Informacija dėl duomenų apsaugos

REHAU ir duomenų apsauga

REHAU džiaugiasi, kad domitės mūsų įmone ir jos produktais. Norime, kad bendraudami su REHAU, jaustumėtės gerai. Todėl mums svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis, nurodomus kreipiantis į mūsų įmonę, pvz., vardą, adresą, telefono numerį ar el. pašto adresą.

Ši privatumo politika skirta visiems asmenims, su kuriais bendrauja REHAU, įskaitant klientus, tiekėjus, potencialius paslaugų teikėjus ir kitus verslo partnerius, besidominčiuosius, mūsų svetainių lankytojus, programų ir (arba) programėlių naudotojus, kitus mūsų produktų ar paslaugų naudotojus bei parduotuvių lankytojus (šie asmenys tekste kartu vadinami „Jūs“). Joje pateikiama informacija pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsnius.

1. Apibrėžtys

Asmens duomenys tvarkomi laikantis įstatymų nuostatų.

Apibrėžtis „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.  „Duomenų tvarkymas“ – tai bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Kitos duomenų apsaugos sąvokos vartojamos pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 straipsnyje pateiktas apibrėžtis.

2. Atsakingos institucijos pavadinimas ir adresas

UAB REHAU
Laisvės pr. 121
LT-06120 Vilnius
Įmonės kodas 111613614
PVM mokėtojo kodas LT116136113

3. Bendrieji duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

REHAU renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis pirmiausia šiais atvejais:

 • jei su mumis susisiekiate tiesiogiai, pvz., užpildote užklausą mūsų svetainėje, kreipiatės į REHAU klientų aptarnavimo tarnybą arba jei apsilankote mūsų parduotuvėse, dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose, klientų pasitenkinimo apklausose ir žaidimuose, ir, pvz., susidomėjote mūsų produktais ar paslaugomis arba turite kitų interesų.
 • Jei Jūs arba Jūsų darbdavys perka produktus ar paslaugas tiesiogiai iš mūsų.
 • Jei Jūs arba Jūsų darbdavys prašo informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas (pvz., brošiūrų ar kainoraščių perdavimas).
 • Jei perkate ar naudojate REHAU produktus.
 • Jei Jūs ar Jūsų darbdavys siūlote ar parduodate mums produktus ar paslaugas.

Padėkite mums atnaujinti Jūsų duomenis, pranešdami apie asmens duomenų pasikeitimus, ypač susijusius su kontaktiniais duomenimis.

Jei REHAU tvarko asmens duomenis, pirmiausia renkamos šios duomenų kategorijos: Jūsų vardas ir verslo kontaktiniai duomenys, pvz., įmonės pavadinimas, veikla, telefono numeris ar el. pašto adresas, taip pat sutarčių ir operacijų apdorojimo duomenis. Ypatingais tikslais gali būti renkamos papildomos duomenų kategorijos, išsamiai aprašytos toliau.

Mes renkame Jūsų duomenis pasitelkdami mūsų svetainėje esančias kontaktines formas, o taip pat, jei tai tikslinga, juos gauname tiesiogiai iš Jūsų arba iš visuotinai prieinamų šaltinių (pvz., įmonių registro, valdžios institucijų, interneto).

4. Atskiri duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Šioje privatumo politikoje informuosime Jus apie tai, kokiais tikslais REHAU tvarko tam tikrus asmens duomenis. Nesutampančių duomenų atveju, REHAU paprastai pakartotinai kreipiasi dėl šios informacijos konkrečioje apdorojimo situacijoje ir, jei reikia, pateikia papildomos informacijos.

4.1. Duomenų apdorojimas rengiant, sudarant ir vykdant sutartis

Būdama gamybos įmone, REHAU tvarko asmens duomenis laikydamasi klientų paieškos (taip pat žr. 4.10. skyrių) ir pardavimo procesų bei sutarčių vykdymo tvarkos. Šiuo tikslu duomenys tvarkomi visų pirma sutarčių inicijavimui, pasiūlymų apdorojimui, klientų konsultavimui, pirkimams, prekių gamybai ir pristatymui, sutarčių valdymui ir skundų nagrinėjimui.

Pagal šią veiklą tvarkomos šios minėtos duomenų kategorijos:

 • kontaktiniai duomenys ir (arba) pagrindiniai asmens duomenys (pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas ir kt.),
 • logistikos duomenys, pvz., pristatymo adresas,
 • sutarties duomenys, mokėjimo duomenys. 

Rengiant pasiūlymus ir vykdant sutartį, gali prireikti perduoti duomenis tretiesiems asmenims, esantiems tiekimo grandinėje arba kitu būdu būtiniems sutarties vykdymui.

Siekdami patikrinti savo verslo partnerių mokumą, mes tvarkome duomenis, kuriuos, pagal teisines nuostatas, gauname iš kredito formavimo agentūrų (pvz., „Schufa“). Be to, siekdama kuo labiau sumažinti įsipareigojimų nevykdymo riziką, REHAU pasilieka teisę pranešti kredito reitingo fondui („Creditreform“, „Bisnode“) apie mokėjimo patirtį su klientu. Tai netaikoma fizinių asmenų mokėjimams.

Siekdama optimizuoti finansines operacijas, dėl įsiskolinimų finansavimo, REHAU pasilieka teisę perleisti savo verslo klientų debitorinius įsiskolinimus refinansavimo bendrovėms. Debitorinių įsiskolinimų finansavimo tikslais perduodami tik su įmone susiję duomenys (skolininko pavadinimas, priežastis, suma, įsiskolinimo padengimo terminas). Jei reikės patikrinti įsiskolinimo informaciją, refinansavimo bendrovė perduos minėtus įmonės duomenis tretiesiems asmenims mokumo patikrai atlikti.

Debitorinių įsiskolinimų ir (arba) faktoringo finansavimo teisinis pagrindas, kiek tai susiję su asmens duomenimis išimtiniais atskirais atvejais, yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktas.

Jei duomenys renkami tiesiogiai užklausai apdoroti ar sutarčiai įvykdyti, REHAU informuos Jus, kurie duomenys yra būtini. Jei sutarties partneris esate ne Jūs pats, o Jūsų darbdavys ar kiti tretieji asmenys, sutartimi susiję su Jumis ar Jūsų darbdaviu, duomenys bus tvarkomi remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu. Duomenys bus tvarkomi tiek, kiek jų reikia sutarčiai ar kitiems teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pvz., atsakomybės už produkto kokybę įsipareigojimui (pvz., prievolė pateikti informaciją, paaiškinimą ir įspėjimą) vykdyti.

Jei duomenų tvarkymas atliekamas remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsniu, Jūs galite bet kada jo atsisakyti dėl asmeninių ypatingų priežasčių.

4.2. Klientų portalo naudojimas

REHAU siūlo savo klientams naudotis klientų portalu paprastesniam užsakymų apdorojimui, prieigai prie tam tikrų produktų konfigūratorių ir kitų paslaugų. Registracijos metu būsite informuoti apie duomenis, reikalingus norint naudotis klientų portalu. Tikslas ir teisinis pagrindas yra išdėstyti 4.1 skyriuje. Kiti savanoriškai pateikiami duomenys bus naudojami susisiekiant su Jumis (žr. 4.10 skyrių).

Naudojantis klientų portalu, atskiros operacijos išsaugomos ir archyvuojamos pagal įstatymų nustatytus saugojimo reikalavimus, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies c punktu.

Jūs galite bet kada atsisakyti naudojimosi klientų portalu ir savo asmens duomenų saugojimo šiame portale, jei tai nėra būtina sutarties vykdymui. Susisiekite su Jums priskirtu pardavimų biuru: Susisiekite su mumis. Jau užbaigtų operacijų saugojimas lieka nepakitęs.

4.3. Tiekėjų portalo naudojimas

REHAU naudoja tiekėjų portalą. Registruodamiesi kaip tiekėjas būsite informuoti apie registracijai reikalingų duomenų pobūdį ir apimtį. Duomenys naudojami visiems verslo procesams, susijusiems su prekių ir paslaugų pirkimu, įskaitant kokybės užtikrinimo priemones, tiekėjų santykių valdymą, sutarčių apdorojimą, rizikos valdymą, informacijos ir komunikacijos sistemų naudojimą, vidinių procesų optimizavimą ir tiekėjų portalo administravimą. Šiems tikslams taip pat gali prireikti, kad perduotume savo asmeninius duomenis kitoms REHAU grupės įmonėms, kad šios grupės įmonės su Jumis susisiektų.

4.4. Paraiškos pateikimo tvarka (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies b punktas)

Paraiškos pateikimo tvarkai taikomi papildomi reikalavimai dėl duomenų apsaugos, apie kuriuos bus pranešta atskirai. Be to, visoms paraiškoms galioja šie reikalavimai.

4.5. Dalyvavimas renginiuose ir apsilankymai mūsų erdvėse (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktas)

Labai džiaugiamės galėdami asmeniškai su Jumis susipažinti gyvai mūsų erdvėse ar vieno iš mūsų renginių metu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami organizuoti ir vesti renginius bei pateikti Jums informacinę medžiagą. Renginiuose duomenis perduodame pranešėjams ir dalyviams. Tai svarbu norint užtikrinti, kad renginys vyktų sklandžiai. Be to, taip surinktus duomenis taip pat naudojame vertindami ir analizuodami savo renginius.

Norėdama gauti grįžtamąjį ryšį, REHAU taip pat naudoja „SurveyMonkey“ apklausos funkcijas. Jei dalyvaujate atitinkamoje apklausoje, taikoma „SurveyMonkey“ privatumo politika (https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/).

Renginių dokumentavimui, taip pat spaudos ir viešųjų ryšių darbams gali būti sukurti nuotraukų ir vaizdo įrašai. Taip pat bus tvarkomi asmeniniai (nuotraukų) duomenys. Jei turite asmeninių ypatingų priežasčių, bet kada galite atsisakyti šio duomenų tvarkymo. Tokiu atveju apie šias priežastis prašome iš anksto informuoti fotografus ar organizatorius, kad jie atsižvelgtų į jūsų prieštaravimą ir imtųsi reikiamų priemonių.

4.6. Aptarnavimo paslaugos (konsultavimas)

Be įprastų produktų ir sisteminių sprendimų, REHAU papildomai siūlo ir platų paslaugų spektrą. Joms priskiriamas klientų konsultavimas ir aptarnavimo paslaugos, kurias mes teikiame telefonu, el. paštu, atsakydami į Jūsų atsiųstą užklausos formą ir mūsų erdvėse. Teikdami šias paslaugas, norime padėti Jums parenkant, naudojant ir pritaikant REHAU sistemas.

Mums perduodami šių paslaugų teikimui būtini duomenys, susiję su paslaugos užklausa, pvz., kontaktiniai duomenys ir (arba) pagrindiniai asmens duomenys (pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas ir kt.) saugomi kartu su atitinkamais produktais ir Jums iškilusio klausimo formuluote. Taip norime užtikrinti, kad galėsime padėti, jei vėliau kiltų su ankstesne suteiktų paslaugų istorija susijusių klausimų. Šis duomenų kaupimo būdas grindžiamas suprantamu susirūpinimu dėl efektyvių konsultacijų, kad laikui bėgant, jos neprarastų aktualumo. Bus kaupiami tik tiesiogiai su teikiama paslauga susiję Jūsų duomenys. REHAU tvarko duomenis taip pat ir tuomet, kai duomenys yra svarbūs siekiant išvengti atsakomybės, ypač už produktų garantiją. Duomenys bus ištrinti, kai jie nebebus reikalingi šiam tikslui, vėliausiai pasibaigus šios atsakomybės senaties terminams.

Jei duomenys tvarkomi tik remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsniu, Jūs turite teisę prieštarauti tokiam duomenų kaupimui dėl asmeninių ypatingų priežasčių.

4.7. Patekimas į įmonės patalpas pristatant prekes arba atliekant paslaugas ar darbus

Šiuo atveju, papildomai prie Jūsų duomenų, kurie yra tiesiogiai reikalingi sutarties vykdymui, pvz., pavardė, vardas, įmonė, sąskaitos faktūros duomenys, transporto priemonės identifikavimo duomenys, mes taip pat registruojame jūsų buvimo REHAU teritorijoje  trukmę pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktą. Taip siekiame turėti informacijos apie pastate ar patalpose esančius žmones avarijos ir būtinos evakuacijos atveju. Jei REHAU teritorijoje esate verslo reikalais, Jūsų buvimo trukmė taip pat gali būti naudojama vidiniams procesams peržiūrėti ir optimizuoti bei duomenų apie rezultatus (pvz., sąskaitų faktūrų) pagrįstumui patikrinti.

Pristatant prekes, logistinių procesų stebėjimui įvairiose vietose taip pat naudojamos vaizdo stebėjimo kameros.

Lankytojams dalijamos saugumo instrukcijos saugomos remiantis teisiniais reikalavimais arba Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu, siekiant įrodyti, kad laikomasi saugaus judėjimo įsipareigojimų.

Žinoma, remdamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu, Jūs galite prieštarauti tokiems veiksmams dėl asmeninių ypatingų priežasčių.

Mūsų teritorijoje naudojamos tik atviros vaizdo stebėjimo kameros. Apie tai jums primins nuorodos. Šis vaizdo stebėjimas padeda užtikrinti mūsų gamybą ir duomenų tvarkymo sistemas. Tai garantuoja dar aukštesnį asmens duomenų apsaugos lygį.

4.8. Įmonės komunikacija ir pristatymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktas)

Dalyvaujant renginiuose, lankantis mūsų mugėje ir kituose renginiuose, šių renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai skirti renginio dokumentavimui, spaudos ir viešųjų ryšių darbui bei įmonės komunikacijai. Taip pat bus tvarkomi asmeniniai (nuotraukų) duomenys.

Vaizdo medžiaga skelbiama tiek elektroninėje erdvėje, socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, tiek spausdintoje žiniasklaidoje. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnis dėl įmonės komunikacijos ir, jei taikoma, Vokietijos Autorinių teisių į meno kūrinius bei fotografijas įstatymo 23 straipsnis.

Jei tai faktiškai įmanoma ir teisiškai pagrįsta, bus pateikiama nuoroda į kiekvieno renginio vaizdų galeriją. Jei duomenų tvarkymas atliekamas remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu, Jūs galite bet kada to atsisakyti dėl asmeninių ypatingų priežasčių. Galite pasinaudoti šia teise iš anksto informuodami fotografą apie ypatingas priežastis. Dirbdamas, jis į tai atsižvelgs. Mes mielai suteiksime jums išsamią su renginiu susijusią informaciją.

4.9. Teisinių normų vykdymo reikalavimai, teisėsauga ir nusikalstamumo prevencija (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktas)

Remiantis įstatymo reikalavimais, REHAU naudoja asmens duomenis teisiniams reikalavimams pareikšti ir ginti savo interesus teisiniuose ginčuose. Laikantis įmonės teisinių normų vykdymo reikalavimų, duomenys taip pat gali būti naudojami nusikalstamų veikų prevencijai, jų tyrimui ar nustatymui.

Šiuo tikslu, be aukščiau minėtų duomenų kategorijų, naudojami kreditingumo duomenys, apsilankymo duomenys, sąskaitos duomenys, taip pat korespondencijos, pirkimo ir pardavimo duomenys, jei jie būtini šiam tikslui. REHAU taip pat naudoja vidinę informavimo sistemą identifikuotiems ir anoniminiams pranešimams apie teisinių normų vykdymo pažeidimus. Šie duomenys ištrinami arba visiškai nuasmeninami pagal galiojančius teisės aktus arba iškarto baigus nagrinėti atitinkamą bylą.

Paprastai saugumą taip pat užtikrina pastatų ir įrenginių apsaugos bei mūsų duomenų apdorojimo įrenginių apsaugos sistemos, pvz., prieigos kontrolės ar vaizdo stebėjimo sistemos. Minėta kontrolė atvirai vykdoma tik mūsų teritorijoje. Daugiau apie tai galite sužinoti svetainėje.

Jūsų asmens duomenis toliau tvarkome vykdydami įprastus verslo partnerių teisinių normų laikymosi reikalavimus. Jei neprašėme jūsų asmens duomenų tiesiogiai iš Jūsų, rinkome juos iš viešai prieinamų šaltinių ir duomenų bazių, vykdydami kompleksinį patikrinimą. Iš šių šaltinių gauti duomenys tvarkomi tik šiuo tikslu ir ištrinami, kai tik jie tampa šiam tikslui nebereikalingi. Duomenų tvarkymas atliekamas remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies c punktu, jei kompleksinis patikrinimas grindžiamas teisiniais reikalavimais arba Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu, teisėtu įmonės interesu vertinti savo verslo partnerius ir siekiant sumažinti riziką. Jei duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktu, Jūs galite bet kada to atsisakyti dėl asmeninių ypatingų priežasčių.

4.10. Reklamos komunikacija ir rinkos tyrimai (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktas)

Jei tai teisiškai leidžiama pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktą arba, jei Jūs suteiksite mums sutikimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies a punktas), Jūsų duomenis tvarkysime visų pirma reklamos komunikacijos, klientų pasitenkinimo apklausų, reklamos kampanijų ir žaidimų vykdymo tikslais. Taip galime toliau tobulinti savo produktų ir paslaugų pasiūlymus ir veikti tikslingiau.

Vykdant šią veiklą, gali būti tvarkomi šiam tikslui reikalingi duomenys, pvz., kontaktiniai duomenys ir (arba) pagrindiniai asmens duomenys (pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas ir kt.). Tik gavus atitinkamą sutikimą, bus tvarkomi ir kiti duomenys, kuriuos mums pateikiate šiuo tikslu, pvz., pomėgiai, asmeniniai pageidavimai, profesinė padėtis.

Jau užmegztų santykių su klientais atveju arba jei suteikėte tam pritarimą, minėtą informaciją gausite elektroniniu paštu. Kitais atvejais, kai verslo partneriai nėra vartotojai, informacija teikiama telefonu arba analoginiu būdu.

Minėtais tikslais mums gali prireikti perduoti Jūsų asmens duomenis REHAU grupės įmonėms, kad galėtume tiksliau atsižvelgti į jūsų pageidavimus arba nuolat tobulinti savo produktus bei paslaugas. Bet kuriuo atveju galite bet kada pareikšti prieštaravimą, kad jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 2 dalį arba bet kada atšaukti savo sutikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 straipsnio 3 dalį, kuris įsigalios ateityje.

Siekdami toliau tobulinti savo produktus, paslaugas ir verslo procesus bei rinkos tyrimus, analizuojame turimus verslo operacijų, sutarčių ir užklausų duomenis. Jokiu būdu negalima analizuoti tokių atskirų fizinių asmenų duomenų. Žinoma, gerbsime Jūsų pasirinkimą, jei nepageidausite pateikti mums savo asmens duomenų, kad palaikytume santykius su klientais, ypač tiesioginės rinkodaros ar rinkos tyrimų tikslais.

4.11. Teisinių prievolių vykdymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies c punktas)

REHAU turi įvairių teisinių įsipareigojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ir saugojimu. Tai susiję pvz., su saugojimo reikalavimais pagal komercinę ir mokesčių teisę vadovaujantis Vokietijos komercijos ir kodeksu ir Mokesčių kodeksu.

Siekdami įvykdyti šias prievoles, Jūsų duomenis tvarkome tiek, kiek reikia, ir, jei reikia, perduodame juos atsakingoms institucijoms pagal teisines ataskaitų teikimo prievoles.

4.12. Kiti duomenų tvarkymo tikslai

Duomenys taip pat tvarkomi kokybės valdymo tikslais, siekiant ištirti ir pagerinti klientų pasitenkinimo poreikius, toliau kurti produktus ir paslaugas, vykdyti tyrimus ir plėtrą bei gerinti IT saugumą ir IT operacijas. Pastarajam punktui taip pat priskiriamas duomenų tvarkymas siekiant nustatyti ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio I dalies f punktas Jei sutikimas negautas, išvados apie atskirus fizinius asmenis nedaromos.

Atskirais atvejais, tokiam duomenų tvarkymui galima prieštarauti dėl asmeninių ypatingų priežasčių.

4.13. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Minėtais tikslais duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, padedančioms siekiant minėtų tikslų. Duomenys atskleidžiami arba apdorojant užsakymą, kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnyje, taikant bendrą atsakomybę pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 26 straipsnį, arba užsakant profesines paslaugas.

Dėl duomenų perdavimo trečiųjų šalių gavėjams (žr. toliau 6 punktą).

5. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis saugome tik tol, kol jų reikia tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba tol, kol saugoti juos įpareigoja įstatymai ar valdžios institucijų reikalavimai. Kai nebereikės, Jūsų duomenis ištrinsime arba užblokuosime.

Taip pat Jūsų duomenis ištrinsime arba užblokuosime nedelsdami, Jums atšaukus savo sutikimą ir teisėtai paprieštaravus, kad duomenys būtų tvarkomi.

6. Planuojamas duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šioje duomenų deklaracijoje nurodytais tikslais jūsų asmens duomenis galime perduoti kitoms REHAU bendrovėms. Kitos bendrovės, siekdamos savo interesų, jūsų asmens duomenis gali naudoti tais pačiais tikslais kaip ir mes. Pirmiausia jos, siekdamos savo interesų, jūsų asmens duomenis gali tvarkyti nurodytais tikslais. REHAU grupės darbuotojai prieigą prie jūsų asmens duomenų įgyja tik tuo atveju, kai tai būtina jų užduotims vykdyti.

Duomenų perdavimas filialams už EEE ribų vyksta arba remiantis Komisijos sprendimu dėl adekvatumo (GDPR 45 straipsnio 3 dalis) arba standartinėmis duomenų apsaugos nuostatomis (GDPR 46 straipsnio 2 dalies c punktas), kurios suteikia susijusiam asmeniui atitinkamas garantijas. Standartinių duomenų apsaugos nuostatų tekstas yra paskelbtas šiuo adresu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Taip pat jūsų asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims, kurie nėra REHAU bendrovės, naudodamiesi jų techninėmis ir organizacinėmis paslaugomis, kurių mums reikia vykdant nurodytus tikslus arba kitą ūkinę veiklą. Mūsų paslaugų teikėjai sutartimis įpareigojami asmens duomenis tvarkyti tik mūsų užsakymu ir tik pagal mūsų instrukcijas. Savo paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių asmens duomenų apsaugą. Jeigu paslaugų teikėjai yra tose šalyse, kuriose taikomi įstatymai nenumato Vokietijos teisei prilygstančios asmens duomenų apsaugos, mes sutartimis užtikriname, kad šie paslaugų teikėjai atitiktų įstatymuose numatytą duomenų apsaugos lygį (Standartinės duomenų apsaugos nuostatos arba ES ir JAV privatumo apsaugos sistema). Daugiau informacijos galite gauti iš mūsų įmonės darbuotojo, atsakingo už duomenų apsaugą.

7. Duomenų naudojimas internete ir (arba) apsilankymas mūsų svetainėse

Toliau paaiškinsime, kokią informaciją galime rinkti, kai lankotės mūsų svetainėse, ir kaip ją tvarkome. REHAU interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitų paslaugų teikėjų interneto svetaines, kurioms ši privatumo politika netaikoma.

Jums lankantis mūsų svetainėje, išsaugome duomenis apie Jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką bei jūsų IP adresą. Šie duomenys reikalingi, kad svetainė veiktų, ypač kad būtų užtikrintas sklandus ryšys ir užtikrintas tinkamas naudojimasis mūsų svetaine. Šių duomenų Jums nepriskiriame.

Be Jūsų sutikimo savo svetainėse nerenkame jokių asmens duomenų. Jūs patys nusprendžiate, ar norite mums atskleisti tokius duomenis, pvz., užsiregistruodami, užsakydami ar dalyvaudami apklausoje.

Be to, savo svetainėje naudojame toliau išvardytas technologijas:

7.1. „SnapEngage“ gyvo pakalbio įrankis

Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „SnapEngage LLC“, tiesioginių pokalbių paslauga „SnapEngage“. Jei sutinkate su slapukų veikimu pradiniame puslapyje arba aktyviai naudojatės gyvu pokalbiu „SnapEngage“, Jūsų kompiuteryje bus išsaugoti slapukai, kuriais bus analizuojamas Jūsų naudojimasis svetaine. Ši sugeneruota informacija perduodama tik į „SnapEngage“ serverį ES ir ten saugoma, kad būtų galima įvertinti Jūsų naudojimąsi pokalbiais ir pateikti mums ataskaitas. „SnapEngage“ šią informaciją gali perduoti tretiesiems asmenims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jeigu tie tretieji asmenys tvarkos duomenis „SnapEngage“ užsakymu. „SnapEngage“ jokiu būdu nesusies Jūsų sutrumpinto IP adreso su kitais „SnapEngage“ duomenimis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „SnapEngage“ privatumo politiką, kurią galite rasti čia: http://snapengage.com/privacy-policy/
Paprašius, „SnapEngage“ pateiks šiuos duomenis mums. Tai daroma tik vidiniam naudojimui, jei leidžiama, taip pat norint susisiekti su Jumis.

7.2. Pokalbių robotai (angl. Chatbot) ir (arba) „DialogFlow“ platforma

Jei norite naudotis mūsų „REHAU Chatbot“ paslauga (pvz., mūsų svetainėje www.rehau.com arba mobiliosiose programėlėse), turite sutikti su šia programa mūsų slapukų pagrindiniame puslapyje. Tokiu atveju asmens duomenys, įskaitant pokalbių istoriją, IP adresus ir slapukus, renka ir saugo paslaugų teikėjai „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija ir „Botcopy Inc.“, „Deleware Corporation“ įsikūrusi Santa Monikoje, Kalifornijoje. Ši informacija reikalinga „REHAU Chatbot“ paslaugai teikti.
Daugiau informacijos rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=lt ir čia https://www.botcopy.com/privacy/ bei https://www.botcopy.com/gdpr/


7.3. „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, ši svetainė naudos „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslaugą, kurią teikia „Google Inc.“. „Google Analytics“, naudoja slapukus (angl. „cookies“) – tekstinius failus, kurie įrašomi Jūsų kompiuteryje ir padeda analizuoti, kaip naudojama interneto svetainė. Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip naudojate interneto svetainę, paprastai persiunčiama į „Google“ serverį JAV ir jame įrašoma. REHAU šioje svetainėje aktyvino IP anonimiškumą, todėl „Google“ iš anksto sutrumpins Jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės sutarties šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir sutrumpintas ten. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi svetaine, rengtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir svetainės operatoriui teiktų kitas su svetainės veikla bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Per „Google Analytics“ programą Jūsų naršyklės pateiktas IP adresas nesiejamas su kitais „Google“ duomenimis. Jūs galite neleisti išsaugoti slapukus atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; tačiau norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad tokiu atveju, galbūt negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, norėdami, kad slapukais surinkta ir su Jūsų lankymusi puslapyje susijusi informacija nebūtų perduota „Google“ bei šios informacijos „Google“ negalėtų apdoroti, per nuorodą http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt atsisiųskite ir įdiekite naršyklės įskiepį. 
 

Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite skiltyje https://www.google.com/analytics/terms/lt.html arba https://policies.google.com/?hl=lt.
Informuojame, kad mūsų interneto svetainėje „Google Analytics“ programa papildyta kodu „gat._anonymizelp();“ užtikrinant, kad būtų renkami tik anoniminiai IP adresai (angl. „IP Masking“).

7.4. „Google Tag Manager“ sistema

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, ši svetainė naudos „Google Tag Manager“. „Tag Manager“ nerenka jokių asmens duomenų. Šis įrankis leidžia įjungti kitas žymas, kurios, savo ruožtu, gali rinkti duomenis. „Google Tag Manager“ sistema neturi prieigos prie šių duomenų. Jei ši sistema buvo išjungta domeno arba slapuko lygmenyje, ji lieka galioti visoms stebėjimo žymėms, įdiegtoms naudojant „Google Tag Manager“. Šiam įrankiui skirtą „Google“ privatumo politiką rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=lt

7.5. Pakartotinės rinkodaros taikymas naudojant „Google Ads“

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, mūsų svetainė naudos „Google Ads Remarketing“ funkciją, taip šią svetainę reklamuojame „Google“ paieškos rezultatuose bei trečiųjų šalių svetainėse. Paslaugų teikėjai yra „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija („Google“). Šiuo tikslu „Google“ Jūsų galutinio įrenginio naršyklėje įdiegia slapuką, kuris, naudodamas pseudoniminį slapuko ID ir remdamasis informacija apie Jūsų lankomus puslapius, automatiškai rodo Jūsų pomėgiams pritaikytą reklamą.

Bet kaip kitaip duomenys toliau bus tvarkomi tik Jums sutikus, kad Jūsų „Google“ programų ir programėlių naršymo istorija būtų susieta su Jūsų „Google“ paskyra, o informacija iš Jūsų „Google“ paskyros būtų naudojama Jums rodomiems skelbimams suasmeninti. Jei tokiu atveju lankydamiesi mūsų svetainėje prisijungsite prie „Google“, tai „Google“ naudos Jūsų duomenis kartu su „Google Analytics“ duomenimis, kad sudarytų ir nustatytų įvairių įrenginių pakartotinės rinkodaros auditorijų sąrašus. Šiuo tikslu „Google“ laikinai susies Jūsų asmens duomenis su „Google Analytics“ duomenimis, kad sukurtų tikslines auditorijas. Galite visam laikui išjungti slapukų nustatymą skelbimų parinktims atsisiųsti ir įdiegti naršyklės įskiepį, kurį rasite šioje nuorodoje: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=lt

Daugiau informacijos apie slapukų nustatymą galite rasti Skaitmeninės reklamos aljanso (angl. Digital Advertising Alliance) svetainėje www.aboutads.info ir atlikti atitinkamus nustatymus. Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtumėte informuojami apie slapukų įdiegimą ir atskirais atvejais nuspręstumėte, ar juos priimti, arba galite uždrausti priimti slapukus tam tikrais atvejais arba apskritai. Jei nesutinkate su slapukų diegimu, mūsų svetainės funkcionalumas gali būti ribotas. Daugiau informacijos ir privatumo politiką, susijusią su reklama ir „Google“, rasite čia: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=lt

7.6. „Google reCaptcha“ naudojimas

Kad galėtumėte siųsti paslaugų ir informacijos užklausas REHAU, savo kontaktinėse formose naudojame „Google reCAPTCHA“ paslaugą.
Užklausa skirta aptikti priešiškus mūsų svetainės užpuolimus, atskiriant žmogaus įvestą įvestį nuo automatinės, mašininės įvesties. Šios programos naudojimas yra būtinas norint teikti paslaugą, kurią REHAU siūlo naudodama kontaktines formas, todėl ji pagrįsta BDAR 6 I b straipsniu. Tai būtina paslaugai teikti – priešingu atveju svetainė nebūtų tinkamai apsaugota nuo automatizuoto šnipinėjimo, piktnaudžiavimo ir brukalų. Todėl šios paslaugos naudojimas atitinka ir paslaugos gavėjo interesus. Šiuo tikslu Jūsų įvestis bus perduota „Google“ ir ten apdorota. IP adresas ir, esant poreikiui, kiti „Google“ paslaugai naudojami duomenys bus perduoti „Google“.

Todėl mūsų kontaktines formas naudokite tik tuo atveju, jei sutinkate, kad svetainei apsaugoti „Google reCaptcha“.

Išimtiniais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi šalyse, kuriose nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio – už Europos Sąjungos ribų (vadinamosiose trečiosiose šalyse).

Siekdami užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį perduodant asmens duomenis ir šiuo atveju, imamės papildomų priemonių pagal BDAR 44 str. ff punktą ir taip užtikriname, kad perdavimas apskritai būtų leistinas (pvz., sudarant standartines ES sutartis).

Jei standartinių sutarties sąlygų veiksmingumas nėra galutinai išaiškintas, duomenų perdavimą grindžiame BDAR 49 straipsniu, ypač Jūsų sutikimu arba būtinybe nerizikingai teikti kontaktines formas.

ES laiko JAV šalimi, kurioje nėra tinkamo duomenų apsaugos lygio; visų pirma yra pavojus, kad JAV tarnybos, galbūt taikydamos nepakankamai teisinės apsaugos, Jūsų duomenis tvarkys kontrolės tikslais.

Daugiau informacijos apie „Google reCAPTCHA“ bei Duomenų apsaugos reglamentą rasite https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html arba https://www.google.com/privacy

Už šį duomenų tvarkymą atsakinga „Google Ireland Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Asmeniui, atsakingam už savarankišką paslaugos teikimą, apsaugą nuo išpuolių, perduodami šie duomenys: Jūsų žiniatinklio užklausa, IP adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, užklausos data ir laikas, vienas ar keli slapukai, galintys tam tikromis sąlygomis identifikuoti jūsų naršyklę.

7.7. „Facebook“ įskiepis

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama savo svetainėje įjungsime „Facebook Inc.“ „lankytojo veiksmų pikselį“. Taip galima atsekti lankytojų veiksmus po to, kai jie, paspaudę „Facebook“ reklaminį skelbimą yra nukreipiami į valdytojo interneto svetainę. Šis procesas naudojamas Facebook reklamos efektyvumui įvertinti, statistikos ir rinkos tyrimų tikslais ir tam, kad optimizuotų būsimas reklamos priemones. Surinkti duomenys yra anonimiški, todėl nesuteikia jokios informacijos apie vartotojų tapatybę. Tačiau duomenis „Facebook“ saugo ir tvarko taip, kad būtų galima prisijungti prie atitinkamo vartotojo profilio, o „Facebook“ galėtų naudoti duomenis savo reklamos tikslais pagal „Facebook“ duomenų naudojimo gaires: https://lt-lt.facebook.com/about/privacy/

Pagal šias gaires „Facebook“ gali talpinti reklamą „Facebook“ ir už jo ribų. Šiais tikslais Jūsų kompiuteryje taip pat gali būti išsaugotas slapukas.

Galite prieštarauti, kad „Facebook“ rinktų „pikselius“ ir kad Jūsų duomenys būtų naudojami „Facebook“ skelbimams rodyti. Norėdami tai padaryti, eikite į „Facebook“ sukurtą puslapį ir vadovaukitės naudojimu pagrįstų reklamos nustatymų instrukcijomis: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Taip pat prieštaravimą galite pateikti svetainėje http://www.youronlinechoices.com/. Nustatymai nepriklauso nuo platformos, t. y. jie taikomi visiems įrenginiams, pvz. staliniams kompiuteriams arba mobiliesiems įrenginiams.

7.8. „Facebook“ pakartotinė rinkodara

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, savo svetainėje naudosime „Facebook Inc.“ (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV) teikiamą pakartotinės rinkodaros funkciją „Custom Audiences“. Ši funkcija skirta svetainės lankytojus nukreipti į tikslinę reklamą socialiniame tinkle „Facebook“. Šiuo tikslu svetainėje įdiegta „Facebook“ pakartotinės rinkodaros žyma. Jums lankantis svetainėje, pasitelkiama ši žyma ir sukuriamas tiesioginis ryšys su „Facebook“ serveriais. Taip į „Facebook“ serverį perduodama informacija, kuriuose mūsų puslapiuose lankėtės. „Facebook“ priskiria šią informaciją Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Jums lankantis „Facebook“ socialiniame tinkle, bus rodomi suasmeninti ir su Jūsų pomėgiais susiję „Facebook“ skelbimai.

Čia galite išjungti pakartotinės rinkodaros funkciją „Custom Audiences“. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, Jūsų teises ir privatumo apsaugos galimybes rasite „Facebook“ privatumo politikoje https://lt-lt.facebook.com/about/privacy/.

7.9. „Facebook Lead Ads“ įrankis

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, mes naudosime „Facebook Lead Ads“ įrankį, kad gautume vartotojų, kurie domisi mūsų produktais ir paslaugomis socialiniame tinkle „Facebook“, kontaktinę informaciją. Todėl mūsų reklama „Facebook“ socialiniame tinkle papildyta ir kitomis sąveikos galimybėmis, visų pirma parinktimi prašyti naudotojo papildomos informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas užpildant kontaktinę formą. Naudotojui atsiuntus tokią formą, jo pateikti duomenys išsaugomi „Facebook“ ir perduodami mums. Šiuos duomenis naudojame tik „Lead Ad“ įrankyje nurodytu tikslu. Tai gali būti, pvz., vardas suasmenintam kreipiniui, el. pašto adresas, kuriuo siunčiama prašoma informacija apie produktą arba telefono numeris, kuriuo galima susisiekti. Daugiau informacijos rasite „Facebook“, spustelėję šią nuorodą: https://it-it.facebook.com/about/privacy/.

7.10. „YouTube“ įskiepis

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, kad savo interneto svetainėse įkeltume vaizdo įrašus, be kita ko naudosime „YouTube LLC“ įskiepius (priklausančius „Google Inc.“). Tokiu atveju, kai naudojate mūsų interneto svetainę, bus užmegztas ryšys su „YouTube“ serveriais ir parodomas įskiepis. Taip į „YouTube“ serverį perduodama informacija, kokius mūsų puslapius aplankėte. Jeigu esate registruotasis „YouTube“ narys, šią informaciją „YouTube“ priskiria jūsų asmeninei vartotojo paskyrai. Kai naudojamas įskiepis, pavyzdžiui, paspaudus vaizdo įrašo paleisties mygtuką, ši informacija taip pat priskiriama Jūsų vartotojo paskyrai. Jeigu nenorite, kad ši informacija būtų priskirta, prieš naudodami mūsų interneto svetaines atsijunkite nuo savo „YouTube“ vartotojo paskyros arba įmonių „YouTube“, LLC, ir „Google“, Inc., kitų paskyrų ir ištrinkite atitinkamus šių įmonių slapukus. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir „YouTube“ („Google“) nuorodas dėl duomenų apsaugos rasite adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

7.11. „Microsoft“ įskiepis

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, mūsų svetainė naudos „Microsoft Corporation“ konversijų stebėjimą. Jeigu Jūs į mūsų interneto svetainę pateksite per „Microsoft Bing“ skelbimą, „Microsoft Bing Ads“ Jūsų kompiuteryje įrašys slapuką. Taip mes ir „Microsoft Bing“ galime atpažinti, kad kažkas paspaudė skelbimą, buvo nukreiptas į mūsų interneto svetainę ir pasiekė iš anksto nustatytą tikslinį puslapį (konversijos puslapį). Mes sužinome tik bendrą vartotojų, kurie paspaudė „Bing“ skelbimą ir buvo nukreipti į konversijos puslapį, skaičių. Jokia asmeninė informacija apie vartotojo tapatybę neperduodama. Jei nenorite dalyvauti sekimo procese, taip pat galite atsisakyti tam reikalingo slapuko nustatymo – pavyzdžiui, naršyklės nustatymuose, kurie išjungia automatinį slapukų įjungimą. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir „Microsoft Bing“ naudojamus slapukus rasite „Microsoft“ interneto svetainėje: https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement/

7.12. „Outbrain“

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, savo svetainėje naudosime paslaugų teikėjo „Outbrain UK Ltd.“ technologiją, kurią pasitelkus vartotojai bus nukreipti į kitą mūsų svetainės ir trečiųjų šalių svetainių turinį, kuris taip pat galės juos sudominti. „Outbrain“ integruotos tolesnio skaitymo rekomendacijos, pvz., esančios po straipsniu, nustatomos remiantis naudotojo anksčiau skaitytu turiniu. Norint rodyti pagal pomėgius parinktą tolesnį turinį, „Outbrain“ naudoja slapukus. Siekiant nuasmeninti IP adresą, pašalinami paskutiniai aštuoni IP adreso simboliai ir taip užtikrinamas visiškas anonimiškumas.
Jūs galite bet kada atsisakyti „Outbrain“ teikiamų stebėjimo paslaugų, skirtų tikslinių rekomendacijų rodymui: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home

7.13. „Ad form“

Jei pradiniame slapukų įjungimo puslapyje sutiksite su mūsų reklama, šioje svetainėje bus naudojama „Adform A/S“ technologija. Ši sistema naudoja slapukus skaitmeninės reklamos kampanijoms stebėti ir valdyti. „Adform“, diegdama slapukus, nesaugo jokių asmens duomenų, pvz., vardo, el. pašto adreso ar kitos asmeninės informacijos. Visa informacija yra tik anoniminė, joje pateikiama techninė informacija, pvz., reklamos dažnumas ir rodymo data, naudojama naršyklė arba įdiegta operacinė sistema. Negalima daryti jokių išvadų apie Jūsų asmenį. Kadangi Vokietijoje IP adresai laikomi asmens duomenimis, „Adform“ Vokietijoje niekada nesaugo vientisų IP adresų. Pašalinami paskutiniai aštuoni simboliai, kad tai atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.
Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Tuo tikslu naudokite šią nuorodą: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out. Jūsų įrenginyje išsaugomas vadinamasis „OptOut“ slapukas, kuris techninėms sistemoms praneša, kad ateityje nebegalės būti matuojami jokie kiti duomenys ir nebus diegiami jokie slapukai.

7.14. REHAU „Account / cidaas“

Jei naudojatės mūsų paslauga „REHAU paskyra“ (pvz., per https://accounts.rehau.com arba mobiliosiose programėlėse), bus prašoma pateikti paslaugos teikimui būtinus asmens duomenis ir jie bus saugomi. Pagrindinę paslaugą – produkto ženklinimą „cidaas“ – teikia mūsų operatorius „Widas ID GmbH“, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim.
Daugiau informacijos rasite čia: https://www.cidaas.com/privacy-policy/


7.15. „Cloudflare“

Jei naudojatės mūsų paslauga „REHAU paskyra“ (pvz., svetainėje https://accounts.rehau.com arba arba mobiliosiose programėlėse), asmens duomenis, įskaitant nuasmenintus IP adresus ir slapukus, renka paslaugų teikėjas „Cloudflare, Inc.“, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, JAV, ir saugo juos iki septynių dienų. Ši informacija būtina siekiant padidinti paslaugos saugumą ir yra renkama tik šiuo tikslu.
Daugiau informacijos rasite čia: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies bei čia: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


7.16. Kiti slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė įrašo kompiuteryje. Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Techniškai jie nėra pavojingi, nes neatlieka „aktyvių“ veiksmų. Taigi, jie negali paleisti kenkėjiškų programų. Į juos įeina beveik tik tokia informacija, kuri reikalinga, kad būtų patogu naudotis internetu. Mes taip pat nustatėme galutinį slapukų ištrynimo terminą. Negavus Jūsų pakartotinio sutikimo, jie bus saugomi ne ilgiau, nei 12 mėnesių nuo pirminio surinkimo. Šiuo tikslu imamės techninių atsargumo priemonių, kad užtikrintume automatinį ištrynimą.

Įprasti slapukų funkcijų pavyzdžiai: prisijungimo duomenys, prekių krepšelio išsaugojimas, vartotojų analizė, formuliaro laukeliai. Informacija, saugoma slapukuose, gali būti: tarnavimo laikas, serverio pavadinimas, unikalus ID, turinio duomenys.

Slapukų naudojimas

 • Funkciniai
  Funkciniai arba sesijos slapukai yra tik techniniai slapukai, reikalingi nepriekaištingam mūsų svetainės veikimui.

Visus kitus slapukus naudojame tik tada, jei davėte sutikimą mūsų pradiniuose slapukų įjungimo puslapiuose. Šių slapukų struktūra yra aprašyta toliau.

 • Statistika
  Statistikos arba stebėjimo slapukai naudojami vartotojų įpročiams lankantis mūsų svetainėje įvertinti. Žinoma, tai atliekama visiškai anonimiškai. Šie slapukai suteikia galimybę REHAU arba atsakingai institucijai stebėti, kaip klientai naudojasi mūsų svetainės paslaugomis ir leidžia geriau atliepti lankytojų poreikius.
 • Rinkodara
  Be savo slapukų, mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, norėdami rodyti suasmenintą reklamą savo ir trečiųjų šalių interneto svetainėse.
   Šis procesas vadinamas „pakartotine rinkodara“. Tai grindžiama Jūsų veikla mūsų svetainėje.
 • KitiBe to, mūsų svetainėje įkelti įskiepiai naudoja savo slapukus. Daugiau apie slapukų rūšis ir tikslus galite sužinoti nurodytose trečiųjų šalių svetainėse.

Slapukų teikėjų sąrašas
Slapukų sąrašas

Sutikimų valdymo įrankis:

Savo svetainėje integravome „Jaohawi AB“ (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švedija, info@consentmanager.net) sutikimų valdymo įrankį (www.consentmanager.net), kuriuo prašoma sutikimo tvarkyti duomenis, naudoti slapukus ar panašias funkcijas. Naudodamiesi „sutikimo tvarkykle“, galite suteikti arba atsisakyti suteikti sutikimą dėl tam tikrų mūsų svetainės funkcijų, pvz., išorinių elementų integravimo, srautinio turinio integravimo, statistinės analizės, aprėpties matavimo ir suasmenintos reklamos tikslais. Naudodamiesi „sutikimo tvarkykle“, galite suteikti arba atsisakyti suteikti sutikimą visoms funkcijoms arba sutikti dėl atskirų tikslų ar atskirų funkcijų. Atliktus nustatymus galite keisti ir vėliau. Sutikimo tvarkyklės integravimo tikslas – leisti mūsų svetainės naudotojams spręsti dėl minėtų klausimų ir suteikti jiems galimybę keisti jau atliktus nustatymus toliau naudojantis mūsų svetaine. Naudojant „sutikimo tvarkyklę“, tvarkomi asmens duomenys ir informacija apie naudojamus galutinius įrenginius, pvz., IP adresas.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis kartu su 6 straipsnio 3 dalies 1 punkto a papunkčiu) kartu su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 7 straipsnio 1 dalimi ir papildomai f papunkčiu.) Tvarkydami duomenis „sutikimo tvarkykle“, galime vykdyti savo teisines prievoles duomenų valdytojui (pvz., prievolę pateikti įrodymus) pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamentą. Mūsų teisėti interesai tvarkant duomenis yra: saugoti naudotojo nustatymus ir nuostatas, susijusias su slapukų ir kitų funkcijų naudojimu. „Sutikimo tvarkyklė“ saugos Jūsų duomenis tol, kol Jūsų naudotojo nustatymai bus aktyvūs. Praėjus dvejiems metams nuo naudotojo nustatymų atlikimo, iš naujo prašoma duoti sutikimą. Vartotojo atlikti nustatymai vėl bus išsaugoti šiam laikotarpiui.
Jūs galite nesutikti šių su duomenų tvarkymu. Turite teisę prieštarauti pateikdami savo asmenines ypatingas priežastis. Norėdami pateikti pretenziją, kreipkitės el. paštu: info@consentmanager.net.

8. Duomenų sauga

Mes taikome techninius ir organizacinius saugos metodus, norėdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto naudojimo ir (arba) nuo netyčinio praradimo, pakeitimo, paskelbimo ar prieigos.

9. Jūsų teisės

Privatumo politikos laikymąsi prižiūri šios institucijos, į kurias gali kreiptis kiekvienas norintis:

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Dr. Alexander Walter
REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
Helmut-Wagner-Str. 1
95111 Rehau
Telefono Nr. 09283 770
El. p. datenschutz@rehau.com

Pagrindinė priežiūros institucija, kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 56 straipsnyje:

Bavarijos žemės duomenų apsaugos priežiūros tarnyba
Promenade 27
91522 Ansbach
Germany

Taip pat turite galimybę patikrinti patys, ar REHAU laikosi duomenų apsaugos taisyklių. Turite šias teises:

 • teisę į informaciją,
 • teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis,
 • teisę nesutikti su visomis duomenų tvarkymo operacijomis, grindžiamomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu (žr. aukščiau); galite nesutikti su duomenų tvarkymu dėl savo asmeninių ypatingų priežasčių,
 • teisę nesutikti su tiesiogine rinkodara. Turite teisę bet kada išreikšti nesutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
  Tai taip pat taikoma su tokia tiesiogine reklama susijusiam profiliavimui.
 • Turite teisę prašyti, kad duomenys būtų ištaisyti, ištrinti ir apriboti,
 • teisę į duomenų perkeliamumą,
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jei turite klausimų dėl šių teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kuris padės Jums informacijos užklausų, prašymų ar skundų atvejais. Gavusi prašymą, REHAU vadovausis galiojančiais teisės aktais ir kuo greičiau raštu informuos Jus, ar ir kokius Jūsų asmens duomenis saugome. Jei, nepaisant mūsų pastangų užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi ir galiojantys, paaiškės, kad saugoma informacija yra neteisinga, Jūsų prašymu ją ištaisysime.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection