Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η REHAU χαίρεται που ενδιαφέρετε για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας. Θέλουμε να νιώθετε άνετα κατά την επικοινωνία σας με τη REHAU. Για αυτό έχει μεγάλη σημασία για εμάς η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία δημιουργούνται κατά την επικοινωνία με τη REHAU όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση E-Mail.

Αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων απευθύνονται σε όλα τα άτομα, με τα οποία έρχεται σε επαφή η REHAU, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των προμηθευτών, των παρόχων υπηρεσιών, των λοιπών εμπορικών εταίρων, των ενδιαφερομένων, των επισκεπτών των ιστοτόπων μας, των χρηστών των εφαρμογών μας, άλλων χρηστών των προϊόντων ή υπηρεσιών μας και των επισκεπτών των εγκαταστάσεών μας (εφεξής «εσείς» ή «εσάς»). Περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 και 14 του ΓΚΠΔ.

1. Ορισμοί

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στα πλαίσια των νομικών προδιαγραφών.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ο όρος «επεξεργασία» περιλαμβάνει κάθε διαδικασία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε αντίστοιχη διαδικασία αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, ταξινόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάγνωση, ανάκτηση, χρήση, δημοσίευση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή άλλη μορφή διάθεση, τροποποίηση ή σύνδεση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Οι λοιποί όροι προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ορισμούς στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ.

2. Όνομα και διεύθυνση των κοινοποιημένων οργανισμών

REHAU MON. EΠΕ
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου
194 00 Κορωπί

3. Γενικοί σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Η REHAU συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αν επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας, π. χ. μέσω του ιστοτόπου μας, μέσω της υποστήριξης πελατών REHAU ή αν μας επισκεφτείτε στις εγκαταστάσεις μας, στις εκδηλώσεις μας, αν συμμετάσχετε στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και στους διαγωνισμούς μας και ενδιαφέρεστε π. χ. για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή έχετε κάποια άλλη επιθυμία.
 • Αν εσείς ή ο εργοδότης σας αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας από εμάς.
 • Αν εσείς ή ο εργοδότης σας ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (π. χ. αποστολή φυλλαδίων ή τιμοκαταλόγων).
 • Όταν αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε προϊόντα της REHAU.
 • Αν εσείς ή ο εργοδότης σας μας προσφέρετε ή πουλάτε προϊόντα ή υπηρεσίες.
    

4. Επιμέρους σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Στη συνέχεια σας γνωστοποιούμε, για ποιους σκοπούς η REHAU επεξεργάζεται ποια προσωπικά δεδομένα. Σε μη επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις η REHAU επισημαίνει κατά κανόνα στη συγκεκριμένη περίσταση επεξεργασίας εκ νέου ξεχωριστά αυτήν την πληροφορία και παρέχει, εφόσον απαιτείται, συμπληρωματικές πληροφορίες.

4.1. Επεξεργασία δεδομένων για την προετοιμασία, ολοκλήρωση και εκτέλεση συμβολαίων

Ως εταιρεία παραγωγής η REHAU επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στα πλαίσια των διαδικασιών παραγγελίας (βλέπε σχετικά επίσης 4.10.) και πώλησης καθώς και για τη διεκπεραίωση συμβολαίων. Για τον σκοπό αυτό η επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει χώρα ειδικά για την έναρξη συμβολαίων, την επεξεργασία προσφορών, τη συμβούλευση πελατών, την προμήθεια, παραγωγή και παράδοση εμπορευμάτων, τη διαχείριση συμβολαίων και την επεξεργασία παραπόνων.

Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών λαμβάνει χώρα η επεξεργασία ειδικά των παρακάτω κατηγοριών δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας / προσωπικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση E-Mail κτλ.)
 • Στοιχεία εφοδιαστικής αλυσίδας όπως διεύθυνση παράδοσης
 • Στοιχεία συμβολαίου, στοιχεία πληρωμής

Για τη δημιουργία μιας προσφοράς και τη διεκπεραίωση του συμβολαίου ενδέχεται να απαιτείται η μετάδοση των δεδομένων σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα ή είναι με άλλον τρόπο απαραίτητοι για τη διεκπεραίωση του συμβολαίου.

Για ελέγχους φερεγγυότητας των συνεργατών μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε υπό νομικές προϋποθέσεις από γραφεία οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών (για παράδειγμα από το οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας). Επίσης η REHAU διατηρεί για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση του κινδύνου ζημίας το δικαίωμα να αναφέρει τις εμπειρίες πληρωμών με έναν πελάτη στη βάση δεδομένων εμπειρίας πληρωμών μιας επιχείρησης Scoring (Creditreform, Bisnode). Από αυτό εξαιρούνται οι εμπειρίες πληρωμών με φυσικά πρόσωπα.

Για βελτιστοποίηση των οικονομικών συναλλαγών η REHAU διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί αξιώσεων εις βάρος των συνεργατών της στα πλαίσια προωθητικής χρηματοδότησης σε μια επιχείριση επαναχρηματοδότησης. Κατά τη διαδικασία αυτή μεταδίδονται αποκλειστικά στοιχεία που σχετίζονται με την επιχείρηση (όνομα του οφειλέτη, αιτία, ποσό, ημερομηνία λήξης της απαίτησης) με σκοπό τη χρηματοδότηση της απαίτησης. Εφόσον είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της απαίτησης, η επιχείριση επαναχρηματοδότησης μεταδίδει τα σχετικά στοιχεία της επιχείρησης για έλεγχο φερεγγυότητας σε τρίτους.

Νομική βάση για τη χρηματοδότηση απαίτησης είναι, εφόσον σε εξαιρετική μεμονωμένη περίπτωση επηρεάζονται προσωπικά δεδομένα, το άρθρο 6, παράγραφος στ) του ΓΚΠΔ.

Εφόσον η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται απευθείας για την επεξεργασία ενός αιτήματος ή την εκτέλεση ενός συμβολαίου, η REHAU σας γνωστοποιεί, ποια δεδομένα είναι οπωσδήποτε απαραίτητα. Εφόσον δεν είστε εσείς ο ίδιος, αλλά ο εργοδότης σας ή κάποιος συμβεβλημένος με εσάς ή συμβατικά συμβεβλημένος συνεργάτης με τον εργοδότη σας, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τον άρθρο 6, παράγραφο στ) του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, εφόσον τα δεδομένα απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του συμβολαίου ή την εκπλήρωση λοιπών νομικών υποχρεώσεων, π. χ. υποχρεώσεων ευθύνης προϊόντων (π. χ. υποχρεώσεις υπόδειξης, επεξήγησης και προειδοποίησης).

Εφόσον η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με βάση το άρθρο 6, παράγραφος στ) του ΓΚΠΔ, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαφωνήσετε, για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας ειδική περίπτωση.

4.2. Χρήση πύλης πελατών

Η REHAU προσφέρει στους πελάτες της για την ευκολότερη διεκπεραίωση παραγγελιών, για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους διαμορφωτές προϊόντων και για άλλες υπηρεσίες τη χρήση μιας πύλης πελατών. Κατά την εγγραφή ενημερώνεστε, ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για τη χρήση της πύλης πελατών. Ο σκοπός και η νομική βάση περιγράφονται στο σημείο 4.1. Για την επικοινωνία χρησιμοποιούνται πρόσθετα προαιρετικά δεδομένα (βλέπε σχετικά σημείο 4.10).

Κατά τη χρήση της πύλης πελατών οι επιμέρους συναλλαγές αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς διατήρησης με βάση το άρθρο 6 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσετε τη χρήση της πύλης πελατών και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων σας στην πύλη πελατών, εφόσον αυτό δεν απαιτείται για την εκπλήρωση ενός συμβολαίου. Επικοινωνήστε σχετικά με το αρμόδιο γραφείο πωλήσεων: Επικοινωνήστε μαζί μας. Η αποθήκευση των πραγματοποιηθέντων συναλλαγών δεν επηρεάζεται.

4.3. Χρήση της πύλης προμηθευτών

Η REHAU διαθέτει μια πύλη προμηθευτών. Κατά την εγγραφή ως προμηθευτής ενημερώνεστε για το είδος και το εύρος των δεδομένων που απαιτούνται για την εγγραφή. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για όλες τις εμπορικές διαδικασίες σε σχέση με την προμήθεια εμπορευμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση ποιότητας, τον έλεγχο των σχέσεων προμηθευτών, τη διεκπεραίωση συμβολαίων, τη διαχείριση κινδύνου, τη χρήση συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνίας, τη βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και τη διαχείριση των πυλών προμηθευτών. Για τους σκοπούς αυτούς πιθανόν να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου REHAU και αυτές οι επιχειρήσεις του ομίλου να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας.

4.4. Διαδικασία αιτήσεων πρόσληψης (άρθρο 6 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ)

Για τη διαδικασία αιτήσεων πρόσληψης προβλέπονται συμπληρωματικές υποδείξεις προστασίας δεδομένων, οι οποίες γνωστοποιούνται ξεχωριστά στα πλαίσια της αίτησης πρόσληψης.

4.5. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και επίσκεψη επί τόπου (άρθρο 6, παράγραφος στ) του ΓΚΠΔ)

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας γνωρίζουμε προσωπικά στα πλαίσια μιας επίσκεψης επί τόπου ή σε μία από τις εκδηλώσεις μας. Σε αυτήν την περίπτωση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων και για να σας παρέχουμε ενημερωτικό υλικό. Σε εκδηλώσεις ενδεχομένως να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα στους ομιλητές και συμμετέχοντες. Αυτό είναι σημαντικό, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Επίσης χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την αξιολόγηση και βελτίωση των εκδηλώσεών μας.

Για τη συλλογή εντυπώσεων η REHAU χρησιμοποιεί επίσης λειτουργίες της SurveyMonkey. Αν συμμετέχετε σε μια αντίστοιχη δημοσκόπηση, τότε ισχύουν οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων της SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Για την καταγραφή των εκδηλώσεων καθώς και τις εργασίες τύπου και δημοσιότητας μπορεί να πραγματοποιηθούν λήψεις εικόνων και βίντεο των εκδηλώσεων. Κατά τη διαδικασία λαμβάνει επίσης χώρα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εικόνας). Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαφωνήσετε με αυτήν την επεξεργασία, για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας ειδική περίπτωση. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε τους λόγους αυτούς εκ των προτέρων στους φωτογράφους ή διοργανωτές, οι οποίοι θα λάβουν υπόψη την αντίρρησή σας και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

4.6. Χρήση υπηρεσιών (συμβούλευση)

Πρόσθετα στα προϊόντα και στις λύσεις συστημάτων μας η REHAU προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες συμβούλευσης και σέρβις, τις οποίες σας προσφέρουμε μεταξύ άλλων τηλεφωνικά, μέσω E-Mail, μέσω εντύπου επικοινωνίας και ενδεχομένως επί τόπου. Με αυτήν την υπηρεσία θέλουμε να σας υποστηρίξουμε κατά την επιλογή, τη χρήση και την εφαρμογή των συστημάτων REHAU.

Στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας μπορεί να αποθηκευτούν τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία μας παρέχεται σε σχέση με το αίτημα σέρβις, όπως π. χ. στοιχεία επικοινωνίας / προσωπικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση E-Mail κτλ.) μαζί με τα σχετικά προϊόντα και τη διατύπωση του προβλήματος. Έτσι θέλουμε να διασφαλίσουμε, ότι σε περίπτωση ενδεχόμενων μελλοντικών ερωτήσεων θα μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αποτελεσματικά με βάση το ιστορικό σέρβις. Βάση αυτής της αποθήκευσης είναι το δικαιολογημένο ενδιαφέρον για μια συνεπή και αποτελεσματική δραστηριότητα συμβούλευσης. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται αποκλειστικά σε άμεση σχέση με την περίπτωση σέρβις. Εφόσον τα δεδομένα σέρβις σχετίζονται με την αποφυγή περιπτώσεων ευθύνης, ιδίως περιπτώσεων ευθύνης προϊόντων, η REHAU τα επεξεργάζεται για τον σκοπό αυτό. Τα δεδομένα διαγράφονται, όταν δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό αυτό, το αργότερο μετά τη λήξη των προθεσμιών παραγραφής που ισχύουν για αυτήν την ευθύνη.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο με βάση το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να μην αποδεχτείτε την αποθήκευση για προσωπικούς λόγους.

4.7. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για την προμήθεια εμπορευμάτων ή την εκπλήρωση μιας υπηρεσίας ή εργασίας

Σε αυτήν την περίπτωση καταγράφουμε εκτός από τα δεδομένα σας, τα οποία απαιτούνται άμεσα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, όπως επώνυμο, όνομα, επιχείρηση, στοιχεία τιμολόγησης, στοιχεία οχήματος, επίσης τη διάρκεια της παραμονής στη REHAU με βάση το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Στόχος είναι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή π.χ. σε περίπτωση αναγκαίας εκκένωσης να γνωρίζουμε τα άτομα, τα οποία βρίσκονται στο κτίριο ή στις εγκαταστάσεις. Εφόσον η παραμονή είναι επαγγελματικής φύσης, η διάρκεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, καθώς και τον έλεγχο αντιστοιχίας των στοιχείων της υπηρεσίας (π. τ. τιμολόγια).

Κατά την παράδοση εμπορευμάτων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε διάφορες θέσεις κάμερες.

Με βάση τις νομικές απαιτήσεις ή το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων διασφάλισης κυκλοφορίας καταγράφονται επίσης οι οδηγίες ασφαλείας, τις οποίες τηρεί ο επισκέπτης.

Φυσικά μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απορρίψετε τις χρήσεις με βάση το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας ειδική περίπτωση.

Στις εγκαταστάσεις μας η παρακολούθηση βίντεο πραγματοποιείται μόνο φανερά. Αυτό επισημαίνεται με σχετικές πινακίδες υπόδειξης. Αυτή η παρακολούθηση βίντεο χρησιμεύει στη διασφάλιση της παραγωγής και των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων μας. Έτσι παρέχεται ακόμα μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

4.8. Επιχειρηματική επικοινωνία και δημόσια εικόνα (άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Στα πλαίσια συμμετοχής σε εκδηλώσεις, επισκέψεων στο εκθεσιακό μας περίπτερο και άλλων εκδηλώσεων πραγματοποιούνται για την καταγραφή της εκδήλωσης, για τις εργασίες τύπου και δημοσιότητας και την επιχειρηματική επικοινωνία λήψεις εικόνας και βίντεο αυτών των εκδηλώσεων. Κατά τη διαδικασία λαμβάνει επίσης χώρα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εικόνας).

Η δημοσίευση του υλικού εικόνας πραγματοποιείται τόσο ηλεκτρονικά σε κοινωνικά μέσα, όπως το Facebook, όσο και σε έντυπα μέσα. Νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για την επιχειρηματική επικοινωνία, εφόσον εφαρμόζεται, και το άρθρο 23 του νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα έργων τέχνης.

Εφόσον είναι εφικτό και νομικά εύλογο επισημαίνονται κατά την εκδήλωση ξανά οι λήψεις εικόνων. Εφόσον η επεξεργασία λαμβάνει χώρα με βάση το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαφωνήσετε με τη χρήση αυτή για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας ειδική περίπτωση. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό, γνωστοποιώντας εκ των προτέρων τους λόγους στους φωτογράφους, οι οποίοι θα λάβουν υπόψη την επιθυμία σας κατά την εργασία τους. Μπορούμε να σας προσφέρουμε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε εκδήλωση.

4.9. Συμμόρφωση, νομική εφαρμογή και αποφυγή αξιόποινων πράξεων (άρθρο 6, παράγραφος στ) του ΓΚΠΔ)

Εφόσον προβλέπεται νομικά, η REHAU χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για την άσκηση νομικών αξιώσεων με σκοπό την υπεράσπιση σε περίπτωση νομικών διαφορών. Στα πλαίσια των προδιαγραφών συμμόρφωσης της επιχείρησης τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την αποτροπή, διασαφήνιση ή πρόληψη αξιόποινων πράξεων.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εκτός από τις προαναφερθείσες κατηγορίες δεδομένων, εφόσον απαιτούνται για τον σκοπό, επίσης δεδομένα φερεγγυότητας, δεδομένα επισκέψεων, στοιχεία λογαριασμών όπως στοιχεία αλληλογραφίας, αγορών και πώλησης. Η REHAU χρησιμοποιεί επίσης ένα εσωτερικό σύστημα πληροφοριοδοτών για επώνυμες και ανώνυμες υποδείξεις σχετικά με παραβιάσεις συμμόρφωσης. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται ή παραμένουν πλήρως ανώνυμα, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε περίπτωσης.

Για την ασφάλεια χρησιμοποιούνται κατά κανόνα επίσης συστήματα για την ασφάλεια κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και για την ασφάλεια των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων μας, όπως π. χ. έλεγχοι πρόσβασης ή παρακολούθηση βίντεο. Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο ανοιχτά στις εγκαταστάσεις μας. Επί τόπου μπορείτε να ενημερωθείτε ξανά αναλυτικά.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας περαιτέρω στα πλαίσια ελέγχου των συνεργατών μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Εφόσον δεν λάβαμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς, τα συλλέξαμε μετά από δέουσα επιμέλεια από δημόσια προσβάσιμες πηγές και βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις πηγές υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και διαγράφονται, μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον σκοπό αυτό. Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ, εφόσον η δέουσα επιμέλεια βασίζεται σε νομικές απαιτήσεις ή στο άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον της επιχείρησης για την αξιολόγηση των συνεργατών της με σκοπό τη μείωση των κινδύνων. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, μπορείτε να μην την αποδεχτείτε για προσωπικούς λόγους.

4.10. Διαφημιστική επικοινωνία και έρευνα αγοράς (άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ)

Εφόσον επιτρέπεται νομικά με βάση το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ή εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ) επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ιδίως για διαφημιστική επικοινωνία, έρευνας ικανοποίησης πελατών, διαφημιστικές ενέργειες και διαγωνισμούς. Έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω και να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά τις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας μπορεί να γίνει επεξεργασία των απαιτούμενων δεδομένων όπως π. χ. στοιχεία επικοινωνίας / προσωπικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση E-Mail κτλ.). Μόνο εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση, λαμβάνει χώρα η επεξεργασία και περαιτέρω δεδομένων, τα οποία μας παρέχετε για τον σκοπό αυτό, όπως π. χ. ενδιαφέροντα, προσωπικές προτιμήσεις, επαγγελματική κατάσταση.

Σε περίπτωση υφιστάμενης σχέσης με τον πελάτη ή εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, λαμβάνετε τις αναφερόμενες πληροφορίες κατά κανόνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τα άλλα σε εμπορικούς συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, οι πληροφορίες λαμβάνονται τηλεφωνικά ή αναλογικά.

Για τους αναφερόμενους σκοπούς ενδέχεται να απαιτείται η προώθηση των προσωπικών δεδομένων σας σε επιχειρήσεις του ομίλου REHAU, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις επιθυμίες σας ή να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μην αποδεχτείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ ή να αναιρέσετε οποιαδήποτε στιγμή μια σχετική συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ με μελλοντική ισχύ.

Για την εξέλιξη των προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών διαδικασιών μας καθώς και για σκοπούς έρευνας αγοράς αναλύσουμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας αναφορικά με επιχειρηματικές διαδικασίες, συμβόλαια και αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση δεν δημιουργούνται ενδείξεις για μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Φυσικά σεβόμαστε την περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη των πελατειακών μας σχέσεων – ιδίως για σκοπούς απευθείας προώθησης ή έρευνας αγοράς.

4.11. Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ)

Η REHAU υπόκειται σε πολυάριθμες νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδομένων. Αυτές αναφέρονται π. χ. σε κανονισμούς διατήρησης με βάση το Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον απαιτούμενο βαθμό και τα προωθούμε, κατά περίσταση, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές.

4.12. Λοιποί σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων συνεχίζει να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια τις διαχείρισης ποιότητας, για τον προσδιορισμό και τη βελτίωση της ικανοποίησης πελατών, την εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών, τη διενέργεια έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας IT και της λειτουργίας IT. Στο τελευταίο σημείο περιλαμβάνεται επίσης η επεξεργασία για την αναγνώριση και αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εφόσον δεν υπάρχει συγκατάθεση, δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα.

Σε μεμονωμένη περίπτωση μπορείτε να μην αποδεχτείτε την επεξεργασία για λόγους που προκύπτουν από τη δική σας ειδική περίπτωση.

4.13. Διάθεση των δεδομένων σε τρίτους

Για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα δεδομένα μπορούν να διατεθούν σε τρίτους, οι οποίοι υποστηρίζουν την υπεύθυνη αρχή κατά την επιδίωξη των σκοπών αυτών. Η διάθεση πραγματοποιείται είτε στα πλαίσια μιας επεξεργασίας παραγγελίας υπό την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, μιας κοινής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ ή ως μετάδοση δεδομένων στα πλαίσια ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Για τη μετάδοση δεδομένων στον παραλήπτη σε τρίτες χώρες (βλ. κάτω σημείο 6.).

5. Διάρκεια της αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας ή των επίσημων οδηγιών των αρχών. Διαγράφουμε ή κλειδώνουμε τα δεδομένα σας όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Επιπλέον, διαγράφουμε ή κλειδώνουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, καθώς και σε περίπτωση νόμιμης εναντίωσης κατά της επεξεργασίας.

6. Προβλεπόμενη μεταφορά δεδομένων σε τρίτα κράτη

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες της REHAU. Οι άλλες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα σας για ίδιον όφελος και για τους ίδιους σκοπούς όπως και εμείς. Συγκεκριμένα, μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για ίδιον όφελος. Εντός του ομίλου REHAU οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών τους. Η μεταφορά δεδομένων σε υποκαταστήματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται, είτε βάσει απόφασης επάρκειας της Επιτροπής (άρθρο 45 παρ.  3 του GDPR), είτε βάσει τυποποιημένων ρητρών περί προστασίας δεδομένων (άρθ. 46 παρ. 2 εδάφ. γ. του GDPR), οι οποίες παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για τον ενδιαφερόμενο. Το κείμενο των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων δημοσιεύεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_el.

Επίσης, μπορούμε να προωθήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός των εταιρειών REHAU, για τη χρήση τεχνικών ή οργανωτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών ή για λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται βάσει σύμβασης να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά κατ' εντολή μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Υποχρεώνουμε επίσης τους παρόχους υπηρεσιών μας να τηρούν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν οι πάροχοι υπηρεσιών βρίσκονται σε χώρες στις οποίες οι εφαρμοσμένοι νόμοι δεν προβλέπουν προστασία προσωπικών δεδομένων που να συγκρίνεται με εκείνη που παρέχει το ελληνικό δίκαιο, θα διασφαλίσουμε βάσει σύμβασης, ότι οι συγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν το νομικά προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. (Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων ή πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

7. Online χρήση δεδομένων / επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας

Παρακάτω έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε, ποια στοιχεία συλλέγουμε και πώς τα χειριζόμαστε κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας. Οι ιστοσελίδες της REHAU μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων παρόχων, οι οποίες δεν καλύπτονται από τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αποθηκεύουμε στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και τη διεύθυνση IP. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των σελίδων, ιδίως για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δημιουργία σύνδεσης και αναπαυτική χρήση του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα αυτά δεν συνδέονται προσωπικά με εσάς.

Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, δεν συλλέγουμε σε καμία περίπτωση στους ιστότοπους μας προσωπικά δεδομένα. Εσείς μόνο αποφασίζετε, αν θέλετε να καταχωρήσετε τα εν λόγω δεδομένα, για παράδειγμα στα πλαίσια της εγγραφής σας, της παραγγελίας σας ή μιας έρευνας.

Επίσης χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας ειδικά τις παρακάτω τεχνολογίες:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί SnapEngage, μια υπηρεσία Live-Chat της SnapEngage, LLC. Αν αποδεχτείτε τη λειτουργία στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies ή χρησιμοποιείτε ενεργά το Live Chat SnapEngage, τότε αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies, τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου που κάνετε. Οι πληροφορίες που παράγονται μεταδίδονται αποκλειστικά σε έναν διακομιστή της SnapEngage στην ΕΕ και αποθηκεύονται εκεί, ώστε να αξιολογηθεί η χρήση των Chats που κάνετε και να διατεθούν σε εμάς σε μορφή αναφορών. Η SnapEngage ενδεχομένως να μεταδώσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, εφόσον προβλέπεται νομικά ή εφόσον οι τρίτοι πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα αυτά κατ' εντολή της SnapEngage. Σε καμία περίπτωση η SnapEngage δεν θα συσχετίσει τη συντομευμένη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα της SnapEngage. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στις υποδείξεις προστασίας δεδομένων της SnapEngage, οι οποίες διατίθενται εδώ: http://snapengage.com/privacy-policy/.
Η SnapEngage θα μας προωθήσει τα δεδομένα αυτά κατόπιν αιτήματος. Αυτό γίνεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, εφόσον επιτρέπεται ενδεχ. επίσης για την επικοινωνία μαζί σας.

7.2. Chatbot / DialogFlow

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία «REHAU Chatbot» (για παράδειγμα μέσω του ιστοτόπου μας www.rehau.com ή εντός των κινητών εφαρμογών), πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν τη χρήση στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται προσωπικά δεδομένα, μεταξύ  άλλων αρχεία chat, διευθύνσεις IP και cookies μέσω των παρόχων Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland και Botcopy Inc., a Deleware Corporation based in Santa Monica, CA. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας «REHAU Chatbot».
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στο: https://policies.google.com/privacy?hl=el και στο https://www.botcopy.com/privacy/ και https://www.botcopy.com/gdpr/.

7.3. Υπηρεσία ανάλυσης δικτύου Google Analytics

Αν στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies αποδεχτείτε τη διαδικτυακή παρουσία μας, τότε αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται και αποθηκεύονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Η REHAU έχει ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση της IP σε αυτόν τον ιστότοπο, συνεπώς η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβεβλημένα κράτη της συμφωνίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Κατ' εντολή του παρόχου αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, ώστε να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου που κάνετε, με σκοπό τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον πάροχο του ιστότοπου, οι οποίες συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται στα πλαίσια του Google Analytics από τον φυλλομετρητή σας δεν συσχετίζεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του φυλλομετρητή. Ωστόσο επισημαίνουμε, ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδεχ. να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε την καταγραφή των δεδομένων που παράγονται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου που κάνετε (συμπ. της διεύθυνσης IP σας) στην Google καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το plugin φυλλομετρητή που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων διατίθενται στο https://policies.google.com/terms?hl=el ή στο https://policies.google.com/?hl=el&gl=gr
Επισημαίνουμε ότι στον ιστότοπό μας το Google Analytics επεκτάθηκε με τον κώδικα «gat._anonymizeIp();» , ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP (επονομαζόμενο IP-Masking).

7.4. Google Tag Manager

Αν στις εισαγωγικές σελίδες για τα Cookies αποδεχτείτε τη διαδικτυακή παρουσία μας, τότε αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Tag Manager. Το Tag Manager δεν καταγράφει προσωπικά δεδομένα. Το εργαλείο φροντίζει για την ενεργοποίηση άλλων Tags, τα οποία ενδεχομένως να καταγράφουν δεδομένα. Το Google Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Όταν σε επίπεδο τομέα ή cookies έχει σημειωθεί απενεργοποίηση, αυτή διατηρείται για όλα τα Tracking-Tags, τα οποία εφαρμόζονται με το Google Tag Manager. Οι υποδείξεις προστασίας δεδομένων της Google για αυτό το εργαλείο παρουσιάζονται εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=el-GR.

7.5. Google Ads Remarketing

Αν στις εισαγωγικές σελίδες για τα Cookies αποδεχτείτε τη διαδικτυακή παρουσία μας, τότε ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Ads Remarketing, έτσι προβάλλουμε διαφημίσεις για τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης Google καθώς και σε ιστοτόπους τρίτων. Πάροχος είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Για τον σκοπό αυτό η Google προσθέτει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής σας, το οποίο αυτόματα μέσω ψευδώνυμου cookie-ID και σύμφωνα με τις σελίδες που επισκέπτεστε επιτρέπει τη διαφήμιση με βάση τα ενδιαφέροντά σας.

Η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνο, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη Google, ότι η δραστηριότητα Internet και εφαρμογής-προγράμματος περιήγησής σας θα συνδέεται από τη Google με τον λογαριασμό Google σας και θα χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τον λογαριασμό Google σας για την εξατομίκευση αγγελιών, τις οποίες προβάλλετε στον ιστό. Αν σε αυτήν την περίπτωση κατά τη διάρκεια επίσκεψης της σελίδας του ιστοτόπου μας είστε συνδεδεμένοι στην Google, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα Google Analytics για τη δημιουργία και τον ορισμό καταλόγων ομάδων ενδιαφέροντος για Remarketing σε διάφορες συσκευές. Για τον σκοπό αυτό τα προσωπικά δεδομένα σας συνδέονται από την Google προσωρινά με τα δεδομένα Google Analytics, για τη δημιουργία ομάδων ενδιαφέροντος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη δημιουργία cookies για προεπιλογές αγγελιών, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το plug-in προγραμμάτων περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=el.

Εναλλακτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στο Digital Advertising Alliance στη διεύθυνση Internet www.aboutads.info σχετικά με τον ορισμό cookies και να πραγματοποιήσετε σχετικές ρυθμίσεις. Τέλος μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να ενημερώνεστε για τη δημιουργία cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα για την αποδοχή ή να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση μη αποδοχής των cookies η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Περισσότερες πληροφορίες και οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τη διαφήμιση και την Google διατίθενται εδώ: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el.

7.6. Χρήση του Google reCaptcha

Στις φόρμες επικοινωνίας μας, με τις οποίες μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις για υπηρεσίες και για πληροφορίες στη REHAU, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία reCAPTCHA της Google.
Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουμε εχθρικές επιθέσεις στους ιστοτόπους μας, καθώς διακρίνονται οι καταχωρήσεις ανθρώπων από τις αυτοματοποιημένες, μηχανικές καταχωρήσεις. Η χρήση αυτής της εφαρμογής είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας, την οποία η REHAU προσφέρει μέσω των φορμών επικοινωνίας της και συνεπώς βασίζεται στο άρθρο 6 I β του ΓΚΠΔ. Είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών, διαφορετικά ο ιστότοπος δεν θα προστατευόταν επαρκώς από την αυτοματοποιημένη κατασκοπία, την κατάχρηση και την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Συνεπώς η χρήση είναι προς συμφέρον επίσης των αποδεκτών της υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό η καταχώρησή τους μεταδίδεται στην Google, όπου υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία. Στην Google μεταδίδονται η διεύθυνση IP και ενδεχομένως άλλα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται από την Google για την υπηρεσία.

Συνεπώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες επικοινωνίας μας μόνο, αν αποδεχτείτε, ότι για την προστασία της σελίδας χρησιμοποιείται το Google reCaptcha.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να λάβει χώρα επίσης σε κράτη χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε επονομαζόμενες τρίτες χώρες).

Για να εξασφαλιστεί και σε αυτήν την περίπτωση ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 44 και επ. του ΓΚΠΔ και έτσι εξασφαλίζουμε, ότι η μετάδοση είναι γενικά επιτρεπτή (π.χ. με τη σύναψη τυπικών συμβολαίων ΕΕ).

Εφόσον η ισχύς των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών δεν διασαφηνίζεται, βασίζουμε τη μετάδοση δεδομένων στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ, ιδίως τη ρητή συγκατάθεσή σας ή την αναγκαιότητα για ασφαλή παροχή φορμών επικοινωνίας.

Οι ΗΠΑ θεωρούνται από την ΕΕ ως χώρα χωρίς κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων, ιδίως υφίσταται ο κίνδυνος, τα δεδομένα σας να υποβληθούν σε επεξεργασία από αρχές των ΗΠΑ, ενδεχ. χωρίς επαρκείς δυνατότητες νομικής προστασίας για ελεγκτικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το reCAPTCHA και η δήλωση προστασίας δεδομένων διατίθενται στο https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html ή στο https://policies.google.com/privacy?hl=el-GR.

Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Στον υπεύθυνο μεταδίδονται τα παρακάτω δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων: το διαδικτυακό σας αίτημα, η διεύθυνση IP, ο τύπος φυλλομετρητή, η γλώσσα φυλλομετρητή, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος, ένα ή περισσότερα cookies, τα οποία ενδεχομένως να ταυτοποιούν τον φυλλομετρητή σας.

Αν δεν αποδεχτείτε τη χρήση του Google reCAPTCHA , τότε δεν επιτρέπεται να συμπληρώσετε τις φόρμες επικοινωνίας, στις οποίες χρησιμοποιείται Google reCAPTCHA !

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της REHAU χωρίς τη χρήση του Google reCAPTCHA, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή ταχυδρομικά, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας με άλλον τρόπο.

7.7. Facebook-Plugin

Αν στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies αποδεχτείτε τη διαδικτυακή παρουσία μας, τότε χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας το «εικονοστοιχείο ενεργειών επισκέπτη» της Facebook Inc. Έτσι παρακολουθείται η συμπεριφορά των χρηστών, αφού μετά από κλικ σε μια διαφήμιση Facebook προωθηθούν στον ιστότοπο του παρόχου. Αυτή η διαδικασία χρησιμεύει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και μπορεί να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών μέτρων. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς, δηλαδή δεν συνδέονται με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Facebook, οπότε είναι πιθανή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και η Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης δεδομένων της Facebook: https://el-gr.facebook.com/about/privacy/.

Τα δεδομένα μπορεί να επιτρέπουν στη Facebook και στους συνεργάτες της τον έλεγχο διαφημίσεων εντός και εκτός του περιβάλλοντος του Facebook. Επίσης για τους σκοπούς αυτούς μπορεί να αποθηκευτεί ένα cookie στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να απορρίψετε την καταγραφή εικονοστοιχείων από τη Facebook και τη χρήση των δεδομένων σας για τον έλεγχο διαφημίσεων από τη Facebook. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να προβάλλετε τη σελίδα που έχει δημιουργηθεί από τη Facebook και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τις ρυθμίσεις διαφήμισης με βάση τη χρήση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Εναλλακτικά μπορείτε να δηλώσετε τη μη αποδοχή σας στον http://www.youronlinechoices.com/ιστότοπο. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλ. ισχύουν για όλες τις συσκευές, όπως π.χ. επιτραπέζιους υπολογιστές ή φορητές συσκευές.

7.8. Facebook Remarketing

Αν αποδεχτείτε στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies τη διαδικτυακή παρουσία μας, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία remarketing «Custom Audiences» της Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, «Facebook»). Αυτή η λειτουργία έχει ως σκοπό οι επισκέπτες του ιστοτόπου να βλέπουν στο κοινωνικό δίκτυο Facebook στοχευμένα διαφημίσεις που τους ενδιαφέρουν. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο το Remarketing-Tag της Facebook. Μέσω αυτού του Tag δημιουργείται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Έτσι μεταδίδεται στον διακομιστή της Facebook, ποιες από τις σελίδες μας επισκεφτήκατε. Η Facebook ταξινομεί τις πληροφορίες αυτές στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη Facebook. Όταν επισκέπτεστε το κοινωνικό δίκτυο Facebook, θα σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημίσεις Facebook σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Remarketing «Custom Audiences» εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση των δεδομένων από τη Facebook, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις δυνατότητες για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας περιέχονται στις υποδείξεις προστασίας δεδομένων της Facebook στο https://el-gr.facebook.com/about/privacy/.

7.9. Facebook Lead Ads

Αν αποδεχτείτε στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies τη διαδικτυακή παρουσία μας, χρησιμοποιούμε το Facebook Lead Ads, για να λαμβάνουμε στοιχεία επικοινωνίας χρηστών, οι οποίοι ενδιαφέρονται στο Facebook για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι αγγελίες του ιστοτόπου μας στο Facebook επεκτείνονται με πρόσθετες δυνατότητες αλληλεπίδρασης, ειδικά με την επιλογή για τον χρήστη να ζητήσει μέσω εντύπου επικοινωνίας πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όταν ένας ενδιαφερόμενος υποβάλλει ένα τέτοιο έντυπο, τα δεδομένα που ορίζονται από τον χρήστη αποθηκεύονται ως Lead στο Facebook και προωθούνται σε εμάς. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από εμάς μόνο για τον σκοπό που ορίζεται στο Lead Ad. Αυτό μπορεί να είναι για παράδειγμα το όνομα για την προσωπική προσφώνηση, η διεύθυνση E-Mail για την αποστολή των επιθυμητών πληροφοριών προϊόντων ή ο αριθμός τηλεφώνου για την τηλεφωνική επικοινωνία. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες διατίθενται απευθείας από τη Facebook στο https://el-gr.facebook.com/about/privacy/.

7.10. YouTube-Plugin

Αν αποδεχτείτε στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies τη διαδικτυακή παρουσία μας, χρησιμοποιούμε για την ενσωμάτωση βίντεο στον ιστότοπό μας μεταξύ άλλων plugins της YouTube LLC (εκπροσωπείται από την Google Inc.). Σε αυτήν την περίπτωση, όταν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές YouTube και απεικονίζεται το plugin. Έτσι μεταδίδεται στον διακομιστή YouTube, ποιες από τις σελίδες μας επισκεφτήκατε. Αν είστε συνδεδεμένος ως μέλος του YouTube, τότε το YouTube αντιστοιχείζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη σας. Κατά τη χρήση του plugin αντιστοιχίζεται αυτή η πληροφορία π.χ. μετά από κλικ στο πλήκτρο έναρξης ενός βίντεο επίσης στον λογαριασμό χρήστη σας. Μπορείτε να εμποδίσετε αυτήν την αντιστοίχιση, αν πριν από τη χρήση των ιστοτόπων μας αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη YouTube και από τους άλλους λογαριασμούς χρήστη των εταιρειών YouTube LLC και Google Inc. και διαγράψετε τα αντίστοιχα cookies των εταιρειών. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και υποδείξεις για την προστασία δεδομένων από τη YouTube (Google) διατίθενται στο: https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=gr.

7.11. Microsoft-Plugin

Αν αποδεχτείτε στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies τη διαδικτυακή παρουσία μας, τότε ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Conversion-Tracking της Microsoft Corporation. Το Microsoft Bing Ads αποθηκεύει έτσι ένα cookie στον υπολογιστή σας, εφόσον φτάσατε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Microsoft Bing. Το Microsoft Bing και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ότι κάποιος έκανε κλικ σε μια διαφήμιση, προωθήθηκε στον ιστότοπό μας και έφτασε προηγουμένως σε μια συγκεκριμένη σελίδα προορισμού (σελίδα Conversion). Εμείς μαθαίνουμε μόνο τον συνολικό αριθμό των χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Bing και ύστερα προωθήθηκαν στη σελίδα Conversion. Δεν μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα για την ταυτότητα του χρήστη. Αν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία tracking, μπορείτε να απορρίψετε επίσης την απαιτούμενη για τη διαδικασία αυτή αποθήκευση ενός cookie – για παράδειγμα μέσω ρύθμισης του φυλλομετρητή, η οποία απενεργοποιεί γενικά την αυτόματη αποθήκευση cookies. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων και τα χρησιμοποιούμενα cookies στο Microsoft Bing διατίθενται στον ιστότοπο της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/el-GR/.

7.12. Outbrain

Αν αποδεχτείτε στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies τη διαδικτυακή παρουσία μας, χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας την τεχνολογία του παρόχου Outbrain UK Ltd., με την οποία επισημαίνονται στους χρήστες μας ενδεχ. επίσης ενδιαφέροντα περιεχόμενα εντός του ιστοτόπου μας και σε ιστοτόπους τρίτων. Οι ενσωματωμένες από την Outbrain συστάσεις ανάγνωσης π. χ. κάτω από ένα άρθρο καθορίζονται με βάση τα περιεχόμενα που έχει διαβάσει ο χρήστης. Για την εμφάνιση αυτών των περιεχομένων που σχετίζονται με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα η Outbrain χρησιμοποιεί cookies. Για την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP διαγράφεται η τελευταία οκτάδα δεδομένων της διεύθυνσης IP, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ανωνυμία.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να απορρίψετε την παρακολούθηση μέσω Outbrain με εμφάνιση συστάσεων βάσει ενδιαφερόντων στο https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home .

7.13. Adform

Αν αποδεχτείτε στις εισαγωγικές σελίδες για τα cookies τη διαδικτυακή παρουσία μας, τότε σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία της Adform A/S. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ψηφιακών διαφημιστικών εκστρατειών. Η Adform δεν αποθηκεύει με τη δημιουργία cookies προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διευθύνσεις E-Mail ή λοιπά προσωπικά στοιχεία. Όλες οι πληροφορίες είναι καθαρά ανώνυμες και περιέχουν τεχνικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα τη συχνότητα προβολής και την ημερομηνία προβολής διαφημιστικών μέσων, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης ή το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα. Η σύνδεση με το πρόσωπό σας δεν είναι δυνατή. Επειδή οι διευθύνσεις IP στη Γερμανία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, το Adform δεν αποθηκεύει ποτέ στη Γερμανία πλήρεις διευθύνσεις IP, αλλά διαγράφει την τελευταία οκτάδα δεδομένων για την προστασία των δεδομένων.
Μπορείτε να αναιρέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό αυτό τον σύνδεσμο: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Έτσι αποθηκεύεται ένα λεγόμενο OptOut cookie στη συσκευή σας, το οποίο σηματοδοτεί στα τεχνικά συστήματα, ότι μελλοντικά δεν επιτρέπεται να μετρηθούν άλλα δεδομένα και να οριστούν cookies.

7.13. REHAU Account / cidaas

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας «REHAU Account» (για παράδειγμα μέσω https://accounts.rehau.com ή μέσα από κινητές εφαρμογές), συλλέγονται και αποθηκεύονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας. Η βασική υπηρεσία – ονομασία προϊόντος «cidaas» – διατίθεται μέσω του συνεργάτη επεξεργασίας παραγγελιών Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στο: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.15. Cloudflare

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας «REHAU Account» (για παράδειγμα μέσω https://accounts.rehau.com ή μέσα από κινητές εφαρμογές), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, μεταξύ άλλων ανώνυμες διευθύνσεις IP και cookies, από τον πάροχο Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA και διατηρούνται για έως επτά ημέρες. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να αυξηθεί η ασφάλεια της υπηρεσίας και συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες διατίθενται στο: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies και στο: https://www.cloudflare.com/privacypolicy.

7.16. Περισσότερα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία τοποθετούνται συνήθως από έναν ιστότοπο στον υπολογιστή. Τα cookies έχουν πολύπλευρες εφαρμογές. Ωστόσο, δεν είναι τεχνικά επικίνδυνα, καθώς δεν έχουν καμία «ενεργή» ικανότητα. Συνεπώς δεν μπορούν να εκτελέσουν κάποια επιβλαβή λειτουργία. Περιέχουν σχεδόν αποκλειστικά πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναπαυτική χρήση του διαδικτύου. Επίσης ορίσαμε μόνοι μας μια προθεσμία για τη διαγραφή των cookies. Χωρίς τη νέα συγκατάθεσή σας αποθηκεύονται για έως 12 μήνες από την πρώτη χρήση τους. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τεχνικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αυτόματη διαγραφή.

Κλασικά παραδείγματα για τη χρήση cookies: στοιχεία σύνδεσης, αποθήκευση καλαθιού αγορών, ανάλυση χρηστών, πεδία φόρμας. Οι πληροφορίες που μπορούν να αποθηκευτούν στα cookies είναι: διάρκεια ζωής, όνομα διακομιστή, μοναδικό αναγνωριστικό, δεδομένα περιεχομένου.

Χρήση των cookies:

 • Λειτουργία
  Τα λειτουργικά cookies ή cookies συνεδρίας είναι καθαρά τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Χρησιμοποιούμε όλα τα άλλα cookies μόνο, όταν έχετε αποδεχτεί τη χρήση τους στα πλαίσια των εισαγωγικών σελίδων για το Cookie Consent Manager. Αυτά τα cookies είναι δομημένα ως εξής:

 • Στατιστικά
  Με τα στατιστικά cookies ή Tracking-Cookies αξιολογείται – φυσικά πλήρως ανώνυμα – η συμπεριφορά χρήστη κατά την επίσκεψη του ιστοτόπου μας. Η REHAU και ενδεχ. η υπεύθυνη υπηρεσία λαμβάνουν έτσι πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, κάτι που επιτρέπει στη REHAU και ενδεχ. στην υπεύθυνη υπηρεσία να την προσαρμόσει καλύτερα στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών.
 • Μάρκετινγκ
  Πρόσθετα στα δικά μας cookies χρησιμοποιούμε cookies τρίτων, για την εμφάνιση εξατομικευμένης διαφήμισης στους δικούς μας και σε άλλους ιστοτόπους. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «Retargeting». Βασίζεται στη δραστηριότητα που έχετε στην ιστοσελίδα μας.
 • Λοιπά
  Επίσης τα plugin που χρησιμοποιούνται στους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούν ξεχωριστά cookies. Για τα είδη και τους σκοπούς των cookies μπορείτε να ενημερωθείτε στις αναφερόμενες σελίδες των τρίτων παρόχων.

Κατάλογος παρόχων cookies
Κατάλογος cookies

Consentmanager:

Ενσωματώσαμε το εργαλείο διαχείρισης συγκαταθέσεων «consentmanager» (www.consentmanager.net) της Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Schweden, info@consentmanager.net) στον ιστότοπό μας, για την καταγραφή συγκαταθέσεων με σκοπό την επεξεργασία δεδομένων ή τη χρήση cookies ή συγκρίσιμων λειτουργιών. Με τη βοήθεια του consentmanager έχετε τη δυνατότητα να δώσετε ή να όχι τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας, π. χ. για την ενσωμάτωση εξωτερικών στοιχείων, την ενσωμάτωση περιεχομένων streaming, τη στατιστική ανάλυση, τη μέτρηση εμβέλειας και την εξατομικευμένη διαφήμιση. Με τη βοήθεια του consentmanager μπορείτε να δώσετε ή όχι τη συγκατάθεσή σας για όλες τις λειτουργίες ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για μεμονωμένους σκοπούς και επιμέρους λειτουργίες. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας και εκ των υστέρων. Σκοπός της ενσωμάτωσης του consentmanager είναι να δοθεί στους χρήστες του ιστοτόπου μας η δυνατότητα να αποφασίσουν για τα προαναφερθέντα σημεία και στα πλαίσια της περαιτέρω χρήσης του ιστοτόπου μας να μπορούν να αλλάξουν ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Στα πλαίσια χρήσης του consentmanager λαμβάνει χώρα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των χρησιμοποιούμενων τερματικών συσκευών και της διεύθυνσης IP.
Νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 στοιχείο γ) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 S. 1 στοιχείο α) σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 1 του ΓΚΠΔ καθώς και βοηθητικά στοιχείο στ). Με την επεξεργασία των δεδομένων το consentmanager μας βοηθά (σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ο υπεύθυνος) κατά την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας (π. χ. υποχρέωση τεκμηρίωσης). Τα έννομα δικαιώματά μας για την επεξεργασία έγκεινται στην αποθήκευση των ρυθμίσεων χρήστη και των προτιμήσεων αναφορικά με τη χρήση των cookies και λοιπών λειτουργιών. Το Consentmanager αποθηκεύει τα δεδομένα σας, όσο οι ρυθμίσεις χρήστη σας είναι ενεργές. Μετά από δύο έτη ύστερα από πραγματοποίηση των ρυθμίσεων χρήστη σημειώνεται νέα ερώτηση για συγκατάθεση. Οι πραγματοποιηθείσες ρυθμίσεις χρήστη αποθηκεύονται τότε εκ νέου για αυτό το χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να μην αποδεχτείτε την επεξεργασία. Το δικαίωμα αντίρρησης υφίσταται για λόγους, οι οποίοι προκύπτουν από την ειδική σας περίπτωση. Για υποβολή αντίρρησης απευθυνθείτε μέσω E-Mail στο info@consentmanager.net.

8. Ασφάλεια δεδομένων

Διαθέτουν τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία ή/και από ακούσια απώλεια, τροποποίηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση.

9. Τα δικαιώματά σας

Η τήρηση των κανονισμών προστασίας δεδομένων ελέγχεται από τους παρακάτω οργανισμούς, στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί ο καθένας:

Πληρεξούσιος προστασίας δεδομένων της:

Κύριος Δρ. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Τηλέφωνο: +49 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Κύρια ελεγκτική αρχή υπό την έννοια του άρθρου 56 του ΓΚΠΔ:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
E-mail: contact@dpa.gr

Επίσης έχετε οι ίδιοι τη δυνατότητα να ελέγχετε αν η REHAU τηρεί τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης
 • Δικαίωμα πληροφόρησης για τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Δικαίωμα αντίρρησης
  Σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας με βάση το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (βλ. πάνω) μπορείτε να μην αποδεχτείτε την επεξεργασία για λόγους που προκύπτουν από την ειδική σας κατάσταση. 
 • Δικαίωμα αντίρρησης έναντι απευθείας διαφήμισης
  Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε οποιαδήποτε στιγμή την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την απευθείας διαφήμιση. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ, που συνδέεται με την απευθείας διαφήμιση.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε ελεγκτική αρχή


Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα, όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, ο οποίος είναι διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει ακόμη και σε περιπτώσεις αιτημάτων ενημέρωσης, προτάσεων ή παραπόνων. Η REHAU σας ενημερώνει κατόπιν αιτήματος άμεσα εγγράφως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν και ποια προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί από εμάς. Εάν, παρά τις προσπάθειές μας για διατήρηση ορθών δεδομένων, έχουν αποθηκευτεί ανακριβείς πληροφορίες θα τα διορθώσουμε αμέσως μετά από τη λήψη του σχετικού αιτήματός σας.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection