η επιστροφή αυτή είναι εφικτή μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

7.    Εγγύηση 
7.1    Οι ιδιότητες του εμπορεύματος δεν θεωρούνται δεδομένες, εφ’ όσον δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ρητώς. Δεν εγγυούμαστε την σταθερότητα του χρώματος για προϊόντα από συνθετικό υλικό.
7.2    Ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει το εμπόρευμα αμέσως μετά την παραλαβή. Ενδεχόμενα ελαττώματα του εμπορεύματος πρέπει να μας αναγγέλλονται αμέσως εγγράφως, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως. Η εγγύηση παύει να ισχύει στους 6 μήνες από την ημερομηνία της παραδόσεως. Σε περίπτωση δικαιολογημένων παραπόνων, για ελαττώματα, παρέχουμε δυνατότητα αλλαγής ή διόρθωσης του ελαττωματικού εμπορεύματος ή επιστροφής του, αναλόγου αντιτίμου.
7.3    Οι αξιώσεις του πελάτη για εγγύηση παραγράφονται εντός δύο ετών από την παράδοση των προϊόντων. 

8.     Παρακράτηση κυριότητας
8.1    Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητά μας έως ότου το τίμημα αποπληρωθεί. Σε περίπτωση που ο αγοραστής πουλήσει τα εμπορεύματα, οι κάθε είδους απαιτήσεις που απορρέουν από τη μεταβίβαση περιέρχονται σ΄ εμάς.  Ο αγοραστής υποχρεούται να διαφυλάξει το εις ημάς ανήκον ποσό και να μας το καταβάλει μόλις του το ζητήσουμε. Σε περίπτωση παραβάσεως του κανονισμού αυτού υπέχει ο αγοραστής ποινική ευθύνη. Εάν ενσωματωθεί το εμπόρευμα σε άλλο κινητό πράγμα, καθιστάμεθα συνιδιοκτήτες του πράγματος αυτού ανάλογα με την αξία που έχει το ενσωματωμένο εμπόρευμά μας.
8.2    Σε περίπτωση στρεψοδικίας εκ μέρους του αγοραστή ως προς την γνωστοποίηση του τελευταίου αγοραστή και εκχώρηση της απαιτήσεώς του, δικαιούμεθα εκ της καταπιστευτικής κυριότητας που έχουμε στο ακόμη μη πληρωθέν εμπόρευμα, να στραφούμε απ’ ευθείας κατά του τελικού αγοραστή και να ζητήσουμε την παράδοση του εμπορεύματος, ή την απ’ ευθείας σε μας πληρωμή του τιμήματος.
8.3    Ο αγοραστής  υποχρεούται να ασφαλίσει επαρκώς τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας έναντι πυρκαγιάς και κλοπής. Σε περίπτωση επερχόμενης ζημιάς, οι αξιώσεις κατά της ασφαλιστικής εταιρείας θεωρείται ότι έχουν ήδη εκχωρηθεί σε εμάς κατά το ποσό της αξίας των εμπορευμάτων.

9.     Ευθύνη για απώλεια ή ζημία – Δικαίωμα και βάρος ασφάλισης 
9.1    Ο κίνδυνος για απώλεια, καταστροφή του εμπορεύματος ή πρόκληση ζημίας σε αυτό μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το εμπόρευμα τίθενται στη διάθεση του προς παραλαβή στις αποθήκες μας,  εφόσον και ο αγοραστής έχει ενημερωθεί σχετικά. Εφ’ όσον ο αγοραστής παραλάβει αμέσως το εμπόρευμα, ο κίνδυνος μεταβαίνει σε αυτόν ή στον μεταφορέα από τη στιγμή τοποθέτησης του εμπορεύματος προ του μέσου μεταφοράς προς φόρτωση ανεξάρτητα από το εάν δώσαμε εμείς την εντολή στον μεταφορέα κατόπιν παραγγελίας του αγοραστού. Το εμπόρευμα ασφαλίζεται μόνον κατόπιν κατηγορηματικής επιθυμίας του αγοραστή και βαρύνει τον ίδιο..
9.2    Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει το εμπόρευμα ο ίδιος ή δια ειδικού με δικά του έξοδα και κατά το δυνατόν πριν την μεταβίβασή κινδύνου για την ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελλείψεως συμφωνηθέντων ιδιοτήτων.
9.3    Ο αγοραστής υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα το αγορασθέν επί πιστώσει εμπόρευμα για τη διάρκεια της πιστώσεως για απώλεια, καταστροφή ή πρόκληση ζημίας και να εκχωρήσει σε εμάς απαιτήσεις προς την ασφάλεια εκ της προκλήσεως βλάβης στο ύψος της αξίας του εμπορεύματος.

10.    Ανοχές
10.1    Για σωλήνες και προφιλ, με εξαίρεση τα σιλικονούχα και άλλα ελαστομερή προϊόντα καθώς και προϊόντα από αφρώδη υλικά ισχύουν οι ακόλουθες ανοχές, εφ’ όσον δεν διατυπώνεται διαφορετικά στα συμφωνηθέντα πρότυπα DIN, κανόνες εργοστασίου και άλλες προδιαγραφές (π.χ. τεχνικοί όροι παραδόσεως). 

⦁    Σε προφίλ, εφ’ όσον είναι δυνατή η μέτρηση: Πλάτος, ύψος, διάμετρος σύμφωνα με το DIN 16941-3 Α, κατά προσέγγιση

⦁    Σε μονωτικούς σωλήνες / Ειδικές διαστάσεις: Ειδικές διαστάσεις: σύμφωνα με το DIN 40621- «Μονωτικοί Σωλήνες Β (χωρίς πλεγματική δομή)».

Εσωτερική διάμετρος:    +/- 5%
Πάχος τοιχώματος:        +/-10%

⦁    Σε διαφορετικούς σωλήνες:

Εσωτερική διάμετρος:    έως 5 mm:    +0,1/-0,2mm
    Άνω των 5 - 8 mm:    +0,2/-0,3mm
    Άνω των 8 mm:        +2,5%/-3%
    
Πάχος τοιχώματος:    έως 0,7 mm:    +0,1/-0,1mm
    άνω των 0,7 έως 1,5 mm:    +0,15/-0,15mm
    άνω των 1,5 mm:    +/-10%

Για τα εργοστασιακά μήκη ισχύουν οι ανοχές μήκους, μετρημένες σε θερμοκρασία δωματίου αμέσως μετά την κατασκευή.

Σε προφίλ:    σύμφωνα με το DIN 16941-3A
Σε δεσμίδες και ρολά:    ±2%.

10.2 Οι τιμές σκληρότητας Α-Shore ισχύουν με ανοχή ± 3 σε θερμοπλαστικά και ± 5 σε ελαστομερή. Δεν αναγνωρίζονται διαμαρτυρίες για παραδόσεις εμπορευμάτων μας σε σχέση με απώλεια βάρους ή αστάθεια χρώματος, στα πλαίσια των συνήθων ανοχών του εμπορίου. Απεικονίσεις, διαστάσεις και βάρη στους καταλόγους μας, τεχνικές πληροφορίες, κανόνες εργοστασίου, προσφορές και επιβεβαιώσεις παραγγελιών δίδονται μόνον κατά προσέγγιση. Αποκλίσεις από διαστάσεις, βάρος, αριθμό τεμαχίων και ποιότητα επιτρέπονται στα πλαίσια συνήθων ανοχών του εμπορίου ή των αναλόγων κανόνων. Δεν αναλαμβάνεται καμία εγγύηση για την τήρησή τους.

11.    Ευθύνη
11.1 Σε περίπτωση ελαττωματικών παραδόσεων, η υποχρέωση προς αποζημίωση περιορίζεται ως αναφέρεται στην §7 και οπωσδήποτε το ανώτατο στην αξία του ελαττωματικού προϊόντος.
11.2 Αποκλείεται ρητώς και εφ’ όσον το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιογόνες συνέπειες από ελαττώματα και πρόκληση ζημιάς σε περιουσία. Το ίδιο ισχύει μεταξύ άλλων και για τίτλους, όπως π.χ. από μη εκπλήρωση η θετική παράβαση συμβάσεως ή από αναγωγές αξιώσεις για αποζημίωση. 
11.3 Όσο παρέχουμε στον αγοραστή τεχνική κάλυψη (τεχνικές πληροφορίες εφαρμογής) απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εκ τούτου ευθύνη. Η κάλυψη μας αυτή δεν απαλλάσσει τον αγοραστή από την υποχρέωση του να ελέγχει το αγορασθέντα προϊόντα ως προς την καταλληλότητά τους.
11.4 Εν όσο υφίσταται υποχρέωση της REHAU για πληροφόρηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για καταχώρηση, αξιολόγηση, έγκριση και περιορισμό των χημικών ουσιών (REACH), η REHAU ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από τους προμηθευτές της.

12.    Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων μας

12.1 Έχουμε το δικαίωμα της αποκλειστικότητα παραγωγής για δείγματα, σχέδια και εργαλεία που παρήχθησαν από εμάς. Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω παραχώρηση και αναπαραγωγή των δειγμάτων , σχεδίων και εργαλείων μας, η αξιοποίηση και γνωστοποίηση της ιδιομορφίας τους χωρίς ρητή έγκριση. Η παράβαση των όρων αυτών γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση. Σε περίπτωση απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας και σημάτων χρήσεως, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα. Ο αγοραστής οφείλει να εγγυηθεί, ότι η κατασκευή και παράδοση των προϊόντων, που εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του, δεν παραβιάζουν δικαιώματα προστασίας τρίτων. Σχέδια, καλούπια και λοιπές προδιαγραφές παραμένουν στην αποκλειστική μας κυριότητα και όταν έχουμε χρεώσει γι’ αυτά τον αγοραστή.
12.2 Σε περίπτωση που κατασκευάζουμε η προμηθεύουμε κατά παραγγελία του αγοραστή μοντέλα, καλούπια ή εφαρμόζουμε ειδικές προδιαγραφές, χρεώνουμε ιδιαιτέρως τον αγοραστή με ένα μέρος των εξόδων αυτών. Επειδή τα έξοδα μας για την σχεδίαση, κατασκευή, τις δοκιμές , το know-how και την συντήρηση δεν καλύπτονται από το μερικό κόστος που πληρώνει ο αγοραστής για τα εργαλεία και καλούπια, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους, αυτά παραμένουν ιδιοκτησία μας. Το ίδιο ισχύει για τροποποιημένα μοντέλα, καλούπια, εργαλεία και τις περαιτέρω βελτιώσεις τους. Το κόστος των εργαλείων, καλουπιών κλπ. καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. με την έκδοση του τιμολογίου. Εφ’ όσον έχουν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία παράδοση των κατασκευασθέντων προϊόντων, δεν υποχρεούμαστε για την περαιτέρω φύλαξη τους.

13.    Έδρα αρμόδιου δικαστηρίου και λοιποί όροι

13.1   Τοπικός αρμόδια δικαστήρια για όλες τις διαφορές εκ του παρόντος, είναι τα καθ΄ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
13.2   Τόπος εκπληρώσεως για υπηρεσίες κάθε είδους για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η Αθήνα, ήτοι το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας REHAU M. EΠE.
 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection