Geo sonde - akumulator topline

Komponente sustava

Najbitnije komponente:

  • RAUGEO PE-Xa-sonde, osiguravaju ispunjenje zahtjeva u odnosu na visoke temperature
  • RAUGEO materijal za ispunu
  • REHAU tehnika spajanja sa pokretnom navlakom
  • RAUGEO collect horizontalni vod geotermalnog kolektora
  • Termoizolacijski sloj
  • Zaštitna folija za termoizolaciju

Opis

Opis

Karakteristike:
Temperaturni nivo: ca. 0 °C - 85 °C
Tipična dubina bušotine: 30-100 m
Tipično rastojanje sondi: 1,5 m - 4 m. Rastojanje sondi varira u ovisnosti od geoloških uvjeta.
Volumen akumulatora za 1 m3 ekvivalent u vodi: 3-5 m3
Kapacitet akumulatora: 15-30 kWh/m3
Specifični troškovi akumulacije 80-90EUR/ 1 m3 ekvivalent u vodi (uklj. projektiranje, bez PDV-a, za 10.000 m3)
Minimalna dimenzija ca. 10.000 m3

Konstrukcija:
U načelu potrebno je da akumulator ima optimalan odnos površine i volumena.
Iz toga proizlazi najčešće kolektorsko polje cilindričnog rasporeda.U tom slučaju promjer cilindra treba odgovarati približnoj dubini cilindra (dubina sonde).
Akumulator se izolira prema gornjoj površini. Ovakvu izolaciju treba zaštiti od vlage.

Dimenzioniranje:
Za sezonske akumulatore nužno je individualno dimenzioniranje. Nakon studije izvodivosti putem dinamičke simulacije vrši se dimenzioniranje toplinskog akumulatora. Ovo posebno obuhvaća prilagođavanje broja sondi, dubinu sondi i razmak između sondi u ovisnosti od geoloških uvjeta i svrhe primjene.

Preduvjeti

Preduvjeti

Minimalna dimenzija konstrukcije:

Za tehnički i ekonomski svrhovitu sezonsku akumulaciju neophodna je minimalna veličina sustava.
Cilj je postići optimalni omjer površina i volumena. Na taj način se minimaliziraju površinski gubici akumulirane toplinske energije iz volumena.

Minimalni volumen akumulacije kod EWS-akumulatora odgovara ca. 10.000 m3.

Geološki preduvjeti:

  • Zemljište pogodno za izvođenje bušotina
  • Nepostojanje podzemnih voda

Za izgradnju EWS-akumulatora neophodna su geološka ispitivanja zemljišta, i to putem dubinskih bušotina.