Uvjeti isporuke i plaćanja

I. Općenito

1. Ovi Uvjeti primjenjuju se od 13.06.2023 i to isključivo na trgovačke ugovore i odnose s trgovcima te se ne odnose na potrošačke ugovore.
2. Naše isporuke, usluge i ponude zasnivaju se isključivo na niže navedenim uvjetima. Ukoliko se ne postigne drugačiji dogovor, isti vrijede i za sve buduće poslovne odnose, čak i kad nisu izričito dogovoreni, odnosno ako na iste nije izričito upućeno.
3. Ovi Uvjeti su obvezujući. Pozivanje kupca na njegove vlastite uvjete poslovanja, a koji uvjeti poslovanja su u oprečnosti s ovim Uvjetima, nema pravnog učinka na poslovni odnos.
4. U pojedinim slučajevima se zasebno dogovorenim uvjetima daje prvenstvo u odnosu na ove Uvjete. Sva pojedinačno dogovorena odstupanja od navedenih zahtijevaju ugovor ili potvrdu dogovora isključivo u pisanom obliku.
5. Svi eventualni zahtjevi ili prijave podnesene po isteku ugovora (npr. rokovi isporuke, prijava nedostataka, odustajanje ili smanjenje naručene količine) moraju biti sastavljeni u pisanom obliku.
6. Prilikom isporuke, instaliranja i montaže, kao i korištenja naših proizvoda kupac je dužan postupati u skladu s našim aktualnim Tehničkim informacijama kao i opće važećim tehničkim pravilima i propisima.
7. Podaci o kupcu, koji se odnose na zajedničku poslovnu suradnju, bit će obrađivani u skladu s važećim pravnim propisima o zaštiti osobnih i poslovnih podataka.

II. Ponuda i sklapanje ugovora

1. Naše ponude, ukoliko se izričito ne navede drugačije, smatraju se neobvezujućima. Podaci vezani uz uzorke i probni materijal također se smatraju neobvezujućim i okvirnim podacima. Narudžba kupca se smatra obvezujućom prihvaćanjem ugovora s njegove strane. Zaključci i dogovori postaju obvezujući za nas tek temeljem naše pismene potvrde narudžbe, odnosno po izvršenoj isporuci, pri čemu se u potonjem slučaju račun smatra valjanom i obvezujućom potvrdom narudžbe. Ukoliko u samoj narudžbi nije izrijekom navedeno drugačije, zadržavamo pravo prihvatiti, odnosno otkloniti narudžbu u roku od četiri tjedna od dana uručenja iste na našu adresu.
2. Ukoliko neki proizvod nismo u mogućnosti isporučiti zbog toga što nam isti nije isporučen od strane našeg dobavljača bez naše krivnje, zadržavamo pravo odstupiti od ugovora. U navedenom slučaju kupac će biti obaviješten o tome da određenu robu nije moguće isporučiti te da je već izvršeni dio ugovora/isporuke obvezujući.
3. Prilikom naručivanja, često korištena oznaka „kako je već naručivano“, u svim se slučajevima odnosi samo i isključivo na izvedbu samog proizvoda, a ne na cijenu. Prilikom narudžbe mjerodavna je isključivo REHAU-oznaka proizvoda. Navođenje dodatnih oznaka od strane kupca ne smatra se obvezujućim ni na koji način.
4. Naši savjeti o tehničkoj primjeni u usmenom i/ili pismenom obliku nisu obvezujući – također i u odnosu na eventualna prava trećih osoba – i ne oslobađaju kupca od obveze osobnih ispitivanja naših proizvoda u pogledu njihove sukladnosti u predviđene postupke i svrhe.

III. Cijene

1. Ukoliko nije drugačije navedeno, pod našim cijenama se podrazumijevaju tvorničke cijene ili cijene proizvoda na skladištu uvećane za troškove pakiranja, prijevoza, carine i ostalih poreznih davanja, te prvenstveno uvećane za porez na dodanu vrijednost.
2. Cijene navedene u našem cjeniku su, ukoliko nije izričito drugačije navedeno, slobodno formirane i temelje se na trenutno važećim faktorima obračuna troškova. Ukoliko do dana isporuke nastupe promjene navedenih faktora obračuna troškova, npr. uslijed povećanja cijena sirovina ili troškova proizvodnje, zadržavamo pravo na odgovarajuću prilagodbu cijena. Ukoliko između trenutka ugovaranja i same isporuke protekne razdoblje duže od tri mjeseca, pri promjeni faktora obračuna troškova npr. uslijed povećanja cijena sirovina ili troškova proizvodnje, zadržavamo pravo na odgovarajuću prilagodbu cijena. Ukoliko dođe do promjene cijena, o navedenom ćemo odmah obavijestiti kupca, a kupac zadržava pravo odustati od narudžbe ukoliko promjena cijene iznosi više od 5%. O eventualnom odustajanju od narudžbe kupac nas je dužan obavijestiti u roku od sedam dana, računajući od dana primitka naše obavijesti o povećanju cijena, jer se u protivnome smatra da je kupac prihvatio novu cijenu.
3. Za narudžbe za koje cijene nisu ugovorene vrijede cijene važeće na dan ugovaranja, a u ostalim slučajevima vrijede cijene navedene u cjeniku.
4. Prodajne cijene, kao i sve ponude i kalkulacije, ukoliko se izričito ne dogovori drugačije, podrazumijevaju se u hrvatskim kunama.

IV. Uvjeti plaćanja

1. Ukoliko se za pojedine ugovore ne postigne drugačiji dogovor o uvjetima plaćanja, vrijedi plaćanje unutar roka od 30 dana od dana izdavanja računa, ukoliko u cjeniku nisu predviđeni drugačiji modeli plaćanja. Plaćanje iznosa računa je obvezno, neovisno o eventualno prijavljenim nedostacima u isporuci. Mjesto plaćanja je Zagreb.
2. Oslobođenje od obveze plaćanja ili zaračunavanja dodatnih iznosa, ukoliko nije drugačije dogovoreno, moguće je samo na neosporan zahtjev kupca, odnosno temeljem pravomoćne sudske presude.
3. U slučaju prekoračenja roka plaćanja, na naplatu odmah dospijevaju sve nedospjele nepodmirene obveze. U slučaju nepridržavanja uvjeta plaćanja ili nastupanja okolnosti koje mogu umanjiti kreditnu sposobnost kupca, zadržavamo pravo dospjelima proglasiti sva potraživanja neovisno o prvotno postavljenim rokovima plaćanja. Osim toga, zadržavamo pravo preostale isporuke izvršavati isključivo uz plaćanje unaprijed, odnosno zahtijevati izdavanje garancije plaćanja. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu unaprijed ili u određenom roku ne dostavi garanciju plaćanja, zadržavamo pravo odustati od ugovora glede još neizvršenih usluga, odnosno zadržavamo pravo neizvršavanja isporuka po preostalim dijelovima narudžbi kupca.
4. Zadržavamo pravo zaračunavanja sveukupnih naših potraživanja, uključujući sva potraživanja koja kupac eventualno ima prema nama temeljem isporuka ili drugih pravnih razloga.

V. Pridržaj prava vlasništva i ostale garancije

1. Sve do potpune naplate svih naših potraživanja prema kupcu, uključujući i buduća potraživanja nastala temeljem poslovnog odnosa s kupcem, pridržavamo pravo vlasništva nad isporučenom robom.
2. Ukoliko kupac prerađuje robu koju smo mu isporučili, a na način da pri postupku prerade koristi proizvode koji ne pripadaju nama, nad prerađenim proizvodima nastaje pravo proporcionalnog suvlasništva u korist društva REHAU (vrijednost se izračunava prema vrijednosti izraženoj na računu), na način kako je pravo pridržanog vlasništva predviđeno ovim Uvjetima.
3. Kupac ima pravo robu sa pridržanim pravom vlasništva u svom redovitom poslovanju prerađivati i prodavati.
4. Kupac nam sklapanjem ugovora, kao garanciju, ustupa sva potraživanja koja mu pripadaju po robi sa pridržanim pravom vlasništva (neovisno o pravnom temelju istih; uključujući potraživanja po osnovi daljnje prodaje, potraživanja po saldu iz kontokorentnih sporazuma, kao i potraživanja temeljem obrade i prerade ili spajanja robe koju smo mu isporučili te potraživanja temeljem nedozvoljenih radnji, odnosno osiguranja). Visina ustupljenih potraživanja je ograničena na vrijednost robe kako je iskazana u našem računu u trenutku isporuke robe. Ako je kupčev klijent pravovaljano isključio ustup potraživanja protiv sebe, kupac i tvrtka REHAU stupaju u međusobni odnos koji je istovjetan pravovaljanom odnosu koji nastupa u trenutku unaprijed ustupljenih potraživanja bilo koje vrste. Istovremeno, kupac nas ovlašćuje da naplatimo potraživanja u njegovo ime, a za naš račun, čime kupac u skladu s važećim odredbama više nema prava nad potraživanjima u vlastito ime.
5. Mi opozivo ovlašćujemo kupca da potraživanja, koja nam je ustupio, naplati u vlastito ime i na svoj račun. Ukoliko kupac ne izvrši svoju obvezu prema nama ili nastane jedna od okolnosti opisana u poglavlju IV, t. 4, kupac će nam na naš zahtjev dati sve potrebne informacije i dokumentaciju vezanu uz ustupljeno potraživanje. Također, zadržavamo pravo ustupanje potraživanja prijaviti neposredno dužnicima kupca te zatražiti trenutačnu naplatu istih na naš račun.
6. Isporučena roba ne smije se bez naše suglasnosti plijeniti ili u svrhu osiguranja predavati u vlasništvo trećim osobama. U slučaju zahtjeva od strane trećih osoba za robom sa pridržanim pravom vlasništva, kupac se obvezuje odmah nas izvijestiti o nastaloj situaciji te nam pružiti svu potrebnu pomoć u svrhu očuvanja naših prava.
7. Ukoliko se kupac ne ponaša u skladu s ugovorom – naročito u slučaju kašnjenja s plaćanjem – zadržavamo pravo iskoristiti svoje pridržano pravo vlasništva te zahtijevati da nam se roba, nad kojom imamo pridržano pravo vlasništva, odmah vrati te da mi, ili naši opunomoćenici, odmah steknemo vlasništvo nad predmetnom robom ili da eventualno zatražimo ustupanje prava na kupčeve zahtjeve prema trećim osobama. Iskorištavanje pridržanog prava vlasništva ne znači i odstupanje od ugovora.
8. Ako vrijednost instrumenata osiguranja plaćanja za 10% prelazi visinu naših ukupnih potraživanja, obvezni smo na zahtjev kupca odustati od instrumenata osiguranja po našem izboru.
9. Kupac se obvezuje svu robu na kojoj je pridržano pravo vlasništva osigurati od požara i krađe. U slučaju nastupanja štetnoga događaja, pravo postavljanja zahtjeva za naknadu štete prema osiguranju unaprijed se ustupa nama u visini vrijednosti robe nad kojom je pridržano pravo vlasništva.

VI. Rokovi isporuke i moguća kašnjenja

1. Mjesto izvršenja isporuke je Zagreb ili sjedište ili skladište poslovnog partnera ovlaštenoga za isporuku. Ako nije drugačije dogovoreno, rokovi isporuke robe ili izvršenja usluge smatraju se ispoštovani ukoliko naručeni predmet napusti tvornicu ili se izda obavijest o tome da je proizvod spreman za isporuku, odnosno ukoliko dođe do izvršenja usluge, a sve prije isteka roka za isporuku.
2. Rok isporuke robe ili izvršenja usluge primjereno se produljuje u slučaju nastupanja okolnosti izazvanih provođenjem mjera u borbi za socijalna prava radnika, naročito u slučaju štrajka ili obustave rada, kao i u slučaju nastupanja nepredvidivih smetnji izazvanih van našeg utjecaja, a za koje se smetnje neosporno može utvrditi da znatno utječu na samu proizvodnju, odnosno isporuku robe ili izvršenje usluge. Isto vrijedi i ukoliko navedene okolnosti nastupe kod naših dobavljača, i to u slučaju kašnjenja pri isporuci materijal prema nama, odnosno posljedičnog kašnjenja naše isporuke prema kupcu. U slučaju duljeg prekoračenja dogovorenih rokova isporuke, a po prethodnom uručenju obavijesti, i kupac i tvrtka REHAU zadržavaju pravo na odustajanje od ugovora. U slučaju nastanka opisanih okolnosti, obvezujemo se kupca u što je moguće kraćem roku obavijestiti o početku i predviđenom završetku istih.
3. Isporuke i izvršenje usluga (ispunjenje ugovornih obveza) podrazumijevaju se bez nastupanja prepreka uslijed nacionalnih ili međunarodnih propisa, posebno odredbi vezanih uz kontrolu izvoza, embarga ili drugih sankcija. Ugovorne strane se obvezuju međusobno razmjenjivati sve informacije i dokumentaciju nužnu za izvoz/prijevoz/uvoz. Kašnjenja uslijed izvoznih kontrola i ostalih postupaka za prikupljanje raznih odobrenja, smatraju se opravdanim razlogom za nepridržavanje prvotno određenih rokova isporuke. Ukoliko nije moguće prikupiti tražena odobrenja, dio ugovora, koji se odnosi na proizvode za koje se odobrenje tražilo, ne smatra se sklopljenim; navedena kašnjenja se ne priznaju kao osnova za podnošenje reklamacije ili zahtjeva za naknadom štete bilo koje vrste.
4. Kupac može bez otkaznoga roka odustati od ugovora ukoliko do trenutka prenošenja rizika nismo u mogućnosti do kraja izvršiti isporuku. Osim toga, ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti dio prihvaćene narudžbe, a kupac pokaže opravdani interes za neprihvaćanjem djelomične isporuke, kupac može odustati od ugovora. Ako kupac prihvati djelomičnu isporuku, obvezan je podmiriti troškove isporučenoga dijela narudžbe. Za ostale slučajeve vrijede odredbe poglavlja IX. Ukoliko spomenute okolnosti vezane uz nemogućnost djelomične isporuke nastupe u razdoblju opravdanog kašnjenja, odnosno prolongiranja isporuke ili ako je za iste u potpunosti ili pretežno odgovoran sam kupac, obveza podmirenja cjelokupnog iznosa po računu ostaje.
5. Razdoblje opravdanog kašnjenja, odnosno prolongiranja isporuke nastupa temeljem zakonskih propisa. Obvezni smo o istome pismeno obavijestiti kupca. Ukoliko uslijed kašnjenja za kupca nastupi šteta, kupac ima pravo zatražiti paušalnu naknadu štete. Ista za svaki puni tjedan kašnjenja iznosi 0,5 %, ukupno najviše 5% vrijednosti onog dijela ukupne isporuke koji uslijed kašnjenja nije pravovremeno isporučen ili se nije mogao upotrijebiti sukladno ugovoru. Svi ostali zahtjevi, temeljem opravdanog kašnjenja, odnosno prolongiranja isporuke, određuju se prema odredbama poglavlja IX. ovih Uvjeta.
6. Roba pripremljena za isporuku mora se opozvati po isteku roka isporuke, a ukoliko se to ne dogodi, zadržavamo pravo spomenutu robu isporučiti po svom odabiru ili je uskladištiti o trošku i na odgovornost kupca; isto vrijedi i u slučajevima kad isporuka nije moguća zbog razloga za koje mi ne snosimo odgovornost. Slanjem obavijesti o spremnosti robe za isporuku, roba se smatra isporučenom i kao takva se može zaračunati na naplatu.
7. Način, sredstvo, odnosno put transporta, kao i način i opseg potrebnih zaštitnih sredstava, odabir špeditera, odnosno prijevoznika, te samo pakiranje, stvar su našeg odabira. Odabir se odvija prema našoj procjeni te uobičajenim pozitivnim praksama bez izdavanja bilo kakvog jamstva s naše strane. Osiguranje isporuke ugovaramo na izričiti zahtjev i na trošak kupca.
8. Dozvoljene su djelomične isporuke. Uz opravdani razloga zadržavamo pravo prekoračenja ili umanjenja količine isporučene robe od 10% u slučaju redovnih, odnosno 20% u slučaju posebnih izvedbi.

VII. Prijenos rizika

1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, u trenutkom predaje robe špediteru ili prijevozniku, a najkasnije po napuštanju tvornice ili skladišta, rizik isporuke prelazi na kupca.
2. Reklamacije zbog nepotpune, manjkave ili pogrešne isporuke moraju se pismeno dojaviti odmah, a najkasnije u roku 10 dana po prispijeću robe. U protivnom se isporuka smatra prihvaćenom i odobrenom.

VIII. Naknada štete

Za eventualne nedostatke pri isporuci, a temeljem valjanih zahtjeva za naknadu štete, dajemo sljedeća jamstva:
Nedostaci pri isporuci
1. Ukoliko do prijave nedostataka pri isporuci robe ili usluga dođe unutar roka određenoga za pismenu prijavu takvog događaja, te ukoliko su uzroci nedostataka nastupili u trenutku prijenosa rizika, odnosno ukoliko je kupac izvršio svoje obveze provjere i kontrole, nedostaci se, po našem izboru, otklanjaju kroz novu isporuku ili popravak. Ukoliko kupac nije proveo pravovaljani postupak provjere i kontrole, ne jamčimo za neprijavljene, odnosno naknadno prijavljene nedostatke i prigovore.
2. Kod prigovora kupaca imamo pravo zadržati dio uplate u opsegu koji odgovara visini prijavljenih nedostataka. Sam kupac, pak, ima pravo zadržati, odnosno uskratiti dio uplate, ukoliko se prigovor, odnosno prijava nedostataka proglasi valjanim te ne postoji osnovana sumnja u ispravnost istoga. Ukoliko se utvrdi da je do podnošenja prigovora, odnosno prijave nedostataka došlo temeljem neopravdanih i pogrešnih navoda, zadržavamo pravo sami od kupca naplatiti sve troškove proizišle iz takvog postupanja.
3. U slučaju pravovaljanosti prigovora, odnosno prijave nedostataka, iste ćemo otkloniti u prikladnom roku. Ukoliko nova isporuka ili popravak ne uspiju, kupac može po svom izboru zahtijevati raskid ugovora ili sniženje cijene.
4. Zahtjevima u okviru predviđenih okolnosti za priznanje jamstava se ne smatraju slučajevi kada proizvod ne pokazuje obećana svojstva, kada rok njegove primjerene uporabe ne odgovara navedenim rokovima te u slučaju prirodne istrošenosti materijala, odnosno oštećenja izazvanih trajnijim korištenjem, a koji slučajevi nastupe po isteku roka za prijenos rizika, odnosno uslijed namjernog djelovanja ili grubog nemara. Zadržavamo pravo odbiti reklamaciju, ako nam kupac u razdoblju od 4 tjedna od nastanka sporne situacije ne uruči oštećeni, odnosno manjkavi proizvod. Potonje ne vrijedi u slučaju da je dostava manjkavoga proizvoda nemoguće zbog činjenice da je isti potpuno uništen ili ugrađen.
Ostali prigovori
5. Ukoliko smo isporuku izvršili temeljem nacrta, modela, uzorka ili pojedinih proizvoda koje nam je dostavio sam kupac, kupac se obvezuje štititi prava trećih osoba. Mi se obvezujemo kupca upozoriti na zaštitu nama poznatih prava. Kupac nema pravo na nas prenositi bilo kakve zahtjeve za naknadom štete trećim osobama, odnosno ima sam snositi iste. Ukoliko nam se uskrati postupak proizvodnje ili isporuka od strane treće osobe temeljem pozivanja treće osobe na određena autorska, odnosno vlasnička prava, zadržavamo pravo, bez prethodne provjere upućenih navoda, obustaviti sve radove, odnosno isporuku i to do trenutka pozitivnog rješenja situacije od strane kupca, odnosno treće osobe. Ukoliko zbog odgode nećemo biti u mogućnosti pravovremeno završiti započeti postupak ili nam se on više neće uklapati u obaveze prema drugim kupcima, zadržavamo pravo odustajanja od započetog posla.
6. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, obvezni smo isporuku izvršiti samo i isključivo unutar države mjesta isporuke i to kao isporuku proizvoda neopterećenih autorskim pravima, odnosno pravima vlasništva trećih osoba. Ukoliko korištenje isporučenih proizvoda na bilo koji način dovede do povrede autorskog prava, odnosno prava vlasništva trećih osoba, o svom ćemo trošku kupcu osigurati pravo daljnjeg korištenja isporučenoga proizvoda ili isti preraditi na način koji će zadovoljiti potrebe i zahtjeve kupca, a istovremeno neće ni na koji način povrijediti autorska prava ili pravo vlasništva trećih osoba.
7. Ukoliko navedeno nije moguće učiniti u ekonomski isplativim uvjetima, odnosno u prihvatljivom vremenskom okviru, kupac zadržava pravo odustati od ugovora. Pod navedenim uvjetima i mi zadržavamo pravo odustati od ugovora.
8. U slučaju postojana neosporivih autorskih prava, odnosno prava vlasništva trećih osoba, kupac je oslobođen od svakog oblika naknade štete nastale temeljem povrede istih.
9. Obveze navedene u t. 7, a vezano uz autorska prava i prava vlasništva, predmet su jamstva navedenih u poglavlju IX.
Iste postoje samo kada:

  • nas kupac neposredno i odmah obavijesti o nastaloj povredi autorskog prava ili prava vlasništva,
  • nas kupac u primjerenom opsegu podrži u postupku obrane povodom uručenih prigovora, odnosno kada nam omogući provedbu postupka prilagodbe proizvoda prema t. 5,
  • zadržimo pravo korištenja svih mogućih načina obrane uključujući vanparnični postupak,
  • prigovor ne počiva na svjesnom i namjernom djelovanju, odnosno nemaru kupca te
  • sporna situacija nije nastala temeljem kupčevih postupaka kojima je on samovoljno i svjesno izvršio određene preinake proizvoda i/ili ih koristio protivno predviđenoj namjeni i/ili je na bilo koji način povrijedio autorska prava, odnosno pravo vlasništva.

IX. Odgovornost

1. Odgovaramo za naknadu štete u slučaju namjere i grube nepažnje. U slučaju obične nepažnje odgovaramo samo u slučaju:
a) povrede života, tijela i zdravlja,
b) za štetu nastalu povredom bitne ugovorne odredbe, u ovom slučaju odgovaramo za naknadu predvidive i tipične štete. Ukoliko nas kupac prije ili odmah po zaključenju ugovora pismeno ne obavijesti da je predvidiva i tipična šteta preko 375.000,00 kn, tada odgovaramo prema kupcu za štetu do iznosa od 375.000,00 kn godišnje. Ukoliko nas kupac obavijesti da je moguća predvidiva i tipična šteta u iznosu preko 375.000,00 kn, tada će kupac s REHAU dogovoriti primjereno ograničenje odgovornosti. Ukoliko se ne postigne dogovor, tada smo ovlašteni odustati od ugovora.
2. Prethodno navedeno ograničenje odgovornosti ne odnosi se na zahtjeve kupca iz Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, ukoliko smo neki nedostatak namjerno prešutjeli ili izdali jamstvo kakvoće proizvoda.
3. U slučaju obične nepažnje prilikom kašnjenja isporuke, odnosno plaćanja, primjenjuje se isključivo odredba o odgovornosti iz odjela VI. t. 5, rečenice 3 i 4.
4. Gore navedena ograničenja odgovornosti vrijede i za naša tijela te pomoćna tijela za ispunjenje i obavljanje poslova.
5. Ukoliko REHAU podliježe obvezi davanja informacija temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 1907/2006 o registriranju, vrednovanju, odobrenju i ograničenjima kemijskih materijala (REACH), REHAU ne snosi odgovornost za ispravnost i potpunost informacija upućenih od strane prethodnih dobavljača.
6. Zakonske odredbe u odnosu na teret dokazivanja ostaju netaknute.

X. Ograničenja i zastara

1. Zahtjevi iz garancije kupca zastarijevaju unutar 12 mjeseci računajući od predaje. Izuzetak čine zahtjevi iz garancije uslijed nedostataka građevine ili predmeta isporuke koji se koriste sukladno njihovom načinu korištenja za jednu građevinu i tako prouzroče nedostatke, gdje zastara nastupa unutar zakonom predviđenog roka.
2. Zahtjevi za naknadu štete iz odjela IX. točke 1 i 2, kao i zahtjevi iz opće sigurnosti proizvoda, zastarijevaju unutar roka propisanog Zakonom o obveznim odnosima.
3. Ostale zahtjeve i prigovore, koji se temelje na ostalim osnovama, kupac može izjaviti u roku od 12 mjeseci računajući od predaje, osim ako zakon u pojedinom slučaju ne predviđa kraći zastarni rok, kada će se prigovori i zahtjevi kupca moći staviti u kraćem roku.

XI. Odstupanja

1. Ukoliko prema prihvaćenim DIN-normama, tvorničkim propisima i procedurama, odnosno prema drugoj osnovi (npr. Tehnički uvjeti isporuke ili REHAU-nacrti) nije drugačije navedeno, za crijeva i profile, s iznimkom proizvoda iz pjenastih materijala, prihvaćaju se sljedeća odstupanja:

kod profila, ukoliko je mjerljivo:
širina, visina i promjer, DIN 16941-3A, vrlo grubo;

kod izolacijskih crijeva/posebne dimenzije: prema DIN 40621“ izolacijska crijeva B (bez tkanja)“:
unutarnji promjer: ± 5%
debljina stjenke: ± 10 %

kod ostalih crijeva:

unutarnji promjer:

do 5 mm

+0,1/-0,2 mm


preko 5 do 8 mm

+0,2/-0,3 mm


preko 8 mm

+2,5%/-3%

debljina stjenke:

do 0,7 mm

+0,1/-0,1 mm


preko 0,7 do 1,5 mm

+0,15/-0,15 mm


preko 1,5 mm

± 10%


za sve tvornički određene duljine (uključujući Silikone) vrijede odstupanja u duljini, mjerena na sobnoj temperaturi neposredno nakon izrade, kod profila i crijeva prema DIN 16941-3 A te DIN 2768-1 kod snopova i koluta: ± 2%.

Kod crijeva i profila iz silikona vrijede odstupanja u obliku prema DIN ISO 3302 E3.

2. Podaci o Shore-A tvrdoći podrazumijevaju se za područje odstupanja od ± 3 kod termoplasta i ± 5 kod elastomera (vrijednosti dobivene na probnim uzorcima koji odgovaraju zahtjevima norme). Uobičajena odstupanja glede težine i boje ne smatraju se razlogom za podnošenje reklamacije na isporuku. Vizualni prikazi, dimenzije i težine navedene na našim listama, ponudama i potvrdama narudžbe su samo okvirne. Odstupanja od dimenzija, težine, količine i kakvoće u okviru su uobičajenih trgovačkih odstupanja ili su dozvoljena prema odgovarajućim normama. Ne preuzimamo jamstvo za promjene u području navedenih odstupanja.
3. U ostalim slučajevima, a ako nije drugačije dogovoreno ili navedeno s naše strane, vrijede odstupanja navedena u tehničkim normama i smjernicama (DIN, VDE i dr.).

XII. Autorska prava, prava vlasništva, modeli i alati

1. Zadržavamo sva prava na crteže, skice i slične informacije, a isti se smiju učiniti dostupni trećim osobama uz naš isključivi pristanak.
2. Za artikle za koje smo sami izradili skice, nacrte i alate zadržavamo isključivo pravo na vlastitu proizvodnju. Bez našeg isključivog odobrenja nije dozvoljeno prenošenje navedenih saznanja o proizvodima, umnožavanje dokumentacije i alata, kao ni upotreba i otkrivanje sadržaja spomenute dokumentacije trećim osobama. Kršenje ove odredbe podliježe naknadi štete. Pridržana su sva prava u slučaju prijavljenih patenata i službene registracije upotrebnih uzoraka. Kupac preuzima jamstvo za to da izrada i isporuka proizvoda izrađenih prema njegovim podacima ne nanosi povredu zaštićenih prava trećih osoba. Modeli, šablone te ostali alati i uređaji ostaju naše isključivo vlasništvo i u slučaju kad kupcu zaračunamo naknadu troškova za korištenje istih.
3. Ukoliko po nalogu kupca izrađujemo ili nabavljamo modele, kalupe, alate i slično, za isto zadržavamo pravo zaračunavanja dodatnih troškova. Budući da navedena participacija u troškovima ne pokrivaju naše stvarne troškove za prikupljena znanja, ideju, izradu, probni rad i održavanje, svi modeli i kalupi kao i alati, uključujući i pribor, ostaju u našem vlasništvu. Isto vrijedi za sve provedene promjene kao i dodatne modele i alate i nadograđene i unaprijeđene inačice. Troškovi alata, kalupa i slično moraju se podmiriti uz dodatak poreza na dodanu vrijednost. Nakon razdoblja od 3 godine, od kad su prema spomenutim kalupima i alatima izrađeni određeni proizvodi, prestaje naša obveza njihovog daljnjeg čuvanja.

XIII. Nadležnost suda i ostale odredbe

1. Za sve međusobne zahtjeve i obveze, uključujući i one međunarodne, te neovisno o visini spora, utvrđuje se nadležnost Suda u Zagrebu.
2. Ukoliko ugovorni partner obustavi plaćanje ili zatraži stečajni postupak nad svojom imovinom ili izvansudski nagodbeni postupak, REHAU zadržava pravo odustati od ugovora za neizvršeni dio istoga.
3. Primjenjuju se relevantni propisi Republike Hrvatske. Isključena je primjena Sporazuma Ujedinjenih naroda od 11.4.1980. o ugovorima o međunarodnoj prodaji roba.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection