Algemene gebruiksvoorwaarden REHAU oppervlakkenconfigurator

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website / in deze software is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niet gebruikt worden. Deze rechten, alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen, de radio-uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen of soortgelijken, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden.

Contact: E-mail: info@rehau.com

Deze website / software wordt door de uitgever kostenloos ter beschikking gesteld. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, de als basis genomen rekenformules, rekenresultaten, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Het gebruik van de website / software creëert geen contractuele verbindingen tussen de partijen. De verantwoordelijkheid van de auteurs en de uitgevers voor de materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden informatie, of door onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten; op voorwaarde dat de auteurs en de uitgevers niet opzettelijk of met grove nalatigheid gehandeld hebben. De uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, de inhoud ten alle tijde geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen of te corrigeren, of de beschikbaarheid van de informatie tijdelijk of definitief te staken. Bij de publicatie kan niet gesteld worden, dat de gebruikte omschrijvingen vrij zijn van rechten van derden. Als er direct of indirect naar links verwezen wordt, die buiten de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de uitgevers/auteurs liggen, kunnen deze laatste niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij ze op de hoogte waren van de inhoud en het technisch en redelijkerwijs mogelijk was het gebruik van de illegale inhoud te verhinderen. Voor elke andere inhoud, in het bijzonder de schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de leverancier van deze pagina’s verantwoordelijk, niet diegene die enkel verwijst naar de publicatie via links.

Deze aansprakelijkheidsverklaring dient als integraal onderdeel van deze internetpagina’s beschouwd te worden. Indien een deel of individuele formuleringen in deze tekst niet meer of niet volledig voldoen aan de wettelijke bepalingen, heeft dit geen invloed op de andere delen van dit document, noch op de inhoud, noch op de geldigheid ervan.

Bescherming van de persoonlijk gegevens

Alle op deze website /software door de gebruiker ingevoerde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. De gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van de aanvragen en uitsluitend in het kader van deze website / software door de gebruiker aan derden gecommuniceerd. Aan andere derden worden deze gegevens in geen geval doorgegeven.

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden bij bestellingen

Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor bestellingen, die kunnen opgesteld zijn op basis van de resultaten van de website / software,en zodoende  tot een uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker leiden.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection