Η REHAU στο θεμα της προστασιας προσωπικων δεδομενων

Η RΕHΑU σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα RΕHΑU.
Η εταιρεία µας λαµßάνει πολύ σοßαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδοµένων σας. Επιθυµούµε οι επισκέπτες των σελίδων µας στο Internet να αισθάνονται ασφαλείς. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σας, όπως το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου ή το ε-mαil, αποτελεί πρωτεύον ζήτηµα, το οποίο λαµßάνουµε υπόψη στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών µας διαδικασιών. Δραστηριοποιούµαστε στο Web σε συµµόρφωση µε τους νόµους περί προστασίας και ασφάλειας δεδοµένων. Στη συνέχεια θα µάθετε ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουµε και µε ποιο τρόπο τις χρησιµοποιούµε.
Οι σελίδες Web της RΕHΑU µπορεί να περιλαµßάνουν συνδέσεις σε σελίδες Web άλλων εταιρειών, όπου η παρούσα δήλωση προστασίας δεδοµένων δεν εφαρµόζεται.
Προσωπικά δεδοµένα
Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε καµία περίπτωση δεν συγκεντρώνουµε προσωπικά δεδοµένα µέσω των τοποθεσιών Web µας. Μόνο εσείς αποφασίζετε εάν στο πλαίσιο της εγγραφής χρήστη, της παραγγελίας ή δηµοσκόπησης, θέλετε να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Γενικώς, χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να απαντήσουµε στις ερωτήσεις σας, για να επεξεργαστούµε την παραγγελία σας ή για να εξασφαλίσουµε την πρόσßασή σας σε συγκεκριµένες πληροφορίες ή προσφορές. Για τη διατήρηση των πελατειακών σχέσεων µπορεί επιπλέον να είναι απαραίτητη η αποθήκευση των προσωπικών δεδοµένων σας, η επεξεργασία και π.χ. η γνωστοποίηση σε επιχειρήσεις του οµίλου RΕHΑU, ώστε να µπορούµε να ικανοποιήσουµε καλύτερα τις επιθυµίες σας ή να ßελτιώσουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Επίσης µπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση αυτών των δεδοµένων από εµάς (ή από τρίτους κατόπιν εντολής µας), για την ενηµέρωσή σας σχετικά µε προσφορές της RΕHΑU που είναι χρήσιµες για τις επιχειρηµατικές εργασίες σας ή για τη διεξαγωγή δηµοσκοπήσεων µέσω Internet, ώστε να µπορούµε να ανταποκριθούµε καλύτερα στις απαιτήσεις σας.

Είναι αυτονόητο ότι σεßόµαστε την επιθυµία σας να µην θέλετε να διαθέσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα για την υποστήριξη των πελατειακών σχέσεών µας, ιδίως όσον αφορά την άµεση εµπορευµατοποίηση ή την έρευνα αγοράς. Δεν πρόκειται να προßούµε σε πώληση των προσωπικών σας δεδοµένων σε τρίτους ή εµπορευµατοποίηση αυτών µε άλλο τρόπο.
Αυτόµατη συγκέντρωση πληροφοριών που δεν αποτελούν προσωπικά δεδοµένα

Όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες Web µας, κατά καιρούς συγκεντρώνονται αυτόµατα (εποµένως όχι µέσω της εγγραφής χρήστη) πληροφορίες, που δεν αντιστοιχίζονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο (π.χ. πρόγραµµα περιήγησης στο Internet και λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιεί ο χρήστης, όνοµα τοµέα της τοποθεσίας Web που επισκεφθήκατε, αριθµός επισκέψεων, µέσος χρόνος παραµονής, επισκεψιµότητα σελίδων). Η RΕHΑU χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εξακριßώσει την απήχηση που έχουν οι τοποθεσίες της στο Web και για να ßελτιώσει το περιεχόµενό τους. Όταν επισκέπτεστε µια από τις τοποθεσίες µας στο Web, µπορεί να αποθηκεύονται πληροφορίες υπό µορφή cookie στον υπολογιστή σας, για αυτόµατη αναγνώριση στην επόµενη επίσκεψη. Τα cookie επιτρέπουν, για παράδειγµα, την προσαρµογή µιας τοποθεσίας Web στα ενδιαφέροντά σας ή την αποθήκευση του κωδικού πρόσßασής σας, ώστε να µην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε ξανά κάθε φορά. Εάν δεν επιθυµείτε γενικώς τη χρήση cookie, έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε το πρόγραµµα περιήγησης στο Internet µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διαγράφει τα cookie από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να µπλοκάρει όλα τα cookie ή να σας προειδοποιεί πριν την αποθήκευση ενός cookie.
Ασφάλεια
Η RΕHΑU λαµßάνει προληπτικά µέτρα για την προστασία των δεδοµένων σας που διαχειρίζεται η ίδια έναντι ακούσιας ή εκούσιας παραποίησης, απώλειας, καταστροφής ή πρόσßασης µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων.
Δικαίωµα ενηµέρωσης
Για θέµατα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων επικοινωνείστε µε τη:

Διεύθυνση της Εταιρείας
RΕHΑU ΕΠΕ
2ο χλµ Λεωφ. Παιανίας Μαρκοπούλου
19002 Παιανία
Ε-Mαil: athens@rehau.com

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας, µπορείτε να απευθυνθείτε στο πληρεξούσιο πρόσωπο προστασίας δεδοµένων που ßρίσκεται ση διάθεσή σας ακόµα και σε περίπτωση αιτήσεων πληροφόρησης, υποßολής προτάσεων ή προσφυγών. Κατόπιν αίτησης, η RΕHΑU σας ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό εγγράφως και ßάσει του ισχύοντος δικαίου, εάν και ποια προσωπικά σας δεδοµένα έχει αποθηκεύσει. Εάν παρά τις προσπάθειές µας για την ορθότητα και ενηµέρωση των δεδοµένων αποθηκευτούν εσφαλµένες πληροφορίες, αναλαµßάνουµε τη διόρθωσή τους κατόπιν σχετικού αιτήµατός σας.