Νοµικές οδηγίες

Καλώς ορίσατε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα προϊόντα REHAU. Στη συνέχεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις νομικές υποδείξεις που αφορούν στη χρήση πληροφοριών που διαθέτουμε στο Internet.

Συμφωνίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας

Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που διατίθονται σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία (εφεξής "πληροφορίες") παρέχονται μετά λόγου γνώσεως και κατά συνείδηση. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώσουμε διαρκώς τις πληροφορίες, ώστε τη χρονική στιγμή που τις βλέπετε να είναι σωστές και τρέχουσες.

Ωστόσο, ο όμιλος REHAU (εφεξής η "εταιρεία") δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να ενημερώνει ή να διορθώνει τις δημοσιευμένες πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να διορθώσει το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή χωρή προηγούμενη ειδοποίηση. Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ή εγγύηση όσον αφορά στην πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές οποιασδήποτε φύσεως, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, από το γεγονός ότι αυτές οι πληροφορίες θεωρήθηκαν αξιόπιστες ή από οποιοδήποτε προϊόν σχετίζεται με αυτές.

Αυτές οι πληροφορίες δεν επιτρέπεται να θεωρούνται συστάσεις για τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών, προϊόντων, διαδικασιών, εξοπλισμών ή διατυπώσεων. Επίσης, αποκλείοναι όλες οι ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις που αφορούν στην εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένους σκοπούς ή τη μη παράβαση νόμων.

Η εταιρεία δεν παρέχει καµία ρητή ή σιωπηρή εξασφάλιση ή εγγύηση ότι η χρήση αυτών των πληροφοριών δεν παραßιάζει τυχόν δικαιώµατα ευρεσιτεχνιών, πνευµατικής ιδιοκτησίας ή εµπορικών σηµάτων. Οι πληροφορίες δεν επιτρέπεται να ερµηνεύονται ως διατυπώσεις που ßρίσκονται σε αντίφαση προς οποιαδήποτε δικαιώµατα ευρεσιτεχνιών, πνευµατικής ιδιοκτησίας ή εµπορικών σηµάτων.


Πνευµατική ιδιοκτησία


Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιλαµßάνονται σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και υπόκεινται στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα οποία ισχύουν τη χρονική στιγµή κατά την οποία δηµοσιεύτηκαν στη διαδικτυακή τοποθεσία. Η δηµιουργία αντιγράφων των εγγράφων που δηµοσιεύονται σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία επιτρέπεται µόνο για ενηµερωτικό σκοπό και για προσωπική χρήση.

Εµπορικά σήµατα
Εφόσον δεν διευκρινίζεται ή δεν απορρέει µε σαφήνεια από τις περιστάσεις κάτι διαφορετικό, οι εταιρικές επωνυµίες, τα λογότυπα καθώς και τα κατατεθέντα προϊόντα και εµπορικά σήµατα (διακρίνονται από το σύµßολο ® ή ™) στο σύνολό τους, όπως αναφέρονται στις ιστοσελίδες µας, ανήκουν στην εταιρεία.
Η χρήση τους δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Υποχρεώσεις του χρήστη
Κάθε επισκέπτης των ιστοσελίδων, ο οποίος διαθέτει στην εταιρεία πληροφορίες, εκχωρεί στην εταιρεία απεριόριστα δικαιώµατα µεταßίßασης όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες και εξουσιοδοτεί την εταιρεία να χρησιµοποιεί αυτές κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες δεν θεωρούνται εµπιστευτικές. Πρέπει να είναι ακριßείς και νόµιµες και δεν επιτρέπεται να προσßάλλουν τα συµφέροντα τρίτων.

Συνδέσεις υπερκειµένου
Σε καµία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο διαδικτυακών τοποθεσιών για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις. Αυτές οι συνδέσεις διατίθενται ως υπηρεσία για τους χρήστες των διαδικτυακών τοποθεσιών της εταιρείας. Διευκρινίζεται ρητώς ότι το περιεχόµενό τους δεν ανήκει στην εταιρεία.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection